Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên y tế tại các trung tâm y tế dự phòng thành phố Cần Thơ (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

NGUYỄN VĂN BỈNH

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA
NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ
DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Cần Thơ, 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

NGUYỄN VĂN BỈNH

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA
NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ
DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Mã Số: 60340102

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS. TS. NGUYỄN THANH TUYỀN

Cần Thơ, 2016


i

TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng
đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng tại TP Cần
Thơ. Nghiên cứu được thực hiện với 330 khảo sát, đối tượng chính của nghiên
cứu là nhân viên y tế tuyến thành phố, quận, huyện của các Trung tâm y tế dự
phòng trên địa bàn TP Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh
hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng TP
Cần Thơ, đó là : Môi trường quản lý, Phương tiện làm việc, Tiền lương, Đồng
nghiệp và Đào tao phát triển. Trong đó, các nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến
mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng TP
Cần Thơ lần lượt là Tiền lương, Đồng nghiệp, Phương tiện làm việc.
Từ khoá : Hài lòng, công việc, nhân viên, y tế


ii

ABSTRACT
The aim of this study is determined the factors that affect to the medical
staffs' job satisfaction in Preventive Medical Center of Can Tho City. Research
was based on 330 observations, the respondents are the medical staffs who
working at districts and city center of Preventive Medical Center of Can Tho
City. Research results show that there are 5 factors that influence to the medical
staffs' job satisfaction in Preventive Medical Center of Can Tho City, factors
including environmental management, working facilities, colleagues, wages, and


training and development. In particular, there are three factors affect strongest to
the medical staffs' job satisfaction in Preventive Medical Center of Can Tho City,
which is wages, colleagues and working facilities.
Keywords: Satisfaction, work, officers, health


iii

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giảng
viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Tây đô đã truyền thụ những kiến
thức quý báu trong suốt quá trình học.
Tôi xin đặc biệt cảm ơn Gs, Ts Nguyễn Thanh Tuyền, người đã tận tình
hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc các Trung tâm y tế dự phòng tại
Thành Phố Cần Thơ, cùng quý Anh/ Chị nhân viên y tế đã nhiệt tình giúp đỡ tôi
trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.
Sau cùng, xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng đã
tạo điều kiện cho tôi được đi học, Anh/ Chị đồng nghiệp cơ quan đang công tác,
bạn bè, người thân trong gia đình đã động viên tinh thần và giúp đỡ trong quá
trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn !


iv


v

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả
nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ
luận văn cùng cấp nào khác.
Cần Thơ, ngày 09 tháng 09 năm 2016.
Học viên thực hiện

Nguyễn Văn Bỉnh


vi

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................. 1
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .................................................................... 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................. 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH .......... 2
1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 2
1.3.2 Các giả thuyết lý thuyết cần kiểm định ........................................................ 3
1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................ 4
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 4
1.4.2 Đối tượng khảo sát ........................................................................................ 4
1.4.3 Giới hạn nội dung nghiên cứu ...................................................................... 4
1.4.4 Giới hạn vùng nghiên cứu ............................................................................ 5
1.5 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .............................................................................. 5
1.5.1 Một số nghiên cứu trong nước ...................................................................... 5
1.5.2 Một số nghiên cứu nước ngoài ..................................................................... 7
1.5.3 Đánh giá các tài liệu lược khảo ..................................................................... 8
1.6 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN ..................................................................... 8
CHƯƠNG 2 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................... 10
2.1.1 Một số khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài ............................. 10
2.1.2 Các lý thuyết về hài lòng công việc ............................................................ 11
2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................................................... 14
2.2.1 Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình nghiên cứu ........................................... 14
2.2.2 Mô hình nghiên cứu .................................................................................... 16
2.2.3 Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu đề xuất ......................................... 19
2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU ................................................... 20
2.3.1 Mẫu nghiên cứu .......................................................................................... 20
2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................... 21
2.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .................................................................. 21
2.4.1 Phân tích thống kê ....................................................................................... 21
2.4.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo ............................................................. 22
2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá ........................................................................ 23
2.4.4 Phân tích hồi qui đa biến ............................................................................ 24
2.5 KHUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................. 25
2.6 TÓM TẮT ..................................................................................................... 26


vii

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH
PHỐ CẦN THƠ ................................................................................................. 27
3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TP. CẦN THƠ ..................................... 27
3.1.1 Điều kiện tự nhiên ....................................................................................... 27
3.1.2 Tình hình kinh tế xã hội .............................................................................. 27
3.2 HỆ THỐNG Y TẾ CẦN THƠ .................................................................... 28
3.2.1 Tổ chức bộ máy .......................................................................................... 28
3.2.2 Mạng lưới Ngành Y tế ................................................................................ 29
3.2.3 Công tác tuyển dụng và đào tạo .................................................................. 30
3.2.4 Điều kiện làm việc và chính sách đãi ngộ .................................................. 31
3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG ................................................................................... 32
3.3.1 Những kết quả đạt được .............................................................................. 32
3.3.2 Những khó khăn, tồn tại và thách thức ....................................................... 32
3.4 KHÁM CHỮA BỆNH VÀ GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE ............................ 33
3.4.1 Công tác khám chữa bệnh ........................................................................... 33
3.5 TRANG THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN ........................................ 36
3.5.1 Trang thiết bị ............................................................................................... 36
3.5.2 Xây dựng cơ bản ......................................................................................... 37
3.6 TÀI CHÍNH Y TẾ ........................................................................................ 37
3.6.1 Về đổi mới cơ chế tài chính ........................................................................ 37
3.6.2 Về ngân sách nhà nước cho y tế ................................................................. 38
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI
LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC TRUNG
TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ...................................... 39
4.1 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU .............................................................................. 39
4.1.1 Mô tả mẫu nghiên cứu ............................................................................... 39
4.1.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo ............................................................. 42
4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................... 48
4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá ........................................................................ 48
4.2.2 Phân tích hồi qui đa biến ........................................................................... 56
4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ .. 59
4.3.1 Giải pháp về nâng cao hiệu quả môi trường quản lý .................................. 59
4.3.2 Giải pháp về phương tiện làm việc ............................................................. 60
4.3.3 Giải pháp về tiền lương ............................................................................... 61
4.3.4 Giải pháp về xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp ................................ 62
4.3.5 Giải pháp về đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên y tế .............................. 63
4.4 TÓM TẮT ..................................................................................................... 64
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................ 65


viii

5.1 KẾT LUẬN ................................................................................................... 65
5.2 KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 65
5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU ................................................................ 66
PHỤ LỤC 1 ...........................................................................................................d
Phụ lục 1.1: Diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứu đề xuất .......................d
Phụ lục 1.2: Phương sai cộng dồn trong kết quả phân tích nhân tố ...................... f
PHỤ LỤC 2 ........................................................................................................... g
PHỤ LỤC 3 ............................................................................................................ l
3.1. Thống kê mô tả ................................................................................................ l
3.2. Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đánh các nhân tố ảnh hưởng đến
việc lựa chọn ..........................................................................................................n
3.3. Phân tích nhân tố ............................................................................................. x
3.4. Phân tích hồi qui đa biến ............................................................................. bb


ix

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Các biến trong mô hình nghiên cứu mức độ hài lòng công việc ........... 17
Bảng 4.1: Vị trí công việc của đối tượng khảo sát ................................................ 39
Bảng 4.2: Giới tính của đối tượng khảo sát ........................................................... 40
Bảng 4.3: Thu nhập của đối tượng khảo sát .......................................................... 40
Bảng 4.4: Trình độ chuyên môn của đối tượng khảo sát ....................................... 41
Bảng 4.5: Độ tuổi của đối tượng khảo sát ............................................................. 41
Bảng 4.6: Thời gian công tác của đối tượng khảo sát ........................................... 42
Bảng 5.7: Cronbach’s Alpha của các nhân tố ........................................................ 43
Bảng 4.8: Ma trân xoay nhân tố trong kết quả phân tích nhân tố .......................... 49
Bảng 4.9: Kết quả phân tích hồi qui đa biến.......................................................... 57
Bảng 4.10: Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu .......................................... 58


x

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất .................................................................. 18
Hình 2.2: Khung nghiên cứu ................................................................................. 25
Hình 4.1: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh ............................................................. 55


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×