Tải bản đầy đủ

định vị thương hiệu


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Ө

Ө

Ө

VIỆN QUẢN LÝ KINH DOANH

TIỂU LUẬN
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
ĐỀ TÀI
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
GV hướng dẫn

:Th.s Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lớp


: DC17DN

Ngành

: Quản Trị Kinh Doanh

Sinh viên thực hiện

: Phí Thị Kim Anh
Mai Kim Bằng
Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Anh Tài

Bà Rịa Vũng Tàu, Tháng 10 năm 2018


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×