Tải bản đầy đủ

Đề cương dự án nang cap 28 tram mua tu dong

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
KHU VỰC VIỆT BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Việt Trì, ngày

tháng

năm 2018

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN NÂNG CẤP
1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống truyền tin của 28 trạm đo mưa tự động.
2. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020 về
lĩnh vực CNTT.
Căn cứ vào chiến lược phát triển hệ thống CNTT của Trung tâm KTTV
Quốc gia đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và
Môi trường thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của
Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai”.
Lý do xây dựng dự án: Đài KTTV khu vực Việt Bắc đang duy trì và vận
hành hệ thống 28 trạm đo mưa tự động, gặp một số khó khăn như:
- Hệ thống đang sử dụng phương thức truyền “nhắn tin” SMS về Đài khu
vực. Gây tốn kém về kinh phí truyền số liệu;
- Hệ thống được đưa vào sử dụng đã lâu(từ năm 2011 đến nay), thiết bị đã
xuống cấp, hay xảy ra lỗi đường truyền SMS, mất số liệu.
- Phần mềm thu nhận số liệu từ SMS và khai thác số liệu tại máy chủ Đài
khu vực không còn đáp ứng được với nhu cầu hiện tại của công tác dự báo, cảnh
báo sớm;
- Tần suất truyền tin về máy chủ Đài khu vực 1h/lần, chưa đáp ứng đủ
trong điều kiện thời tiết mưa lớn bất thường, nguy cơ xảy ra lũ, quét sạt lở đất
cao;
3. Sự cần thiết phải xây dựng dự án:
Hiện nay, để phát triển nâng cao mạng lưới thông tin một cách có hiệu
quả, việc áp dụng CNTT vào lĩnh vực truyền số liệu KTTV phục vụ dự báo là


một trong những chiến lược của Tổng cục KTTV. Để làm được điều này, việc
nâng cấp thiết bị truyền số liệu KTTV theo thời gian thực một yêu cầu cần thiết.
Các trạm Đo mưa tự động sẽ truyền số liệu về máy chủ Đài khu vực qua
mạng Internet sử dụng đường truyền 3G có những ưu điểm như sau:
- Truyền số liệu về Đài khu theo thời gian thực, với tần suất 10 phút/lần;
- Phần mềm tự kiểm soát lỗi sai sót trong bản tin;
- Giảm thiểu số người nhận bản tin;
- Tiết kiệm kinh phí rất lớn cho cơ quan so với chuyển bản tin bằng SMS
4. Mục tiêu của dự án:
- Trang bị đồng bộ hệ thống mạng, máy chủ truyền nhận số liệu, xử lý số
liệu, khai thác số liệu cho Đài khu vực.
- Trang bị đồng bộ hệ thống máy vi tính cho các đơn vị trên toàn mạng
lưới để truyền điện báo số liệu KTTV bằng phần mềm thông tin chuyên ngành;
- Trang bị lắp đặt đồng bộ hệ thống internet để thực hiện truyền thông tin
điện báo và các nhiệm vụ chuyên môn khác;
- Dữ liệu được truyền về Đài và Trung tâm đã được mã hóa và lưu trữ
dưới dạng file số;
- Đảm bảo truyền số liệu về Đài khu vực đúng thời gian quy định;
- Giảm thiểu kinh phí cho cơ quan;
- Giảm số lượng biên chế thông tin;


- Xây dựng thêm được phương án truyền tin để có phương án dự phòng
khi có sự cố xảy ra.
5. Nội dung, nhiệm vụ chính của dự án:
- Trang bị cho Văn phòng Đài khu vực 01 máy chủ, 01 Router internet,
01 Switch mạng, 02 bộ máy vi tính cấu hình cao, 01 máy in.
- Trang bị cho mỗi đơn vị 01 bộ máy vi tính cấu hình cao, được nối mạng
internet, 01 máy in;
- Cài đặt cho các đơn vị phần mềm thông tin chuyên ngành để truyền
thông tin dữ liệu KTTV và các phần mềm chuyên môn khác;
- Phần mềm truyền tin được viết chạy trên nhiều hệ điều hành, rất thuận
tiện cho người sử dụng;
- Khối lượng công việc được thực hiện nhanh, gọn và mang lại hiệu quả
cao.
6. Phạm vi thực hiện dự án:


- Đài KTTV khu vực Việt Bắc;
- Mạng lưới trạm quan trắc 8 tỉnh thuộc Đài KTTV khu vực Việt Bắc;
7. Sản phẩm của dự án:
- Mã hóa số liệu KTTV dưới dạng file số;
- Truyền tin qua mạng Internet bằng phần mềm thông tin chuyên ngành;
- Quản lý và lưu trữ số liệu KTTV một cách hệ thống;
- Vận hành và sử dụng phương tiện truyền thông tin liên lạc dễ dàng,
thuận tiện;
- Dễ dàng bảo trì và thay thế khi có sự cố;
- Có thêm phương án truyền thông tin dữ liệu phục vụ dự báo KTTV;
- Khả năng duy trì lâu dài sau khi dự án đi vào hoạt động.
8. Khai toán kinh phí và nguồn vốn:
- Dự án sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước.
- Khai toán kinh phí:
+ Máy chủ:

01 bộ x 70.000.000đ

= 70.000.000đ

+ Router internet: 01 chiếc x 30.000.000đ = 30.000.000đ
+ Switch mạng:

01 chiếc x 20.000.000đ = 20.000.000

+ Máy vi tính:

61 bộ x 15.000.000đ

= 915.000.000đ

+ Máy in:

60 bộ x 10.000.000đ

= 600.000.000đ

+ Modem internet: 59 chiếc x 800.000đ

= 47.200.000đ

+ Dây cáp mạng: 12 cuộn x 1.500.000đ

= 18.000.000đ

+ Hạt mạng:

610 hạt x 2.000đ

= 1.220.000đ

+ Ổ cắm Lioa:

60 chiếc x 250.000đ

= 15.000.000đ

Tổng cộng:

= 1.716.420.000đ

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, bốn trăm hai mươi
ngàn đồng chẵn)
9. Kế hoạch thực hiện dự án:
- Dự án bắt đầu năm 2019 và hoàn thành cuối năm 2019.
10. Dự kiến đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện dự án:
- Đơn vị chủ trì: Đài KTTV khu vực Việt Bắc.
- Đơn vị thực hiện dự án:
11. Dự kiến hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của dự án:


- Tiết kiệm kinh phí rất lớn cho cơ quan so với phương án truyền thông tin
dữ liệu trước đây.
- Áp dụng được khoa học kỹ thuật vào nghiệp vụ KTTV;
- Dữ liệu được truyền về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV kịp thời,
giảm thiểu sai sót;
- Số liệu được số hóa theo form mẫu chung của ngành để phục vụ dự báo
KTTV, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm phát triển
kinh tế xã hội.
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
KHU VỰC VIỆT BẮC
GIÁM ĐỐC



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×