Tải bản đầy đủ

Giao an luyen tap tin hoc cung IC3 LOP 4 tuan 1 den tuan 10

TUẦN 1
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 1 : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐÃ BIẾT (TIẾT 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- Ôn tập lại một số kĩ năng soạn thảo văn bản đã được học ở các lớp trước.
- Chuẩn bị tìm hiểu thêm các kĩ năng mới.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
- Đặt vấn đề: Trong cuộc sống hằng ngày
chúng ta sử dụng rất nhiều loại văn bản, Để

trình bày một văn bản đẹp, đúng chúng ta
thường sử dụng phần mềm nào ? (MS Word)
>>Hôm nay chúng ta ôn tập lại các kiến thức
mà các em đã được học ở các lớp trước.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
làm các bài tập sau :
1) Bài tập 1 : SGK trang 5
- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 1 trong
SGK trang 5.
- Mời 1 học sinh trình bày bài làm.
- Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
- Giáo viên nhận xét.
2) Bài tập 2 : SGK trang 5
- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 2 trong
SGK trang 5.
Trang 1

- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh phát biểu

- Học sinh làm bài
- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh làm bài


- Mời 1 học sinh trình bày bài làm.
- Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
- Giáo viên nhận xét.
3) Bài tập 3 : SGK trang 6
- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 1 trong
SGK trang 5.
- Mời 1 học sinh trình bày bài làm.
- Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
- Giáo viên nhận xét.
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Giáo viên ôn tập lại cách chèn hình ảnh từ
công cụ shape. (Giáo viên vừa trình bày trên


máy vừa giảng giải cho học sinh)
- Cho học sinh làm bài tập 1 và 2 của hoạt
động 2 trong SGK trang 6
+ Mời 1 học sinh trình bày bài làm.
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Mời 3 HS trả lời các câu hỏi do giáo viên
lựa chọn trong các bài tập đã làm.
- Giáo viên nhận xét.

- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh làm bài
- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh nghe và quan sát.

- Học sinh làm bài
- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh trả lời

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 2


TUẦN 1
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 1 : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐÃ BIẾT (TIẾT 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Thực hành một số kĩ năng soạn thảo văn bản đã được học ở các lớp trước.
- Chuẩn bị tìm hiểu thêm các kĩ năng mới.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
- Mời 1 học sinh trình bày lại cách chèn hình
shape.
- Mời 1 học sinh trình bày nhập văn bản vào
hình shape.
III. Bài mới:
- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta sẽ thực hành
trên máy tính để có thể áp dụng kĩ năng vào
cuộc sống.
a. Hoạt động 1: Thực hành
- Giáo viên làm mẫu cách thiết kế một tờ
giấy nhãn bằng công cụ shape.
- Dặn học sinh làm bài lưu bài vào ổ đĩa D:
với tên maso+lop+số hoạt động + trang.
- Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
làm các bài tập sau :
1) Bài tập 1trong hoạt động 3- SGK trang 6
- Giáo viên quan sát cả lớp thực hành, kịp
thời hướng dẫn những học sinh chưa thực
hành được.
Trang 3

- Học sinh phát biểu
- Học sinh phát biểu

- Học sinh quan sát, lắng nghe

- Học sinh làm bài trên máy


2) Bài tập 2 trong hoạt động 3 : SGK trang 7
- Giáo viên quan sát cả lớp thực hành, kịp
thời hướng dẫn những học sinh chưa thực
hành được.
b. Hoạt động 2: Khám phá và chia sẻ
- Giáo viên giới thiệu văn bản dạng cột, cho
học sinh xem văn bản dạng cột trên tờ báo.
- Cho học sinh thảo luận nhóm giải quyết
tình huống sau : sử dụng các công cụ đã học
để tạo văn bản dạng cột báo. Mô tả chi tiết
cách làm
+ Mời 1 học sinh đại diện nhóm trình bày
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Giáo viên dặn học sinh ghi nhớ các tổ hợp
phím tắt vì phiên bản nào của word vẫn được
qui định như nhau.
- Học sinh nhận xét bài học (hoạt động 6
SGK trang 7)

- Học sinh làm bài trên máy

- Học sinh lắng nghe và quan sát
- Học sinh thảo luận

- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh lắng nghe.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 4


TUẦN 2
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 2 : BULLET VÀ NUMBERING (TIẾT 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết cách chèn số thứ tự tự động.
- Biết định dạng các dấu Bullet (biểu tượng hình).
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
- Đặt vấn đề:
+ Giới thiệu kí hiệu hình và kí hiệu số qua - Học sinh lắng nghe.
tranh.
+ Hôm nay chúng ta học cách chèn kí hiệu
hình và kí hiệu số.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
>>quan sát cách tạo bullet hoặc numbering
1) Cách tạo Bullet hoặc Numbering
- Giáo viên làm mẫu cách tạo bullet hoặc
numbering theo các bước trong sách giáo khoa - Học sinh quan sát.
trang 8. (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh
quan sát).
2) Cách xóa Bullet hoặc Numbering.
- Giáo viên làm mẫu cách xóa bullet hoặc
numbering theo các bước trong sách giáo khoa - Học sinh quan sát
trang 9. (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh
quan sát).
Trang 5


3) Thực hành :
Giáo viên cho học sinh thực hành lại thao tác
tạo và xóa bullet hoặc numbering.
- Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh chưa
làm được.
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Cho học sinh làm bài tập 1 và 2 của hoạt
động 2 trong SGK trang 9
+ Mời 1 học sinh trình bày bài làm.
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Mời 3 HS trả lời các câu hỏi do giáo viên
lựa chọn trong các bài tập đã làm.
- Giáo viên nhận xét.

- Học sinh thực hành

- Học sinh làm bài
- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh trả lời

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 6


TUẦN 2
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 2 : BULLET VÀ NUMBERING (TIẾT 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Thực hành chèn bullet hoặc numbering.
- Nắm rõ cách tạo bullet hoặc numbering.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
- Mời 1 học sinh trình bày lại cách chèn
bullet hoặc numbering.
III. Bài mới:
- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta sẽ thực hành
chèn bullet hoặc numbering.
a. Hoạt động 1: Thực hành
- Giáo viên làm mẫu một phần bài tập của
hoạt động 3 trang 10.
- Dặn học sinh làm bài lưu bài vào ổ đĩa D:
với tên maso+lop+số hoạt động + trang.
- Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
làm phần thực hành của hoạt động 3 trang
10.
b. Hoạt động 2: Khám phá và chia sẻ
- Cho học sinh thảo luận nhóm để đưa ra
cách trình bày bài tập của hoạt động 4 trang
10. Mô tả chi tiết cách làm.
+ Mời 1 học sinh đại diện nhóm trình bày
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
Trang 7

- Học sinh phát biểu

- Học sinh quan sát, lắng nghe

- Học sinh làm bài trên máy

- Học sinh thảo luận

- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét


+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng - Học sinh lắng nghe.
phím tắt để chèn bullet hoặc numbering :
Ctrl + Shift + L
- Học sinh nhận xét bài học (hoạt động 6
SGK trang 11)

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 8


TUẦN 3
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 3 : SỬ DỤNG BẢNG (TABLE) – TIẾT 1
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết cách sử dụng công cụ Table của MS Word.
- Biết lập các danh sách, hoặc sáng tạo các kiểu trình bày văn bản theo ý.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
Đặt vấn đề: Giáo viên giới thiệu các mẫu danh
sách. Hôm nay chúng ta học cách sử dụng - Học sinh lắng nghe.
công cụ table để tạo các danh sách này.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
- Giáo viên giải thích ý nghĩa của bảng, các - Học sinh lắng nghe, quan sát
thành phần của bảng : (tranh bảng)
+ Bảng được tạo nên từ các hàng và các cột,
hàng và cột giao nhau tạo thành ô.
+ Mỗi ô được định dạng văn bản khác nhau.
+ Bảng giúp em tạo ra các danh sách hoặc
có thể tận dụng để thiết kế mẫu khi cần nhiều
kiểu canh lề cùng một dòng.
- Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
>>quan sát cách tạo bảng.
1) Cách tạo bảng
- Giáo viên làm mẫu cách tạo bảng theo các - Học sinh quan sát.
bước trong sách giáo khoa trang 12. (vừa
giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát).
Trang 9


2) Cách xóa bảng.
- Giáo viên làm mẫu cách xóa bảng theo các
bước trong sách giáo khoa trang 13. (vừa
giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát).
3) Thực hành :
Giáo viên cho học sinh thực hành lại thao tác
tạo bảng.
- Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh chưa
làm được.
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Cho học sinh làm bài tập 1 và 2 của hoạt
động 2 trong SGK trang 13
+ Mời 1 học sinh trình bày bài làm.
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Mời 3 HS trả lời các câu hỏi do giáo viên
lựa chọn trong các bài tập đã làm.
- Giáo viên nhận xét.

- Học sinh quan sát

- Học sinh thực hành

- Học sinh làm bài
- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh trả lời

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 10


TUẦN 3
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 3 : SỬ DỤNG BẢNG (TABLE) – TIẾT 2
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết cách sử dụng công cụ Table của MS Word.
- Biết lập các danh sách, hoặc sáng tạo các kiểu trình bày văn bản theo ý.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
- Mời 2 học sinh trình bày lại cách tạo bảng
và xóa bảng
III. Bài mới:
- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta sẽ thực hành
tạo bảng danh sách lớp và tìm hiểu thêm
công dụng của công cụ Design và layout.
a. Hoạt động 1: Thực hành
- Giáo viên làm mẫu tạo danh sách lớp như
trang 12. Sau đó giới thiệu 2 công cụ design
và layout.
- Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
làm phần thực hành của hoạt động 3 trang
10.
- Giáo viên sửa bài, nhận xét.
b. Hoạt động 2: Khám phá và chia sẻ
- Hướng dẫn học sinh khám phá bằng cách
click vào bất cứ nút lệnh hay hộp thoại nào
mình thấy và quan sát sự thay đổi trên màn
hình.
Trang 11

- Học sinh phát biểu

- Học sinh quan sát, lắng nghe

- Học sinh làm bài trên máy và
ghi nhận vào sách.
- Học sinh nghe, sửa bải
- Học sinh tìm hiểu qua cách
click vào các nút lệnh và ghi
nhận lại sự thay đổi.


- Ngoài các nút lệnh đã được giới thiệu, cho
học sinh khám phá công dụng của các nút
lệnh khác trên hai thanh công cụ design và
layout.
+ Mời 1 học sinh đại diện nhóm trình bày
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng
cách sử dụng lệnh insert table để tạo bảng.
- Học sinh nhận xét bài học (hoạt động 6
SGK trang 15)

- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh nhận xét

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 12


TUẦN 4
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 4 : VĂN BẢN DẠNG CỘT – TIẾT 1
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết cách chia cột văn bản
- Trang trí cho đẹp hơn
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
Ở bài công cụ shape ta đã sử dụng hình chữ
nhật để tạo văn bản dạng cột báo. Tiết này ta
sẽ sử dụng công cụ chuyên dụng của Word để
tạo văn bản dạng cột.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
1) Nhận biết văn bản dạng cột.
- Giáo viên cho học quan sát tranh 1 trong
trang 16 SGK. Yêu cầu học sinh chỉ xác định
văn bản dạng cột.
2) Cách chia văn bản thành cột.
- Cho học sinh mở máy và quan sát giáo viên
chia văn bản thành cột. Giáo viên vừa thao tác
cho học sinh xem vừa giảng theo các bước
trong SGK trang 16.
- Lưu ý học sinh phải canh đều 2 bên văn bản
để đẹp hơn.
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Cho học sinh làm bài tập 1 và 2 của hoạt
Trang 13

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh trả lời.

- Học sinh lắng nghe, quan sát

- Học sinh làm bài vào sách


động 2 trong SGK trang 17
+ Mời 2 học sinh trình bày bài làm.
- Học sinh trình bày bài làm
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
- Học sinh nhận xét
+ Giáo viên có thể hướng dẫn cách cho học
sinh nhận xét, tránh chê bai hay làm tổn
thương bạn trong lời nhận xét.
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Mời 3 HS trả lời các câu hỏi do giáo viên - Học sinh trình bày
lựa chọn trong các bài tập đã làm.
- Giáo viên nhận xét.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 14


TUẦN 4
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 4 : VĂN BẢN DẠNG CỘT – TIẾT 2
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết cách chia cột văn bản
- Trang trí cho đẹp hơn
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
- Mời 2 học sinh trình bày lại cách chia văn
bản thành cột.
III. Bài mới:
- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta sẽ thực hành
chia văn bản thành cột theo mẫu.
a. Hoạt động 1: Thực hành
- Giáo viên làm mẫu chia cột giống bài thực
hành17.
- Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
làm phần thực hành của hoạt động 3 trang
17. (văn bản “tạo thiệp chức mừng bằng
Word 2010” do giáo viên soạn sẵn và gửi
xuống máy trạm của học sinh).
- Giáo viên cho học sinh lưu bài vào ổ đĩa D:
- Giáo viên sửa bài, nhận xét.
b. Hoạt động 2: Khám phá và chia sẻ
- Giáo viên giới thiệu : Ngoài những dạng
cột cho sẵn. Chúng ta còn có thể tạo những
cột theo ý thích của mình bằng cách click
Trang 15

- Học sinh phát biểu

- Học sinh quan sát, lắng nghe
- Học sinh làm bài trên máy

- Học sinh trình bày
- Học sinh nhận xét

- Học sinh lắng nghe.


vào lệnh more columns. Các em hãy tìm
hiểu cách chia văn bản của em thành 4 cột,
ghi lại thao tác vào sách.
+ Mời 1 học sinh đại diện nhóm trình bày
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng
cách tạo đường kẻ giữa các cột (line
between).
- Học sinh nhận xét bài học (hoạt động 6
SGK trang 18)

- Học sinh thực hành khám phá
- Học sinh trình bày.
- Học sinh nhận xét

- Học sinh lắng nghe

- Nhận xét vào sách.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 16


TUẦN 5
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 5 : CÔNG CỤ TEXTBOX – TIẾT 1
I. Mục đích yêu cầu:
Biết sử dụng công cụ textbox để chèn văn bàn vào nhiều vị trí khác nhau phục
vụ cho việc trang trí, sắp xếp bố cục tài liệu.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
Để có thể đặt văn bản vào bất cứ vị trí nào
trên tài liệu, ta dùng công cụ Textbox.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
1) Nhận biết công cụ Textbox
- Textbox là công cụ tạo ra khung hình chữ
nhật trống trên tài liệu, ta có thể nhập văn bản,
hoặc chèn biểu tượng, hình ảnh . . vào khung,
sau đó di chuyển đến vị trí cần thiết.
- Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu minh
họa trong SGK trang 19 và một sốt mẫu đã
làm sẵn trên máy.
2) Cách tạo Textbox.
- Cho học sinh mở máy và quan sát giáo viên
thực hành tạo công cụ Text box giống như
hình mẫu trong SGK trang 19. Giáo viên vừa
thực hành vừa giảng theo sách giáo khoa trang
20.
- Cho học sinh thực hành tạo textbox theo
Trang 17

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe

- Học sinh lắng nghe, quan sát

-Học sinh quan sát, lắng nghe

- Học sinh thực hành.


mẫu trang 19, văn bản đã được giáo viên soạn
sẵn và gửi xuống máy học sinh.
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Giáo viên hướng dẫn công cụ Draw Textbox - Học sinh quan sát, lắng nghe
và công cụ Wrap Text bằng cách thực hành
cho học sinh quan sát.
- Lưu ý học sinh nếu không chọn Wrap Text ta
không thể di chuyển textbox theo ý mình
được.
- Cho học sinh thực hành chèn thêm 1 textbox - Học sinh thực hành
bằng công cụ Draw Textbox vào phần bài tập
đã làm ở hoạt động 1.
- Giáo viên quan sát học sinh thực hành kịp
thời giúp đỡ học sinh chưa thực hành được.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Mời 3 HS trả lời các câu hỏi do giáo viên
lựa chọn trong các bài tập đã làm.
- Giáo viên nhận xét.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 18


TUẦN 5
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 5 : CÔNG CỤ TEXTBOX – TIẾT 2
I. Mục đích yêu cầu:
Biết sử dụng công cụ textbox để chèn văn bàn vào nhiều vị trí khác nhau phục
vụ cho việc trang trí, sắp xếp bố cục tài liệu.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
- Mời 2 học sinh trình bày lại cách tạo
textbox.
III. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Thực hành
- Giáo viên làm mẫu bài thánh gióng của
hoạt động 3 trang 20.
- Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính
làm phần thực hành của hoạt động 3 trang
20. (văn bản “THÁNH GIÓNG” và hình do
giáo viên soạn sẵn và gửi xuống máy trạm
của học sinh).
- Giáo viên quan sát học sinh thực hành, kịp
thời giúp đỡ học sinh chưa làm được.
- Giáo viên cho học sinh lưu bài vào ổ đĩa D:
- Giáo viên sửa bài, nhận xét.
b. Hoạt động 2: Khám phá và chia sẻ
- Giáo viên gợi ý cách đổi màu nền và viền
của Textbox giống như shapes.
- Hướng dẫn học sinh khám phá bằng cách
Trang 19

- Học sinh phát biểu

- Học sinh quan sát, lắng nghe
- Học sinh làm bài trên máy

- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hành khám phá


click vào bất cứ nút lệnh hay hộp thoại nào
mình thấy và quan sát sự thay đổi trên màn
hình.
- Cho học sinh tự khám phá cách đổi màu
nền và viền cho Textbox, sau đó ghi lại vào
sách.
+ Mời 1 – 2 học sinh trình bày
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Giáo viên củng cố cách sử dụng công cụ
WrapText
- Học sinh nhận xét bài học (hoạt động 6
SGK trang 18)

- Học sinh trình bày.
- Học sinh nhận xét

- Học sinh lắng nghe
- Nhận xét vào sách.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 20


TUẦN 6
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 6 : THIẾT LẬP TRANG VĂN BẢN – TIẾT 1
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết thay đổi khổ giấy, hướng trang giấy, lề trang giấy.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
Tùy loại văn bản mà yêu cầu về khổ giấy và - Học sinh lắng nghe.
chừa lề giấy khác nhau. Hôm nay, qua bài
thiết lập trang văn bản ta sẽ biết cách xử lý
vấn đề đó.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
1) Thay đổi lề giấy.
- Giáo viên giới thiệu các khổ giấy bằng mẫu - Học sinh lắng nghe, quan sát
thật.
- Giấy có nhiều kích cỡ khác nhau, tuy nhiên
giấy A4 được sử dụng rộng rãi trong hầu hết
văn bản. Để thay đổi kích thước trang giấy
trong Word là A4 hay kích thước khác em có
thể dùng tùy chọn size trong thẻ PageLayout
- Để thay đổi kích thước trang giấy mặc định
là A4 em có thể nhấp đúp chuột vào bất kì vị
trí nào trong vùng màu xám trên thanh thước
kẻ (Ruler) để mở hộp thoại Page setup =>
Paper => Paper Size là A4 và nhấp vào Set
As Default.
Trang 21


2) Thay đổi hướng giấy.
- Học sinh quan sát, lắng nghe
- Ta có thể trình bày trên giấy dọc (Portrait)
hoặc ngang (Landscape). Giáo viên sử dụng
mẫu thật, xoay hướng giấy cho học sinh quan
sát.
- Trong thẻ Page Layout sử dụng công cụ
Orientation để thay đổi hướng giấy.
3) Học sinh thực hành đổi khổ giấy và hướng - Học sinh thực hành
giấy.
+ A3 hướng ngang
+ A4 hướng dọc
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Hướng dẫn học sinh các thuật ngữ trong thẻ - Học sinh lắng nghe, quan sát.
Margin trong hộp thoại Page Setup(trang 23).
- Sử dụng mẫu thật(trang giấy) để hướng dẫn
Top, Bottom, left, Right.
- Giáo viên thực hành trên máy cho học sinh
quan sát.
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Mời 3 HS xảc định top, bottom, left, right,
giấy ngang, giấy dọc trên mẫu thật.
- Giáo viên nhận xét.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

TUẦN 6
Trang 22


Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 6 : THIẾT LẬP TRANG VĂN BẢN – TIẾT 2
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết thay đổi khổ giấy, hướng trang giấy, lề trang giấy.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
- Mời 2 học sinh trả lời câu hỏi :
+ Khổ giấy là gì ? khổ giấy thông
dụng ?
+ Top, Bottom, Left, Right, Portrait,
Landscape là gì ?
III. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Thực hành
- Học sinh thực hành theo yêu cầu của hoạt
động 3 sách giáo khoa trang 23
- Giáo viên quan sát, hướng dẫn, động viên
học sinh. (phỏng vấn đặt câu hỏi ngắn để
giúp đỡ những học sinh chưa làm được).
b. Hoạt động 2: Khám phá và chia sẻ
- Giáo viên giới thiệu khung viền trang giấy
là gì bằng mẫu thật.
- Cho học sinh thảo luận, tìm hiểu cách tạo
khung viền cho trang giấy bằng hộp thoại
Page setup và ghi lại thao tác.
- Hướng dẫn học sinh khám phá bằng cách
click vào bất cứ nút lệnh hay hộp thoại nào
mình thấy và quan sát sự thay đổi trên màn
Trang 23

- Học sinh trả lời

- Học sinh làm bài trên máy

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh thực hành khám phá


hình.
+ Mời 1 – 2 học sinh trình bày
+Mời 1 hoặc 2 học sinh nhận xét
+Giáo viên nhận xét. (thẻ layout > Border)
IV.Củng cố - Dặn Dò
- Cho học sinh mở hộp thoại Page setup
bằng tổ hợp phím Alt + P, SP hoặc nhấn vào
nút Page setup trong thẻ Page Layout.
- Học sinh nhận xét bài học (hoạt động 6
SGK trang 24)

- Học sinh trình bày.
- Học sinh nhận xét

- Học sinh lắng nghe, thực hành

- Nhận xét vào sách.

************** RÚT KINH NGHIỆM *************
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Trang 24


TUẦN 7
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 7 : HEADER VÀ FOOTER – TIẾT 1
I. Mục đích yêu cầu:
Biết cách thiết lập tiêu đề trên và dưới.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn Định
+ Hát
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới:
Qua một mẫu vật (truyện hoặc sách) thật giáo
viên giới thiệu tiêu đề trên và dưới.
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức
1) Tạo Header và Footer
- Giáo viên tạo tiêu header và footer cho học
sinh quan sát, vừa thực hành trên máy giáo
viên vừa giảng theo SGK trang 25.
2) Xóa Header và Footer
- Giáo viên xóa tiêu header và footer cho học
sinh quan sát, vừa thực hành trên máy giáo
viên vừa giảng theo SGK trang 25.
3) Học sinh thực hành
Cho học sinh thực hành lại thao tác tạo
Header và Footer giống giáo viên vừa minh
họa.
b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Hướng dẫn học sinh áp dụng Header và
Footer khác nhau cho trang chẵn và trang lẻ
theo SGK trang 28.
Trang 25

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe, quan sát

- Học sinh thực hành trên máy

- Học sinh quan sát, lắng nghe


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x