Tải bản đầy đủ

BC dân vận 5 năm 217 218

ĐẢNG BỘ XÃ LỘC THỊNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KHỐI DÂN VẬN
*
Số
-BC/KV

Lộc Thịnh, ngày 18 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW, ngày
12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về “giám sát, phản biện xã hội và
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”
Thưc hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI);
Thực hiện Thông tri 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014; Công văn số 97CV/HU ngày 31/8/2018 của Huyện ủy Lộc Ninh V/v Sơ kết 5 năm triển khai

thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị
(khóa XI) về “giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng

chính quyền”
Nay Ban dân vận xã Lộc thịnh báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết
định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong việc
giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền như sau:
I. Khái quát tình hình:
II. Kết quả triển khai thực hiện:
1. Công tác quán triệt:
Hàng năm Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về giám sát, phản biện
xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Để thực hiện tốt việc thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của
Bộ Chính trị (khóa XI).
Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện
hàng năm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân
tích cực tham gia học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tham gia thảo
luận góp ý vào các văn kiện, dự thảo Luật… nâng cao nhận thức của người dân,
đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân, nhất là
những vấn đề còn bức xúc, phản ánh với Đảng ủy, chính quyền để đề ra những chủ
trương, biện pháp hợp lý, nhằm giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, từ
đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
1


chính trị của địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã
hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.
2. Đánh giá kết quả thực hiện:
MTTQ và các đoàn thể xã đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện
Công tác kiểm tra, giám sát và tham mưu công tác giám sát xã hội, phản biện xã
hội hàng năm, trong đó tập trung:
+Việc triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới,thôn điểm nông
thôn mới.
+ Đăng ký các phần việc, công trình, triển khai tổ chức các hoạt động chào
mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã Lộc Thịnh đã kiểm tra:
+ Công tác tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của tỉnh,
củahuyện về xây dựng nông thôn mới và các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội,
giao đất giao rừng được nhân dân nắm bắt kịp thời.
+ Những nội dung công khai đều được xã, thôn công khai tại nhà văn hóa;
các nội dung nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp đều được thảo luận thống
nhất quyết định.


- Vai trò giám sát của MTTQ, đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, Ban giám
sátđầu tư cộng đồng của xã trong 5 năm đã tổ chức được 07 đợt giám sát; Sự phối
hợp tạo điều kiện của Chính quyền về việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin,
tài liệu cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo chức
năng, nhiệm vụ của các thành viên đều kịp thời.
- Phối hợp với MTTQ giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong triển
khai xây dựng Nông thôn mới trong 5 năm đã tiến hành 11 đợt giám sát;
- Về hoạt động phản biện xã hội:
Các văn bản dự thảo về: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội của Nhà nước và địa phương (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) khi
được yêu cầu và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.
- Vào quý III hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQVN xã gửi văn bản đề
nghị các cơ quan, tổ chức thông báo các văn bản cần phản biện của năm sau. Căn
cứ vào yêu cầu phản biện, UBMTTQVN xã xây dựng chương trình, kế hoạch của
năm sau.
- Trong trường hợp có yêu cầu phản biện xã hội đột xuất thì các tổ chức đơn
vị có yêu cầu và Ban Thường trực UBMTTQVN xã thống nhất bổ sung vào
chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.
2


- Ban Thường trực tổ chức hội nghị UBMTTQVN xã, cán bộ phụ trách
Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn để lấy ý kiến phản
biện xã hội.
- Tổ chức lấy ý kiến phản biện trong hệ thống của tổ chức thành viên MTTQ
xã thông qua các văn bản do tổ chức thành viên gửi đến.
- Vận động các cá nhân tiêu biểu trong MTTQ, người am hiểu về pháp luật
có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung phản biện nhằm tư vấn khi MTTQ
thực hiện hoạt động phản biện.
- Khi cần thiết (hoặc có yêu cầu) tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ phản
biện với cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện.
Ban Thường trực mới xây dựng kế hoạch giám sát nhưng chưa giám sát dự
kiến vào tháng 7/2018, tham gia giám sát cùng với HĐND các Ban HĐND xã
trong 5 năm được 9 đợt.
- Công tác tham gia hoạt động đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.
Ban TTUBMTTQVN đã phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tăng cường thông
tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của xã, tạo sự đồng
thuận trong cộng đồng dân cư, kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội mà nhân dân
quan tâm, phản ánh. Đồng thời, là cầu nối trong việc tuyên truyền, vận động nhân
dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp
phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tại buổi tiếp xúc, trao đổi đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như: môi trường;
công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác phòng, chống
dịch bệnh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội; y tế.
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, UBMTTQVN xã đã tham
gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Đồng thời, triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chínhquyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức
các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, phối hợp thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng,
chínhquyền với nhân dân; tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc với các lãnh đạo thu hút
trên 748 lượt cử tri tham gia.
- Cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, các văn bản dự thảo
nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảm bảo thời gian đã tạo điều kiệnđể đoàn viên, hội
viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư,nguyện vọng, tư
tưởng để báo cáo cấp trên.
3


- Tiếp thu và giải quyết của chính quyền khi MTTQ, các đoàn thể đề
xuất, kiến nghị:
Các kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể xã sau giám sát đã được các đơn vị kiểm
tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót góp phần nâng cao chất lượng các công
trình, dự án được triển khai xây dựng trên địa bàn.
Nhiều ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành
viên được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao; trở thành một kênh thông tin
quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.
3. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.
- Công tác phản biện củaUBMTTQVN còn ít, do nội dung phản biện còn
mới đối với Mặt trận xã, một số nội dung liên quan đến các cơ chế chính sách
không do đoàn quản lý nên việc hướng dẫn phản biện còn khó khăn.
- Văn bản hướng dẫn giám sát, phản biện đối với đoàn viên, hội viên còn
nhiều nội dung khó, và rộng như: giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và
đảngviên; hoạt động của HĐND,...
- Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các vănbản
để triển khai thực hiện ở một số đơn vị còn chậm.
- Việc xây dựng các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm phổ biến Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị và phản ánh công tác triểnkhai,
kết quả thực hiện của Mặt trận còn ít.
4. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị tập huấn kỹ năng giám sát, kỹ năng phản biện và tổ chức cho học
tập giám sát phản biện và góp ý xây dựng Đảng tại một địa phương để học tập kinh
nghiệm.
III. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW
trong thời gian tới:
- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có chiều sâu các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội.
- Xây dựng quy trình lắng nghe ý kiến nhân dân tham gia góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền để triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ, các
đoàn thể chính trị - xã hội xã.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát,
phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4


Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và
Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) của Ban
dân vận xã.
Nơi nhận:

T/M KHỐI VẬN

-Ban dân vận Huyện ủy;
-TT.Đảng bộ;
-Các tổ chức, thành viên.
-Lưu.

TRƯỞNG KHỐI

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×