Tải bản đầy đủ

Quản trị sản xuất (thi)

+ Anh Tùng có ý định mở cửa hàng k/doanh xe đạp. Theo dự tính, thị trường xe
đạp hiện nay khá bấp bênh. Anh dự định xem xét và cân nhắc để chọn 1 trong 2
ph/án là XD quy mô vừa hoặc quy mô nhỏ: (1) Với d/nghiệp quy mô vừa, nếu thị
trường thuận lợi thì anh có thể lãi 150 triệu đ/năm. Ng/lại, anh sẽ bị lỗ 100 triệu
đ; (2) Với d/nghiệp quy mô nhỏ, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 70
triệu đ/năm. Ng/lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đ. Nếu anh Tùng là người thích
mạo hiểm, k0 sợ rủi ro thì q/định của anh sẽ là Đ.án XD d/nghiệp quy mô vừa
+ Anh Tùng có ý định mở cửa hàng k/doanh xe đạp. (đề câu trên)
. Ng/lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đ. Nếu anh Tùng là người rất cẩn thận,
luôn cân bằng giữa mạo hiểm và sợ hãi thì q/định của anh sẽ là Đ.án XD
d/nghiệp quy mô vừa
+ Anh Tùng có ý định mở cửa hàng k/doanh xe đạp. (đề câu trên)
. Ng/lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đ. Nếu anh Tùng là người rất sợ mạo
hiểm, k0 dám đương đầu với rủi ro thì q/định của anh sẽ là Đ.án K0 làm gì cả
+ Bố trí mặt bằng SX k0 được đề cập tới trong những tr/hợp nào dưới đây Đ.án SX
sản phẩm mới
+ Bố trí mặt bằng SX k0 hợp lý sẽ ảnh hưởng tới những điều gì dưới đây
Đ.án Tăng chi phí SX; Kéo dài thời gian di chuyển; Ảnh hưởng đến năng suất lao
động
+ Bố trí theo công nghệ còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây Đ.án Bố
trí theo quá trình

+ Bố trí theo dây chuyền h/thiện còn được gọi bằng th/ngữ nào khác dưới đây
Đ.án bố trí theo sản phẩm
+ Bước c/việc nào dưới đây k0 nằm trong quy trình dự báo Đ.án tất cả các câu trả
lời trên đều sai
+ Bước c/việc nào dưới đây k0 nằm trong quy trình dự báo Đ.án chọn P2 dự báo bình
quân giản đơn
+ Bạn sẽ ưu tiên yếu tố nào dưới đây nhất khi có nhu cầu tìm địa điểm để mở 1
siêu thị Đ.án Gần các cơ quan và khu dân cư
+bạn hãy điền vào ô chỗ câu trả lời ph/hợp nhất khi nói đến khái niệm về q/trị SX
Đ.án quá trình biến đổi
+ Có 2 công việc cần thực hiện là A và B có các tỷ số tới hạn lần lượt là CR A=1;
CRB=1,2. Nhận định nào sau đây đúng Đ.án Ưu tiên thực hiện công việc A trước
+ Có 2 công việc cần thực hiện là A và B có các tỷ số tới hạn lần lượt là CR A=1;
CRB=1,2. cho thấy Đ.án Công việc A thực hiện đúng thời hạn và công việc B
hoàn thành trước thời hạn
+các yếu tố thuộc đầu ra của q/trị SX bao gồm những y/tố nào dưới đây Đ.án sản
phẩm và dịch vụ; ph/phẩm
+ Các yếu tố thuộc đầu vào của q/trị SX k 0 bao gồm những yếu tố nào dưới đây
Đ.án vốn lưu động
+các yếu tố đầu vào của q/trình SX sẽ k0 bao gồm yếu tố nào dưới đây Đ.án tất cả
các đáp án đã nêu đều sai
+ Các yếu tố đầu vào của quá trình SX sẽ k 0 bao gồm yếu tố nào dưới đây Đ.án
Thành phẩm
+ Các yêu cầu và căn cứ khi lựa chọn ph/án công suất k 0 bao gồm yếu tố nào
dưới đây Đ.án Giá của sản phẩm và dịch vụ
+ Các P2 nào dưới đây k0 được đề cập đến trong hoạch định năng lực SX
Đ.án Bài toán vận tải
+ Các hình thức bố trí SX hỗn hợp k 0 bao gồm h/thức nào dưới đây Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai
+ Các hình thức bố trí SX hỗn hợp k 0 bao gồm h/thức nào dưới đây Đ.án Bố trí
theo vị trí cố định


+ Các hình thức bố trí SX cơ bản k 0 bao gồm hình thức nào dưới đây Đ.án Bố trí
theo nhóm
+ Các nhân tố nào trong các nhân tố sau đây ảnh hưởng đến công suất của
d/nghiệp Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
+ Các nhân tố nào trong các nhân tố sau đây k 0 ảnh hưởng đến công suất của
d/nghiệp Đ.án Ch/lược theo đuổi nhu cầu của đối thủ cạnh tranh
+ Câu nào trong các câu sau đây là đúng khi nói về chỉ số tỷ số tới hạn "CR Critical Rate" dùng trong điều chỉnh việc thực hiện các hợp đồng hoặc công việc


Đ.án Tỷ số tới hạn cho biết mức độ thực hiện hiện tại các hợp đồng, công việc là
"Tốt, TB hay xấu" để điều chỉnh
+ Câu nào sau đây đúng khi nói về P2 phân tích mối quan hệ nhân quả Đ.án
Phản ánh mối quan hệ giữa nhu cầu cần dự báo với các nhân tố ảnh hưởng, bỏ
qua yếu tố thời gian
+ Câu nào trong các câu sau đây k0 đúng khi nói về điểm hoà vốn Đ.án Là điểm
cho ta biết lượng SX như thế nào thì bị lỗ.
+ Câu nói nào trong các câu nói sau đây là đúng khi nói về thước đo độ lệch tuyệt
đối tr/bình MAD "Mean Absolute Deviation" Đ.án Ph/án dự báo nào có giá trị MAD
càng cao thì càng k0 phản ánh đúng thực tế
+ Cửa hàng bán xăng A95 có chi phí cố định là 10.000$/năm; chi phí biến đổi trên 1
lít xăng bán được là 1,2$; giá bán 1 lít xăng là 2$ . Vậy d/thu bán được trong năm để
đạt điểm hòa vốn sẽ là Đ.án 25.000$.
Tr.1
+ Cửa hàng bán xăng A95 có chi phí cố định là 10.000$/năm; chi phí biến đổi trên 1
lít xăng bán được là 1,2$; giá bán 1 lít xăng là 2$.vậy lượng xăng bán được trong
năm để đạt điểm hòa vốn sẽ là Đ.án 12.500 lít xăng
+ C/ty A có nhu cầu về NVL X là 5000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm
là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá
bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Số ngày d/nghiệp
SX trong năm là 300 ngày. Vậy thời gian TB cho mỗi lần đặt hàng sẽ là Đ.án 43
ngày
+ C/ty A có nhu cầu về NVL X là 5.000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm
là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá
bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Vậy lượng đặt hàng
tối ưu sẽ là Đ.án Q* = 707sản phẩm
+ C/ty A có khả năng SX với tốc độ 500 chiếc 1 ngày và nhu cầu sử dụng trong
năm là 50.000 chiếc. Cho biết chi phí dự trữ là 1 USD/sản phẩm, chi phí mỗi lần
đặt hàng là 20 USD. C/ty làm việc 250 ngày/năm.Vậy lượng đặt hàng tối ưu sẽ là
Đ.án 1.806 chiếc
+ C/ty A đang lựa chọn 1 trong 2 ph/án. Ph/án 1, nếu đặt hàng từ 249 sản phẩm
trở xuống thì phải chịu mức giá là 52USD/chiếc. Ph/án 2 nếu đặt hàng từ chiếc thứ
250 trở lên sẽ được giảm xuống chỉ còn 50 USD/chiếc. Biết rằng nhu cầu về sản
phẩm là 10.000 cái/năm. Chi phí đặt hàng là 20USD/đơn hàng và chi phí lưu kho
bằng 20% giá mua. Lượng đặt hàng tối ưu của ph/án 2 sẽ là Đ.án Là 250 sản
phẩm
+ C/ty A có nhu cầu về NVL X là 5000sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm
là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá
bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Số ngày d/nghiệp
SX trong năm là 300 ngày. Vậy điểm đặt hàng lại của d/nghiệp này sẽ ở mức
Đ.án Là 50 sản phẩm
+ C/ty A cần tiến hành lựa chọn các ph/án công suất trong đ/kiện k 0 chắc chắn.
Sau khi phân tích tình hình và tính toán giá trị mong đợi thu được của từng
ph/án trong các tình huống cụ thể, các số liệu được cho ở bảng sau: Đơn vị tính:


tỷ đồng; Ph/án: Lợi nhuận theo thị trường: Rất thuận lợi; Thuận lợi; K 0 thuận lợi
M: 200, 100, -10;
N: 100, 50, 0;
P: 100, 40, -5;
Q: 150, 80, 20
Trong tr/hợp sử dụng chỉ tiêu Maximin c/ty A sẽ chọn ph/án nào dưới đây Đ.án
ph/án Q
+ C/ty A cần tiến hành lựa chọn các ph/án công suất trong đ/kiện k 0 chắc chắn.
(đề câu trên)
Trong tr/hợp sử dụng chỉ tiêu May rủi ngang nhau c/ty A sẽ chọn ph/án nào dưới
đây Đ.án ph/án M
+ C/Ty Hoa Thịnh đang định lựa chọn 1 trong những đia điểm dưới đây để XD
nhà máy. C/ty đã dự tính chi phí đối với các địa điểm này như sau Vì: Xác định
tổng chi phí của từng vùng định lựa chọn: TCM = 30.000 + 4x2.000 = 38.000
USD;
TCN = 50.000 + 3,5x2.000 = 57.000 USD
TCP = 20.000 + 8x2.000 = 36.000 USD;
C/ty nên đặt nhà máy SX tại địa
điểm Đ.án tại P
+ C/thức để xác định xu hướng theo P 2 dự báo san bằng số có điều chỉnh xu
hướng nào dưới đây chưa chính xác Đ.án Tất cả các công thức trên đều đúng
+ C/thức tính tổng chi phí về hàng dự trữ TC i =
sử dụng
2
cho P dự trữ nào dưới đây Đ.án Khấu trừ theo sản lượng
+ C/thức để dự báo theo P2 san bằng số mũ giản đơn nào dưới đây chưa chính
xác Đ.án
+ C/thức nào dưới đây k0 được sử dụng để tính năng lực SX theo P 2 đường cong
k/nghiệp Đ.án Tn = T1 x N
+ C/thức tính tổng chi phí về hàng dự trữ
trữ nào Đ.án POQ

được sử dụng cho P2 dự

+ C/thức
được áp dụng cho P2 dự báo nào dưới đây Đ.án bình quân di
động giản đơn
+ Công thức để xác định xu hướng theo P 2 dự báo san bằng số có điều chỉnh xu
hướng nào dưới đây là đúng Đ.án Tt=Tt-1+ beta (Ft-Ft-1-Tt-1)
+ C/thức tính thời gian giữa 2 lần đặt hàng của mô hình EOQ sẽ được tính như
sau Đ.án Số ngày làm việc trong năm chia cho số lượng đơn hàng mong muốn
+ C/suất thiết kế của 1 dây chuyền SX là 80 sản phẩm/ngày. C/suất hiệu quả là
40 sản phẩm/ngày và sản lượng hiện tại là 36 sản phẩm/ngày. Vậy mức hiệu
quả của dây chuyền sẽ là Đ.án 90%
Tr.2
+ C/suất thiết kế của 1 dây chuyền SX là 80 sản phẩm/ngày. C/suất hiệu quả là
40 sản phẩm/ngày và sản lượng hiện tại là 36 sản phẩm/ngày. vậy mức sử dụng
của dây chuyền sẽ là Đ.án 45%
+ Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi dương thể hiện điều nào dưới đây Đ.án nhu cầu thực tế
lớn hơn nhu cầu dự báo
+ Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi (TS) dương thể hiện điều nào dưới đây Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai
+chỉ tiêu tín hiệu theo dõi (TS) âm thể hiện điều nào dưới đây Đ.án nhu cầu thực tế
nhỏ hơn nhu cầu dự báo
+ Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi âm thể hiện điều nào dưới đây Đ.án nhu cầu thực tế
nhỏ hơn nhu cầu dự báo
+ Chỉ tiêu MAD còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây Đ.án Độ lệch tuyệt đối
bình quân


+ Chỉ tiêu nào dưới đây k0 được dùng để S2 các P2 dự báo và chọn ra P2 dự báo
chính xác nhất Đ.án MAD và RSFE
+ Chỉ tiêu mức độ sử dụng của c/suất sẽ được tính như thế nào Đ.án C/suất thực tế
chia cho c/suất thiết kế
+ Chỉ tiêu mức độ hiệu quả của c/suất sẽ được tính như sau Đ.án tất cả các đáp án
đã nêu đều sai
+ Chỉ tiêu mức hiệu quả của c/suất sẽ được tính như thế nào Đ.án C/suất thực tế
chia cho c/suất hiệu quả
+ Chỉ tiêu nào trong các chỉ tiêu sau đây k 0 được sử dụng trong việc lựa chọn
ph/án điều độ các hợp đồng k/tế Đ.án Số lượng các hợp đồng k/tế phải hoàn
thành trong kỳ
+ Chỉ tiêu giá trị kỳ vọng bằng tiền (EMV) được sử dụng khi ra q/định trong
tr/hợp nào dưới đây Đ.án Ra q/định trong đ/kiện rủi ro
+ Chi tiết nào trong các chi tiết sau đây k 0 được thể hiện trong bảng tổng điều
độ của 1 d/nghiệp Đ.án P2 tiến hành lập bảng tổng điều độ
+ Chi phí lưu kho trong q/trị hàng dự trữ bao gồm những chi phí nào dưới đây
Đ.án Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng
+ Chi phí dự trữ hàng hóa bao gồm những chi phí sau đây Đ.án Chi phí mua
hàng, chi phí cơ hội, chi phí thiết lập đơn hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo
quản
+ Chi phí nào dưới đây k0 thuộc ch/lược thay đổi mức dự trữ Đ.án chi phí trả cho lao
động thuê ngoài
+ Ch/lược thay đổi nhân lực theo mức cầu k 0 phù hợp với d/nghiệp nào dưới đây
Đ.án Chi nhánh ngân hàng TM; Trường đại học
+ Ch/lược thay đổi lao động theo mức cầu có ưu điểm nào dưới đây Đ.án Tính
linh hoạt cao
+ Ch/lược bị động trong hoạch định tổng hợp là ch/lược nào dưới đây Đ.án ch/lược
tác động đến cầu
+ Ch/lược nào trong các ch/lược sau đây k 0 được nói đến khi tiến hành hoạch
định tổng hợp Đ.án Ch/lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá
+ Ch/lược tổng hợp hoạch định các nguồn lực còn được gọi là Đ.án tất cả các đáp
án đã nêu đều sai
+ Ch/lược nào dưới đây được hiểu là ch/lược chủ động trong hoạch định tổng
hợp Đ.án Ch/lược thuê gia công bên ngoài
+ Dịch vụ thường là Đ.án hữu hình
+ Dây chuyền lắp ráp và SX ôtô được vận dụng giống như loại hình bố trí nào
dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
+ “Dòng di chuyển của sản phẩm có thể theo 1 đường thằng hoặc đường gấp
khúc hoặc có dạng chữ U, chữ L, W, M hay xương cá”. Đây là Đ2 của hình thức bố
trí nào Đ.án tất cả các đáp trên đều sai
+ "Dòng di chuyển của sản phẩm có thể theo 1 đường thằng hoặc đường gấp
khúc hoặc có dạng chữ U, chữ L, W, M hay xương cá". Đây là Đ 2 của hình thức
bố trí nào Đ.án Bố trí theo sản phẩm
+ D/nghiệp An Phú SX ô tô tải có khối lượng SX hàng năm là 1800 xe. Tổng chi
phí cố định hàng năm của c/ty là: 80 tỷ đ. Giá bán 1 xe là 350 triệu. Chi phí biến
đổi tính trên 1 xe tải là 310 triệu đ. Theo bạn, C/ty trên đây có điểm hoà vốn
Đ.án Là 2.000 xe/năm
+ D/nghiệp muốn chọn 1 quá trình SX mang lại hiệu quả cao cần phần tích các
yếu tố nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án trên
+Đ2 của SX đơn chiếc k0 bao gồm yếu tố nào dưới đây Đ.án máy móc thiết bị chủ
yếu là các thiết bị ch/dụng


+ Đ2 của SX gián đoạn k0 bao gồm yếu tố nào dưới đây Đ.án Tính linh hoạt k0
cao
+ Đ2 của SX hàng loạt k0 bao gồm yếu tố nào dưới đây Đ.án Chủng loại sản
phẩm đa dạng và quy trình SX k0 giống nhau
+ Đ2 của nền SX hiện đại k0 bao gồm nội dung nào dưới đây Đ.án Cắt giảm tối
đa chi phí SX
+ Đ2 của chính sách tác động đến cầu trong hoạch định tổng hợp k 0 bao gồm
nội
dung
nào
dưới
đây
Đ.án Nguồn
lao
động
k0
ổn
định
Tr.3
+ Đ2 của chính sách tác động đến cầu trong hoạch định tổng hợp k 0 bao gồm
nội dung nào dưới đây. Trong trường hợp sử dụng chỉ tiêu Maximin c/ty A sẽ
chọn ph/án nào dưới đây Đ.án ph/án Q
+ Đ2 của ch/lược thuê gia công bên ngòai sẽ k 0 bao gồm nội dung nào dưới đây
Đ.án Lao động của d/nghiệp thường xuyên phải làm thêm giờ
+ Đ2 của SX hàng loạt k0 bao gồm nội dung nào dưới đây Đ.án K0 cần dự trữ nguyên
vật liệu và hàng hóa
+ Đ2 của ch/lược thay đổi mức dự trữ k 0 bao gồm nội dung nào dưới đây Đ.án
Lực lượng lao động thường xuyên thay đổi; Sự gián đoạn trong SX thường cao
+ Đ2 của ch/lược thay đổi mức dự trữ bao gồm nội dung nào dưới đây Đ.án Phát
sinh chi phí dự trữ
+ Đ2 nào sau đây k0 phù hợp với sản phẩm Đ.án Quan hệ trực tiếp với khách
hàng
+ Đ2 nào dưới đây k0 phù hợp với quá trình SX liên tục Đ.án Sản phẩm đơn chiếc
+Đ2 k0 có chế tạo thử nghiệm trước khi đưa vào SX phù hợp với loại hình SX nào dưới
đây Đ.án SX đơn chiếc
+ Để bố trí mặt bằng SX theo nguyên tắc bố trí theo quá trình cần áp dụng
những P2 nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
+để bố trí mặt bằng SX theo ng/tắc bố trí theo quá trình k 0 thể áp dụng P2 nào
dưới đây Đ.án P2 vận tải
+ Để có thể áp dụng bài toán vận tải trong định vị d/nghiệp cần phải thỏa mãn
(những) đ/kiện nào dưới đây Đ.án Tất cả các câu trên đều đúng
+ Để tiến hành thiết kế bố trí mặt bằng SX theo quá trình, k 0 cần thiết phải thu
thập và phân tích những thông tin nào dưới đây sau Đ.án Thời gian chu kỳ
+ Để SX thùng chứa nhiên liệu thứ nhất cho tàu con thoi của NASA cần phải hao
phí mất 400 giờ công lao động. Với mức tỷ lệ kinh nghiệm là 80%, Hệ số góc
đường cong kinh nghiệm 0,381. Vậy thời gian để SX thùng thứ 20 sẽ là
Đ.án 152,4 giờ
+ Để SX thùng chứa nhiên liệu thứ nhất cho tàu con thoi của NASA cần phải hao
phí mất 400 giờ công lao động. Với mức tỷ lệ kinh nghiệm là 80%, Hệ số góc
đường cong kinh nghiệm 0,381; Tổng thời gian C = 10.485. Vậy thời gian để SX
20 thùng sẽ là Đ.án 4.194 giờ
+ Đầu ra của quá trình SX sẽ k0 bao gồm yếu tố nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp
án đã nêu đều sai
+ Điều kiện để áp dụng P2 dự trữ theo mô hình EOQ k 0 bao gồm yếu tố nào sau
đây Đ.án Có nhiều chủng loại mặt hàng hàng
+ Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của c/ty A từ tháng 1-8 lần lượt như sau
(đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30; 32; 42; 42; 44; 46; 46; 50. Nếu chọn P 2 hoạch
định xu hướng để dự báo thì hệ số a (intercept) của bài toán sẽ là Đ.án a = 29,5
+ Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của c/ty A từ tháng 1-8 lần lượt như sau
(đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30;32;42;42;44;46;46;50. Nếu chọn P 2 bình quân
di động giản đơn 4 tháng với trọng số tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số
là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự


báo 2 tháng, trọng số là 0,2 và tháng trước tháng dự báo 4 tháng là 0,1 thì dự
báo về lượng bán trong tháng 9 sẽ là Đ.án Là 47.640 sản phẩm
+ Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của c/ty A từ tháng 1-8 lần lượt như sau
(đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30;32;42;42;44;46;46;50 Nếu chọn P 2 hoạch định
xu hướng để dự báo thì hệ số b (slope) của bài toán sẽ là Đ.án b = 2,66
+ Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của c/ty A từ tháng 1-8 lần lượt như sau
(đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30; 32; 42; 42; 44; 46; 46; 50. Nếu chọn P 2 bình
quân di động giản đơn 3 tháng với trọng số tháng gần nhất với tháng dự báo,
trọng số là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước
tháng dự báo 2 tháng, trọng số là 0,2 thì dự báo về lượng bán thì MAD của bài
toán này sẽ là Đ.án MAD = 3,64
+ Giả sử cho biết d/thu của c/ty A trong các năm trước tương ứng với số lần
quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây: Với X là biến độc lập (số lần
quảng cáo trên ti vi) và Y là biến phụ thuộc (doanh số). Hàm xu hướng của
trường hợp này sẽ là Đ.án Y = 312 + 19,2X
+ Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của c/ty A từ tháng 1-8 lần lượt như sau
(đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30;32;42;42;44;46;46;50. Nếu chọn P2 bình quân
di động giản đơn 3 tháng thì MAD của bài toán này sẽ là Đ.án MAD = 4,53
+ Hệ số tương quan hồi quy (r) được sử dụng để đánh giá P 2 dự báo nào dưới
đây
Đ.án Phân
tích
mối
quan
hệ
nhân
quả
Tr.4
+ Hệ thống quản trị SX của d/nghiệp tập trung vào những hướng chính nào sau
đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
+ Hoạch định tổng hợp k 0 đề cập đến chiến lược nào dưới đây Đ.án Ch/lược cạnh
tranh
+ Hoạch định tổng hợp được hiểu là loại kế hoạch nào dưới đây Đ.án Tất cả đáp
án trên đều sai
+ Hoạch định tổng hợp được hiểu là loại kế hoạch nào dưới đây Đ.án Kế hoạch
trung hạn
+ Hạn chế mối liên hệ trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, k 0 ảnh hưởng bởi
người có ưu thế trong nhóm là ưu điểm của P 2 dự báo nào dưới đây Đ.án P2
chuyên gia (Delphi)
+ Hàm xu hướng trong P2 dự báo hoạch định xu hướng có dạng y= a+ b(t) thì
trong đó t được hiểu là Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+hàm xu hướng trong P2 dự báo h/định xu hướng có dạng y= a+ b (t) thì trong đó t
được hiểu là Đ.án thời gian
+ Hãy chọn 1 khái niệm mà theo bạn sẽ là đúng nhất từ những khái niệm sau
đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ “Hình thức tổ chức SX ở đó người ta xử lý gia công, chế biến nhiều loại sản
phẩm với khối lượng sản phẩm mỗi loại tương đối nhỏ. Việc SX được tiến hành 1
cách gián đoạn. ” phù hợp với hình thức SX nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án
trên đều sai
+ “Hình thức SX diễn ra trong các d/nghiệp có số chủng loại SX nhiều nhưng sản
lượng mỗi loại được SX rất nhỏ. Quá trình SX k 0 lập lại, thường được tiến hành 1
lần” phù hợp với loại hình SX nào dưới đây Đ.án SX đơn chiếc
+ "Hình thức tổ chức SX ở đó người ta xử lý gia công, chế biến nhiều loại sản
phẩm với khối lượng sản phẩm mỗi loại tương đối nhỏ.Việc SX được tiến hành 1
cách gián đoạn." phù hợp với hình thức SX nào dưới đây Đ.án SX gián đoạn
+ Hãng điện tử A đang có kế hoạch XD thêm 1 nhà máy SX mới. Hãng đang lựa
chọn xem xét 1 trong 4 địa điểm để đặt nhà máy. Bảng dưới đây cho biết các
nhân tố liên quan đến lựa chọn nhà máy, điểm số và trọng số thể hiện mức độ
quan trọng của các nhân tố. Vì: Lấy điểm số x trọng số của từng địa điểm. Địa


điểm M = 5x0,2 + 3x0,2 + 5x0,25 + 5x0,2 + 2x0,1 + 5x0,05 = 4,3.
Địa điểm N = 4x0,2 + 4x0,2 + 3x0,25 + 4x0,2 + 5x0,1 +
3x0,05 = 3,8.
Địa điểm P = 4x0,2 + 2x0,2 + 4x0,25 + 3x0,2 + 5x0,1 +
4x0,05 = 3,5.
Địa điểm Q = 5x0,2 + 3x0,2 + 4x0,25 + 3x0,2 + 4x0,1 + 2x0,05 = 3,7 Đ.án
ph/án M
+ Yếu tố nào dưới đây k0 ảnh hưởng đến q/trị và lựa chọn c/suất Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai
+ Y/tố nào dưới đây k0 ảnh hưởng đến q/trị và lựa chọn c/suất Đ.án Lượng hàng
hóa nhập khẩu
+ Yếu tố nào dưới đây k0 được đề cập đến trong vai trò của hàng dự trữ của 1
d/nghiệp Đ.án Tất cả các đáp án đưa ra đều sai
+ Y/tố nào dưới đây được coi là sự khác biệt giữa mô hình EOQ và POQ trong
q/trị hàng dự trữ Đ.án Mô hình EOQ đặt hàng 1 lần còn POQ thì hàng được đưa
đến làm nhiều lần
+ Kế hoạch ngh/cứu và ứng dụng công nghệ mới là loại dự báo nào dưới đây
Đ.án Dự báo dài hạn
+ Kế hoạch trung hạn k0 bao gồm các h/động nào dưới đây Đ.án Lập lịch trình
SX
+ Khi thực hiện sắp xếp công việc theo ng/tắc Johnson trên 2 máy, bước công việc
nào dưới đây sẽ là đúng Đ.án tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu
nó nằm trên máy 1 thì sắp xếp trước
+ Khi thực hiện sắp xếp công việc theo ng/tắc Johnson trên 2 máy, những bước nào
dưới đây sẽ là đúng Đ.án tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm
trên máy 2 thì sắp xếp sau cùng
+ Khi hệ số tương quan (r) bằng 0 thể hiện điều gì dưới đây Đ.án Nhu cầu dự
báo với biến phụ thuộc k0 có quan hệ gì với nhau
+ Khi áp dụng P2 “Cân bằng tối ưu” trong hoạch định tổng hợp, sẽ k 0 cần th/tin
nào dưới đây Đ.án Số lượng nhà cung cấp của đối thủ cạnh tranh
+ Khi áp dụng P2 "Cân bằng tối ưu" trong hoạch định tổng hợp, sẽ k0 cần th/tin
nào dưới đây Đ.án Khả năng huy động vốn của đơn vị thuê gia công
+ Khi hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, cấp 0 trong sơ đồ kết cấu của sản
phẩm được hiểu là Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ khi phân loại c/suất, sẽ k 0 có những loại c/suất nào dưới đây Đ.án tất cả các đáp
án đã nêu đều sai
+ Khi phân loại c/suất, sẽ k0 có những loại c/suất nào dưới đây Đ.án C/suất thực
dụng
+ Khi ngh/cứu để tìm địa điểm đặt nhà máy SX xi măng, bạn sẽ quan tâm đến
yếu
tố
nào
dưới
đây
nhất
Đ.án Gần
nguồn
nguyên
liệu
Tr.5
+khi phân loại các ch/lược hoạch định tổng hợp sẽ k 0 có ch/lược nào dưới đây
Đ.án ch/lược theo mùa vụ
+ Khái niệm nào dưới đây được định nghĩa về năng lực SX của d/nghiệp
Đ.án Năng lực SX của d/nghiệp là khả năng SX lớn nhất của khâu yếu nhất
+ Khái niệm nào dưới đây sẽ được coi là đúng nhất? Dự báo là Đ.án khoa học và
nghệ thuật để tiên đoán những gì có thể sẽ xảy ra trong tương lai
+ Khối lượng đường thực tế bán được của 1 cửa hàng k/doanh trong tháng 11 là 15
tấn. Khối lượng dự báo của tháng đó là 14,5 tấn. Số tấn đường dự báo bán được của
cửa hàng trong tháng 12 sẽ là bao nhiêu nếu bạn dùng P2 san bằng mũ để dự báo?
Biết rằng, hệ số san bằng mũ là 0,1 Đ.án Là 14,550 tấn


+ k0 cần các th/tin nào sau đây khi XD và giải bài toán vận tải Đ.án số lượng khách
hàng đặt trong tháng
+ Lý thuyết động viên kh/khích người lao động đã đưa q/trị SX chuyển sang 1
giai đoạn mới phát triển cao hơn, những khía cạnh XH, tâm sinh lý, h/vi của
người lao động được đề cập ngh/cứu và đáp ứng ngày càng nhiều nhằm khai
thác khả năng vô tận của con người trong nâng cao năng suất là của tác giả nào
dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Lý thuyết “Q/trị lao động khoa học” của tác giả nào dưới đây Đ.án Frederick
Taylor
+ loại hình tổ chức SX của 1 c/ty SX xi măng là loại hình SX nào dưới đây Đ.án quá
trình SX hàng khối
+ Mô hình bố trí mặt bằng của 1 siêu thị phù hợp với loại hình bố trí nào dưới
đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
+ mô hình bố trí mặt bằng của 1 siêu thị phù hợp với loại hình bố trí nào dưới đây
Đ.án bố trí theo quá trình
+ Mô hình khấu trừ theo sản lượng có những Đ 2 nổi bật nào dưới đây Đ.án Giá
có thể sẽ thay đổi khi lượng mua tăng lên
+ Mô hình dự trữ EOQ khác cơ bản mô hình POQ ở điềm nào dưới đây Đ.án Số
lần đưa hàng đến 1 lần hay nhiều lần
+ Mức công suất của d/nghiệp được lựa chọn có ảnh hưởng quan trọng đến yếu
tố nào trong các yếu tố sau đây của c/ty Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng
+ Mục tiêu của q/trị SX bao gồm những nội dung nào dưới đây Đ.án Giảm thiểu
chi phí SX
+ Mục tiêu nào dưới đây chưa hoàn toàn chính xác khi đề cập về mục tiêu của
q/trị tác nghiệp Đ.án Đảm bảo cung ứng đúng khách hàng và nhà cung cấp
+ Muốn sử dụng P2 phân tích điểm hoà vốn cần phải đánh giá được những yếu
tố nào dưới đây Đ.án Chi phí cố định, chi phí biến đổi và doanh thu
+ 1 P2 dự báo tốt khi tín hiệu theo dõi(TS) có dấu hiệu nào dưới đây Đ.án Sấp sỉ
bằng 0
+ 1 sản phẩm phải qua 9 bước công việc trên dây chuyền SX với trình tự và th/gian
th/hiện như sau Đ.án 7 nơi
+ Nội dung của q/trị SX k0 bao gồm những nội dung nào dưới đây: (trùng câu
01005) Đ.án Lập kế hoạch tài chính và các nguồn lực
+ Nội dung của q/trị tác nghiệp k0 bao gồm những yếu tố nào dưới đây
Đ.án Q/trị chất lượng, q/trị chi phí và định vị thị trường
+ Nội dung của q/trị SX bao gồm những yếu tố nào dưới đây Đ.án tất cả các đáp án
đã nêu đều đúng
+ Nội dung nào trong các nội dung sau đây k 0 thuộc nội dung của q/trị điều
hành SX Đ.án Tạo nguồn vốn tài chính XD d/nghiệp
+ Nội dung nào dưới đây k 0 thuộc nội dung của q/trị SX và tác nghiệp
Đ.án Quảng cáo và tìm hiểu nhu cầu khách hàng
+ Nếu phân loại theo số lượng sản phẩm SX và tính chất lập lại sẽ bao gồm
Đ.án SX đơn chiếc
+ Nếu phân loại dự báo theo nội dung c/việc cần dự báo sẽ k 0 có những loại dự
báo nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+nếu phân loại dự báo theo nội dung c/việc cần dự báo sẽ k0 có loại dự báo nào dưới
đây Đ.án dự báo ngắn hạn
+ Năng lực sẽ trở thành năng lực lõi của d/nghiệp nếu Đ.án Có giá trị, có tính
hiếm, có bắt chước và k0 thể thay thế
+ Năng suất tăng khi Đ.án đầu vào giảm trong lúc đầu ra giữ nguyên
+ Nút hình vuông trong sơ đồ cây q/định đựợc gọi là gì Đ.án Nút q/định


+ Những nút hình vuông từ sơ đồ cây q/định đựợc gọi là gì Đ.án Tất cả các đáp
án đã nêu đều sai
+ Những nút hình tròn từ sơ đồ cây q/định đựợc gọi là gì Đ.án Tất cả các đáp án
đã nêu đều sai
+ Những phẩm chất cần thiết của nhà q/trị trong chức năng SX bao gồm yếu tố
nào
dưới
đây
Đ.án Tất
cả
các
đáp
án
đã
nêu
đều
đúng
Tr.6
+ Những nhân tố nào dưới đây k0 ảnh hưởng đến q/trị công suất Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai
+ những nh/tố nào dưới đây k0 ảnh hưởng đến q/trị công suất Đ.án tình hình thị
trường và mức độ cạnh tranh
+ Những tình huống nào dưới đây k 0 được coi là định vị d/nghiệp Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai
+ Những tình huống nào dưới đây k0 được coi là định vị d/nghiệp Đ.án Đóng cửa
nhà máy
+ Những yếu tố nào trong các yếu tố sau đây k 0 thuộc nội dung của định vị
d/nghiệp Đ.án Chọn công nghệ SX áp dụng
+ Những yếu tố nào sau đây k0 được sử dụng để xác định nhu cầu thực tế trong
hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+những ng/tắc nào dưới đây k0 được đề cập đến trong bố trí mặt bằng SX Đ.án các bộ
phận được b/trí gần nhau
+ Những ng/nhân nào dưới đây làm cho dự báo có thể sai lệch Đ.án Môi trường
biến đổi và đ/kiện thay đổi; Th/tin và số liệu k 0 chính xác, k0 đầy đủ
+ Những điểm khác biệt giữa quá trình SX và quá trình cung cấp dịch vụ thường
k0 bao gồm Đ.án thời gian SX hoặc cung cấp dịch vụ
+ Nguyên tắc nào dưới đây k0 được coi là ng/tắc bố trí cân bằng dây chuyền
Đ.án Ưu tiên công việc có thời gian trễ ngắn nhất trước
+ Nguyên nhân có sự sai lệch giữa nhu cầu SX thực tế và nhu cầu dự báo trong
d/nghiệp bao gồm nội dụng nào dưới đây Đ.án Tất cả các câu trên đều đúng
+nhân tố nào dưới đây k 0 được coi là nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đ/điểm đ/vị
d/nghiệp Đ.án đ/kiện tự nhiên
+ Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đến P 2 dự báo Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu
đều đúng
+ Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đến P2 dự báo Đ.án Chu kì sống của sản
phẩm
+ Nhược điểm của ch/lược "thay đổi nhân lực theo mức cầu" trong hoạch định
tổng hợp là Đ.án Dễ mất uy tín và do đó giảm sức cạnh tranh
+ Nhược điểm của hình thức bố trí theo quá trình k 0 đề cập đến yếu tố nào dưới
đây Đ.án Có tính linh hoạt thấp về thiết bị và con người
+ Nhược điểm của hình thức bố trí theo sản phẩm k0 đề cập đến yếu tố nào
dưới đây Đ.án Tăng thời gian gia công và tổng thời gian SX
+nhược điểm của h/thức bố trí theo vị trí cố định k 0 đề cập đến yếu tố nào dưới đây
Đ.án công việc k0 đa dạng
+ Nhược điểm của P2 bình quân sẽ k0 có yếu tố nào dưới đây Đ.án Khó tính toán
và phức tạp
+ Nhược điểm của ch/lược thay đổi cường độ lao động là Đ.án Năng suất lao
động có thể giảm
+ Nhà q/trị SX có trách nhiệm chính đối với Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng
+ Tín hiệu theo dõi dự báo còn được gọi bằng th/ngữ nào dưới đây Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai


+ Tốn kém về chi phí và thời gian là nhược điểm của P 2 dự báo nào dưới đây
Đ.án Lấy ý kiến của khách hàng; P2 chuyên gia (Delphi).
+ Tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm là Đ.án dễ dàng xác định
+ Tổng chi phí hàng dự trữ đối với mô hình EOQ sẽ là Đ.án
+ Trong trường hợp nào d/nghiệp tiến hành điều tra thị trường Đ.án Các sản
phẩm mới hoặc các sản phẩm hiện tại gia nhập vào đoạn thị trường mới
+ Trong ng/tắc Hungary phân giao công việc cho nhiều đối tượng, yêu cầu tính
tối đa hóa d/thu hoặc lợi nhuận bạn cần phải Đ.án đổi dấu tất cả các phần tử
trong bảng phân việc, rồi giải bình thường
+ Trong bài toán Hungary nếu người ta yêu cầu cho thêm điểm ứ đọng bạn cần
phải làm gì Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Trong điều độ các hợp đồng ngắn hạn, nguyên tắc điều độ nào là k 0 được nói
đến trong các nguyên tắc sau đây Đ.án Nguyên tắc chỉ đạo của Nhà nước
+ Trong q/trị hàng dự trữ, phân tích A, B, C được XD dựa vào Đ.án Mối quan hệ
giữa giá trị và số lượng, chủng loại nguyên, vật liệu sử dụng
+ Trong mô hình phân tích A, B, C, câu nào trong các câu sau đây là sai Đ.án
Nhóm A là nhóm có giá trị rất thấp và số lượng (chủng loại) rất thấp
+ Trong các P2 định lượng sau đây, P2 nào được coi là tối ưu nhất Đ.án tất cả các
câu trên đều sai
+ Trong các P2 dự báo bình quân sẽ k0 có những P2 nào dưới đây Đ.án Bình quân
xu hướng
+ Trong P2 phân tích mối quan hệ nhân quả, chỉ tiêu hệ số tương quan (r) = 1
thể hiện điều gì dưới đây Đ.án A) x và y có quan hệ rất chặt chẽ
Tr.7
+ Trong trường hợp có 5 người và phân giao để thực hiện 5 công việc, với đ/kiện
mỗi người chỉ thực hiện 1 công việc, thì về mặt lý thuyết sẽ có bao nhiêu ph/án
phân giao Đ.án tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Trong tr/hợp ứng dụng P2 phân giao c/việc theo ng/tắc Hungary, nếu có 4 người có
6 công việc, ta cần phải làm gì để có thể th/hiện phân giao được hợp lý theo ng/tắc
này Đ.án tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Trường hợp nào áp dụng P2 dự trữ theo mô hình POQ Đ.án lượng hàng được đưa
đến 1 cách liên tục
+ Trách nhiệm và vai trò của người q/trị SX đối với cá nhân k 0 bao gồm yếu tố
nào Đ.án Đại diện cho tổ SX trước lãnh đạo
+ Trách nhiệm và vai trò của người q/trị SX đối với cá nhân bao gồm yếu tố nào
Đ.án Đánh giá cách thực hiện công việc của từng cá nhân
+ Theo c/thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR = 0,85 có nghĩa là Đ.án Công việc
đang bị chậm trễ
+ Theo c/thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR = 1 Đ.án Công việc hòan thành đúng
hạn
+ Theo c/thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR > 1 có nghĩa là Đ.án C/việc được hoàn
thành trước thời hạn
+ Theo P2 bố trí theo quá trình, nếu có 5 bộ phận thì về lý thuyết sẽ có bao
nhiêu ph/án bố trí Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Theo c/thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR > 1 có nghĩa là Đ.án công việc được
h/thành trước thời hạn
+ Theo lịch sử phát triển của q/trị SX thì xu hướng của q/trị SX trong giai đoạn
tới sẽ là Đ.án định hướng vào khách hàng và người sử dụng
+ P2 MRP được sử dụng để Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ P2 nào dưới đây được coi là P 2 dự báo chính xác nhất Đ.án Tất cả các đáp án
đã nêu đều sai
+ P2 nào dưới đây k0 đề cập đến khi định vị d/nghiệp Đ.án P2 bình quân giản đơn


+ P2 nào dưới đây k0 sử dụng để đinh vị d/nghiệp Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu
đều sai
+ P2 nào dưới đây k0 sử dụng để lựa chọn địa điểm đinh vị d/nghiệp Đ.án Dự báo
định lượng
+ P2 nào dưới đây k0 được đề cập đến trong hoạch định năng lực SX Đ.án phân tích
chi phí theo vùng
+ P2 nào dưới đây được coi là P2 dự báo định tính Đ.án Lấy ý kiến của lực lượng
bán hàng
+ P2 dự báo định lượng bao gồm P2 nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu
đều đúng
+ P2 dự báo định tính k0 bao gồm P2 nào dưới đây Đ.án P2 bình quân giản đơn
+ P2 dự báo định tính thường được áp dụng trong tr/hợp nào dưới đây Đ.án sản
phẩm và c/nghệ mới
+ P2 dự báo định lượng k0 có P2 nào dưới đây Đ.án Delphi
+ P2 dự báo định tính k0 bao gồm P2 nào dưới đây Đ.án P2 Dell
+ P2 dự báo định tính thường được áp dụng trong tr/hợp nào dưới đây Đ.án sản
phẩm mới hoặc c/nghệ mới
+ P2 tọa độ trung tâm được sử dụng để Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ P2 tọa độ trung tâm được sử dụng để Đ.án định vị d/nghiệp
+ P2 chuyên gia (Delphi) trong dự báo có những nhược điểm gì Đ.án Chi phí lớn
+ P2 cân bằng tối ưu ứng dụng P2 nào dưới đây Đ.án P2 vận tải
+ Ph/án nào trong các ph/án sau đây k 0 đúng khi nói về điểm hoà vốn Đ.án Là
điểm tại đó tổng chi phí cố định hàng năm bằng tổng doanh thu
+ Phát biểu nào sai khi xác định lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch
Đ.án Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch đối với đặt hàng theo kích
cỡ sẽ chính là nhu cầu thực tế
+ Phát minh máy se sợi của tác giả nào dưới đây Đ.án James Hargreaves
+ Quá trình SX phân kỳ còn được hiểu là thuật ngữ nào dưới đây Đ.án tất cả các
đáp án đã nêu đều sai
+ Quá trình SX phân kỳ còn được hiểu là thuật ngữ nào dưới đây Đ.án Quá trình
chế biến
+ “Quá trình lao động được hợp lý hoá thông qua việc quan sát, ghi chép, đánh
giá, phân tích và cải tiến các P 2 làm việc. C/việc được phân chia nhỏ thành
những bước đơn giản giao cho 1 cá nhân thực hiện” là P 2 q/lý của tác giả nào
dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Quá trình chế biến còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây Đ.án Quá trình SX
phân kỳ
+ Quá trình lắp ráp còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây Đ.án Quá trình hội
tụ
+ Quy trình thực hiện và cách tính của P 2 hoạch định xu hướng trong dự báo
gần giống với P2 nào dưới đây Đ.án Phân tích mối quan hệ nhân quả
+ Quản trị SX bao gồm những mục tiêu sau Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng
+ Q/trị tác nghiệp bao gồm những mục tiêu nào sau đây Đ.án chất lượng, chi phí,
thời gian, linh hoạt
+ Q/trị tác nghiệp có mâu thuẫn với các chức năng nào dưới đây Đ.án q/trị
marketing và q/trị nhân lực
+ Q/trị SX có mẫu thuẫn với các chức năng nào dưới đây Đ.án q/trị marketing và
q/trị nhân lực
Tr.8
+ Quan điểm của người có quyền lực thường ảnh hưởng tới các cán bộ dự báo là
nhược điểm của P2 dự báo nào dưới đây Đ.án Lấy ý kiến của Ban điều hành
d/nghiệp


+ Quan điểm của người có quyền lực thường ảnh hưởng tới các cán bộ dự báo là
nhược điểm của P2 dự báo nào dưới đây Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Xu hướng ứng dụng các P2 quản lý hiện đại trong SX k0 đề cập đến P2 nào dưới
đây Đ.án OPT và HRM
+ Qua 7 tháng k/doanh của cửa hàng A có ghi lại số thúng sơn mã XX với khối
lượng bán được lần lượt qua các tháng như sau: Nếu sử dụng P2 bình quân di
động giản đơn 3 tháng với trọng số lần lượt là 1, 2 và 3 thì chỉ số MAD trong
trường hợp này sẽ là Đ.án 5,8
+ Ra q/định trong đ/kiện k0 chắc chắn k0 sử dụng các chỉ tiêu nào dưới đây Đ.án giá
trị kỳ vọng bằng tiền
+ Ra q/định trong đ/kiện chắc chắn sử dụng các chỉ tiêu nào dưới đây Đ.án lợi
nhuận tối đa
+ SX hàng loạt, SX liên tục, SX với khối lượng lớn phù hợp với hình thức bố trí
nào dưới đây Đ.án Bố trí theo sản phẩm; Bố trí theo dây chuyền hoàn thiện
+ SX đơn chiếc có Đ2 cơ bản là Đ.án chủng loại sản phẩm đa dạng, quy trình SX
k0 giống nhau
+ Sử dụng P2 biểu đồ và phân tích ch/lược sẽ k 0 áp dụng cho ch/lược thuần túy
nào dưới đây Đ.án Ch/lược giảm giá theo quy mô
+ Sự cần thiết và vai trò của dự báo là Đ.án Làm căn cứ cho điều hành hàng
ngày; Làm cơ sở cho việc XD ch/lược dài hạn của d/nghiệp
+ Số xăng thực tế bán của công ty trong tháng 10 là 15 triệu lít. Số dự báo của
tháng đó là 14,7 triệu lít. Số xăng dự báo bán được của c/ty trong tháng 11 sẽ là
bao nhiêu nếu bạn dùng P2 san bằng mũ để dự báo? Biết rằng, hệ số san bằng
mũ là 0,9 Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Số xăng thực tế bán của c/ty trong tháng 10 là 15 triệu lít. Số dự báo của
tháng đó là 14,7 triệu lít. Số xăng dự báo bán được của c/ty trong tháng 11 sẽ là
bao nhiêu nếu bạn dùng P2 san bằng mũ để dự báo? Biết rằng, hệ số san bằng
mũ là 0,9 Đ.án 14.970.000 lít
+ Số nơi làm việc tối thiểu để thực hiện các c/việc được xác định như sau
Đ.án Tổng thời gian SX trong ngày chia cho thời gian chu kỳ
+ Số liệu về lượng hàng bán được của cửa hàng k/doanh xe đạp Minh Hương các
tháng 7, 8 và 9 lần lượt là: 25, 30 và 28. Nếu dùng P 2 bình quân di động 3 tháng
có trọng số và trọng số như sau: tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số là
0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự
báo 2 tháng, trọng số là 0,2 thì dự báo về lượng bán tháng 10 là Đ.án 28
+ Sai số dự báo được đo bằng Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều k0 chính xác
+ Sai số dự báo được đo bằng công thức nào dưới đây Đ.án Fi - Ai
+ Sản phẩm A được thực hiện qua 9 bước c/việc trên 1 dây chuyền SX. biết rằng số
lượng sản phẩm được tạo ra trong 1 ca (8 tiếng) là 40 sản phẩm. hãy xác định thời
gian chu kỳ trong tr/hợp này Đ.án 12 phút
+ Sản phẩm A của 1 c/ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; Chi phí biến
đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; Giá bán (P) = 4 USD/sản
phẩm Đ.án 500
+ Sản phẩm A của 1 c/ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; chi phí biến
đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; giá bán (P) = 4 USD/sản phẩm.
vậy điểm hòa vốn theo d/thu sẽ là Đ.án 2000 USD
+ Việc SX, lắp ráp và chế tạo ra 1 chiếc tàu được hiểu là Đ.án Tất cả các đáp án
đã nêu đều sai
+ Việc SX, lắp ráp và chế tạo ra 1 chiếc tàu được hiểu là SX Đ.án theo dự án
+ Việc sắp xếp, phân giao công việc cho nơi làm việc, máy hoặc người lao động
cần tính tới các yếu tố nào sau đây Đ.án Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng


+Ưu điểm k0cần thay đổi hoặc chỉ thay đổi lực lượng lao động từ từ là của ch/lược
Đ.án thay đổi mức dự trữ
+ Ưu điểm nào sau đây k 0 được đề cập đến khi ứng dụng P 2 MRP trong h/định
nhu cầu nguyên vật liệu Đ.án Tăng năng suất lao động
+ Ưu điểm bố trí theo nhóm k0 đề cập đến yếu tố nào dưới đây Đ.án Giảm tỷ lệ
sản phẩm lỗi
+ Ưu điểm của h/thức bố trí theo sản phẩm k0 đề cập đến yếu tố nào dưới đây
Đ.án tính linh hoạt cao
+ Ưu điểm của SX sản phẩm hỗn hợp theo mùa là Đ.án Ổn định nhân lực và quá
trình SX
+ Ưu điểm của h/thức bố trí theo quá trình k 0 đề cập đến yếu tố nào dưới đây
Đ.án chi phí SX đơn vị thấp
+ Ưu điểm của ch/lược "sử dụng lao động thuê ngoài" trong hoạch định tổng
hợp là Đ.án chi phí cho việc q/lý dự trữ giảm so với ch/lược thay đổi mức dự trữ
và ổn định đội ngũ lao động của d/nghiệp
+ Ưu điểm bố trí theo nhóm k 0 đề cập đến yếu tố nào dưới đây Đ.án Giảm chi
phí đầu tư
Tr.9
+ A trong các năm trước tương ứng với số lần quảng cáo trên báo được cho
trong bảng dưới đây
Số lần quảng cáo trên
Doanh số triệu đ)
tivi
3

350

4

400

5

420

7

450

9

480

1

500

Độ lệch chuẩn của trường hợp này sẽ là Đ.án 0,68
+ Có 5 chi tiết sản phẩm cần phải gia công trên 2 máy (các c/việc đều theo thứ
tự máy I làm trước, máy II làm sau). Thời gian gia công các chi tiết trên từng
máy được cho trong bảng sau
Công việc

A

B

C

D

E

F

Thời gian gia công trên máy I (phút)

8

8

9

14

15

10

12

5

8

9

12

Thời gian gia công trên máy II 6


(phút)

Ph/án sắp xếp có tổng thời gian thực hiện là ngắn nhất sẽ là Đ.án 69 phút
+ Có 4 công nhân A, B, C, D có thể được bố trí vào 4 công việc khác nhau: Xén
giấy, đóng sách, dán bìa và hoàn tất. Thời gian bình quân để hoàn thành các
công việc của 4 công nhân trên tính 1000 cuốn sách chuẩn (tính theo giờ) như
sau

Cách phân phối c/việc tối ưu (để thời gian h/thành 1000 quyển sách là ít
nhất) như sau Đ.án A - xén giấy; B - đóng sách; D - dán bìa; C - hoàn tất
+ Có 4 công nhân A, B, C, D có thể được bố trí vào 4 công việc khác nhau: Xén
giấy, đóng sách, dán bìa và hoàn tất. Thời gian bình quân để hoàn thành các
công việc của 4 công nhân trên tính 1000 cuốn sách chuẩn (tính theo giờ) như
sau (bảng trên)
Cách phân phối c/việc tối ưu để thời gian h/thành 1000 quyển sách là ít nhất sẽ
là Đ.án 57 giờ
+ C/Ty Hoa Thịnh đang định lựa chọn 1 trong những địa điểm dưới đây để XD
nhà máy. C/ty đã dự tính chi phí đối với các địa điểm này như sau
Địa điểm

Chi phí cố định hàng Chi phí
tháng
đổi/sp

A

30.000 USD

4 USD

B

50.000 USD

3,5 USD

C

20.000 USD

8 USD

biến

Trong trường hợp c/ty dự báo nhu cầu sản xuất ở mức 2.000 sản phẩm/ tháng.
C/ty nên đặt địa điểm tại đâu Đ.án Tại C
+ Cửa hàng A chuyên thực hiện việc sơn nhà cho kh/hàng. Trong tháng giêng,
cửa hàng nhận được 6 hợp đồng sơn nhà được ghi chép lại theo thứ tự đến cho
trong bảng dưới đây. Thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành hợp đồng được
cho trong bảng sau

Nếu điều độ các hợp đồng theo nguyên tắc "ai đến trước làm trước, ai đến
sau làm sau" thì số lượng hợp đồng bị chậm trễ Đ.án Là 4
+ Cửa hàng A chuyên thực hiện việc sơn nhà cho kh/hàng. Trong tháng giêng,
cửa hàng nhận được 6 hợp đồng sơn nhà được ghi chép lại theo thứ tự đến cho
trong bảng dưới đây. Thời gian thực hiện và thời gian h/thành hợp đồng được
cho trong bảng sau (bảng trên)


Nếu điều độ các hợp đồng theo nguyên tắc "thời hạn hoàn thành sớm nhất"
thì thời gian chậm trễ TB Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
Tr.10
+ Giả sử cho biết d/thu của c/ty A trong các năm trước tương ứng với số lần
quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây
Số lần quảng cá trn Doanh số (triệu
tivi
đ)
3

350

4

400

5

420

7

450

9

480

10

500

Hệ số tương quan (r) trong trường hợp này sẽ là Đ.án 0,98
+ Giả sử cho biết d/thu của c/ty A trong các năm trước tương ứng với số lần
quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây
Số lần
Doanh
quảng
số(triệ
cáo trên
u đ)
tivi
3

350

4

400

5

420

7

450

9

40

10

500


Anh chị sẽ chọn P2 dự báo nào dưới đây để dự báo cho doanh thu của lần quảng
cáo thứ 11 Đ.án Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
+ Nhà máy A muốn chọn 1 địa điểm đặt kho hàng trung tâm trên cơ sở th/tin về
tọa độ của các cơ sở hiện có và khối lượng vận chuyển (như bảng dưới)
Địa
điểm

Tọa
độ

trên bản Khối
lượng
đồ
hàng/tháng)

A

5

10

5

B

6

8

10

C

4

9

15

D

9

5

5

E

7

9

15

F

3

2

10

G

2

6

5

vận

chuyển

(tấn

Nếu dùng P2 tọa độ trung tâm thì ph/án hợp lý nhất sẽ là địa điểm nào dưới đây
Đ.án B
+ Qua 7 tháng k/doanh của cửa hàng A có ghi lại số thúng sơn mã XX với khối
lượng bán được lần lượt qua các tháng như sau
Số thng 49

55 58

60 65 68 72

Tháng

2

4

1

3

5

6

7

Nếu sử dụng P2 bình quân di động giản đơn 3 tháng thì chỉ số MAD trong tr/hợp
này sẽ là Đ.án 59,2
+ Qua 7 tháng k/doanh của cửa hàng A có ghi lại số thúng sơn mã XX với khối
lượng bán được lần lượt qua các tháng như sau
Số thng 49

55 58

60 65 68 7

Tháng

2

4

1

3

5

6

7

Nếu sử dụng P2 bình quân di động giản đơn 3 tháng với trọng số lần lượt là 1,2
và 3 thì chỉ số MAD trong trường hợp này sẽ là Đ.án 60,5
Quản trị sản xuất Hết
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×