Tải bản đầy đủ

7 công cụ Quản lý chất lượng

7 CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

1


Phần 1
CÁC KHÁI NIỆM
VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

2


“Vấn đề của chất lượng không phải ở chỗ mọi người không biết đến nó,
mà chính là ở chỗ họ cứ tưởng là họ đã biết”
KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP

CẠNH TRANH
CHI PHÍ


THƯƠNG
HIỆU

3


Cái nào có chất lượng?

4


CHẤT LƯỢNG LÀ
GÌ?
Chất lượng là sự phù hợp
với những yêu cầu hay
đặc tính nhất định

Giáo sư
CROSBY –
Mỹ
Chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu
của thị trường với chi phí thấp nhất

Chất lượng là phù hợp
cho sử dụng

Giáo sư
JURAN – Mỹ
Giáo sư
ISHIKAWA –
Nhật
5


Chất lượng là gì?
 Mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu
cầu.
( 3.1.1 – ISO 9000:2005)

• Yêu cầu: Nhu cầu mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu chung


hay bắt buộc.
- Yêu cầu ngầm hiểu chung: yêu cầu mang tính thông lệ, phổ biến,
ngầm mong đợi.
- Yêu cầu được công bố: những yêu cầu đã được quy định cụ thể.
Đặc tính
doanh
Chất
nghiệp
lượng

thể
tạo ra

Yêu
cầu
của
khách
hàng
6


Là hoạt động đánh giá sự phù hợp
thông qua việc đo, xem xét, thử
nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc
tính của đối tượng và so sánh kết quả
với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp
của mỗi đặc tính.

7


Phần I: Tổng Quan về Quản lý chất lượng
4M + 1I + 1 E

Man : Con người;
Method : Phương pháp;
Material : Nguyên liệu;
Machine: Máy móc thiết bị;
Information: Thông tin;
Enviroment: Môi trường.

Kết quả là:
Đạt  cho qua (thông qua).
Không đạt  Trả lại
 Xử lý sản phẩm không phù hợp

8


9


10


11


12


13


"Người Nhật làm
được, tại sao
chúng ta
không...?"

Bạn có
biết?

14


Dr.William Edwards Deming
đã nói:
“Trong tương lai sẽ có hai loại doanh nghiệp – các doanh nghiệp
triển khai Chất lượng toàn diện và các doanh nghiệp phải đóng
cửa. Bạn không phải triển khai Chất lượng toàn diện nếu sự sống
còn (của doanh nghiệp bạn) không phải là điều bắt buộc”

“ Nếu tôi là giám đốc ngân hàng, tôi sẽ không cho bất cứ
công ty nào vay tiền nếu như họ không sử dụng phương
pháp thống kê để chứng tỏ rằng nhu cầu về vốn là cần
thiết”

15


Phần 2
THỰC HÀNH 7 CÔNG CỤ
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

16


Vai trò của việc phân tích dữ liệu
 Phân tích dữ liệu bằng thống kê là “ngôn ngữ

thứ hai” để diễn tả trung thực và khách quan
của quá trình nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự
của vấn đề.

17


Vai trò của việc phân tích dữ liệu
 Là công cụ hiệu quả để phân tích và cải tiến quá

trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, nâng cao
chất lượng sản phẩm dịch vụ và phòng ngừa sai
lỗi

Sau 7 năm áp dụng, Công ty máy tính HP đã đạt
kết quả như sau:
 Tỷ lệ khuyết tật giảm 79%
 Giá thành giảm 42%

 Thị phần tăng 193%
 Lợi nhuận tăng 244%
18


Vai trò của việc phân tích dữ liệu
 Thống kê cho phép những người nghiên cứu

đưa ra các kết luận có giá trị

19


Lựa chọn công cụ thống kê (SPC)
 Statistic Process Control (SPC) là nhóm các công
cụ hỗ trợ kiểm soát quá trình.
 95% vấn đề liên quan đến chất lượng có thể
được giải quyết với các công cụ truyền thống.
 Có khả năng nhận ra vấn đề, sử dụng các công

cụ thích hợp dựa trên đặc tính của vấn đề và kết
nối với các giải pháp một cách nhanh chóng
20


Các công cụ thống kê truyền thống
1. Lưu đồ quá trình (Flow chart)

2. Phiếu kiểm tra (Checksheet)
3. Biểu đồ Pareto (Pareto Chart)
4. Biểu đồ Phân tán (Scatter Chart)

5. Biểu đồ Nhân - Quả (Cause & Effect Diagram)
6. Biểu đồ Phân bố (Histogram Chart)
7. Biểu đồ Kiểm soát (Control Chart)

21


Phương pháp quản lý dựa trên phân tích dữ liệu
 Quản lý chất lượng

dựa trên quản lý
quá trình

 Quá trình dù ổn định

cũng tồn tại những
dao động

 SPC có nhiệm vụ tìm

và phân tích các dao
động trong quá trình

22


Một số khái niệm cơ bản trong SPC
 Mốt (Mode): là giá trị có tần suất
xuất hiện nhiều nhất trong một
tập hợp điểm số.
 Trung vị (Median): là điểm nằm
ở vị trí giữa trong tập hợp điểm
số xếp theo thứ tự.
 Giá trị trung bình (Mean, X
bar): là giá trị trung bình cộng
của các điểm số.
 Độ lệch chuẩn (StDev): cho biết
mức độ phân tán của các điểm số
xung quanh giá trị trung bình.

Median

Mean

6StDev

23


•Ví dụ điểm số của trò chơi Bowling được thu thập sau 10 lần
•Giá trị xuất hiện nhiều nhất là 145  Mode = 145.
• Trung vị (Median) trong khoảng 134 đến 180 là 157 = ((134+180/2))
X

Ⅹ 1
134


138


145


146


147


150
154

151


155


180

Giá trị trung bình (Mean, X bar)
(134+138+ ... +155+180) / 10
= 150

•Độ lệch chuẩn
2

 = 11.80
2

(134 -150) +(138 -150) + ... +(180 -150) /10

2

= 11.80

24


Bài tập 1

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×