Tải bản đầy đủ

123doc doi moi tiet sinh hoat lop

TRƯờNG TIểU HọC HOàNG VĂN THụ - THàNH PHố LạNG SƠN

Thành phố Lạng Sơn, tháng 3/2012


• Tiểu sử

Tên thật là Nguyễn Sinh Cung, tự là Tất
Thành. Quê nội là làng Kim Liên (tên Nôm là
làng Sen). Bác được sinh ra ở quê ngoại là
TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N

làng Hoàng Trù, cả hai đều thuộc tỉnh Nghệ
An ngày nay.


• Tiểu sử

TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG

V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong
những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc
đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho
Việt Nam. Bác là người viết và đọc bản Tuyên
ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng
trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước. Là nhà
lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ, danh nhân


• Tiểu sử
• Ảnh Bác Hồ với
thiếu nhi

TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N

Bác
với
quà
cháu
cho
thiếu
các
nhi vùng
thiếu
nhi hát
ThiếuHồ
nhichia
thủcác
đô
đến
chúc
tếtcháu
Bác
Hồ


và cao
múa
Bác Hồ
với
các
cháu
thiếu
nhi
quê
nhàBắc
Nghệ
An
Bác
Hồ
với
thiếu
các
thiếu
cháu
nhi

Trung
thế
Liên
nhi
thiếu
Nội
giới
dũng

nhi
Quốc

cảm
Miền
Nam
quanh
Bác(1960)
tạiYên
Phủ Chủ tịch (ngày 9-2-1955)
ViệtxãBắc
thị
Hưng


TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N


« c h ÷
TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N


Ô chữ 1 (11 chữ cái):
Ngày 19 tháng 5 hằng năm là ngày gì?

?
s ?i n
? h
?
n
? h
? ậ
? ?t b
? ?
á c
?
TRƯờNG TIểU HọC HOàNG
VĂN THụ
THàNH PHố LạNG SƠN


Ô chữ 2 (7 chữ cái):
Đó là làng quê nơi Bác sinh ra?

k
? ?i m
? ?l ?i ?
ê n
?
TRƯờNG TIểU HọC HOàNG
VĂN THụ
THàNH PHố LạNG SƠN


¤ ch÷ 3 (14 ch÷ c¸i):
Tªn gäi cña B¸c thña nhá?

n
? g
? u
? y
? Ô
? n
?
s ?i n
c u
?
? h
? ?
? n
? g
?
TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N


Ô chữ 4 (13 chữ cái):
Điều Bác luôn căn dặn các cháu Thiếu niên
Nhi đồng năm 1961

n
? ?
ă m
? đ
? ?i ề
? u
?
b
? ?
á c
? h
? ồ
? d
? ?ạ y
?
TRƯờNG TIểU HọC HOàNG
VĂN THụ
THàNH PHố LạNG SƠN


Ô chữ 5 (11 chữ cái):
Đây là tên một bài tập đọc trong chơng
trình lớp 2 nói về tình cảm của Bác dành
cho các cháu thiếu nhiên, nhi đồng.

?t h
? ?
?t ?r u
? n
? g
? ?t h
? u
?
TRƯờNG TIểU HọC HOàNG
VĂN THụ
THàNH PHố LạNG SƠN


TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N


• Tiểu sử
• Ảnh Bác Hồ với
thiếu nhi

TR¦êNG TIÓU HäC HOµNG
V¡N THô
THµNH PHè L¹NG S¥N

Bác
với
quà
cháu
cho
thiếu
các
nhi vùng
thiếu
nhi hát
ThiếuHồ
nhichia
thủcác
đô
đến
chúc
tếtcháu
Bác
Hồ
và cao
múa
Bác Hồ
với
các
cháu
thiếu
nhi
quê
nhàBắc
Nghệ
An
Bác
Hồ
với
thiếu
các
thiếu
cháu
nhi

Trung
thế
Liên
nhi
thiếu
Nội
giới
dũng

nhi
Quốc

cảm
Miền
Nam
quanh
Bác(1960)
tạiYên
Phủ Chủ tịch (ngày 9-2-1955)
ViệtxãBắc
thị
Hưng


TRƯờNG TIểU HọC HOàNG
VĂN THụ
THàNH PHố LạNG SƠN

Hãy dành cho các em
những gì tốt đẹpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×