Tải bản đầy đủ

Tiến trình dạy học giải quyết vấn đề Định luật Lenz

BÀI 2 : ĐỊNH LUẬT LEN - XƠ VỀ CHIỀU DÒNG
ĐIỆN CẢM ỨNG
A. Sơ đồ tiến trình
Tình huống: Thí nghiệm được bố trí như hình vẽ:

Gồm có 1 cuộn dây được mắc với 1 điện kế ,
1 nam châm. Tiến hành thí nghiệm đưa nam
châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây. Kết quả thí
nghiệm thấy: Kim điện kế lệch→ có dòng
điện cảm ứng. Ta thấy khi đưa nam châm lại
gần hay ra xa thì nam châm lệch trái, lệch
phải → Chiều của dòng điện cảm ứng là khác
nhau. Vậy dòng điện cảm ứng có chiều như
thế nào ?

Vấn đề: Dòng điện cảm ứng có chiều như thế nào ?

Giải quyết vấn đề:
Thí nghiệm:
Muốn xác định chiều của dòng điện cảm ứng thì ta phải xem khi kim điện kế lệch về bên trái hoặc
bên phải thì dòng điện đi vào cực dương hay âm của điện kế. Để biết được ta phải thử bằng nguồn

điện 1 chiều (pin)
- Làm thí nghiệm rút ra được quy ước:
+ Khi kim điện kế lệch sang bên trái thì dòng điện đi vào cực âm của điện kế
+ Khi kim điện kế lệch sang bên phải thì dòng điện đi vào cực âm của điện kế


Từ đó dựa vào chiều cuốn dây ta xác định được chiều dòng điện cảm ứng
Sử dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định được chiều của
Cụ thể:
+ Khi kim điện kế lệch sang trái có chiều từ phải qua trái
+ Khi kim điện kế lệch sang phải có chiều ngược lại
Tiến hành thí nghiệm:
+ Đưa đầu Bắc của nam châm lại gần cuộn dây thì kim điện kế lệch về bên trái
So sánh chiều của và ta thấy
Tương tự ta đưa nam châm ra xa thì thấy


Nhận xét:

- Khi đưa nam châm lại gần thì có chiều như muốn ngăn cản nam châm lại gần nó và ngược lại khi
đưa nam châm ra xa có chiều như muốn ngăn cản nam châm ra xa nó.
- Nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây nghĩa là số đường sức từ qua cuộn dây thay đổi chính là
nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng.

Kết luận: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra chống lại nguyên nhân
sinh ra nó.

B. Giáo án
I.

MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được nội dung định luật Lenxo
- Hiểu được thế nào là “ chống lại nguyên nhân sinh ra nó”
2. Về kĩ năng
- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng, chiều của và
- Sử dụng nguồn điện 1 chiều (pin) để xác định chiều của dòng điện
- Tiến hành được thí nghiệm
3. Về thái độ
- Chú ý, nghiêm túc
II.

III.

CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Bộ thí nghiệm
2. Học sinh
- Hiện tượng cảm ứng điện từ, quy tắc bàn tay phải, từ trường
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Nảy sinh vấn đề.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Tiến hành thí nghiệm
-Bố trí nghiệm như hình vẽ:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Quan sát thí nghiệm và rút ra nhận
xét.
+Kết quả thí nghiệm thấy: Kim điện
kế lệch→ có dòng điện cảm ứng.
+Ta thấy khi đưa nam châm lại gần
hay ra xa thì nam châm lệch trái, lệch
phải → Chiều của dòng điện cảm ứng
là khác nhau.

Gồm có 1 cuộn dây được mắc với 1 điện
kế , 1 nam châm. Tiến hành thí nghiệm
đưa nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn
dây.Yêu cầu học sinh quan sát và rút ra
nhận xét.
Vậy dòng điện cảm ứng có chiều như thế
nào?
Hoạt động 2: Giải quyết vấn đề.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Muốn xác định chiều của dòng điện cảm
- Làm thí nghiệm với nguồn 1 chiều
ứng thì ta phải xem khi kim điện kế lệch (pin) và rút ra kết luận.
về bên trái hoặc bên phải thì dòng điện
+ Khi kim điện kế lệch sang bên
đi vào cực dương hay âm của điện kế.
trái thì dòng điện đi vào cực âm
Để biết được ta phải thử bằng nguồn
của điện kế
điện 1 chiều (pin)
+ Khi kim điện kế lệch sang bên
- Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm và rút
phải thì dòng điện đi vào cực âm
ra nhận xét.
của điện kế
Sau khi rút ra quy ước yêu cầu học sinh
xác định chiều của dòng điện cảm ứng


và chiều của bằng sử dụng quy tắc bàn
tay phải.

+ Khi kim điện kế lệch sang trái có
chiều từ phải qua trái
+ Khi kim điện kế lệch sang phải có
chiều ngược lại

Chia lớp làm 2 nhóm .
Mỗi nhóm tiến hành thí nghiệm đưa đầu
Bắc của nam châm lại gần (1 nhóm)
hoặc ra xa (1 nhóm) cuộn dây. Yêu cầu
học sinh xác định chiều của và và rút
ra nhận xét.

- Hoạt động nhóm, tiến hành thí
nghiệm, xác định chiều của B và so
sánh.
+ Đưa đầu Bắc của nam châm lại gần
cuộn dây thì kim điện kế lệch về bên
trái
So sánh chiều của và ta thấy
Tương tự ta đưa nam châm ra xa thì
thấy

Nhận xét:
- Khi đưa nam châm lại gần thì có chiều
như muốn ngăn cản nam châm lại gần
nó và ngược lại khi đưa nam châm ra xa
có chiều như muốn ngăn cản nam châm
ra xa nó.
- Nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây
nghĩa là số đường sức từ qua cuộn dây
thay đổi chính là nguyên nhân sinh ra
dòng điện cảm ứng.


Hoạt động 3: Kết luận.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Vậy: Dòng điện cảm ứng có chiều
sao cho từ trường do nó sinh ra
chống lại nguyên nhân sinh ra nó.
Đó chính là nội dung của định luật
Len - xơ.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Lắng nghe, ghi chép.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×