Tải bản đầy đủ

Thuattoan xu ly anh matlab

1. Thuật toán 1
Input:
Ảnh A, kích thước H×W, – gọi là ảnh môi trường
Ảnh B, kích thước H×W, – còn gọi là ảnh chứa thủy vân (cùng kích thước với A)
Chọn hệ số ,  sao cho  +  =1
Output:
Ảnh D chứa thủy vân
Mô tả thuật toán:
1. Biến đổi DCT ảnh A thành ảnh AC
2. Biến đổi DCT ảnh B thành ảnh BC
3. Tạo ma trận DC
for i=1 to H
for j=1 to W
DC(i,j) = *AC(i,j)+ *BC(i,j)
4. Biến đổi DCT -1 (biến đổi ngược)
DC thành D
Giao diện
- Lập trình GUI để có thể chọn ảnh và nhập hệ số , . Hiển thị ảnh A, B, Tạo và hiển thị ảnh D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Thuật toán 2
Input:
Ảnh A – còn gọi là ảnh môi trường

Ảnh B – còn gọi là ảnh chứa thủy vân (cùng kích thước với A)
Chọn hệ số a, b trong khoảng {3, 5, ..., 20}
Output:
Ảnh D chứa thủy vân
Mô tả thuật toán:
1. Tính kích thước lưới: m = H/a, n=W/b
2. Chia ảnh A, B thành các lưới kích thước m×n;
3. Biến đổi DCT các khối của ảnh A thành ảnh AC
4. Biến đổi DCT các khối của ảnh B thành ảnh BC
5. Tạo ma trận DC. Với ô (i,j) của lưới
P(i,j) = trung bình cộng mức xám tại ô (i,j) của ảnh A/255
Q(i,j) = trung bình cộng mức xám tại ô (i,j) của ảnh B/255
(i,j) = P(i,j) /{P(i,j)+Q(i,j), (i,j) = Q(i,j) / {P(i,j)+Q(i,j)
DC(i,j) = (i,j)*AC(i,j) + (i,j)*BC(i,j)
6. Biến đổi DCT -1 (biến đổi ngược) từng ô của ảnh DC thành ảnh D
Giao diện
- Lập trình GUI, để có thể chọn ảnh và nhập hệ số a, b. Hiển thị ảnh A, B, Tạo và hiển thị ảnh D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×