Tải bản đầy đủ

Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022 (Luận văn thạc sĩ)

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

NGUYỄN MINH CHIẾN

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐẾN NĂM 2022

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

CẦN THƠ, 2017


2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ


NGUYỄN MINH CHIẾN

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐẾN NĂM 2022

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Ngành Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 60340102

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. Bùi Văn Trịnh

CẦN THƠ, 2017


i

3


4

ii
LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin chân thành cảm ơn !
Gia đình đặc biệt là Ba, Mẹ đã khuyến khích và chăm sóc để tác giả hoàn
thành tốt khóa học và luận văn này.
Thầy PGS.TS Bùi Văn Trịnh đã động viên và truyền đạt nhiều kiến thức
quý báo trong suốt quá trình học cũng như tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình
làm luận văn này.
Quý Thầy, Cô Khoa quản trị kinh doanh & Khoa đào tạo Sau đại học
Trường Đại học Tây Đô; Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
Quý Thầy Trường Đại học Cần Thơ; Quý Thầy Trường Đại học Nam Cần Thơ,
Quý Thầy Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Cần Thơ đã nhiệt tình giảng dạy và
giúp đỡ tác giả hoàn thành khóa học này.
Ban giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ và các bạn
đồng nghiệp đã tạo điều kiện có một ít thời gian học tập, nghiên cứu và thảo luận


tích cực giúp tác giả hoàn thành luận văn này.
Trân trọng !
Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2017
Người cảm ơn
Đã ký

Nguyễn Minh Chiến


5

iii
TÓM TẮT
Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giáo dục là cần thiết cho tất
cả các nước trên thế giới. Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng để đo
lường các nguồn lực con người trong một xã hội. Nó cung cấp cho tăng trưởng
kinh tế tri thức và tài sản của dân tộc, uy tín của con người, đổi mới và sáng tạo
đột phá. Dịch vụ giáo dục đã trở thành một yếu tố quan trọng không thể tách rời
trong môi trường giáo dục giúp cho người học đạt chất lượng trong học tập và
nghiên cứu hiệu quả cao. Để dịch vụ giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao thì
đòi hỏi phải vận dụng những phương pháp khoa học đã được nghiên cứu và phát
triển dịch vụ của mình trên cơ sở thực tế, khách quan của đơn vị. Vì thế, “Hoạch
định chiến lược phát triển dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần
Thơ đến năm 2022” là cần thiết.
Đề tài tập trung phân tích môi trường bên trong, bên ngoài nhằm tìm ra
những điểm mạnh, điểm yếu bên trong, và xác định các cơ hội, thách thức từ bên
ngoài tác động đến hoạt động dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần
Thơ. Từ các số liệu sơ cấp và thứ cấp đã thiết lập các ma trận IFE, EFE, CPM, và
từ đó làm cơ sở cho việc hình thành ma trận SWOT và đã xác định các nhóm chiến
lược SO, ST, WO, WT. Thông qua ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng
(QSPM) đã hình thành bốn chiến lược cần thực hiện cho Trung tâm học liệu đến
năm 2022 là: (1) Chiến lược thâm nhập thị trường, (2) Chiến lược phát triển dịch
vụ, (2) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, và (4) Chiến lược xây dựng và phát
triển thương hiệu. Và trên cơ sở những chiến lược được lựa chọn tác giả vận dụng
ma trận SWOT đề ra 16 giải pháp kết hợp để thực hiện 4 chiến lược được lựa chọn
sát với 4 chiến lược thực tế lựa chọn.
Để các chiến lược ưu tiên lựa chọn thực hiện đúng mục tiêu đề ra, các đề
xuất thực hiện chiến lược cũng đã được đề ra giải pháp. Với các giải pháp này và
kết hợp với ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động SPACE một cách linh
hoạt làm cơ sở căn cứ để thực hiện chiến lược đạt tối ưu nhất, Trung tâm học liệu
phải thật sự quan tâm hoặc có biện pháp thay thế kịp thời để mục tiêu cuối cùng
đạt được hiệu quả mong muốn.
Từ khóa: hoạch định chiến lược, phân tích SWOT, QSPM, Trung tâm học
liệu Cần Thơ


iv6
ABSTRACT
In the increasingly fierce competition, education is essential for all
countries in the world. Education is one of the important factors to measure human
resources in a society. It provides knowledge-based economic growth and the
nation's assets and reputation of people, innovation and breakthrough creativity.
Educational services have become an important factor can not be separated in the
educational environment to help students achieve academic quality and research
in high efficiency. For education services achieving hight quality and efficiency is
required to apply the scientific method which has been researched and developed
its services on the basis of fact and objectivity of the unit. Therefore, “Planning
services developing strategies at Can Tho University Learning Resource Center
until the year 2022” is necessary.
In the process of data analysis, the research concentrated on analyzing the
inside and outside environment of the Can Tho University Learning Resource
Center in order to find out the strengths and the weaknesses and indentify the
opportunities and the threats affecting service operations of the Can Tho
University Learning Resource Center. The primary and secondary data
established matrixes IFE, EFE, CPM combined with the analytical method of
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) to form strategic groups
SO, ST, WO, WT. With the quantitative strategic planning matrix (QSPM), some
strategies were formulated for Can Tho University Learning Resource Center to
implement until the year 2022 in order to reach the aims of expansion,
development and becoming proactive in the market with increasingly fierce
competition as today, including (1) Market penetration strategy, (2) Service
development Strategy, (3) Human resources development strategy and (4) Brand
development strategy. At the same time, the author also proposed sixteen measures
to implement there four selected strategies.
To the preferred strategy to comply with its objectives, the proposal
implementing the strategy has also been proposed solution. With these solutions
combined with a strategy location matrix and evaluating flexibly SPACE activities
in order to be the base facilities to implement strategies optimally, Learning
Resource Center must really care or have the timely alternative solution so that
the ultimate goal achieve the desired effect.
Keywords: strategic planning, SWOT analysis, QSPM, Can Tho Learning
Resource Center


v7
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu được và kết
quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài
nghiên cứu khoa học nào.
Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2017
Tác giả
Đã ký

Nguyễn Minh Chiến


8vi

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1
1. Lí do chọn đề tài
1
2. Lược khảo tài liệu
3
3. Đánh giá tổng quan về tính trùng lắp, tính mới, tính kế thừa có chọn lọc của
đề tài
5
4. Mục tiêu nghiên cứu
8
4.1 Mục tiêu chung
8
4.2 Mục tiêu cụ thể
8
Mục tiêu 1
8
Mục tiêu 2
8
Mục tiêu 3
8
5. Câu hỏi nghiên cứu
9
6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
9
6.1 Đối tượng nghiên cứu
9
6.2 Phạm vi nghiên cứu
9
6.2.1 Giới hạn về nội dụng
9
6.2.2 Giới hạn về thời gian
9
7. Phương pháp nghiên cứu
10
7.1 Phương pháp thu thập số liệu
10
7.2 Phương pháp phân tích số liệu
10
7.3 Kết quả mong đợi và đối tượng thụ hưởng
11
7.3.1 Kết quả mong đợi
11
7.3.2 Đối tượng thụ hưởng
11
8. Đóng góp mới của luận văn
11
- Nét mới của đề tài
11
9. Mô hình khung nghiên cứu
12
10. Kết cấu của luận văn
13
Chương 1
14
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
14
1.1 Khái niệm, vai trò và các yêu cầu của hoạch định chiến lược
14
1.1.1 Khái niệm về hoạch định chiến lược
14
- Hoạch định
14
- Chiến lược
14
- Quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược
15
- Dịch vụ
17
1.1.2 Vai trò của chiến lược kinh doanh
17
1.1.3 Các yêu cầu khi xây dựng và hoạch định chiến lược
17
1.2 Chiến lược trong hoạt động kinh doanh
19
1.2.1 Các loa ̣i hình chiế n lươ ̣c
19


vii9
1.2.2 Các cấ p đô ̣ chiế n lươ ̣c
20
1.2.3 Các chiế n lươ ̣c trong kinh doanh
21
a. Các chiến lược hội nhập
21
b. Các chiến lược tăng cường
22
c. Các chiến lược đa dạng hóa
23
d. Các chiến lược phòng thủ
24
1.3 Quy trình xây dựng chiến lược
25
1.3.1 Tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh
25
1.3.2 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chiến lược PEST
26
1.3.3 Môi trường cạnh tranh
29
1.3.4 Phân tích môi trường bên trong
33
1.3.5 Phân tích môi trường bên ngoài
40
1.4 Các công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng và hoạch định chiến lược
46
1.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE
46
1.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
47
1.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM
49
1.4.4 Ma trận điểm mạnh,điểm yếu, cơ hội và thách thức SWOT
49
1.5 Các loại chiến lược
51
1.5.1 Các chiến lược kết hợp dựa trên bảng ma trận tổng hợp SWOT
51
1.5.2 Chiến lược dựa vào ma trận SPACE
52
Chương 2
55
THỰC TRẠNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
2.1 Giới thiệu khái quát về Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ
55
2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Cần Thơ
55
a. Sứ mệnh
55
b. Tầm nhìn
56
c. Giá trị cốt lỗi
56
2.1.2 Giới thiệu sơ lược về Trung tâm học liệu
56
a. Chức năng
58
b. Nhiệm vụ
58
c. Cơ cấu tổ chức
59
d. Nhân sự
60
e. Chức năng các tổ chuyên môn
61
2.1.3 Giới thiệu về Dịch vụ tại Trung tâm học liệu
63
a. Dịch vụ mượn phòng sau đại học
63
b. Dịch vụ mượn trả sách – đọc tại chỗ
63
c. Dịch vụ tra cứu cơ sỡ dữ liệu (CSDL)
65
d. Dịch vụ tư vấn tìm tin
65
e. Dịch vụ chiếu phim
66


viii10
f. Dịch vụ mượn phòng thảo luận nhóm
g. Dịch vụ chụp hình và làm thẻ sử dụng thư viện
h. Dịch vụ cung cấp thông tin trọn gói
i. Dịch vụ đào tạo kỹ năng thông tin
j. Dịch vụ ghép file luận văn
k. Dịch vụ đóng bìa luận văn cho sinh viên và học viên cao học
l. Dịch vụ dịch thuật từ tiếng anh sang tiếng việt và từ tiếng việt sang
tiếng anh
m. Dịch vụ photo, in ấn, scan tài liệu
n. Dịch vụ thư viện văn phòng
o. Dịch vụ tổ chức hội nghị - hội thảo
2.2 Đánh giá các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, yếu tố cạnh tranh ảnh
hưởng đến dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ
2.2.1 Đánh giá các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong và các yếu tố
cạnh tranh ảnh hưởng đến Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ
a. Đánh giá các yếu tố bên ngoài
b. Đánh giá các yếu tố bên trong
c. Đánh giá các yếu tố cạnh tranh
2.2.2 Ma trận IFE, EFE, CPM ảnh hưởng đến dịch vụ tại Trung tâm
học liệu Trường Đại học Cần Thơ
a. Ma trận tổng hợp các yếu tố bên ngoài các yếu tố bên trong nằm
Trong điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
b. Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM ảnh hưởng đến dịch vụ tại
Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ
Chương 3
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG TÂM
HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LỖI
3.1 Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lỗi
3.1.1 Tầm nhìn
3.1.2 Sứ mệnh
3.1.3 Giá trị cốt lỗi
3.1.4 Mục tiêu
3.2 Phân tích và lựa chọn chiến lược
3.2.1 Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức SWOT
3.2.2 Lựa chọn chiến lược sử dụng ma trận hoạch định chiến lược có thể
định lượng QSPM
3.2.3 Lựa chọn kế hoạch thực hiện nằm trong chiến lược đã được lựa chọn
bằng cách sử dụng ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động SPACE
3.3 Giải pháp thực hiện chiến lược (Ma trận SWOT)
3.3.1 Các căn cứ để đề xuất giải pháp
3.3.2 Các giải pháp thực hiện chiến lược

66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
68
68
68
69
69
69
70
71
74

74
74
74
74
74
75
75
77
81
84
84
85


ix
11
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị (Chuỗi cung ứng & Logistics)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

88
88
89
96


x

12

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 1 Tóm tắt các nghiên cứu mà đề tài kế thừa
5
Bảng 1.1 Định nghĩa các chiến lược
20
Bảng 1.2 Đặc trưng các chiến lược
24
Bảng 1.3 Chức năng cơ bản của quản trị
34
Bảng 1.4 Ảnh hưởng của các chiến lược khác nhau lên sản xuất/vận hành 37
Bảng 1.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
47
Bảng 1.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
48
Bảng 1.7 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)
49
Bảng 1.8 Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thác thức SWOT
50
Bảng 1.9 Ma trận SWOT kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
thách thức cho các chiến lược kết hợp
51
Bảng 2.1 Số lượng độc giả, số dòng quay của sách, cấp thẻ 2009 – 2016
57
Bảng 2.2 Số lượng nhân sự tai Trung tâm học liệu
60
Bảng 2.3 Đánh giá các yếu tố bên trong, bên ngoài, các yếu tố cạnh tranh
thông qua tổng điểm quan trọng từ chuyên gia
68
Bảng 2.4 Đánh giá các yếu tố bên trong thông qua tổng điểm quan trọng từ
chuyên gia
69
Bảng 2.5 Đánh giá các yếu tố cạnh tranh thông qua tổng số điểm quan trọng
từ chuyên gia
69
Bảng 2.6 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE), các yếu tố bên ngoài (EFE) 70
Bảng 2.7 Ma trận CPM cho dịch vụ tại Trung tâm học liệu Trường Đại học
Cần Thơ
71
Bảng 2.8 Tổng hợp số điểm cạnh tranh của 4 Trung tâm học liệu trong
cả nước
72
Bảng 3.1 Ma trận SWOT kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
thách thức để đề ra các chiến lược
75
Bảng 3.2 Ma trận QSPM của Trung tâm học liệu.
Nhóm chiến lược SO, WO
77
Bảng 3.3 Ma trận QSPM của Trung tâm học liệu.
Nhóm chiến lược ST, WT
79
Bảng 3.4 Những chiến lược đã được lựa chọn
80
Bảng 3.5 Đặc trương của các chiến lược
81
Bảng 3.6 Tổng hợp số điểm trong các yếu tố nằm trong 4 nhân tố chính
82
Bảng 3.7 Tổng hợp các căn cứ và đề xuất giải pháp
84
Bảng 3.8 Mô hình 10.5S
95


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×