Tải bản đầy đủ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

………………..

VÕ THANH QUANG

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ
HÀI LÕNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


CẦN THƠ, 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

………………..


VÕ THANH QUANG

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ
HÀI LÕNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Ngành Quản trị Kinh doanh
Mã ngành: 60340102

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. Võ Khắc Thƣờng


i
CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG
Luận văn này, với đề tựa là “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự
hài lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc
Trăng”, do học viên Võ Thanh Quang thực hiện theo sự hướng dẫn của
PGS.TS. Võ Khắc Thường. Luận văn đã được báo cáo và được Hội đồng
chấm luận văn thông qua ngày 01/4/2017
Ủy viên
(ký tên)

Thư ký Hội đồng
(ký tên)

TS. Huỳnh Thanh Nhã

TS.Trần Kiều Nga

Phản biện 1

Phản biện 2

(ký tên)

(ký tên)

TS. Lê Sĩ Trí


TS. Phạm Quốc Luyến

Chủ tịch Hội đồng
(ký tên)

PGS.TS. Đào Duy Huân


ii
LỜI CẢM TẠ
Để hoàn thành được luận văn này, cho tôi gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh
đạo, và tập thể viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã tạo điều
kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thu thập số liệu nghiên cứu;
Tôi chân thành biết ơn đến PGS.TS. Võ Khắc Thường. Thầy rất tận
tâm, nhiệt tình, và giành nhiều thời gian quí báu để hướng dẫn, hỗ trợ tôi
thực hiện nghiên cứu này;
Đặc biệt cho tôi gởi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô Trường đại
học Tây Đô, và tập thể giảng viên tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị
kinh doanh khóa 2 đợt 1. Các Thầy, Cô đã tận tâm, nhiệt tình truyền đạt
những kiến thức, kinh nghiệm quí báu trong thời gian học tập.
Xin trân trọng cảm ơn!


iii
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài
lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Từ
đó giúp lãnh đạo Bệnh viện có hướng đi phù hợp trong công tác quản trị
nguồn nhân lực, đồng thời có những động thái tích cực và biện pháp hữu
hiệu để nâng cao mức độ hài lòng trong công việc cho nhân viên ở Bệnh
viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật
nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kỹ thuật nghiên cứu định
tính được sử dụng để tiến hành nghiên cứu sơ bộ bằng cách thảo luận nhóm
5 nhân viên trực tiếp tham gia công tác điều trị bệnh đại diện được lựa chọn
trong số nhân viên của BVĐK. Các cá nhân được phỏng vấn sẽ trả lời trực
tiếp các câu hỏi trong bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu
này làm cơ sở để hoàn chỉnh bảng câu hỏi và mô hình nghiên cứu. Nghiên
cứu định lượng để đảm bảo tính khoa học, và phương pháp chọn mẫu là
xác suất theo kiểu phân tầng được sử dụng để tiến hành thu thập dữ liệu
bằng cách gửi bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp đến nhân viên Bệnh viện
đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cỡ mẫu là 250 mẫu.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài
lòng của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng là: đào tạo và thăng
tiến, đánh giá kết quả thực hiện công việc, lãnh đạo, đồng nghiệp, điều kiện
làm việc, và thu nhập. 6 nhóm nhân tố này được đo lường thông qua 28
biến quan sát.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên Bệnh
viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng nhằm góp phần giúp cho lãnh đạo Bệnh viện
trong việc hoạch định nguồn nhân lực, và đồng thời đem lại sự hài lòng cho
nhân viên đối với công việc ngày càng nhiều hơn.


iv
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the factors that affect the
satisfaction of the Soc Trang General Hospital’s workers. And it also helps
the leaders have the right strategies in people management, as well as has
the positive behaviors and effective solutions to increase the work
satisfaction of Soc Trang General Hospital’s workers.
This research is based on the combination of qualitative research and
quantitative research. The qualitative research is used for examining
preliminarily by interviewing 5 staffs who directly take part in patients’
treatment and randomly chosen from the hospital. Each of them has to
answer directly the questionnaire. The result of this research is the premise
for completing the full questionnaire and research models. The quantitative
research is used for scientific guarantee, and the method of choosing
models is improbability based on convenient ways for gathering the data by
sending about 250 files directly to the workers of Soc Trang General
Hospital.
The result of the research shows 6 factors that affect the satisfaction of
the workers: training and promotion, job evaluation, leaders, colleagues,
work condition, and income. These factors are measured by 28
observational variable.
Analyzing the factors that affect the satisfaction of the workers of Soc
Trang General Hospital helps the hospital leaders in planning people
management, and as well as brings the workers’ satisfaction with the job.


v
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả
nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được công bố trong
bất cứ một công trình khoa học nào khác.


vi
MỤC LỤC
CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ............................................................. i
LỜI CẢM TẠ .............................................................................................. ii
TÓM TẮT ................................................................................................... iii
ABSTRACT ................................................................................................ iv
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................... v
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .............................................. 1
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài ...................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu chung .................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................... 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2
1.4.1. Không gian nghiên cứu ....................................................................... 2
1.4.2. Thời gian nghiên cứu .......................................................................... 2
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu.......................................................................... 3
1.4.4. Đối tượng khảo sát .............................................................................. 3
1.4.5. Nội dung nghiên cứu ........................................................................... 3
1.5. Kết quả nghiên cứu dự kiến ................................................................ 3
1.6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài................................................................. 3
1.7. Cấu trúc nghiên cứu đề tài .................................................................. 4
1.8. Kế hoạch thực hiện đề tài .................................................................... 4
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ..... 6
2.1. Cơ sở lý thuyết ...................................................................................... 6
2.1.1. Lược khảo tài liệu ............................................................................... 6
2.1.2. Một số khái niệm cơ bản thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài .......... 8
2.1.3. Lý thuyết về hài lòng công việc .......................................................... 9
a. Thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow (1943) ......................................... 9
b. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) ................................................ 10
c. Thuyết về sự công bằng của John Stacey Adams (1963) ........................ 11


vii
d. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964) ............................................. 11
2.1.4. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman và Oldham (1974) ........ 12
2.2. Các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng công việc ...................... 13
2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu ................................ 14
2.3.1. Mô hình nghiên cứu .......................................................................... 14
2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu ....................................................................... 15
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, THỰC TRẠNG
NHÂN SỰ VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH TẠI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG ...................................... 18
3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................... 18
3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................ 18
a. Số liệu thứ cấp ......................................................................................... 18
b. Số liệu sơ cấp .......................................................................................... 18
3.1.2. Phương pháp phân tích số liệu .......................................................... 18
3.1.3. Khung nghiên cứu của đề tài............................................................. 21
a. Sơ đồ quy trình nghiên cứu ..................................................................... 21
b. Kỹ thuật nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang đo ........................... 21
c. Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát ............................................................. 21
3.1.4. Nghiên cứu định lượng ..................................................................... 23
3.2. Vài nét về BVĐK tỉnh Sóc Trăng ..................................................... 24
3.2.1. Sự hình thành BVĐK tỉnh Sóc Trăng ............................................... 24
3.2.2. Cơ cấu tổ chức của BVĐK tỉnh Sóc Trăng ....................................... 25
3.2.3. Vị trí, chức năng của BVĐK tỉnh Sóc Trăng .................................... 25
a. Vị trí......................................................................................................... 25
b. Chức năng ............................................................................................... 26
3.2.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của BVĐK tỉnh Sóc Trăng......................... 26
a. Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh ........................................................... 26
b. Đào tạo cán bộ y tế .................................................................................. 26
c. Nghiên cứu khoa học về y học ................................................................ 26
d. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật ......................................... 27
e. Phòng bệnh .............................................................................................. 27


viii
f. Hợp tác quốc tế ........................................................................................ 27
g. Quản lý kinh tế y tế ................................................................................. 27
h. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao ............................. 27
3.2.5. Sơ lược về hoạt động của BVĐK tỉnh Sóc Trăng ............................. 28
3.3. Thực trạng nhân sự của BVĐK tỉnh Sóc Trăng ............................. 30
3.3.1. Quy mô lực lượng lao động .............................................................. 30
3.3.2. Chất lượng nhân viên ........................................................................ 31
a. Nhân viên phân loại theo ngạch .............................................................. 31
b. Về trình độ chuyên môn .......................................................................... 32
c. Trình độ chính trị ..................................................................................... 33
d. Tin học, ngoại ngữ (Anh văn) ................................................................. 33
3.4. Một số chế độ, chính sách, quy định tại BVĐK tỉnh Sóc Trăng .... 34
3.4.1. Lương, thu nhập ................................................................................ 34
3.4.2. Công việc và điều kiện làm việc ....................................................... 35
3.4.3. Một số quy định trong giao tiếp ứng xử của nhân viên tại BVĐK tỉnh
Sóc Trăng .................................................................................................... 35
3.4.4. Công tác đánh giá và xếp loại nhân viên .......................................... 36
3.4.5. Chính sách đào tạo và thăng tiến ...................................................... 37
a. Công tác đào tạo bồi dưỡng..................................................................... 37
b. Chính sách thăng tiến .............................................................................. 37
CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ
HÀI LÕNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BVĐK TỈNH
SÓC TRĂNG ............................................................................................. 40
4.1. Kết quả khảo sát ................................................................................. 40
4.1.1. Kết quả khảo sát về giới tính............................................................. 40
4.1.2. Kết quả khảo sát về độ tuổi ............................................................... 40
4.1.3. Kết quả khảo sát theo bộ phận làm việc ........................................... 41
4.1.4. Kết quả khảo sát về trình độ.............................................................. 42
4.1.5. Kết quả khảo sát về thu nhập ............................................................ 42
4.2. Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của nhân viên BVĐK
tỉnh Sóc Trăng ........................................................................................... 43
4.2.1. Thống kê mô tả.................................................................................. 43


ix
4.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo ...................................................... 45
a. Đánh giá độ tin cây của thang đo đối với biến độc lập ........................... 45
b. Đánh giá độ tin cây của thang đo đối với biến phụ thuộc....................... 47
4.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA...................................................... 48
a. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập .......................... 48
b. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc ..................... 50
c. Đặt tên và giải thích nhân tố.................................................................... 50
d. Mô hình nghiên cứu chính thức .............................................................. 52
e. Các giả thuyết của mô hình chính thức ................................................... 52
4.2.4. Phân tích hồi quy đa biến .................................................................. 54
a. Phân tích tương quan Pearson .................................................................. 54
b. Phân tích hồi quy đa biến ........................................................................ 56
c. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số ................................................. 60
d. Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu.............................................. 61
4.3. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với công việc của nhân
viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo các đặc điểm cá nhân ........................ 62
4.3.1. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với thu nhập của nhân viên
BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo giới tính .......................................................... 62
4.3.2. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với đánh giá kết quả thực
hiện công việc của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo giới tính........... 63
4.3.3. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với điều kiện làm việc của
nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo giới tính.......................................... 63
4.3.4. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với thu nhập của nhân viên
BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo độ tuổi ............................................................ 64
4.3.5. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với đánh giá kết quả thực
hiện công việc của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo độ tuổi............. 65
4.3.6. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với điều kiện làm việc của
nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo độ tuổi ............................................ 66
4.3.7. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với thu nhập của nhân viên
BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo trình độ ........................................................... 67
4.3.8. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với đánh giá kết quả thực
hiện công việc của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo trình độ ........... 67


x
4.3.9. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với điều kiện làm việc của
nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo trình độ .......................................... 68
4.3.10. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với thu nhập của nhân
viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo bộ phận làm việc .................................... 69
4.3.11. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với đánh giá kết quả thực
hiện công việc của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo bộ phận làm việc
..................................................................................................................... 69
4.3.12. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với điều kiện làm việc
của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo bộ phận làm việc ..................... 70
4.3.13. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với đánh giá kết quả thực
hiện công việc của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo thu nhập .......... 71
4.3.14. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với điều kiện làm việc
của nhân viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng theo thu nhập .................................. 72
CHƢƠNG 5. GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN ............................................ 74
5.1. Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng đối với công việc cho nhân
viên BVĐK tỉnh Sóc Trăng....................................................................... 74
5.1.1. Giải pháp về đánh giá kết quả thực hiện công việc .......................... 74
5.1.2. Giải pháp về lãnh đạo........................................................................ 74
5.1.3. Giải pháp về đào tạo – thăng tiến...................................................... 76
a. Giải pháp về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BVĐK tỉnh
Sóc Trăng .................................................................................................... 76
b. Giải pháp về thăng tiến ........................................................................... 77
5.1.4. Giải pháp xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp ................................. 78
5.1.5. Giải pháp về thu nhập ....................................................................... 79
5.1.6. Giải pháp về điều kiện làm việc ........................................................ 81
5.2. Kết luận ............................................................................................... 81
5.3. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp của đề tài ................................. 83
5.3.1. Hạn chế của đề tài ............................................................................. 83
5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài ..................................................... 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 85
PHỤ LỤC A. DÀN BÀI NGHIÊN CỨU SƠ BỘ .................................... 87


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×