Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 45p Tin 11

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT TỨ SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KÌ I
Môn: Tin học
Năm học: 2018-2019
Thời gian 45 phút
Họ tên:…………………………………………………. Lớp…………………

Điểm

ĐỀ BÀI 01
I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau
A. ‘*****’
C. (bai_tap)
B. -tenkhongsai
D. Tensai
Câu 2: Biến X có thể nhận các giá trị 1; 10; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 2;
0,3; 1,99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
A. Var X, Y : byte;

C. Var X : real; Y : byte;
B. Var X, Y : real;
D. Var X : BYTE; Y : real;
Câu 3: Chương trình dịch là chương trình có chức năng
A. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương
trình thực hiện được trên máy
B. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thành chương
trình thực hiện được trên máy
C. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành chương trình thực hiện
được trên máy
D. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương
trình hợp ngữ
Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?
A. End
C. Crt
B. Sqrt
D. LongInt
Câu 5: Cho khai báo biến sau đây (trong Pascal):
Var m, n : integer ;
x, y : real ;
Lệnh gán nào sau đây là sai ?
A. m := -4 ;
C. x := 6 ;
B. n := 3.5 ;
D. y := +10.5 ;
Câu 6: Trong NNLT Pascal, để chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím
A. Alt + F9
C. Ctrl + F9
B. Shift + F9
D. Ctrl + Alt + F9
Câu 7: Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh:
Begin
a := 100;
b := 30;
x := a div b;
Write(x);
End.
A. 33
B. 10
C. 3D. 1


Câu 8: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau:
x := 10 ;
Writeln(x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau?
A. 10
C. 1.000000000000000E+001
B. 10.00
D. _ _ 10.00
Câu 9: Để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng
lệnh
A. Write(a:8:3, b:8);
C. Writeln(a:8, b:8:3);
B. Readln(a,b);
D. Writeln(a:8:3, b:8:3);
Câu 10: Biểu thức 25 div 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là:
A. 8.0
B. 15.5
C. 15.0
D. 16
II. TỰ LUẬN
Câu 1. (3 điểm)
a. Nêu cấu trúc chung của chương trình trong Pascal? Trình bày các thành phần trong cấu
trúc?
b. Trong bài toán giải phương trình bậc hai : ax 2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 ), cần đặt tên biến
cho các đại lượng: hệ số của x 2, hệ số của x, hệ số tự do, biệt số delta = b 2 - 4*a*c, hai nghiệm
(nếu có) là x1, x2. Khi đó bạn An đăt tên cho các biến lần lượt như sau:
heso_xbinhphuong, hx, An, n1, n2
Em có nhận xét gì về cách đặt tên biến của bạn? Hãy đưa ra lời khuyên cho bạn khi đặt tên biến?
Câu 2. (2 điểm)
Biểu diễn các biểu thức Toán học sang Pascal?
a1. (x + y) . (x2 – y)

a3. (2x2 – 5y)

(1 − 2 x)
(6 x − 3)

3 sin x − 2cox 2 x
| 5 ln x − 6 sin x |
a4.
7x + 2y
1−
5x

Câu 3. (2 điểm)
Hãy viết chương trình để tính tổng hai số nguyên a và b? Kết quả ghi ra màn hình.
BÀI LÀM
I.TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
II. TỰ LUẬN

9

10

……………………………………………………………………………………………………..
…...
……………………………………………………………………………………………………….


..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
…...
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….


..
……………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
…...
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..


……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×