Tải bản đầy đủ

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 2

Chào Mừng Cô Và Các Bạn Đến Với Bài Thuyết Trình
Của nhóm 2
Thành viên:
Đặng Thị Vân Anh
Phí Thị Kim Anh
Trần thị Hồng Phượng
GVHD: Ts. Võ Thị Thu Hồng

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


Đề Tài:

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
&
LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

Ts: Võ Thị Thu Hồng


Phong Cách Lãnh Đạo


I. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

1. KHÁI NIỆM PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động đặc thù của nhà lãnh đạo được hình thành trên
cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của
người lãnh đạo với yêu tố môi trường xã hội trong hệ thống quản lý.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


1. KHÁI NIỆM PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo.

PHONG

CÁCH

Là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng của hoạt và động quản lý của nhà lãnh
đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ.

LÃNH

ĐẠO

là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện, và được biểu hiện bằng
công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


2. PHONG CÁCH, TÁC PHONG, PHƯƠNG PHÁP, CÁCH THỨC VÀ TƯ CÁCH
LÃNH ĐẠO


2.1. Phong Cách Lãnh Đạo

TRANG PHỤC

PHONG CÁCH

ĐÚNG MỰC

CUỐN HÚT

PHONG CÁCH

Ts: Võ Thị Thu Hồng

TÂM LÝ LÀNH

HiỂU LỄ

MẠNH

NGHĨA

Phong Cách Lãnh Đạo


2.2. Tác Phong Lãnh Đạo

TÁC PHONG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo

Lãnh đạo

đạo theo lối

Lãnh đạo theo

Lãnh đạo

Lãnh đạo theo

theo lối

theo lối

“Tình cảm

lối “Dân chủ -

theo lối

lối “Huấn luyện

“Trấn áp”

“Quyết đoán”

hài hòa”

Đồng lòng”

“Kích động”

viên”

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


2.3. Phương Pháp Lãnh Đạo

hành chính
Phương Pháp

kinh tế

Lãnh Đạo
giáo dục

Trong lãnh đạo cần sử dụng kết hợp các phương pháp nhằm tạo ra
một động lực kinh tế mạnh mẽ hơn.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


2.4. Cách Thức Lãnh Đạo

Cách Thức Lãnh Đạo

Lắng nghe

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Gần gũi và

Khen

hòa đồng.

thưởng

Phong Cách Lãnh Đạo

Rõ Ràng

Luôn tích
cực


2.5. Tư Cách Lãnh Đạo
Nhân cách mẫu mực.
Nhiệt tình đối với công việc.
Tự tin.
Phát huy tác dụng trong một tình huống không lường trước. 

Khoan dung đối với tình trạng mơ hồ và luôn điềm tĩnh, kiên định đối với mục đích
chính yếu.
Giữ tập trung vào mục tiêu chính, suy nghĩ theo hướng phân tích.

Nỗ lực để đạt tới sự xuất sắc.
Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƠ SỞ QUYỀN LỰC, MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VÀ PHONG CÁCH
LÃNH

Hoàn cảnh và bối
Người nhân viên

cảnh trong đó có

(followers) có đặc điểm về

người lãnh đạo và

Người lãnh đạo (leader) sử dụng

tâm lý, trình độ tay nghề,

người nhân viên

phong cách lãnh đạo nào là tùy

trình độ nhân thức, giáo

đang có mặt diễn

thuộc đặc điểm của tổ chức, của

dục, văn hóa cá nhâ v.v.

ra thế nào.

kiểu lãnh đạo cá nhân hoặc cả hai.

như thế nào

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


4. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
4.1. Nghiên Cứu Của KURT LEWIN

Độc Đoán

PHONG

Dân Chủ

CÁCH LÃNH
ĐẠO

Tự Do

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


4.1. Nghiên Cứu Của KURT LEWIN
4.1.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán.

Nhược điểm:

Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được
đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền
lực vào tay một mình người quản lý,

 Ưu điểm: cho

người lãnh đạo quản lý bằng ý chí của

phép giải quyết một

mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi

cách nhanh chóng các

thành viên trong tập

nhiệm vụ.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo

triệt tiêu tính sáng
tạo của mọi người
trong doanh
nghiệp.


4.1.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ.

người quản lý biết phân chia
quyền lực quản lý của mình,
tranh thủ ý kiến cấp dưới,
đưa họ tham gia vào việc

Ưu điểm: Cho phép khai thác
những sáng kiến, kinh nghiệm của
những người dưới quyền, của tập

khởi thảo các quyết định.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

thể.

Phong Cách Lãnh Đạo

Nhược
điểm: Tốn kém
thời gian.


4.1.3 Phong cách lãnh đạo tự do.

Nhược điểm

Cho phép các nhân viên được quyền ra

Dễ đưa hệ

quyết định, nhưng nhà lãnh Cho phép các nhân

Tạo cho hệ thống

thống tới chỗ

viên được quyền ra quyết định, nhưng nhà lãnh

được tự do hành

đổ vỡ, mạnh ai

đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết

động, tự do sang

nấy lo.

định được đưa ra.

tạo.
Ưu điểm

Cho nên chỉ dùng nó khi đem thảo luận các vấn đề nhất định nào đó mà
thôi.
Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


4.2. Mô hình của trường đại học bang Ohio
4.2.1 Phong cách lãnh đạo chú trọng đến con người.

đem lại cho nhân viên
ham muốn hoàn thành
công việc của họ một

Sự quan tâm
đến đời sống , lợi

tạo bầu không khí

cách hoàn hảo và điều đó

lắng nghe ý kiến

thân thiện và dễ

khiến cho công việc của

nhân viên

chịu nơi làm việc.

họ được thực hiện dễ

ích và gần gũi

dàng hơn .

nhân viên.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


4.2.2. Phong cách lãnh đạo chú trọng đến công việc.

hoạch định, tổ chức ,kiểm soát và phối hợp các hoạt động
của cấp dưới

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


4.3. Nghiên cứu của trường Đại học tổng hợp Michigan Mỹ
4.3.1. Quan tâm đến con người

Hành vi luôn
Quan tâm, chú ý
lắng nghe những
người dưới quyền.

chỉ ra sự tôn
Cho phép tham

Giúp đỡ

gia trong việc

Thân thiện và dễ

và hỗ trợ

ra quyết định.

gần gũi với mọi

nhân viên.

người

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo

trọng, sự tin
tưởng và sự 
nồng ấm.


4.4. Nghiên cứu củ.a Rensis Likert.

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ

Phong cách lãnh đạo

Phong cách

Phong cách lãnh đạo

"độc đoán - áp chế”:

lãnh đạo“độc đoán -

tham vấn:

Các nhà lãnh đạo, quản

nhân từ”: Các nhà

Các nhà lãnh đạo tin

vọng hoàn toàn vào cấp dưới , luôn

lý chuyên quyền cao độ,

lãnh đạo có lòng tin

tưởng và hy vọng lớn

thu nhận các tư tưởng, ý kiến của

ít có lòng tin với cấp

của cấp trên và tin vào

nhưng không hoàn toàn

dưới.

cấp dưới. 

vào cấp dưới.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo

PCLĐ tham gia theo nhóm:
Các nhà lãnh đạo tin tưởng, hy

cấp dưới và sử dụng chúng một
cách xd.


4.4.1. Quan tâm đến công việc.
Hoạch định trước

Quyết định cách thức công việc được thực hiện.

Giao nhiệm vụ cho các thành viên.
Đưa ra các mong đợi rõ ràng.
Chú trọng vào thời hạn và thành tựu.

Chú trọng vào thời hạn và thành tựu.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


4.5. Nghiên cứu của Robert R.Blake và Jane S.Mouton (Sơ đồ mạng lưới lãnh đạo) Hai nhà tâm lý học người Mỹ Robert Blake và Jane Mouton nhận thấy phong cách lãnh đạo không chỉ
đưa về các loại trên, mà trên thực tế nó thể hiện vô cùng phong phú và đa dạng. Căn cứ vào hai tiêu chí sau: sự quan tâm của người lãnh đạo đối với người lao động và sự quan tâm
đến công việc của người cán bộ quản lý,
Mục đích: Mục đích của tổ chức công nghiệp là lợi nhuận.
Con người: Muốn đạt tới mục đích của tổ chức cần phải có con người, hơn thế nữa lại cần rất nhiều
người.Quyền lực: Trong nội bộ tổ chức, hoạt động chung của nhiều người cần phải được quản lý

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


“Ô vuông. quản lý ”
Quản lý hiệp tác 9.9

Quản lý câu lạc bộ thôn xã 1.9: Chú ý nhu cầu

Thành tích công tác bắt buộc từ tinh thần hiến thân.

xây dựng mối quan hệ hài hoà, tạo bầu không

Xét theo mục đích của tổ chức, lợi ích của các thành

khí tổ chức thân thiện, vui vẻ và tốc độ làm

viên là thống nhất, dựa vào nhau để tồn tại, từ đó dẫn
đến quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

việc.

Quản lý con người của tổ chức 5.5: Chú ý đến cả hai
mặt công việc cần phải hoàn thành và tinh thần nhân
viên cao, làm cho thành tích của tổ chức có thể trở
thành hiện thự

Quản lý yếu ớt 1.1

 

Sử dụng sự cố gắng ít nhất để hoàn thành một
công việc cần làm, nhằm duy trì địa vị của các
thành viên trong tổ chức.

Quyền uy và phục tùng 9.1
Sắp xếp các điều kiện làm việc sử dụng hững phương
pháp mà theo đó, sự can thiệp của nhân tố con người
là nhỏ nhất để đạt hiệu quả trong công việc


4.5. Nghiên cứu của Robert R.Blake và Jane S.Mouton(Sơ đồ mạng lưới lãnh đạo) 

 Blake và Mouton cho rằng, việc một người lãnh đạo trong một môi trường
đặc biệt nào đó, rốt cuộc sẽ dùng phương thức lãnh đạo nào chủ yếu được
quyết định bởi 5 nhân tố.

Tình hình của tổ chức mà người lãnh đạo làm việc ở đó.
Tình thế mà người lãnh đạo phải đương đầu.
Chuẩn mực hành vi của người lãnh đạo.
Cá tính của người lãnh đạo.
Người lãnh đạo đã có cơ hội học tập và thể hiện phương thức lãnh đạo đó
chưa.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


5. Sự khác nhau giữa mô hình và lý thuyết
5.1. Mô hình lãnh đạo FiedlerMô hình lãnh đạo này cho rằng kết quả làm việc của nhóm có hiệu quả hay không còn phụ
thuộc vào phong cách lãnh đạo.

Chú trọng đến mối quan hệ (mối quan hệ giữa lãnh đạo và
cấp dưới)
Phong cách lãnh
đạo có 2 dạng
Chú trọng đến nhiệm vụ.

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


5.1. Mô hình lãnh đạo Fiedler

Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và
các thành viên trong nhóm

Yếu tố tạo ra tình

Cấu trúc nhiệm vụ

huống có 3 loại

Vị trí quyền lực 

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


5.2. Lý Thuyết

Hỗ Trợ

Chỉ Huy

Lý Thuyết

Định Hướng Thành

Tham Gia

Tựu

Ts: Võ Thị Thu Hồng

Phong Cách Lãnh Đạo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×