Tải bản đầy đủ

8 CHƯƠNG VIII tăng trưởng tiền và lạm phát

CHƯƠNGVIII.TĂNG TRƯỞNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT
10/29/18

I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
II.CHI PHÍ CỦA LẠM PHÁT.

1
Lạm phát (Inflation) là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên cao
trong một khoảng thời gian nhất định.Gỉam phát (Deflation) là tình trang mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống

trong một khoảng thời gian nhất định.Khi tỷ lệ lạm phát tăng cao bất thường gọi là siêu lạm phát. (Hyperinflation)

10/29/18

2


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
1.Mức giá và giá trị của tiền.Mức giá chung của nền kinh tế liên quan đến 2 cách:

Lạm phát không chỉ phản ảnh chỉ số giá tăng lên mà còn là hiện tượng của nền
kinh tế liên quan đến giá trị của tiền.

.

10/29/18

3


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
- Mức giá chung là mức giá của một giỏ hàng hóa, do đó khi mức giá chung tăng lên
thì người ta phải trả nhiều tiền hơn để mua giỏ hàng hóa và dịch vụ này
- Mặt khác mức giá chung tăng lên giá trị của đồng tiền giảm đi và người ta sẽ mua ít
hàng hóa và dịch vụ hơn

10/29/18


4


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTNếu ký hiệu P là mức giá chung được đo lường là CPI hoặc Id. Có nghĩa P là số
tiền cần thiết để mua giỏ hàng hóa và dịch vụ thì 1đồng sẽ mua được 1/P lượng
hàng hóa và dịch vụ.Nếu P là giá hàng hóa và dịch vụ được đo bằng tiền, thì 1/P là giá trị của tiền
được đo bằng hàng hóa và dịch vụ

10/29/18

5


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT

10/29/18

2.Cung tiền, cầu tiền và cân bằng tiền tệ.
a.Cung tiền.
Lượng cung tiền bao gồm lượng tiền mặt nằm ngoài hệ thống ngân hàng và
lượng tiền ký gởi ở ngân hàng thương mại.

6


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTThông qua nghiệp vụ thị trường mở ngân hàng trung ương sẽ làm thay đổi phần
dự trữ trong hệ thống ngân hàng từ đó sẽ làm thay đổi cung tiền nhiều lần theo số
nhân tiền tệLượng cung tiền của ngân hàng trung ương chỉ phụ thuộc vào tình hình thực tế
của nền kinh tế và do ngân hàng trung ương quyết địnhDo đó trên đồ thị cung tiền là một đường thẳng đứng.

10/29/18

7


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT

b. Cầu tiền.
Cầu tiền là lượng tiền mà công chúng muốn nắm giữ trong tay.
Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền
- Lãi suất: lãi suất càng cao người ta càng ít muốn nắm giữ tiền và dùng tiền để
mua trái phiếu có lãi suất cao hơn tiền trong taì khoản thanh toán có lãi suất thấp

10/29/18

8


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
- Mức giá chungMức giá chung càng cao thì người ta nắm giữ càng nhiều tiền để thực hiện giao
dịch. Cầu tiền tăngTrên đồ thị đường cầu tiền là đường dốc xuống cho thấy khi giá trị của tiền thấp
(mức giá cao) người ta cần lượng tiền lớn hơn để mua hàng hóa

10/29/18

9


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
c. Cân bằng cung cầu tiền.
- Trong ngắn hạn: lãi suất sẽ đóng vai trò quyết định trong cân bằng thị trường
tiền tệ.
- Trong dài hạn: mức giá chung sẽ điều chỉnh về mức mà tại đó cung tiền bằng
cầu tiền.

10/29/18

10


Hình 1

Cách thức cung và cầu tiền xác định mức giá cân bằng

1/P

P

MS

cao

1

1

¾

(thấp)

1.33

Gía trị của tiền 1/P
A
2

½

Gía trị cân bằng

Mức giá cân bằng

Của tiền
¼

Cầu tiền

4

Thấp

(cao)
0

10/29/18

M

Lượng tiền

11


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTNếu mức giá chung cao hơn mức cân bằng, giá trị của tiền giảm, người ta muốn
nắm giữ tiền nhiều hơn cung tiền, vì thế mức giá sẽ giảm giá trị của tiền tăng lên
để cân bằng cung cầu tiền hoặc ngược lại.Chỉ có tại mức giá cân bằng cầu tiền mới bằng cung tiền.

10/29/18

12


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT

10/29/18

3.Tác động của việc bơm tiền.
Gỉa sử nền kinh tế đang ở trạng thái cân bằng
NHTƯ tăng gấp đôi cung tiền bằng cách in thêm tiền và bơm tiền vào nền kinh tế
bằng cách mua trái phiếu của chính phủ thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

13


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTTrên đồ thị, đường cung tiền sẽ dịch chuyển sang phải, điểm cân bằng mới sẽ
chuyển từ điểm A đến điểm B.10/29/18

Kết quả giá trị tiền tệ sẽ giảm, mức giá cân bằng sẽ tăng

14


Hình 2

Tăng cung tiền

Gía trị của tiến 1/P

(cao)

P

MS2

MS1

1

1

¾

1.33

(thấp)

A

Giam giá trị của tiền

2

½

Tăng mức giá

B
4

¼

(thấp)

(cao)
0

10/29/18

M1

M2

Lượng tiền

15


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
4.Qúa trình điều chỉnh.Khi ngân hàng trung ương tăng cung tiền thì có tình trang dư cung tiền, người ta
sẽ sử dụng số tiền dư thừa cho người khác vay bằng cách mua trái phiếu chính
phủ hoặc gởi ngân hàng.

10/29/18

Trước khi cung tiền tăng, vị trí nền kinh tế tại điểm A, tại mức giá này cung và
cầu tiền bằng nhau.

16


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTNhững khoản cho vay này giúp cho những người khác mua hàng hóa do đó làm
tăng cầu hàng hóa.Do cầu hàng hóa tăng nhưng cung hàng hóa không thay đổi vì vậy giá hàng hóa
dịch vụ tăng.

10/29/18

17


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTSự gia tăng giá này làm gia tăng cầu tiền vì mọi người sử dụng nhiều tiền hơn để
mua hàng hóa.Cuối cùng nền kinh tế đạt được cân bằng mới tại đó lượng cung và cầu tiền bằng
nhau.

10/29/18

18


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT

10/29/18

5.Sự phân đôi cổ điển.
Phân đôi cổ điển là phân chia các biến thành hai nhóm:
Các biến danh nghĩa và các biến thực ( cổ điển là muốn nói các nhà tư tưởng
kinh tế học đầu tiên)

19


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTCác biến danh nghĩa: các biến được đo lường bằng đơn vị tiền tệ.(GDP danh
nghĩa, tiền lương danh nghĩa của người lao động, giá cả sản phẩm…)Các biến thực: các biến được đo lường bằng các đơn vị vật chất( GDP thực, tiền
lương thực, giá cả tương đối của 2 sản phẩm….)

10/29/18

20


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTGía cả hàng hóa được đo lường bằng tiền là biến danh nghĩa. Còn giá cả hàng
hóa được so sánh với giá một hàng hóa khác còn gọi là giá tương đối là biến
thực.Tiền lương của người lao động được tính bằng tiền là tiền lương danh nghĩa. Còn
tiền lương được tính bằng số lượng hàng hoá và dịch vụ mua được là tiền lượng
thực.

10/29/18

21


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT10/29/18

Thay đổi cung tiền chỉ ảnh hưởng đến các biến danh nghĩa chứ không ảnh hưởng
đến biến thực.

22


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁTKhi ngân hàng trung ương tăng gấp đôi cung tiền, mức giá cũng tăng gấp đôi,
tiền lương danh nghĩa cũng tăng gấp đôi.Các biến số thực như sản lượng thực, việc làm, tiền lương thực, lãi suất thực
không đổi.Các biến số thực không thay đổi khi thay đổi cung tiền được là trung tính của
tiền.(tính trung lập của tiền)

10/29/18

23


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT

10/29/18

Trung tính của tiền không hoàn tòan đúng trong ngắn hạn,
Nhưng phân tích cổ điển lại đúng trong dài hạn.
Khi thay đổi cung tiền thì các biến danh nghĩa thay đổi nhưng các biến thực không bị
ảnh hưởng.

24


I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT
6.Vòng quay của tiền và phương trình số lượng.
Vòng quay của tiền là tốc độ mà tờ giấy tiền di chuyển quay vòng trong nền kinh tế từ
tay người này sang tay người khác.V = (P × Y) / M

– P = mức giá (GDP deflator)
– Y = GDP thực
– M = lượng tiền

10/29/18

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×