Tải bản đầy đủ

Bai 7 su van dong tu quay quanh truc cua trai dat va cac he qua

BÀI 7:
SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY
QUANH TRỤC CỦA TRÁI
I. Sự vận động
của Trái
Đất quanh trục:
ĐẤT

CÁC
HỆ QUẢ
II. Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái
Đất:


BÀI 7: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT
VÀ CÁC HỆ QUẢ

Tây

Cực Bắc


Đông

Cực Nam

Nghiêng 66033’
Mặt phẳng quỹ đạo


H 20: Các khu vực giờ trên Trái Đất

- Khu vùc giê gèc ( khu vực giờ 0 ) là khu vực cã ®ưêng
kinh tuyÕn gèc ®i qua.

Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7 và thứ 8


22

3

10 11

1
9

0

7

8

§Þa ®iÓm

Khu vùc giê

Giê

Lu©n ®«n

03

Hµ Néi

7

10

B¾c Kinh

8

11

Niu- Yooc

19

22Hình 21: Hiện
tượng ngày
và đêm
trên Trái
Đất


 Tại

sao hằng ngày chúng ta
thấy Mặt Trời , Mặt Trăng và
các ngôi sao trên bầu trời
chuyển động theo hướng từ
Đông sang Tây ?

=> Do Trái Đất quay quanh trục
từ Tây sang Đông nên ta thấy Mặt
Trời, Mặt Trăng và các ngơi sao chuyển động
ngược lại: mọc ở hướng Đơng và lặn ở hướng
Tây.


Quan sát
hình 22 : Ở
nửa cầu
Bắc các
vật
chuyển
động
theo
hướng từ
P -> N và
Hình 22: Sự lệch hướng do vận
từ
O ->
động tự quay của Trái
S bòĐất
lệch


Nửa cầu Bắc:
lệch phải

Nửa cầu Nam:
lệch trái

Nhìn xi theo chiều chuyển động, ở nửa cầu Bắc các vật
chuyển động bò lệch về bên nào ? Ở nửa cầu
Nam các vật chuyển động bò lệch về bên nào ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×