Tải bản đầy đủ

Truy xuat nguon goc nuoc mam

Friday, August 10, 2018
11:00:55 AM

Thông tin truy xuất sản phẩm

MST

40005212141

Website: http://www.nuocmamcuakhe.vn

TenKH

LÀNG NGHỀ NƯỚC MẮM CỬA KHE

Dia_chi:

Thôn 6, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam

DienThoai:


0905.020.625 hoặc 0905.544

Email:

nuocmamcuakhe@gmail.com;
cuakhefishsauce@gmail.com

Lĩnh vực:

Nước mắm Cửa Khe là tên gọi chung cho các loại nước mắm được sản xuất tại làng
nghề Truyền thống sản xuất nước mắm Cửa Khe, thuộc xã Bình Dương, một xã ven
biển phía Đông của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Thông tin sản phẩm
MaSP

NM1LIT

TenSP

Nước mắm ABC loại 1lit >30oN

NgaySX

01/01/2017

Solo

0101

SoDK

01212125

Ngaycap

01/01/2017

Noicap


UBND Xã
MaTruyXuat 01010121234

QuiTrinh

Nguyên liệu
NL01

Cá dũa

ABC

0102

01/01/16 Cục đánh bắt

NL02

Cá cờ

ABC

0102

02/01/15 Cục đánh bắt

nl03Abc

21

Các chứng nhận
Chứng nhận sản phẩm tin dùng

02145

1/6/2018 Sở thương mại

1
Page 1 of 1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×