Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng anh lớp 6 chọn bộ theo chương trình PTNLHS giáo án tổng hợp hạnh vũ thị mỹ

English 6 lesson plan
2019
Planning date: 16/08/2018
Teaching dates: 20/08/2018

School year : 2018-

Class 6A : Tiết

6B : Tiết
Period: 1
THE FIRST SEMESTER
HƯỚNG DẪN HỌC/KIỂM TRA
I. ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ANH 6 MỚI
- Là chương trình tiếng Anh được biên soạn tiếp theo chương trình tiếng Anh
ở bậc tiểu học.
- Quan tâm đến 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó chú trọng phát triển 2
kỹ năng: nghe, nói. (Kiểm tra thường xuyên chủ yếu dành cho kỹ năng nói).
- Vào cuối năm học, học sinh cần đạt trình độ tương đương cấp độ A2 của
Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ (giai đoạn 1).
II. PHƯƠNG PHÁP HỌC

1. Tại trường:
- Tập chung nghe giảng, nghiêm túc làm theo các yêu cầu của thầy, cô.
- Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Luyện tập nói tiếng Anh với thầy, với bạn bè, tận dụng mọi cơ hội có thể để
tập nói tiếng Anh. Nói đúng trọng âm, ngữ điệu.
- Nắm vững các vấn đề ngữ pháp đã học, các cấu trúc câu. Ghi chép đầy đủ,
chính xác.
2. Tại nhà:
- Ôn lại bài học ngay khi có tiết học ở lớp.
- Dựa vào các cấu trúc và các ngữ liệu đã học để luyện nói tiếng Anh cùng
bạn.
1
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
School year : 20182019
- Làm đầy đủ bài tập trong sách bài tập. Tìm đọc thêm các loại sách tham
khảo nếu có thể.
- Thường xuyên học, củng cố và mở rộng vốn từ của mình.
- Viết từ mới và mẫu câu hay vào sổ tay học tập của mình.
III. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA
Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 được thiết kế với kênh hình và kênh tiếng
phong phú. Mỗi đơn vị bài học được chia thành 7 phần thích hợp cho việc rèn
luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, ngữ âm và từ vựng.
- Phần 1: Getting started: Giới thiệu từ vựng và ngữ pháp.
- Phần 2: A closer look 1: Luyện từ vựng và ngữ âm.
- Phần 3: A closer look 2: Học ngữ pháp
- Phần 4: Communication: Thực hành nói tiếng Anh.
- Phần 5: Skills 1: Luyện kỹ năng đọc, nói
- Phần 6: Skills 2: Luyện kỹ năng viết, nghe.
- Phần 7: Looking back&Project: Luyện tập, củng cố các kiến thức đã học.
IV. KIỂM TRA ĐẦU NĂM
I. Circle the letter before the word whose underlined part is pronounced
diffrently from that of these others:
1) A. kitchen

B. fish


C. library

D. tennis

2) A. that

B. those

C. bathroom

D. thin

3) A. mother

B. brother

C. Monday

D. open

4) A. cat

B. Maths

C. have

D. ball

5) A. six

B. sit

C. stand

D. close

II. Choose the correct words in brackets to fill in the gaps:
1) He often travels..........car..........my father (by....for/ by.....with/ with.....by)
2) It........... rainy in summer. (often is/ is often/ often)
2
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019
3) What did she........ (draw/ drawed/ drew)

School year : 2018-

4) Do you want to go..........? (swim/ swiming/ swim ming)
5) What........... the matter with you yesterday morning? (is/ was/ were)
II. Make questions for the answer:
1) .................................................................?
My mother has a fever
2) .................................................................?
Yes, I'm going to Ho Chi Minh city by plane not by car
3) .................................................................?
No, She didn't play football. She played tennis.
4) .................................................................?
Our friends were born in Hanoi
5) ................................................................................................................?
It is about five kilometres from our house to Thang Long Primary school.
III. Reorder the words to make meaningful sentences:
1) children/ was/ sister/ with/ month/ What/ ?/ matter/ the/ 's/ My/
2) Is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./
3) Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th/ January/?/
4) did/ do/ Monther/ How/ last/ in/ 's/ often/ Lan/ summer/?/
5) 's/ friends/ Mai/ travelling/ Are/ bike/ house/ by/ to/ ./ her/
Homework
-Revise all the things you learned

3
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019

School year : 2018-

Planning date: 17/08/2018
Teaching dates: 22/08/2018

Class 6A : Tiết

6B : Tiết
Period: 2
Unit 1: MY NEW SCHOOL
Lesson 1.Getting started.
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to :
1. Knowledge.
- Vocabulary: listen and read for specific information about a special day then
practice listening and speaking with the lexical items related to the topic "My New
School".
- Language : The simple present, the present progressive
2.Skill : + reading and listening.
+ doing many types of exercises.
3. Attitude and competencies : Have a possitive attitude towards loving school
things and activities.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
4
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
School year : 20182019
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
- It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for
all the activities.
- Focus on the main activities.
V. PROCEDURE

5
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s
activities
English
6
plan
I.WARM UPlesson
( 5’)
2019
Chatting

Contents and board display
year : 2018Unit 1: MYSchool
NEW SCHOOL
Lesson 1.Getting started (P.6-7)

- Teacher introduces himself
and gets some students to
introduce themselves.
II.NEW LESSON ( 30’)
Presentation
1. Vocabulary
-

Teacher

techniques

1. Vocabulary
uses

to

different

teach

- be ex'cited about

(adj phấn chấn,

- wear
- 'uniform

):
(v):
(n):

['ju:nifɔ:m]
- smart

(adj bảnh bao,

-calculator

)
(n):

nhanh trí
máy tính

['kælkjuleitə]
- 'compass ['kʌmpəs]
- 'rubber
- 'heavy ['hevi]

(n):
(n):
(n):

la bàn
cục tẩy
nặng

vocab

(situation, realia)
- Follow the seven steps of
teaching vacab.

* Checking vocab: Recall

phấn khích
mặc, đội
bộ đồng phục

1. Listen and read

1. Listen and read
*T : sets the scences:
? Look at the picture on page 6
? Who are they?
? What is Phong doing?
? Who are Vy and Duy?
? Why is it a special day for
them?

* Key :
- They are Phong, his Mum, Vy and Duy.
- He is having breakfast.
- They are Phong's schoolmates.

- We are going to listen and
Teacher : Nguyen Van NguyenHuong
- Because it Thuy
is their fisrt
day asecondary
the new school.
school
read a dialogue about Phong,
Vy and Duy's special day.

6


English 6 lesson plan
2019
V.FEEDBACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

7
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019

School year : 2018-

Planning date: 18/08/2018
Teaching dates: 24/08/2018

Class 6A : Tiết

6B : Tiết
Period: 3
Unit 1. MY NEW SCHOOL
Lesson 2. A closer look 1
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to:
- Pronouce correctly the sounds /əu / and / ʌ/ in isolation and in context;.
1. Knowledge.
- Vocabulary: Use the combinations: to study, to have, to do, to play + Noun
- Language : The simple present, the present progressive
2.Skill : + Improving their listening skill, wrting skill and pronunciation.
3. Attitude and competencies : Have a possitive attitude towards loving school
things and activities.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
- It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for
all the activities.
- Should focus on key activities.
V. PROCEDURE
8
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s
activities
English
6
lesson
I.WARM- UP
( 5’) plan
2019
. Kim's game:

Contents and board display
year : 2018Unit 1. MYSchool
NEW SCHOOL
Lesson 2. A close look 1(P.8)

? Look at the picture on page 8
in 20 seconds and try to
remember as many words as
possible.
- Teacher divides the class into
two teams.
? Go to the board and write the
words
- Teacher gets feedback
-> Today we are going to learn
some more combinations about
school.
1. Vocabulary

II.NEW LESSON ( 30’)
Presentation

- 'physics

(n):

môn vật lý

- 'judo
- hope
- ride (rode)
- month
- post

(n):
(v:
(v):
(n):
(v):

môn võ nhu đạo
hy vọng
đi (xe máy), cưỡi
tháng
gủi

*. Vocabulary
-

Teacher

techniques

uses
to

different

teach

vocab

(situation, realia)
- Follow the seven steps of
teaching vocab.
- Repeat in chorus and
individually

1. Listen and repeat the words (1 P8)

- Copy all the words
1. Listen and repeat the
words (1 P8)
? Listen and repeat all the
words in part 1 P8
- Play the recording and let Ss
listen
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school
- Play it again and pause for
them to repeat each word.

9


English 6 lesson plan
2019
V.FEED-BACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................

Planning date: 23/08/2018
Teaching dates: 27/08/2018

Class 6A : Tiết

6B : Tiết
Period: 4
Unit 1. MY NEW SCHOOL
Lesson 3. A closer look 2
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to:
- Use the present simple and present continuous.
- Read for specific information about schools and talk about school activities,
subjects and what Ss do at school.
1. Knowledge.
- Vocabulary: School lexical items
- Language : The simple present, the present progressive
2.Skill : + reading and listening.
10
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019
+ doing many types of exercises.

School year : 2018-

3. Attitude and competencies :
-have a possitive attitude towards loving school things and activities.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
- It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for
all the activities.
- Should focus on key activities.
V. PROCEDURE

11
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s activities
I.WARM- UP ( 5’)
English
lesson plan
. Slap the 6
boarb
2019
- Elicit some words form Ss

Contents and board display
Unit 1: MY NEW SCHOOL
year
: 2018Lesson 3. ASchool
closer look
2(P.9-10)

- Teacher divides the class into

- new school, friends, teacher, bicycle,

two teams.

library, homework, play footbal

? Go to the board, listen to the
teacher and slap on the correct
words.
- Teacher gets feedback
-> Today we are going to learn
about school activities and
subjects.
II.NEW LESSON ( 30’)
Presentation
1. Vocabulary
- Teacher uses different techniques

1. Vocabulary
- 'yourself

(pro) chính bạn

- 'play

:
(n):

sân chơi

ground
- break time
- al'ready
- do sports
- 'badminton
- 'interview

(n):
(v):
(n):
(v):
(v):

giờ ra chơi
đã.... rồi
chơi thể thao
cầu lông
phỏng vấn

to teach vocab (situation, realia)
- Follow the seven steps of
teaching vocab.
- Repeat in chorus and
individually
- Copy all the words
* Checking vocab :
Slap the board

- They are Miss Nguyet and Duy.
2. Presentation text (1 P9)

Key:

? Look at the picture on page 9

1. has

6. teaches

? Who are they?

2. Do you have

7. doesn't play

- Miss Nguyet is interviewing

3. love

8. reads

Duy for the school newsletter.

4. Does Vy walk

9. go

? Read the conversatiion and give

5. ride

10. do

the correct tense of the verbs in
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school
brackets.
? Work individually in 5 minutes.

12


English 6 lesson plan
2019
V.FEED-BACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Planning date : 24/08/2018
Teaching dates : 29/08/2018

Class 6A : Tiết

6B : Tiết

Period:5
Unit 1. MY NEW SCHOOL
Lesson 4. Communication
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to:
- use the functional language about making friends in everyday life context.
1. Knowledge.
- Vocabulary: School lexical items
- Language : - Practise speaking skills.
2.Skill : + reading and listening.
+ doing many types of exercises.
3. Attitude and competencies :
13
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
School year : 20182019
-have a possitive attitude towards loving their friends in class.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
- It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for
all the activities.
- Should focus on key activities.
V. PROCEDURE

14
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s
activities
English
6
lesson
I.WARM- UP
( 5’) plan
2019
. Chatting

Contents and board display
year : 2018Unit 1: MYSchool
NEW SCHOOL
Lesson 4. Communication (P.11)

- Teacher gets 2 students to talk - Hello, I am..... Everyday I.....
about

what

he/she

does

everyday and what he/she is
doing now in front of the class.
- Teacher makes remarks and
give the two students marks.
* Interviewing:
T: Pretends to be a new
classmate;
lets ss ask questions to make
friend
Ss: Ask questions.
- Whole class listen, find out
mistakes (if any)
T: Comments on the student's
questions then leads into new
lesson: "We will learn what to
ask a new friend"
II.NEW LESSON ( 30’)
Presentation
I. Vocabulary
-

Teacher

techniques

uses
to

teach

different
vocab

(situation, realia)
- Follow the seven steps of
teaching vocab.
- Repeat in chorus and

I Vocabulary
- pocket money (n): tiền tiêu vặt
- remember [ri'membə](v): nhớ
- share (v): chung, chia sẻ
- help (v): giúp đỡ
- classmate ['kla:smeit] (n): bạn cùng lớp

individually

15

Teacher
: Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
- Copy
all the words
school
* Checking vocab :
.II.Practice

II.Practice


English 6 lesson plan
2019
V.FEED-BACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................

Planning date : 25/08/2018
16
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019
Teaching dates: 07/09/2018

School year : 2018Class 6A : Tiết

6B : Tiết
Period: 6
Unit 1. MY NEW SCHOOL
Lesson 5. Skills 1
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to :
- read for specific information about schools, and read e-mails and web pages.
- express their ideas about the school they like..
1. Knowledge.
- Vocabulary: School lexical items
- Language : The simple present, the present progressive
2.Skill : + reading and speaking.
+ doing many types of exercises.
3. Attitude and competencies :
-have a possitive attitude towards loving school things and activities.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
- It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for
all the activities.
- Should focus on key activities.
V. PROCEDURE
17
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s activities
I.WARM- UP ( 5’)
English
. Chatting6 lesson plan
2019
* Chatting: What do you like or

Contents and board display
Unit 1: MY NEW SCHOOL
: 2018Lesson 5. School
Lesson 5. year
Skills 1(P.12)

dislike about our school?
- Teacher - students
II.NEW LESSON ( 30’)
Presentation
1. Vocabulary

1. Vocabulary

- Teacher uses different techniques to -boarding school (n): trường nội trú
teach vocab (situation, realia)

-kindergarten ['kində,gɑ:tən] (n) nhà trẻ ,

- Follow the seven steps of teaching

lớp mẫu giáo

vocab.

-overseas [,ouvə'si:z] (adj, adv): hải

- Repeat in chorus and individually

ngoại

- Copy all the words

- equipment (n): thiết bị

* Checking vocab :

- join= take part in (v): tham gia vào

Slap the board

- club (n): câu lạc bộ

-Ask Ss to look at the three pictures
then give their ideas about the schools
in the pictures.
-Encourage Ss to give as many ideas
as possible.
II. While - Reading
1: Read the text quickly to check
your idea.
-Let Ss read the three passages to
check their ideas.
-Ss do the task indidually in 5
minutes
-Note some information.
2. Now find these words in the text.
What do they mean?
-Ask Ss to read the passages again,
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
then find the words in the passages. school
Help Ss to understand the meaning of

2.

18


English 6 lesson plan
2019
V.FEED-BACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Planning date : 06/09/2018
Teaching dates : 10/09/2018

Class 6A : Tiết

6B : Tiết

Period : 7
Unit 1. MY NEW SCHOOL
Lesson 6 . SKILLS 2
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to :
By the end of the lesson students will be able to:
- Listen to get information about school activities.
- Write a webpage for their school, using correct punctuation
- Vocab: School lexical items
19
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019
- Practise listening and writing skills.

School year : 2018-

1. Knowledge.
- Vocabulary: School lexical items
- Language : The simple present, the present progressive
2.Skill : + Listen to get information about school activities.
+ Write a webpage for their school, using correct punctuation .
+ Practise listening and writing skills.
3. Attitude and competencies :
-have a possitive attitude towards loving school things and activities.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
- It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for
all the activities.
- Should focus on key activities.
V. PROCEDURE

20
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s
activities
English
6
lesson
I.WARM- UP
( 5’) plan
2019
. Chatting

Contents and board display
year : 2018Unit 1: MYSchool
NEW SCHOOL
Lesson6 . SKILLS 2 (P.9-10)

“The school you like”.
- I like studying in a big school
with good equipment….
II.NEW LESSON ( 30’)
I. Listening.
1. Susie is a student at PLC

1. Listen and choose the correct answers.

Sydney. Listen and choose the 1. Susie ____being at a girl’s school.
correct answers.
-Ask Ss to refer back to the
reading: PLC Sydney. Introduce
Susie Brewer- a student at PLC

A. likes

B. doesn’t like

2. Susie’ favorite teacher is her____teacher.
A. Maths

B. science

3. Today, susie ____.

Sydney.

A. is wearing her uniform

-Then play the recording.

B. isn’t wearing her uniform

- Ss listen only the first time.
-Allow Ss to read the exercise
to guess the answer.
- Ss work in pairs, listen to the

4. Susie sudies___for 3 hours a week.
A. English

B. Vietnamese

5. Susie does her homework____.
A. at breaktime

B. in the evening

recording again to choose the
correct answers.
- Let Ss listen sentence by
sentence to check.
II. Writing.
-Tell the class the important of

Writing tip.

punctuation marks.

*Capital letters for: starting sentences, names,

-Hang the poster of Writing tip

days and months, the pronoun I and places.

on the board.

*Commas to separate long sentences and lists

-Ss study the Writing tip and

of things.

may ask some information.
*Full stops, question marks or exclaimation
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school
-Explain the new words and
marks:
put at the end of the sentences.
punctuation marks.

21


English 6 lesson plan
2019
V.FEED-BACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Planning date: 08/09/2018
Teaching dates : 12/09/2018

Class 6A : Tiết

6B : Tiết
Period: 7
Unit 1. MY NEW SCHOOL
Lesson 7. Looking back & Project
I. OBJECTIVES.
By the end of the lesson, ss will be able to :
- Revise and make the use of all the target knowledge in unit 1.
- Do a project about their dream school
1. Knowledge.
- Vocabulary:
- Language : The simple present tense
2.Skill : + reading and listening.
+ doing many types of exercises.
22
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


English 6 lesson plan
2019
3. Attitude and competencies :

School year : 2018-

-have a possitive attitude towards loving school things and activities.
-understand and actively respond to relevant matter or situations.
-form and improve such competencies as : collaboration, teamwork,communicaton,
presentation, problem-solving, assessment, etc…
III. PREPARATIONS.
1.Teacher : Lesson plan, pictures, a cassette and an audio compact disk.
2. Students : Doing homework, vocabularies, reading the text beforehand...
IV. ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS.
It is rather difficult for Ss to make use of all the content of this unit.
V. PROCEDURE

23
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Teacher’s & student’s

Contents and board display

activities
English
6
plan
I.WARM-UPlesson
( 5’)
2019
Brainstorming:

year : 2018Unit 1. MYSchool
NEW SCHOOL
Lesson 7. Looking back & Project

-Have Ss work in 2 teams.

Calculat
-Ss write as many words as
or
possible
School
things
II.NEW LESSON ( 30’) compass
*Practice
1. Match the pictures.
- Ask Ss write the words.
- Correct mistakes.
- Repeat the words.
2. Match A with B.
-Ask Ss write the answer.
-Correct

1. Match the pictures.
1. dictionary

4. notebook

2. uniform

5. compass

3. pencil sharpener 6. calculator
2. Match A with B.
1. b
2. c
3. a
4. d

3. Listen and write down the
words you hear.
-Pay the recording twice.
-Ss listen then write words in
the correct places.
-Give correction.
II. Grammar.
4. Complete the sentences
using present simple.
-Call on Ss to give the answers.
-Give feedback and the correct
answers.

3. Listen and write down the words you
hear.
Play: sports, badminton, music.
Do: morning exercise, homework
Study: new words, geography.
Have: English lesson, a new book.
II. Grammar.
4. Complete the sentences using present
simple.
1. He comes from Da Nang.
2. Do you study English? No, I don’t.
3. She walks to school with her friends.
4. I do my homework after school.

5. Mr Vo teaches physics at my school.
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
6. school
The team play football on saterday.
5. Complete the sentences

5. Complete the sentences using present

24


English 6 lesson plan
2019
V.FEED-BACK

School year : 2018-

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

25
Teacher : Nguyen Van Nguyen- Thuy Huong secondary
school


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×