Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng làm bài văn nghị luận cho học sinh lớp 9a ở trường THCS lâm xa

MỤC LỤC
TT

TÊN MỤC LỤC

TRANG

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Mở đầu
Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải

2
2
3
3
4
4
4
4
6

2.4

quyết vấn đề .
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,

18

3
3.1
3.2

với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường .
Kết luận, kiến nghị .
Kết luận.
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

18
18
19

1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
M«n Ng÷ V¨n tríc hÕt lµ mét m«n häc thuéc nhãm khoa1häc x·
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×