Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh ở trường THCS ban công

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÁ THƯỚC

TRƯỜNG THCS BAN CÔNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BÁO CÁO
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN)

Họ và tên: Quách Thị Nhâm
Chức vụ: Giáo Viên - Tổng phụ trách đội
Đơn vị: Trường THCS Ban Công

BÁ THƯỚC NĂM 2018


MC LC
NI DUNG
MC LC
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tng nghiên cứu
Phơng pháp nghiên cứu
nội dung CA SNG KIN
Cơ sở lý luận ca sỏng kin kinh nghim
Thực trạng vấn trc khi ỏp dng sỏng kin kinh
nghim
Cỏc gii phỏp s dng gii quyt vn
kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

Trang
1
1
3
3
3
3
3
4
7
19
19
201. MỞ ĐẦU.
1.1 Lí do chọn đề tài
Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo
dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo
con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm
mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân,
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
Trong quá trình giáo dục, ngoài việc hình thành cho học sinh thái độ đúng
đắn, các hành vi và thói quen tốt, các kỹ năng hoạt động và ứng xử trong các
mối quan hệ xã hội về chính trị, đạo đức, pháp luật…, còn phải giúp các em bổ
sung và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp. Vậy quá trình giáo dục không
những được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn thông
qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL).
HĐGDNGLL có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Quá trình
giáo dục đối với học sinh THCS có nhiều thú vị nhưng cũng không ít phức tạp,
đòi hỏi phải có sự khéo léo, kịp thời, đúng đắn, lôi cuốn các em hoạt động, nhằm
phát huy hướng tự lập, sáng tạo, tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật. Vì vậy,
có thể nói HĐGDNGLL có vị trí then chốt trong quá trình giáo dục nhằm định
hướng, điều chỉnh quá trình giáo dục đạt hiệu quả cao.
Thực tế trong những năm qua, đối với học sinh THCS, rất thích được
tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn hoá,văn nghệ, TDTT…,
qua đó có dịp học hỏi các kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hoá, những thói quen
tốt trong học tập cũng như trong đời sống. Tuy nhiên, môi trường xã hội xung
quanh cũng có tác động xấu đến các em, nên lãnh đạo nhà trường ra kế hoạch,
nội dung hoạt động GDNGLL sao cho cá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
tập thể của học sinh.

3


( Hình ảnh hoạt động ngoại khóa của học sinh tròng nhà trường)

4


Sau thời gian được học tập, nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức của các
thầy cô giáo, các đồng nghiệp, tôi nhận thức được rằng: Để nâng cao chất lượng
giáo dục học sinh, làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thì
HĐGDNGLL là một trong những hoạt động thiết yếu. Với lý do đó, tôi chọn đề
tài : Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp cho học sinh ở trường THCS Ban Công.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- HĐGDNGLL nhằm : Củng cố và khắc sâu kiến thức của các môn học;
mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội,
làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.
Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinhTHCS
như : kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia
các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra
đánh giá kết quả học tập,rèn luyện; cũng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt
trong học tập, lao động và công tác xã hội. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực
tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
- Các em học sinh Trường THCS Ban Công - Năm học: 2016 -2017
1.4 Phương pháp nghiên cứu
- Hoạt động văn hóa nghệ thuật;
- Hoạt động thể dục thể thao;
- Hoạt động lao động, khoa học, kỹ thuật, hướng nghiệp;
- Hoạt động vui chơi giải trí.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1 Cơ sở lí luận
* Khái niệm.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL ) là những hoạt
động giáo dục được thực hiện ngoài thời gian học tập, nhằm lôi cuốn học sinh
tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội để
học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực,
sở thích của từng cá nhân.
HĐGDNGLL là một mặt hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một
cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách
học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
5


HĐGDNGLL được phân chia hai mức độ. Đó là hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.
HĐGDNGLL do nhà trường quản lý chỉ đạo, với sự tham gia của các lực
lượng xã hội. Nó được tiến hành xen kẻ với hoạt động dạy học trong phạm vi
nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động diễn ra trong suốt năm học và
cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình đào tạo, làm cho quá trình này được
thực hiện mọi lúc, mọi nơi.
2.2 Thực trạng của vấn đề:
+ Tình hình chung của trường :
- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên : 16
- Tổng số học sinh : 201
- Tổng số lớp : 6
- Đa số giáo viên còn trẻ, tuổi đời chưa qúa 50.Trình độ chuyên môn đạt
chuẩn 100%
- Những thuận lợi, khó khăn trong quản lý, chỉ đạo HĐNGLL của trường :
* Thuận lợi :
- Có đầy đủ các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo, phân phối chương trình, kế
hoạch thực hiện HĐNGLL ngay từ đầu mỗi năm học.
- Gần 100% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc. Nhiều học
sinh có năng khiếu văn nghệ, TDTT, đặc biệt các trò chơi dân gian trong sinh
hoạt tập thể.
- Đội ngũ giáo viên có năng lực, nhiệt tình, trẻ, khoẻ.
- Nội bộ nhà trường đoàn kết, ổn định, an tâm công tác, tâm huyết với
nghề nghiệp.
* Khó khăn:
- Kinh phí dành cho HĐNGLL quá ít, CSVC, thiết bị phục vụ cho các
hoạt động ngoài trời thiếu .
- Một số ít học sinh chưa xác định động cơ học tập, ham chơi, hay bỏ tiết,
không hứng thú với hoạt đông tập thể.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm trong giáo dục
học sinh, trong tổ chức HĐNGLL.
* Vị trí vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Về mặt pháp lý, theo điều lệ nhà trường phổ thông, các hoạt động giáo
dục trong nhà trường phổ thông bao gồm :
6


- Hoạt động giáo dục trên lớp thông qua việc dạy và học các môn học theo
quy định.

( Hình ảnh hoạt động dạy học các môn học trong nhà trường)
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các
lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động
ngoại khoá về khoa học, đố vui qua các môn học, thể dục thể thao nhằm phát
triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các
hoạt động vui chơi, giao lưu văn hoá, các hoạt động giáo dục môi trường, hoạt
động công ích, các hoạt động xã hội, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học
sinh.
- HĐGDNGLL tạo điều kiện cho nhà trường phát huy vai trò của mình
với đời sống xã hội, mở ra khả năng thuận lợi để gắn học với hành, nhà trường
với xã hội.
* Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
+ Những nhiệm vụ về nhận thức.
- HĐGDNGLL giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri
thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới, với thế giới
xung quanh, cộng đồng và xã hội.

7


- HĐGDNGLL giúp học sinh có điều kiện vận dụng tri thức vào hoạt
động hàng ngày, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống phù hợp cho các
em.
+ Nhiệm vụ giáo dục thái độ.
- HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh những tình cảm tốt
đẹp, trong sáng, tình cảm thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Qua
đó giúp các em biết kính yêu và tôn trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét cái xấu...
- HĐGDNGLL bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối sống phù hợp với
đạo đức, chấp hành pháp luật, truyền thống tốt đẹp của địa phương, đất nước.
- HĐGDNGLL bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động, sáng
tạo, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, lớp
và sự trưởng thành, tiến bộ của bản thân.

8


( Hình ảnh hoạt động ngoại khóa của học sinh nhà trường)
+ Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng sống.
- HĐGDNGLL rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn
hoá, có thói quen tốt trong học tập, lao động và các hoạt động khác.
- HĐGDNGLL rèn cho học sinh các kỹ năng giáo dục, kỹ năng hoà nhập
để thực hiện tốt các nhiệm vụ do thầy cô giáo, trong nhà trường hoặc tập thể
giao cho.

9


( Hinh ảnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh)
2.3 Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1 Để đảm bảo hiệu quả cao của hoạt động này, quá trình tổ chức
phải tuân theo các nguyên tắc sau nay :
+ Nguyên tắc về tính mục đích và tính kế hoạch.
- Tính mục đích: Cần xác định mục tiêu, yêu cầu hoạt động GDNGLL cho
cả năm học, từng học kỳ, từng hoạt động, trong đó tính đa dạng của mục tiêu
cần được định hướng nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là phát triển nhân cách
cho học sinh.
- Tính kế hoạch: Mọi hoạt động đều cần có kế hoạch, đặc biệt kế hoạch
HĐGDNGLL phải đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống, không gây sự
xáo trộn, tuỳ tiện.Trên cơ sở kế hoạch, nhà trường định ra cách thức tổ chức, chỉ
đạo nội dung, phương tiện hoạt động.
+ Tính tự nguyện, tự giác.
Nếu học tập trên lớp là bắt buộc thì HĐGDNGLL là tự nguyện, tự giác.
Các em có quyền lựa chọn các hoạt động mà mình ưa thích. Nguyên tắc này
đảm bảo cho học sinh quyền lựa chọn tham gia các hoạt động phù hợp với khă
năng, hứng thú, sức khoẻ và điều kiện cụ thể của bản thân mỗi em; Chỉ có như
vậy mới tạo được sự hứng thú, tự giác, tích cực tham gia hoạt động của mỗi học
sinh. Nguyên tắc này đòi hỏi nhà trường phải tổ chức được nhiều hoạt động
phong phú, đa dạng; với các chủ đề khác nhau như các đội thể thao, đội văn
nghệ…; các hoạt động giao lưu kết bạn trong và ngoài nhà trường, hoạt động
tham gia du lịch kết hợp học tập…

10


( Hình ảnh các em học sinh học nhóm môn văn hóa)
+ Tính đến đặc điểm lứa tuổi và tính cá biệt của học sinh.
- Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm sinh lý khác nhau, cá biệt có một số ít
học sinh có những biểu hiện khác biệt trong quá trình phát triển. Nhà trườngthầy cô giáo phải hiểu biết những nét đặc trưng của sự phát triển này để tổ chức
hoạt động có nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu phù hợp với khả năng phát
triển của học sinh. Vì vậy, thầy cô thường xuyên theo dõi học sinh, phát hiện
những nét mới, những khả năng mới được hình thành ở các em để kịp thời đề
xuất và điều chỉnh hình thức hoạt động cho phù hợp với sự phát triển của các em
trong từng giai đoạn của năm học.
+ Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.
Khi tiến hành bất cứ hoạt động nào cũng phải tính đến tính hiệu quả.
Nhưng hiệu quả giáo dục được đặt lên hàng đầu, chủ yêú của HĐNGLL.
2.3.2 Quản lí HĐNGLL của trường THCS
Trong trường trung học cơ sở, để quản lý hoạt động giáo dục nói chung,
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng, BGH nhà trường cần thực hiện
các chức năng sau:
+ Xây dựng kế hoạch.

11


Đây là chức năng quan trọng trong công tác quản lý của BGH, nhằm định
hướng cho hoạt động GDNGLL tại nhà trường trong từng thời điểm của năm
học. Để xây dựng kế hoạch đạt kết quả cần đảm bảo các yêu cầu sau :
- Về thời gian : Đầu năm học
- Về quy định : Thực hiện các bước sau :
- Lập dự thảo kế hoạch
- Họp thảo luận dự thảo từ các bộ phận liên quan
- Thống nhất, điều chỉnh trước khi ban hành
- Về nội dung :
- Xác định đúng mục tiêu quản lý HĐNGLL theo các văn bản chỉ đạo của
từng năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD& ĐT
- Xây dưng cụ thể chương trình hành động trong năm, học kỳ, tháng
- Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, tình hình học sinh,
thực tiễn của địa phương
- Nhiệm vụ, công tác cân đối, đều đặn theo từng tháng trong năm học.
+. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện.
- Thành lập, củng cố Ban chỉ đạo HĐGDNGLL với thành phần quy định.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo
- Xây dựng các điều kiện cần thiết để tổ chức HĐGDNGLL như : nhận
thức của CB, GV đối với hoạt động này, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động.
- Chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện.
+. Kiểm tra, đánh giá.
Đây là công việc thường xuyên của BGH trong mọi công tác quản lý nhà
trường cũng như HĐGDNGLL. Do vậy, BGH cần :
- Tổ chức, bố trí, phân công lực lượng kiểm tra: Lực lượng kiểm tra chủ
yếu là các thành viên trong Ban chỉ đạo HĐGDNGLL.
- Thực hiện công tác kiểm tra:
+ Kiểm tra nội dung các hoạt động đã đề ra theo kế hoạch.
+ Kiểm tra kết quả từng hoạt động cụ thể về nội dung, hình thức, biện
pháp tổ chức
+ Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục về các mặt nền nếp sinh hoạt,
tham gia các hoạt động phong trào, thành tích.
- Mục đích của kiểm tra chủ yếu là để tư vấn, thúc đẩy, rút kinh nghiệm .
- Phương pháp kiểm tra :
+ Kiểm tra qua hồ sơ sổ sách.
12


+ Trao đổi, tìm hiểu.
+ Nghe báo cáo.
+ Trực tiếp dự một vài tiết hoạt động cụ thể.
- Qua kiểm tra cần có biện pháp xử lý, cải thiện mọi điều kiện để nâng cao
chất lượng HĐGDNGLL.
2.3.3 Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp rât phong phú và đa dạng,
chủ yếu tập trung vào 5 loại hình hoạt động sau đây.
+ Hoạt động xã hội .

13


( Hình ảnh hoạt động nhân đạo của nhà trường)
- Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện về chính trị, xã hội trong
nước và quốc tế hoặc nhưng sự kiện đáng chú ý ở địa phương.
- Học tập và thi tìm hiểu những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của
địa phương…
- Học tập, tuyên truyền cổ động về nội quy nhà trường, những quy định về
pháp luật (như luật giao thông, trật tự công cộng…) và những quy định của địa
phương.
- Hưởng ứng và tham gia các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, truyền
thống ở địa phương.
- Công tác Trần Quốc Toản và các hoạt động nhân đạo đền ơn đáp nghĩa,
hoạt động từ thiện khác như thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình, các cá nhân có
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở địa phương, các bạn trong lớp, trong trường,
nghèo khó...
- Với các hình thức phù hợp ; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng
niệm… ở địa phươngv.v…
+ Hoạt động khoa học (tự nhiên, xã hội, kĩ thuật và hướng nghiệp).
- Các trò chơi “hỏi đáp” tìm hiểu về xã hội, khoa học theo các chuyên đề
(toán, lí, hoá, sinh vật,…)
- Sưu tầm, tìm hiểu về các danh nhân, nhà bác học, những tấm gương ham
học, say mê phát minh, sáng chế.
14


- Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ “Những người ham hiểu biết” (theo các
lĩnh vực hứng thú và hợp năng khiếu).
- Thi làm đồ dùng học tập, dụng cụ trực quan…

(Hình ảnh thi làm đồ dùng trực quan)
+ Hoạt động văn hoá văn nghệ .
- Sinh hoạt văn nghệ như: thơ ca, múa hát, kịch câm, tấu, kể chuyện, âm
nhạc… được thể hiện dưới các hình thức khác nhau (như hình thức văn nghệ xen
kẽ trong một hoạt động của lớp hoặc trường; hình thức thi hoặc biểu diễn chào
mừng ngày kỉ niệm…).
- Đọc sách báo, xem phim, xem biểu diễn văn nghệ. Thảo luận trao đổi ý
kiến về những cuốn sách hay, có ý nghĩa, có giá trị nhân văn, đạo đức…
- Tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử.
- Tổ chức sinh nhật bạn nên làm thường xuyên và thành truyền thống của
lớp học. Đúng ngày sinh, bạn sẽ được lớp tặng hoa tặng quà kỉ niệm cùng lời
chúc mừng. Đáp lại, bạn nói lời cảm ơn và tặng lại lớp một bài hát, bài thơ… thể
hiện tình cảm của mình.
15


( Hình ảnh văn nghệ của các em học sinh trong và sau giờ biểu diễn)
+ Hoạt động vui khoẻ .

16


( hình ảnh thi thể thao của nhà trường)
- Thể dục giữa giờ chống mệt mỏi: Tổ chức trong các giờ ra chơi hàng
ngày theo khối lớp hoặc toàn trường. Nên thay đổi nội dung, hình thức các ngày
17


trong tuần như quy định ngày thập thể dục thư giãn, ngày múa hát tập thể sân
trường.

( Hình ảnh thể dục giữa giờ)
- Tập và chơi thể thao: Có thể thành lập các đội thể thao theo lớp, khối
lớp, trường như bóng đá, điền kinh,v.v… có kế hoach tập luyện, thi đấu.
- Các trò vui chơi giải trí như các loại trò chơi vận động, trò chơi thể thao,
trò chơi trí tuệ… xen kẽ trong các tiết sinh hoạt tập thể của lớp, hoặc trong giờ
ra chơi, trong các ngày hội …
+ Hoạt động lao động

18


( Hình ảnh lao động của thầy trò đang tham gia lao động)
- Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường và các khu vực của nhà trường.
- Trang trí lớp học.
- Trồng cây, làm bồn hoa, cây cảnh cho đẹp trường, đẹp lớp.- Tham gia
lao động trong các công trình công cộng của nhà trường, như vườn trường, sân
chơi…

(Hình ảnh chăm sóc bồn hoa và lao động của học sinh nhà trường)
2.3.4 Cách thức thực hiện
+ Xây dựng kế hoạch công tác:
Đầu năm học, căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, các
văn bản liên tịch giữa Huyện Đoàn, Hội đồng đội huyện Bá Thước, căn cứ vào
nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương và điều kiện thực tế của nhà trường,
Liên đội trường phối hợp với chi Đoàn, xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL.

19


Kế hoạch HĐGDNGLL thể hiện theo từng tháng, từng chủ điểm, phù hợp
với đặc điểm của từng khối lớp và cụ thể hoá từng tháng, tuần,ngày.
Kế hoạch phải phù hợp với điều kiện CSVC hiện có, với đội ngũ giáo
viên, với tình hình của nhà trường.
Bên cạnh đó, Các khối lớp theo chương trình đổi mới hiện nay mỗi tháng
có hai tiết dành cho HĐGDNGLL, do vậy nhà trường có kế hoạch tổ chức chung
một buổi (2 tiết )/tháng.
GVCN kết hợp TPT Đội hướng dẫn học sinh thực hiện theo kế hoạch của
trường.
Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL cùng với các
nội dung của hoạt động theo kế hoạch Hội Đồng Đội huyện Bá Thước.
Kế hoạch hoạt động theo chủ điểm từng tháng theo quy định của Bộ Giáo
dục, tập trung hướng về thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.
+ Về việc chỉ đạo thực hiện:
Trên cơ sở kế hoạch, sau khi ổn định nền nếp đầu năm học, hiệu trưởng
tiến hành lập ban chỉ đạo HĐGDNGLL, gồm có : Phó hiệu trưởng làm trưởng
ban, các thành viên là tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn TN và các GVCN cùng
với một số giáo viên có kinh nghiệm trong việc tổ chức các HĐGDNGLL.
+ Tổ chức chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường:
- Đối với GVCN lớp:
GVCN lớp có vai trò hết sức quan trọng trong việc phân công, tổ chức
hướng dẫn học sinh trong HĐGDNGLL của lớp mình. Tổng phủ trách đội đề ra
kế hoạch cụ thể hàng tuần, tháng và chỉ đạo GVCN xây dựng kế hoạch cho lớp
mình phụ trách.
- Thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ GVCN vẫn tập trung cho lớp chữa
bài tập về nhà, hoạc lớp trưởng đọc báo cho cả lớp ngồi nghe, không có gì hơn,
cứ lập đi lập lại làm cho các em cảm thấy sợ trường, sợ lớp, chưa nhận được từ
thầy cô của mình những câu chuyện vui, câu chuyện giáo dục để sảng khoái, vui
vẻ trước khi vào tiết học.
- Nhiều thầy cô nhà ở xa trường, tiết cuối thứ bảy đúng ra là tiết sinh hoạt
lớp, tiết mà học sinh đang mong đợi tình cảm từ thầy cô sau một tuần học tập
căng thẳng. Nhưng bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ “cho xong”, nhiều
GVCN để các em tự sinh hoạt .
- Đối với tập thể giáo viên :
20


Không thể tổ chức tốt HĐGDNGLL nếu không có sự đóng góp của tập
thể giáo viên nhà trường. Quy định nhiệm vụ cụ thể của giáo viên. Một trong
những nhiệm vụ của giáo viên là tham gia HĐGDNGLL với những lĩnh vực
khác nhau: văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khoá bộ môn…
Phân công một số giáo viên có năng khiếu văn nghệ, TDTT.. trực tiếp
tham gia vào các hoạt động. Ví dụ: Khi tổ chức tìm hiểu kiến thức về dân số thì
giao tổ xã hội, về ma tuý - HIV- AIDS thì giao tổ tự nhiên.
- Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên CSHCM và Đội TN TPHCM:
Tổ chức Đội trong trường THCS đóng vai trị nồng cốt để tiến hành
HĐGDNGLL. BGH tạo điều kiện cho Đội hoạt động, trang bị những điều kiện
CSVC cần thiết như : Trống đội, trang phục đội…cũng như sắp xếp thời gian để
tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội do huyện tổ chức.
- Tóm lại, với sự phối hợp giữa các bộ phận, đoàn thể, thời gian qua
HĐGDNGLL của nhà trường đã có tiến bộ.Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế so
với yêu cầu chung.
+ Công tác phối hợp với các lực lượng ngòai nhà trường để tổ chức
các HĐGDNGLL:
a/ Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh:Ban đại diện cha mẹ học sinh là
cầu nối giữa nhà trường và gia đình học sinh. Gia đình là nơi sinh ra, nuôi dưỡng
trẻ đến tuổi trưởng thành, gia đình có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát
triển nhân cách học sinh. Vì vậy, BGH cần phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện
cha mẹ học sinh từng lớp và toàn trường.
- Ở vấn đề này BGH cần quan tâm hơn đến BDDCMHS, giúp họ nâng
cao vai trị, trách nhiệm để cùng tham gia, hỗ trợ hoạt động này.
b/ Với các tổ chức xã hội, ban ngành địa phương: Tham mưu với
UBND Xã Ban Công tổ chức hội thi không chuyên về an toàn giao thông, tổ
chức cổ động nhân các ngày lễ lớn, bầu cử HĐND xã , Đại hội Đảng bộ.
- Phối hợp với Đoàn TN tổ chức Tết Trung thu cho các em.
- BGH xây dựng các điều kiện cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác này với các
trường bạn lân cận.
* Kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL :
- Không kiểm tra coi như không quản lý. Bất cứ hoạt động nào cũng cần
kiểm tra. Kiểm tra để cải tiến, thay đổi phương pháp, điều chỉnh kế hoạch bên
cạnh đó kiểm tra để thấy những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ cũng như của
21


người lãnh đạo. Mục đích của kiểm tra HĐGDNGLL là để động viên đồng
nghiệp, tư vấn, thúc đẩy chứ không nặng nề để phê bình, xếp loại.
* Hiệu quả của sáng kiến
Xuất phát từ thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường
trong những năm qua, với kiến thức tập huấn tiếp thu trong thời gian qua, tôi xin
đề xuất một số ý kiến như sau :
1. Nâng cao nhận thức của BGH, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học
sinh về nội dung giáo dục học sinh thông qua con đường dạy học và hoạt động
ngoài giờ lên lớp.
2. Coi trọng HĐGDNGLL ở tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và các tiết hoạt
động ngoại khóa .GVCN dễ nắm bắt sự vận động và phát triển của từng học
sinh.
3. Cần chú trọng công tác bồi dưỡng các kỹ năng HĐGDNGLL cho lực
lượng thanh niên, giáo viên, GVCN dưới các hình thức : Cử đi học bồi dưỡng
chuyên đề GDNGLL do tỉnh, huyện tổ chức từng năm học.
4. Một số hoạt động văn hoá, văn nghệ cần mạnh dạn mời một số người
có chuyên môn ở địa phương như: Đoàn thanh niên xã, đội văn nghệ ở địa
phương…
5. Đối với giáo viên bộ môn: Phân công giáo viên có năng khiếu văn
nghệ, TDTT, năng khiếu tổ chức… tham gia vào hoạt động tích cực.
6. Đối với GV kiêm tổng phụ trách đội: Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền
hạn và tạo điều kiện tối đa để hoạt động.
7. Có chế độ bồi dưỡng, khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với cá
nhân tích cực và đạt hiệu quả cao trong các HĐGDNGLL.
8 Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Phối hợp xây dựng kế hoạch và
tổ chức hoạt động cùng với nhà trường.
9. Mua sắm thiết bị phục vụ HĐGDNGLL như: loa đài, phông màn, sân
khấu ...
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận.
Quá trình giáo dục trên lớp và quy trình giáo dục NGLL những bộ phận
quan trọng của quá trình giáo dục nhằm hình thành bồi dưỡng và hoàn thiện
nhân cách cho học sinh. Nếu coi quá trình giáo dục trên lớp được thực hiện
thông qua dạy học các bộ môn văn hóa là “dạy chữ” thì quá trình giáo dục
NGLL“ dạy người”, sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh chịu tác
22


động của nhiều nhân tố, trong đó giáo dục đóng vai trò chủ đạo. Qua phân tích
thực trạng động giáo dục NGLL của trường THCS Ban Công, tôi nhận thấy rằng
trước hết cần nhận thức đúng vai trò, vị trí và nhiệm vụ của HĐGDNGLL trong
trường học. Mặc dù trong điều kiện hiện nay, thực hiện tốt các HĐGDNGLL
trường tôi vẫn khó khăn và gặp nhiều vướng mắc. Từ đó hoàn thiện tri thức cho
học sinh, đồng thời cũng cố, hình thành trong học sinh những tình cảm, thái độ
hành vi, thói quen ứng xử hợp lý, dần tránh xa một số hiện tượng tiêu cực ngoài
xã hội đang len lỏi vào tâm hồn học sinh.
3.2 Kiến nghị:
- Đối với trường: Hiệu trưởng cần quan tâm về vật chất cũng như tinh
thần, tình cảm và trí tuệ để nâng cao hiệu quả HĐGDNGLL. HĐGDNGLL phải
đảm bảo tính tự giác, độc lập, sáng tạo và mong muốn chính đáng của học sinh
cấp THCS.
- Đối với phòng GD&ĐT: Cần xây dựng chuẩn đánh giá chung cho
các
HĐGDNGLL, có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phê bình, khuyến khích
hoạt động một cách công khai, hiệu quả.
- Phối hợp với huyện Đoàn, ban ngành ở địa phương tổ chức các phong
trào liên quan đến giáo dục học sinh trong chương trình của Bộ GD&Đt quy
định.
Trên đây là một sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao chất
lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh ở trường THCS Ban
Công. Từ thực tế giảng dạy tôi muốn tổng hợp lại để cùng trao đổi với các bạn
đồng nghiệp. Tôi rất mong được sự đóng góp ý của các bạn đồng nghiệp để giúp
cho tôi có thêm kinh nghiệm trong giảng dạyvà tổ chức tiết HĐGDNGLL thật
hay và lôi cuốn được học sinh tham gia.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Ban Công, ngày 6 tháng 03 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến
kinh nghiệm của mình viết, không

sao
chép nội dung của người khác.
Người viết

23


Quách Thị Nhâm

24


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình quản lý HĐGDNGLL.
2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS (Đặng Vũ Hoạt –
2005).
3. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kỳ III.
4. Luật gio dục – Tháng 1/2006.
5. Điều lệ trường trung học.
6. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường - Thạc sỹ Đỗ Thiết
Thạch.
7. Chuyên đề: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp- Giáo dục
dân số - Phòng chống ma tuý. (Thầy Nguyễn Duy Dương - Trường
CBQLGD&ĐT II- TP. Hồ Chí Minh).
8. Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình HĐGDNGLL của Bộ
GD&ĐT năm học 2008-2009 và của Sở GD&ĐT Tỉnh ĐắkLắk năm học 20082009.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×