Tải bản đầy đủ

Phân phối tiếng anh chuơng trình 6 thí điểm tiện nguyễn văn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH SƠN
TRƯỜNG THCS YÊN LÃNG

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIẾNG ANH 6- HỆ 10 NĂM
Năm học : 2018–2019

Yên Lãng, tháng 8 năm 2018PHÒNG GD &ĐT THANH SƠN
TRƯỜNG THCS YÊN LÃNG
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH THCS
KHỐI LỚP 6 - Hệ 10 năm
Cả năm: 109 tiết
Học kỳ I: 55 tiết/ 19 tuần
Học kỳ II: 54 tiết/ 18 tuần
Học kỳ I
STT
TIẾT


GHI
CHÚ

TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ

1

Hướng dẫn cách học

2
3
4
5
6
7
8

Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project

9
10
11
12
13

Unit 1 : My new school

Unit 2: My home

Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication


Skills 1


14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Unit 3: My friends

Review
Periodical test
Unit 4: My neighborhood

Unit 4: (cont)

Unit 5: Natural wonders of the
world

Skills 2
Looking back & project
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
REVIEW 1(Language )
REVIEW 1(Skills)
TEST 1
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
FEED BACK
(-TEST CORRECTION )
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1


39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Review
Periodical test
Unit 6: Our Tet holiday

Unit 6: (cont)

Review
End-term

Skills 2
Looking back & project
REVIEW
TEST 2
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
TEST CORRECTION
(FEED BACK)
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
REVIEW 2 (Language )
REVIEW 2 (Skills)
The first term test
The first term test (Speaking )
TEST CORRECTION
(FEED BACK)

Học kỳ II


STT
TIẾT

TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ

GHI
CHÚ


56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Review
Periodical test
Unit 10: Our houses in the future

Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
REVIEW 3 ( Language )
REVIEW 3 ( Skills )
TEST 3
Getting started
A closer look 1


82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Unit 11: Our greener world

93
94

A closer look 2
FEED BACK
(TEST CORRECTION )
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
Communication
Skills 1
Skills 2
Looking back & project

95

Review

REVIEW

96
97
98
99
100
101
102
103

Periodical test

TEST 4
Getting started
A closer look 1
A closer look 2
TEST CORRECTION (FEED BACK)
Communication
Skills 1
Skills 2

Unit 12: Robots

Unit 12 : (cont)


104
105
106
107
108
109

Review
End-term

Looking back & project
REVIEW 4 ( Language )
REVIEW 4 ( Skills )
The second term test
The second term test (Speaking)
TEST CORRECTION (FEED BACK)
Yên Lãng, ngày….tháng …năm 2018

NGƯỜI LẬP PPCT

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiện

Phùng Thị Hiền

Đinh Văn LợiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×