Tải bản đầy đủ

MAU lam bai luan nvan nghien cua xa hoi

The dirt and bacterial-free conditions provided by cleanrooms are essential for much of
modern manufacturing industry. Without clean conditions, products get contaminated and
either malfunction or become hazardous to people. In recent years there has been a
considerable increase in the number of cleanrooms. They are now used for the
manufacture of items used in computers, cars, aeroplanes, spacecraft, televisions, disc
players and many other electronic and mechanical devices, as well as the manufacture of
medicines, medical devices and convenience foods. This rapid increase in the use of
cleanrooms has created a demand for good quality information about cleanrooms that is
free from the hype of sales and marketing jarg,on. Information is also required to teach
production personnel about their working environment, and how to conduct themselves
within the cleanroom to minimise contamination.
Các điều kiện bụi bẩn và vi khuẩn được cung cấp bởi các phòng sạch là điều cần thiết cho nhiều
ngành công nghiệp sản xuất hiện đại. Nếu không có điều kiện sạch sẽ, sản phẩm sẽ bị ô nhiễm
hoặc là sự cố hoặc trở nên nguy hiểm cho mọi người. Trong gần đây nhiều năm đã có sự gia tăng
đáng kể về số lượng phòng sạch. Chúng hiện đang được sử dụng để sản xuất các mặt hàng được
sử dụng trong máy tính, xe hơi, máy bay, tàu vũ trụ, tivi, đầu đĩa và nhiều thiết bị điện tử và cơ
khí khác thiết bị, cũng như sản xuất thuốc, thiết bị y tế và thực phẩm tiện lợi. Sự gia tăng nhanh
chóng trong việc sử dụng các phòng sạch đã tạo ra một nhu cầu để có thông tin chất lượng tốt về
các phòng sạch không bị thổi phồng bán hàng và tiếp thị. Thông tin cũng được yêu cầu để dạy
cho nhân viên sản xuất về môi trường làm việc của họ và cách thực hiện bản thân bên trong
phòng sạch để giảm thiểu ô nhiễm.

Cleanroom technology can be divided into three parts: design, testing and operation. Cleanrooms
have to be first designed and constructed; they then have to be tested to ensure they achieve their
design specification and continue to do so; finally they have to be operated in such a way as to
minimise contamination. This book covers, in a holistic way, these three main facets of
cleanroom technology.

Công nghệ phòng sạch có thể được chia thành ba phần: thiết kế, thử nghiệm và vận hành.
Phòng sạch phải được thiết kế và xây dựng đầu tiên; sau đó họ phải được kiểm tra để đảm
bảo họ đạt được đặc điểm kỹ thuật thiết kế của họ và tiếp tục làm như vậy; cuối cùng họ
phải được vận hành theo cách như vậy để giảm thiểu ô nhiễm. Cuốn sách này bao hàm,
theo một cách toàn diện, ba khía cạnh chính của công nghệ phòng sạch.
This book has been written using the principals generally accepted within cleanroom
industries. However, I have found many areas where no sound advice exists and have had


to develop guidance using my knowledge and experience. Because of this, I have tried
wherever possible to give the scientific reasons for the contamination control measures
suggested, so that the worth of my opinions may be judged. However, many of the
principals are one man’s opinion, and this should be borne in mind.
Cuốn sách này đã được viết bằng cách sử dụng các Giám đốc thường chấp nhận trong các
ngành công nghiệp phòng sạch. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy nhiều lĩnh vực mà không có
lời khuyên âm thanh tồn tại và đã phải phát triển hướng dẫn sử dụng kiến thức và kinh
nghiệm của tôi. Bởi vì điều này, tôi đã thử bất cứ nơi nào có thể để đưa ra những lý do
khoa học cho các biện pháp kiểm soát ô nhiễm được đề xuất, để giá trị ý kiến của tôi có
thể được đánh giá. Tuy nhiên, nhiều người trong số các Giám đốc là ý kiến của một
người, và điều này nên được lưu ý.
This book is intended for anyone involved with cleanrooms who wishes an overview of
the fundamentals of cleanroom design, testing and operation. However, it is inevitable
that with my teaching background I would wish to help those who instruct, or are about
to instruct, the subject of ‘Cleanroom Technology’ either at college, or to their cleanroom
personnel. I hope the information given in this book is helpful in achieving these
requirements.
Cuốn sách này là dành cho bất cứ ai tham gia với các phòng sạch người muốn có một cái
nhìn tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của thiết kế phòng sạch, thử nghiệm và hoạt
động. Tuy nhiên, nó là không thể tránh khỏi với nền tảng giảng dạy của tôi, tôi muốn
giúp đỡ những người hướng dẫn, hoặc hướng dẫn, chủ đề của 'Công nghệ Phòng sạch' ở
trường đại học, hoặc cho nhân viên phòng sạch của họ. Tôi hy vọng thông tin được đưa
ra trong cuốn sách này là hữu ích trong việc đạt được các yêu cầu này.
ACKNOWLEDGEMENTS LỜI CẢM ƠN
During my many years of involvement with cleanrooms I have been fortunate to meet


many of the people who pioneered and developed cleanroom technology. Many of them I
now consider as friends. From these people I received information that assisted me
during my career; it is from my career experience that this book has been written. It
would be impossible to name all of these people, and they must forgive me if they see an
idea that they know was theirs. I must confine myself to acknowledging the help of those
people who directly contributed to this book. This contribution has been in the nature of:
being a co-author of an article that I have used when writing this book; reading and


commenting on a chapter; helping in producing photographs. These people are (in
alphabetical order) Neil Bell, Chuck Bernt, Roger Diener, Gordon Farquharson, Gordon
King, Lynn Morrison, Bob Peck, Martin Reeves, Hal Smith and Neil Stephenson. I
should also like to acknowledge the support of the Scottish Society for Contamination
Control.
Trong nhiều năm tôi tham gia với các phòng sạch, tôi đã may mắn gặp được nhiều người
đã đi tiên phong và phát triển công nghệ phòng sạch. Nhiều người trong số họ bây giờ tôi
coi là bạn bè. Từ những người này, tôi đã nhận được thông tin hỗ trợ tôi trong sự nghiệp
của mình; đó là từ kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi rằng cuốn sách này đã được viết. Sẽ
không thể nêu tên tất cả những người này, và họ phải tha thứ cho tôi nếu họ thấy một ý
tưởng mà họ biết là của họ. Tôi phải tự nhốt mình để thừa nhận sự giúp đỡ của những
người trực tiếp đóng góp vào cuốn sách này. Đóng góp này đã có bản chất của: là đồng
tác giả của một bài báo mà tôi đã sử dụng khi viết cuốn sách này; đọc và bình luận về
một chương; giúp sản xuất các bức ảnh. Những người này (theo thứ tự chữ cái) Neil Bell,
Chuck Bernt, Roger Diener, Gordon Farquharson, Gordon King, Lynn Morrison, Bob
Peck, Martin Reeves, Hal Smith và Neil Stephenson. Tôi cũng muốn thừa nhận sự hỗ trợ
của Hiệp hội Kiểm soát Ô nhiễm Scotland.
The photographs on the cover of this book are reproduced by permission of Aberdeen
City Council, Library and Information Service, Pentagon Technology, Analog Devices
and Evanite Fiber Corporation. The permission to use other photographs, tables and
drawings used within the book is acknowledged at the end of each chapter. Isabelle
Lawson produced most of the drawings in this book, and Barbara McLeod read and
commented on the script.
Các hình ảnh trên trang bìa của cuốn sách này được sao chép bằng sự cho phép của Hội
đồng thành phố Aberdeen, Thư viện và Dịch vụ thông tin, Công nghệ Lầu năm góc, Thiết
bị tương tự và Tập đoàn Evanite Fiber. Việc cho phép sử dụng các hình ảnh, bảng và bản
vẽ khác được sử dụng trong cuốn sách được ghi nhận ở cuối mỗi chương. Isabelle
Lawson đã sản xuất hầu hết các bản vẽ trong cuốn sách này, và Barbara McLeod đã đọc
và nhận xét về kịch bản.


INTRODUCTION ( GIỚI THIỆU)
1.1 What is a cleanroom? (Thế nào là phòng sạch?):
It is clear that a cleanroom is a room that is clean. However, a cleanroom now has a
special meaning and it is defined in the International Organization for Standarization
(ISO) standard 14644-1 as:
Rõ ràng là một phòng sạch sẽ là một căn phòng sạch sẽ. Tuy nhiên, một phòng sạch bây
giờ có một ý nghĩa đặc biệt và nó được định nghĩa trong tiêu chuẩn Tổ chức Tiêu chuẩn
Quốc tế (ISO) 14644-1 như sau:
A room in which the concentration of airborne particles is controlled, and which is
constructed and used in a manner to minimise the introduction, generation, and retention
of particles inside the room and in which other relevant parameters, e.g. temperature,
humidity, and pressure, are controlled as necessary.
Một căn phòng trong đó sự tập trung của các hạt trong không khí được kiểm soát, và
được xây dựng và sử dụng theo cách để giảm thiểu sự giới thiệu, tạo và lưu giữ các hạt
bên trong phòng và trong đó các thông số liên quan khác, ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm và áp
suất, được kiểm soát khi cần thiết.
The first two thirds of the definition is, in essence, what a cleanroom is. It is a room that
minimises the introduction, generation and retention of particles. This is achieved, firstly,
by supplying it with exceptionally large quantities of air that has been filtered with high
efficiency filters. This air is used to (1) dilute and remove the particles and bacteria
dispersed from personnel and machinery within the room and, (2) to pressurise the room
and ensure that no dirty air flows into the cleanroom. Secondly, a cleanroom is built with
materials that do not generate particles and can be easily cleaned. Finally, cleanroom
personnel use clothing that envelops them and minimises their dispersion of particles and
micro-organisms. These and other similar measures that minimise the introduction,
generation and retention of contamination in a cleanroom are discussed in this book.
Cleanrooms can also control the temperature, humidity, sound, lighting, and vibration.
However, these parameters are not exclusive to cleanrooms, and are therefore not
discussed in any detail in this book.


Hai phần ba đầu tiên của định nghĩa là, về bản chất, một phòng sạch là gì. Đó là một căn
phòng làm giảm thiểu sự giới thiệu, tạo và giữ các hạt. Điều này đạt được, trước tiên,
bằng cách cung cấp nó với số lượng không khí đặc biệt lớn đã được lọc với các bộ lọc
hiệu quả cao. Không khí này được sử dụng để (1) pha loãng và loại bỏ các hạt và vi
khuẩn phân tán từ nhân viên và máy móc trong phòng và, (2) để điều áp phòng và đảm
bảo rằng không có không khí bẩn chảy vào phòng sạch. Thứ hai, một phòng sạch được
xây dựng với các vật liệu không tạo ra các hạt và có thể dễ dàng làm sạch. Cuối cùng,
nhân viên phòng sạch sử dụng quần áo bao bọc chúng và giảm thiểu sự phân tán của các
hạt và vi sinh vật. Những biện pháp này và các biện pháp tương tự khác để giảm thiểu
việc giới thiệu, tạo và giữ ô nhiễm trong phòng sạch được thảo luận trong cuốn sách này.
Phòng sạch cũng có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, ánh sáng và độ rung. Tuy
nhiên, các thông số này không dành riêng cho phòng sạch và do đó không được thảo luận
chi tiết trong cuốn sách này.
1.2 The need for cleanrooms: (Sự cần thiết của phòng sạch)
The cleanroom is a modern phenomenon. Although the roots of cleanroom design and
management go back for more than 100 years and are rooted in the control of infection in
hospitals, the need for a clean environment for industrial manufacturing is a requirement
of modern society. Cleanrooms are needed because people, production machinery and the
building structure generate contamination. As will be discussed later in this book, people
and machinery produce millions of particles, and conventional building materials can
easily break up. A cleanroom controls this dispersion and allows manufacturing to be
carried out in a clean environment.
Phòng sạch là một hiện tượng hiện đại. Mặc dù nguồn gốc của thiết kế phòng sạch và
quản lý quay trở lại trong hơn 100 năm và bắt rễ trong việc kiểm soát nhiễm trùng trong
bệnh viện, nhu cầu về môi trường sạch cho sản xuất công nghiệp là một yêu cầu của xã
hội hiện đại. Phòng sạch là cần thiết bởi vì con người, máy móc sản xuất và cấu trúc xây
dựng tạo ra ô nhiễm. Điều này sẽ được thảo luận sau trong cuốn sách này, con người và
máy móc sản xuất hàng triệu hạt, và vật liệu xây dựng thông thường có thể dễ dàng bị
phá vỡ. Một phòng sạch kiểm soát sự phân tán này và cho phép sản xuất được thực hiện
trong một môi trường sạch sẽ.
The uses of cleanrooms are diverse; shown in Table 1.1 is a selection of products that are
now being made in cleanrooms.


Việc sử dụng các phòng sạch rất đa dạng; thể hiện trong Bảng 1.1 là một lựa chọn các sản
phẩm hiện đang được thực hiện trong các phòng sạch.
It may be seen in Table 1.1 that cleanroom applications can be broadly divided into two.
In the top section of Table 1.1 are those industries where dust particles are a problem, and
their presence, even in sub-micrometre size, may prevent a product functioning, or reduce
its useful life.
Có thể thấy trong Bảng 1.1 rằng các ứng dụng phòng sạch có thể được chia thành hai.
Trong phần trên cùng của Bảng 1.1 là những ngành mà các hạt bụi là một vấn đề, và sự
hiện diện của chúng, ngay cả ở kích thước nhỏ hơn micromet, có thể ngăn cản một sản
phẩm hoạt động hoặc giảm tuổi thọ hữu ích của nó.
A major user of cleanrooms is the semiconductor fabrication industry, where processors
are produced for use in computers, cars and other machines. Figure 1.2 shows a
photomicrograph of a semiconductor with a particle on it. Such particles can cause an
electrical short and ruin the semiconductor. To minimise contamination problems,
semiconductors are manufactured in cleanrooms with very high standards of cleanliness.
Một người dùng chính của phòng sạch là ngành công nghiệp chế tạo chất bán dẫn, nơi bộ
vi xử lý được sản xuất để sử dụng trong máy tính, xe hơi và các loại máy khác. Hình 1.2
cho thấy một quang phổ của một chất bán dẫn có một hạt trên đó. Các hạt như vậy có thể
gây ra điện ngắn và làm hỏng chất bán dẫn. Để giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm, chất bán
dẫn được sản xuất trong các phòng sạch với các tiêu chuẩn vệ sinh rất cao.
The bottom section of Table 1.1 shows manufacturers who require the absence of microorganisms, as their growth in a product (or in a hospital patient) could lead to human
infection. The healthcare industry is a major user of cleanrooms, as micro-organisms or
dirt must not be injected or infused into patients through their products. Hospital
operating rooms also use cleanroom technology to minimise wound infection (Figure
1.3).
Phần dưới của Bảng 1.1 cho thấy các nhà sản xuất yêu cầu sự vắng mặt của vi sinh vật, vì
sự tăng trưởng của chúng trong một sản phẩm (hoặc ở bệnh nhân bệnh viện) có thể dẫn
đến nhiễm trùng ở người. Ngành chăm sóc sức khỏe là người sử dụng chính các phòng
sạch, vì vi sinh vật hoặc bụi bẩn không được tiêm hoặc truyền vào bệnh nhân qua sản
phẩm của họ. Phòng mổ của bệnh viện cũng sử dụng công nghệ phòng sạch để giảm
thiểu nhiễm trùng vết thương (Hình 1.3).
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×