Tải bản đầy đủ

“ Nghiên cứu chức năng hoạch định của tập đoàn sữa TH truemilk

Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk

A. LỜI MỞ ĐẦU
Quản trị học là một trong những môn học tiên quyết nhằm cung cấp kiến thức cơ
bản về quản trị một tổ chức. Do tầm quan trọng của quản trị nên kiến thức về quản trị
ngày càng được chú trọng đào tạo trong các trường đại học, không chỉ cho khối ngành
kinh tế và còn cho các sinh viên ở các chuyên ngành khác. Tuy nhiên, cũng vì vai trò
quan trọng của quản trị nên thời gian gần đây thế giới đã xuất hiện rất nhiều công trình
nghiên cứu với nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải thích các vấn đề quản trị. Điều này
làm cho khoa học về quản trị trở nên phức tạp. Với mục tiêu nhằm hiểu rõ những kiến
thức căn bản về quản trị một tổ chức, nhóm 4 đã chọn đề tài: “ Nghiên cứu chức năng
hoạch định của một doanh nghiệp tại Hà Nội”. Cụ thể là Nhãn hiệu sữa TH True Milk
của Tập đoàn TH, để nghiên cứu.
I.

Mục tiêu nghiên cứu
 Biết chức năng hoạch định
 Hiểu được môi trường quản trị
 Vai trò, chức năng và nguyên tắc của hoạch định, cũng như các mặt tích cực và

tiêu cực của hoạch định.

II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Tập đoàn sữa tươi tiệt trùng TH True Milk
 Phạm vi thời gian: từ 1/3/2017 đến 15/4/2017
III. Phương pháp nghiên cứu
 Nghiên cứu, thu thập thông từ các tài liệu có sẵn và tìm hiểu cá nhân về sản phẩm
sữa tươi tiệt trùng TH True Milk của Tập đoàn TH.
 Tổng hợp kết quả.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm 4 đã không tránh khỏi một số những khó khăn,
thiếu sót. Hy vọng đề tài nghiên cứu của nhóm 4 có thể nhận được những ý kiến đóng
góp từ cô giáo và các bạn để bài thảo luận của nhóm hoàn thiện hợn

A. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương I. Một số cơ sở lý luận về chức năng hoạch định
1


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
1. Khái niệm và tầm quan trọng của hoạch định
Hoạch định là quá xác định mục tiêu, định rõ chiến lược, chính sách thủ tục, quy
tắc, các kế hoạch chi tiết để dạt được mục tiêu. Hoạch định cũng chỉ rõ các giai đoạn mà
tổ chức phải trải qua để đạt mục tiêu xác định. Qúa trình này (ra quyết định, tổ chức thực
hiện quyết định...) được lặp đi lặp lại thành một chu kì.
Tầm quan trọng của hoạch định
-

Tăng khả năng thành công của của nhà quản trị nhờ phân tích và dự báo được
trước những thời cơ, thách thức, khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện mục

-

tiêu. Từ đó chủ động nắm bắt thời cơ, hạn chế, rủi do.
Là cơ sở cho việc phân quyền, nhiệm vụ, thực hiện sự phối hợp các yếu tố, bộ
phận tổ chức, tạo sự chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, công việc cho các

-

bộ phận và thành viên trong tổ chức.
Định hướng hoạt động của tổ chức, thống nhất suy nghĩ và hành động, tập trung

vào những mục tiêu và nhiệm vụ trọng yếu trong từng thời kì.


- Là cơ sở triển khai các hoạt động tác nghiệp.
- Là cơ sở cho kiểm tra và điều chỉnh (mục tiêu, hoạt động)
2. Các loại hoạch định: Sơ đồ mối quan hệ giữa hoạch định chiến lược, hoạch
định chiến thuật và hoạch định tác nghiệp (Nguồn: Giáo trình Quản trị học)
Hoạch định chiến
lược (Nhà quản trị
cấp cao) – 5 năm
trở lên

Hoạch định chiến
thuật (Nhà quản trị
cấp trung) – từ 1-2
năm

Hoạch định tác
nghiệp (Nhà quản
trị cấp cơ sở) – thời
gian ngắn

Các mục tiêu

Các mục tiêu

Các mục tiêu

Sứ mạng

3. Các nguyên tắc của hoạch định
CácAnh
kế hoạch
kế trong
hoạch tiến
Các kế
hoạt mạnh tậpCác
- Tập trung dân chủ:
khaihoạt
thác phát huy
trí hoạch
tuệ, sức
thể
động
hoạt động
động
trình hoạch định.
- Tính hệ thống: Đảm bảo bao quát các hoạt động, các nguồn lực. Đảm bảo tính đầy
đủ, tính logic, đồng bộ.

2


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
-

Tính khoa học thực tiễn: anh đã nhận định, khái quát lại những việc đã làm được
và chưa làm được, cùng với nhân viên phân tích lại các ảnh hưởng đến quá trình
làm việc như là môi trường, thị trường, …
- Tính hiệu quả: Các phương án kế hoạch phải được lựa chọn theo tiêu chí hiệu quả
thể hiện qua doanh số bán hàng.
- Tính định hướng: Định hướng các hoạt động của phòng bằng những mục tiêu cụ
thể song không cố định, cứng nhắc mà mang tính dự báo, hướng dẫn.
- Tính động, tấn công: Do môi trường luôn biến động do đó kế hoạch cũng cần phải
“động” để phù hợp với sự thay đổi của môi trường, phải có chủ động tấn công
ngoài thị trường để chớp thời cơ, chủ động trong cạnh tranh.
4. Qúa trình hoạch định
Sơ đồ các loại kế hoạch và mối quan hệ giữa các loại kế hoạch trong tiến trình
hoạch định (Nguồn: Giáo trình Quản trị học)
Sứ mạng tổ chức

Chiến lược

Các kế hoạch chiến thuật

Các kế hoạch tác nghiệp

Các kế hoạch đảm bảo (chỉ dẫn hoạt động và
ra quyết định)

Ngân sách

Chính sách -> Thủ tục -> Quy tắc

Chương II. Nhận dạng, phân tích hoạt động hoạch
định của Tập đoàn TH
1.Giới thiệu về Tập đoàn TH

3


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
 Tập đoàn TH - tiên phong phát triển ngành sữa tươi sạch:
Những dự án đầu tư của Tập đoàn TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao
vào nông nghiệp, nông thôn, đưa công nghệ đầu cuối hiện đại nhất trên thế giới vào Việt
Nam để góp phần tôn tạo sự phát triển bền vững của quốc gia và dân tộc.
Tập đoàn TH hiểu rằng muốn nâng cao thể chất và trí tuệ con người thì dinh dưỡng
là yếu tố tiên quyết, trong đó sữa đóng một vai trò quan trọng. Ở các nước đã phát triển
trên thế giới, uống sữa đã trở thành một nhu cầu thiết yếu hàng ngày và là nét văn hóa lâu
đời của người dân. Họ cũng theo đuổi trào lưu tìm về với thiên nhiên, sống xanh, sống
sạch. Trong khi đó tại Việt Nam số lượng trẻ em được uống sữa mỗi ngày rất ít. Người
dân Việt Nam vẫn chưa thực sự có được nguồn thực phẩm tươi, sạch, thuần khiết từ thiên
nhiên.
Với thành quả đầu tiên, Tập đoàn TH đã đi tiên phong và xây dựng nền móng vững
chắc cho việc phát triển ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam.
2.Hoạch định chiến lược của Tập đoàn TH
2.1. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Tập đoàn TH

 Tầm nhìn:
Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành
hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên. Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn
kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới, chúng tôi quyết tâm trở thành thương hiệu
thực phẩm đẳng cấp thế giới được mọi nhà tin dùng, mọi người yêu thích và quốc gia tự
hào.

 Sứ mệnh:

4


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đoàn TH luôn nỗ lực hết mình để nuôi
dưỡng thể chất và tâm hồn Việt bằng cách cung cấp những sản phẩm thực phẩm có nguồn
gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon và bổ dưỡng
Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất Việt Nam trong ngành hàng sản
xuất thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên. Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn
kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới. TH Group quyết tâm trở thành thương hiệu
thực phẩm đẳng cấp thế giới, được mọi nhà tin dùng mọi người yêu thích và quốc gia tự
hào.

 Giá trị cốt lõi:
Trong 5 giá trị cốt lõi của TH True Milk, bà Thái Hương luôn đặt sức khỏe cộng
đồng đứng đầu tiếp đến là yếu tố từ thiên nhiên; Tươi, ngon, bổ dưỡng; Thân thiện với
môi trường; Tư duy vượt trội – Hài hòa lợi ích.
2.2. Môi trường kinh doanh của Tập đoàn TH
2.2.1. Các yếu tố kinh tế vĩ mô
Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm các yếu tố nằm bên ngoài doanh nghiệp, chúng
không chỉ định hướng và có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quản trị của doanh
nghiệp, mà còn ảnh hưởng cả tới môi trường vi mô bên ngoài và môi trường nội bộ bên
trong doanh nghiệp. Các yếu tố này cũng là những nguyên nhân chính tạo ra cơ hội cũng
như nguy cơ cho các hoạt động của nó. Nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố môi trường kinh
tế vĩ mô có vai trò khá quan trọng đối với các hoạt động quản trị cuả một doanh nghiệp.
Nhìn chung chúng bao gồm từ các yếu tố sau:
 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
GDP tác động đến nhu cầu của gia đình, doanh nghiệp và Nhà nước. Với mức tăng
trưởng kinh tế suýt soát 6%, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã chính thức vượt
ngưỡng 2.000 USD trong năm 2014.Đến năm 2015 tăng trưởng GDP đã vượt mục tiêu
6,2% đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong 5 năm qua (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012
5


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%). GDP tăng lên sẽ kéo theo sự
tăng lên về nhu cầu, đặc biệt là về các dịch vụ chăm só sức khỏe, giáo dục, …. Là một lợi
thế cho những TH True Milk tăng quy mô thị trường...
 Tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay
Năm 2015, được coi là một năm đầy biến động, nhiều thách thức trong chính sách tiền tệ
và chính sách tỉ giá trước bối cảnh USD liên tục lên giá do kỳ vọng điều chỉnh tăng lãi
suất và Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh mạnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ, kéo theo làn sóng
giảm giá mạnh của các đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Việt Nam. Ở trong
nước, việc huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) để bù đắp thâm hụt ngân sách không
thành công đã đẩy lãi suất TPCP tăng cao, tạo áp lực kép lên thị trường tiền tệ. Dư thừa
thanh khoản trong ngắn hạn trong khi lãi suất tăng cao trong dài hạn, qua đó gián tiếp cản
trở mục tiêu tiếp tục giảm lãi suất cho vay và ổn định tỷ giá.
 Tiền lương và thu nhập
Với một nền kinh tế còn khủng hoảng như ngày nay, thu nhập là một sức ép đối với
người lao động, bao nhiêu chi phí sinh hoạt phải trả được rút ra từ “thu nhập. Các nhà
quản trị phải thực sự sáng suốt trong hoạt động phát triển, phải cân bằng việc trả lương
cho nhân viên và việc tồn tại và phát triển công ty.
 Các yếu tố chính trị, pháp luật, lãnh đạo và quản lý của Nhà nước
Đối với các hoạt động về quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp, Chính phủ đóng
vai trò khá quan trọng: vừa có thể thúc đẩy vừa có thể hạn chế việc kinh doanh. Chính
phủ có thể thúc đẩy bằng cách khuyến khích việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, ưu tiên về thuế trong những hoàn cảnh nhất định hay bằng cách
trợ giúp việc nghiên cứu và triển khai.
Trong những ảnh hưởng từ chính sách của nhà nước, thì các chính sách về thuế có
ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất đến việc cân đối thu chi, lời lỗ và chính sách kinh doanh ở
6


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt động về quản trị nói chung và quản trị tài chính nói riêng ở
mỗi doanh nghiệp đầu bị chi phối không trực tiếp thì gián tiếp từ các chính sách về thuế
của nhà nước.
 Yếu tố môi trường văn hóa - xã hội
*Dân số
Để sản xuất hay kinh doanh, nhà quản trị cần phải sử dụng đến nguồn nhân lực, để
bán được hàng họ cần đến khách hàng. Để hoạch định chiến lược phát triển của công ty,
phải xuất phát từ cả hai yếu tố ảnh hưởng này. Nói một cách khác, dân số và mức gia tăng
dân số ở mỗi quốc gia luôn luôn là lực lượng có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi hoạt
động về quản trị sản xuất và quản trị kinh doanh ở tại doanh nghiệp.
Thực tế, với 90 triệu người dân số Việt Nam đang nằm trong thời kì dân số vàng
(nhóm dân số từ 15 – 64 chiếm trên 50% tổng dân số). Dựa vào đó các nhà quản trị trong
công ty đã có quyết định về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp.
*Văn hóa
“Mỗi con người là một nhà quản trị, ai cũng có thể là một nhà quản trị và mỗi cá
nhân, mỗi tổ chức đều thuộc về một nền văn hóa cụ thể”. Dưới ảnh hưởng của mỗi nền
văn hoá, nhân cách, đạo đức, niềm tin, thái độ, hệ thống các giá trị…. ở mỗi người được
hình thành và phát triển, bởi thế văn hóa quản trị nói chung và phong cách cùng phương
pháp quản trị ở TH True Milk nói riêng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những nền văn hóa
mà những nhà quản trị của họ thuộc về các nền văn hóa đó.
 Yếu tố tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ
Kinh doanh là tìm cách thỏa mãn nhu cầu của thị trường, nhưng nhu cầu của thị
trường lại thay đổi liên tục cho nên các nhà doanh nghiệp phải thường xuyên áp dụng tiến
bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới để đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của khách
hàng.
7


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
2.2.2. Môi trường bên trog và tác động của nó tới hoạt động quản trị của Tập
đoàn TH
 Khách hàng
Khách hàng là người sẽ tiêu thụ các dịch vụ của doanh nghiệp, hay nói cách khác
khách hàng chính là đối tượng mua các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Đây là yếu
tố quyết định dễ nhận thấy cơ hội cho doanh nghiệp
 Nhà cung ứng
Các nhà quản trị phải tìm cách bảo đảm có được các nguồn cung ứng nhập lượng
đều đặn và với giá thấp. Bởi các nhập lượng này tượng trưng cho các bất trắc - tức là sự
không có sẵn hoặc sự đình hoãn của chúng có thể làm giảm hiệu quả của tổ chức - quản
trị bị buộc phải cố gắng hết sức để có được nguồn cung ứng ổn định.
 Nguồn lao động
Nguồn lao động cũng là một phần chính yếu trong môi trường đặc thù của doanh
nghiệp. Khả năng thu hút và giữ được các nhân viên có năng lực là đảm bảo điều kiện
tiên quyết cho sự thành công của doanh nghiệp. Các yếu tố cần đánh giá là trình độ học
vấn, trình độ chuyên môn của họ, mức độ hấp dẫn tương đối của doanh nghiệp với tư
cách là người sử dụng lao động và mức tiền công phổ biến.
 Đối tác
Đối tác là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng hoạt động của công ty.
Nếu doanh nghiếp có thể hợp tác với những đối tác tốt thì sẽ thúc đẩy hoạt động kinh
doanh của công ty, mang lại nguồn lợi nhuận lớn do việc hợp tác , đư công ty phát triển
lên một tầm cao mới . Tạo bước đà cho những phát triển về sau của công ty . Nhưng
ngược lại việc hợp tác không hiệu quả sẽ mang lại những tổn thất rất lớn cho công ty.
 Đối thủ cạnh tranh
8


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
Phân tích đối thủ cạnh tranh là một trong những nội dung quan trọng và là cơ sở
hoạch định chiến lược. Khi phân tích đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp cần xác định: Đầu
tiên ai là đối thủ cạnh tranh chủ yếu? Phân tích đối thủ trong mối quan hệ với khách
hàng. Người bán cần biết được quan điểm của khách hàng về nhu cầu, ước muốn, đặc
tính của sản phẩm và nhiều điều khác nữa trong sự giới hạn về khả năng mua sắm của họ.
Có nhiều loại đố thủ cạnh tranh, bao gồm đối thủ cạnh tranh về ước muốn, đối thủ về
chủng loại, đối thủ về hình thức, đối thủ về nhãn hiệu. Thứ hai là điểm mạnh, điểm yếu
của đối thủ là gì? Sản phẩm, hệ thống phân phối, quảng cáo...
 Môi trường nội bộ Tập đoàn TH
 Nguồn nhân lực:
Con người là vốn quí, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định
sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không
nằm ngoài chân lý này. Tập đoàn TH tin rằng đầu tư vào con người là sự đầu tư cốt lõi
nhất. Vì thế chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu để kiến tạo một môi trường làm
việc chuyên nghiệp, một đội ngũ đẳng cấp quốc tế gồm các chuyên gia trong và ngoài
nước, những cơ hội được đào tạo chuyên sâu và thăng tiến luôn rộng mở cho những
cá nhân thật sự tâm huyết với tầm nhìn & sứ mệnh của tập đoàn TH.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN TH (Nguồn: www.thtruemilk.com)

 Tài chính:
Tập đoàn TH được thành lập với sự tư vấn tài chính của Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Bắc Á. Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ tài chính và các hoạt động
9


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
mang tính an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt chú trọng đầu tư vào
ngành chế biến sữa và thực phẩm.
 Văn hóa, tinh thần doanh nghiệp:
“Mỗi thành viên trong ngôi nhà TH sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của
mình trong thành công chung của công ty, mang lại ly sữa sạch, an toàn, tươi ngon
cho người dân”. Lời cam kết đó đã được khắc cốt ghi tâm để luôn nhắc nhở toàn thể
cán bộ từ lãnh đạo đến nhân viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng thấm nhuần
tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, những tinh hoa văn hóa của dân tộc, triết lý và
nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn, đạo đức của người sản xuất thực phẩm – mặt
hàng đặc thù ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của cộng đồng
và giống nòi của dân tộc; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị văn hóa
của doanh nghiệp, niềm tin của cộng đồng và vị thế của dân tộc trên trường quốc tế.
2.3 Mục tiêu và chiến lược phát triển của tập đoàn TH từ nay cho đến năm
2022
2.3.1. Mục tiêu chiến lược
TH True Milk luôn có mục tiêu dài hạn đó là dẫn đầu thị trường nghành sữa tươi
sạch ở Việt Nam, mục tiêu này được đạt ra cho cả tổ chức cùng nhau xây dựng avà phát
triển
Trở thành nhà sản xuất thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên đạt chuẩn quốc
tế ngay tại Việt Nam, mà khởi đầu là công nghiệp chăn nuôi bò sữa và sản xuất sản phẩm
sữa tươi sạch TH True Milk
 Mục tiêu cụ thể
Tập đoàn TH true milk thực hiện chiến lược sản xuất và phân phối theo quy trình
khép kín và đồng bộ. Sử dụng nguồn nguyên liệu từ trang trại TH true milk.

10


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
-Với hệ thống sản xuất: đầu tư máy móc, thiết bị cao cấp, tăng công suất để đáp ứng
nhu cầu của thị trường, tối ưu hóa chi phí.
Theo kế hoạch của TH, từ các dây chuyền hiện đại của nhà máy sữa tươi sạch TH,
một loạt các sản phẩm mới thơm ngon bổ dưỡng, đặc biệt là sữa chua ăn, sữa chua uống,
sữa chua bổ sung men sống được làm hoàn toàn từ nguồn sữa sạch từ trang trại TH sẽ ra
đời. Tiếp tục đầu tư mạnh phát triển đàn bò theo hướng hiện đại hóa công nghệ cao.
Đặt mục tiêu là hát triển đàn bò lên 137 nghìn con vào năm 2017, chiếm 50% tổng
đàn bò cả nước, cung cấp 1.7 triệu lít sữa sạch mỗi ngày cho thị trường. Trong khi đó, thị
trường sữa vẫn phải nhập ngoại tới 72%.
Dự án công nghệ cao 3000 tỷ với điểm nhấn là sự kết hợp sản phẩm nông nghiệp và
du lịch. Đây sẽ là dự án đầu tiên của Tập đoàn TH thiết kế theo chiến lược đầu tư vào
nông nghiệp sạch, hữu cơ ứng dụng công nghệ cao đưa tới tay người tiêu dùng những sản
phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, vì sức khỏe cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái văn
hóa, làng nghề trên nền tảng bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa, bản sắc của dân tộc;
đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng GDP cho ngành nông nghiệp.
Tập đoàn TH đã thành lập Viện Nông nghiệp hữu cơ; sáng lập Hiệp hội Nông nghiệp
công nghệ cao, tạo môi trường cho các nhà khoa học “xắn tay” vào giúp nông dân. Các
nhà khoa học của Viện đang có ý tưởng xây dựng dự án thành Khu nông nghiệp công
nghệ cao kiểu mẫu tại Thái Bình, tạo mô hình để cho nông dân tham quan, học tập nắm
bắt được cách sản xuất nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp,
đưa hàm lượng chất xám cao vào sản xuất nông nghiệp.
-Với nguồn tài chính: tăng cường xây dựng thế mạnh tài chính, đầu tư hợp lý nguồn
vốn vào các hoạt động phục vụ lợi ích chung của tập đoàn.
Với hệ thống nghiên cứu phát triển: Đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng mọi lứa tuổi,
mọi nhu cầu theo xu hướng tiêu dùng, tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm hiện đại

11


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
và đầu tư nghiên cứu kể cả ngoài nước để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Với hệ thống Marketing: xây dựng thương hiệu mạnh vững vàng, tuyền truyền
quảng bá các sản phẩm mới tới với người tiêu dùng một cách tốt nhất, mở rộng kênh
phân phối và đảm bảo hệ thống hoạt động một cách tốt nhất.
Quảng cáo sữa sạch với thông điệp: “Tinh túy mẹ tự nhiên được giữ vẹn nguyên
trong từng giọt sữa sạch”. Thực hiện hệ thống uống thử sữa tại hệ thống các siêu thị, các
chuỗi cửa hàng TH Truemart. Các ra mặt sản phẩm sữa tươi tuyệt trùng TH True milk,
song song đó là mở rộng sản xuất những sản phẩm được chế biến từ sữa tươi, thực hiện
dự án bán các rau củ quả tươi và cơ số loại thực phẩm sạch khác, ra mắt chuối cửa hàng
TH truemart chuyên bán các sản phẩm tươi sạch từ trang trại TH như: sữa tươi tuyệt
trùng TH True Milk, thịt bò, thủy hải sản, rau củ quả tươi,… Th truemart phấn đấu trở
thành chuỗi cửa hàng tiện ích phân phối thực phẩm sạch, thuận tiện và cao cấp cho người
dùng.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống này được tập trung ở các thành phố lớn là Hà Nội, T.p
Hồ Chí Minh và Nghệ An và hiện đang được phát triển trên phạm vi toàn quốc. Theo
chiến lược lâu dài, đây sẽ là kênh phân phối chủ lực và chuyên biệt bên cạnh các kênh
phân phối truyền thống. Số lượng và vị trí các cửa hàng được phân phối khoa học, hợp lí
theo bản đồ vị trí địa lý và bản đồ dân cư trong từng khu vực, cụ thể là theo mật độ phân
bố các đường phố lớn, cụm dân cư, khu nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, …
-Với nguồn nhân lực: Xây dựng một đội ngũ lãnh đạo kinh nhiệm, đồng thời cũng
xây dựng đội nghũ nhân viên có đủ năng lực, tăng cường các nguồn lực nội bộ và bên
ngoài.
Mục tiêu của TH True Milk là dẫn đầu thị trường sữa tươi sạch và tiến đến là thực
phẩm sạch ở Việt Nam.

12


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
2.3.2. Xác định chiến lược cho sản phẩm sữa TH
Chiến lược cụ thể của TH
Tung ra những sản phẩm sữa tươi mới chưa từng có trên thị trường, bắt kịp xu thế sử
dụng sữa của thế giới, kiến nghị minh bạch thị trường sữa nguyên liệu, truyền thông cho
người tiêu dùng nhận biết sữa tươi… Những bước đi bài bản đang khiến TH True Milk
ngày càng chiếm thị phần lớn trong thị trường sữa tươi.
Bắt kịp xu hướng quốc tế
Có thể nói, trên thị trường hiện nay, TH True Milk là một trong những thương hiệu
bắt kịp rất sớm xu thế sử dụng sữa quốc tế. Từ khi mới thành lập, nhận thấy 92% sản
phẩm sữa nước trên thị trường là sữa hoàn nguyên, bà chủ của TH true Milk đã khẳng
định: “Tôi chọn một con đường riêng, không cạnh tranh với ai, đó là sản xuất sữa tươi
sạch”.
Đến nay, TH đã khẳng định được sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi người tiêu
dùng ngày càng có xu hướng lựa chọn sữa tươi. Phạm vi phủ sóng của sản phẩm TH True
Milk ngày càng lan rộng, chiếm lĩnh thị phần áp đảo về sữa tươi tại nhiều tỉnh, thành
trong cả nước. Tính đến quý IV/2012, TH true MILK đã chiếm 33% thị trường miền Bắc
và đang tiến mạnh mẽ vào thị trường miền Nam – con số đáng ngạc nhiên với một DN
chỉ ra đời vài ba năm.
Không dừng lại ở những sản phẩm sữa tươi thông thường, TH True Milk mới đây đã
tung ra những sản phẩm sữa tươi bổ sung dưỡng chất thiết yếu dành cho người trưởng
thành gồm: sữa tươi tiệt trùng TH true MILK bổ sung collagen cho da mịn màng, tóc
bóng mượt, sữa tươi tiệt trùng TH true MILK bổ sung Phytosterol giúp giảm cholesterol,
tốt cho tim mạch và sữa tươi tiệt trùng TH true MILK bổ sung canxi cho xương chắc
khỏe.
Với sản phẩm sữa bổ sung canxi của TH true Milk, nét đặc biệt không chỉ ở hàm
lượng canxi cao hơn nhiều loại sữa tươi khác trên thị trường mà còn bởi loại sữa này
được bổ sung dưỡng chất Synergy1, giúp tăng khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Có thể
13


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
nói, với việc tung ra các sản phẩm sữa tươi bổ sung dưỡng chất, TH True Milk ngày càng
có những bước đi vững chắc, bài bản trên thị trường sữa tươi.
TH True Milk khác biệt hóa bằng: “Thật sự thiên nhiên”- chiến lược khác biệt
hóa.
Chen chân vào thị trường sữa vốn những thương hiệu rất mạnh đủ cả nội lẫn ngoại
như Vinamilk, Mộc Châu, Hanoi Milk, Ba Vì, Cô Gái Hà Lan,... đã có thị phần và khách
hàng truyền thống vững chắc, TH True Milk chọn cách tuyên bố điểm khác biệt: Thật sự
thiên nhiên. Đây là một cách làm thú vị với những sản phẩm tưởng chừng rất khó tìm ra
điểm khác biệt, vì sữa nào chẳng vắt từ con bò cái, lẽ dĩ nhiên phải luôn sạch vì đây là
loại thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn.
Thông điệp “Tinh túy thiên nhiên được giữ vẹn nguyên trong từng giọt sữa tươi
sạch”, được chứng minh bằng quy trình chăn nuôi theo trang trại và sản xuất khép kín với
phương pháp công nghiệp, cỏ được ủ chua, bò được uống nguồn nước tinh khiết, tắm
mát, nghe nhạc, tận hưởng môi trường trong lành vệ sinh của những cánh đồng cỏ tại
Nghệ An. Để người tiêu dùng tin tưởng mình là “Sữa sạch” và “Thật sự thiên nhiên” như
thế nào. TH tuyên bố trước và dường như cho thấy không giống như một số công ty khác,
vẫn do hộ người dân chăn nuôi, cỏ và nước không đảm bảo vệ sinh. Cách làm Marketing
này không rõ có phải là lí do khiến người mua tăng thêm hay không nhưng đã làm cho
các đối thủ khác phải “nhảy” lên tranh luận cũng như phản đối vì sự ngầm dụ “Chẳng nhẽ
các hãng sữa khác là không sạch?”.
2.3.3. Xây dựng các kế hoạch chiến thuật và kế hoạch tác nghiệp cho sản phẩm
sữa TH Truwe milkLiên hệ: Kế hoạch chiến thuật và kế hoạch tác nghiệp của TH truemilk

1. Kế hoạch chiến thuật
- Mục tiêu 1: Năm 2018- 2022 dành 70 tỷ đồng cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ
chăm sóc khách hàng.
14


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
+ Chiến lược 1: Khuyến mại cho khách hàng vào những dịp đặc biệt (ngày lễ tết,
sinh nhật…)
Chiến thuật
1. Tặng quà
Tặng quà cho
khách hàng thân
thiết nhân dịp lễ tết
2. Bốc thăm trúng
thưởng “Bốc thăm
trúng chuyến du
lịch Nhật Bản dành
cho 2 người”

Người chịu
trách nhiệm

Nguồn tài
chính

Thời gian hoàn
thành

Hiệu quả

Trưởng phòng
Marketing

15 tỷ

5/2017- 5/2018

Danh sách
khách hàng
được tặng quà

Trưởng phòng
Marketing

20 tỷ

5/2018- 5/2019

Danh sách
khách hàng
được tặng quà

+ Chiến lược 2: Xây dựng thêm trung tâm chăm sóc khách hàng
Chiến thuật

Người chịu
trách nhiệm

Xây dựng thêm trung
tâm chăm sóc khách
hàng ở miền Bắc và
miền Nam1 trung tâm
ở miền bắc và 1 trung
tâm ở miền nam
2. Đào tạo thêm 100
nhân viên cho các
trung tâm chăm sóc
khách hàng

Trưởng phòng
thiết bị và vật

Trưởng phòng
nhân sự

Nguồn
Thời gian hoàn
tài chính thành

30 tỷ

3 tỷ

5/2017-5/2022

5/2017-5/2022

Hiệu quả
Số hợp đồng
trung tâm xây
dựng chăm sóc
khách hàng
được kí kết
Số nhân viên
được đào tạo

- Mục tiêu 2: Tới 2018 giảm giá 3% cho tất cả các sản phẩm
+ Chiến lược 1: Cải tiến dây truyền sản xuất sản phẩm
Chiến thuật
Áp dụng khoa
hoạch kỹ thuật
vào dây tuyền
sản xuất

Người chịu
trách nhiệm
Trưởng phòng
kỹ thuật

Nguồn tài
chính
50 tỷ

Thời gian hoàn
thành
5/2018- 5/2022

15

Hiệu quả
Số lượng máy
móc công nghệ
hiện đại


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
+ Chiến lược 2: Giảm chi phí nhân sự
Chiến thuật
Tìm nguồn
nhân công rẻ
Thay đổi hệ
thống nhân
viên

Người chịu
trách nhiệm
Trưởng phòng
nhân sự
Trưởng phòng

Nguồn tài
chính
500 triệu đồng

Thời gian hoàn
thành
2017- 2022

Hiệu quả

2017- 2022

Số lượng nhân
viên

Bảng lương

2.3.4 Các chính sách, thủ tục và quy tắc của Tập đoàn TH
 Chính sách:
Từ khi xuất hiện trên thị trường quảng cáo “Sữa sạch” của TH ngay lập tức thu hứt
được sự chú ý của nhiều người, nhất là trong thời buổi hiện nay, công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, khi vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng cao, thức ăn không đảm bảo, vấn đề vệ
sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. TH TrueMilk với tiêu chí sữa sạch đã
đánh trúng vào tâm lí của người tiêu dùng khi không ít các bà mẹ trẻ muốn tìm cho con
một loại sữa sạch, chất lượng đảm bảo.
1. Chính sách sản phẩm sữa TH True Milk
*Mẫu mã, bao bì:
Mẫu mã, bao bì luôn chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược marketing.Vì xu hướng
tiêu dùng hiện nay rất chú trọng tới bề ngoài sản phẩm, những sản phẩm thiết kế đẹp mắt
luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng bởi vậy mới nói nó là “người bán hàng thầm
lặng”.
*Ưu điểm
+ Bao bì đơn giản không bị đi theo lối mòn của các kiểu sữa là phải có hình ảnh con
16


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
bò trên vỏ hộp.
+ Thiết kế hài hòa với bản sắc thương hiệu của TH và có sự thống nhất cao độ
+Tất cả nhằm tạo cho khách hàng một cảm giác xanh mát, trong lành, dễ chịu mà ít
có hang sữa nào làm được.
+TH đã đầu tư thiết kế nhãn mác đẹp mắt và chuyên nghiệp.
*Nhược điểm :
+ Nhiều ý kiến cho rằng, bao bì đơn giản không gây được sự chú ý cho trẻ em - đối
tượng dùng sữa chủ yếu.
+ Đồng thời do màu sắc xanh nhạt nên khi quảng cáo ngoài trời, hình ảnh, màu sắc sẽ
bị nhợt nhạt, không rõ.
2. Thương hiệu sữa TH True Milk
TH đã lấy một cái tên để khác biệt hóa mình với đối thủ. Sử dụng từ True (đích thực)
trong thương hiệu chính và trong các tiểu thương hiệu: true milk, true mart, true veg
(dùng trong tương lai). TH muốn truyền tải thông điệp đến khách hàng rằng sản phẩm
của họ là chính hang, tinh khiết và tự nhiên. TH khẳng định sản phầm của mình khác với
Vinamilk, Cô gái Hà Lan
=> Tóm lại, TH true milk đã rất thành công trong các chiến lược sản phẩm của
mình.Các chiến lược đưa ra đều dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường nên có hiệu quả
tức thì, đặc biệt TH true milk đánh mạnh vào tâm lý người tiêu dùng về nguồn sữa
sạch.Thêm vào đó ngân sách chi cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới rất lớn tạo điều
kiện thuận lợi cho việc đưa thông tin tới người dùng.Chất lượng sản phẩm của TH cũng
rất được chú trọng và đã tạo được lòng tin với khách hàng. Bao gói TH true milk đơn
giản nhưng đầy đủ và đẹp mắt nên cũng gây được sự sự chú ý của đông đảo người tiêu
dùng.
3. Chính sách phân phối sản phẩm sữa TH True Milk
a. Đầu tư nhiều cho chuỗi cửa hàng TH truemart:
-Tập đoàn TH chọn cho mình một lối đi riêng theo tôn chỉ giữ gìn vẹn nguyên tinh
17


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
túy thiên nhiên, và cho ra đời chuỗi cửa hàng TH true mart. Đây là một điểm mạnh của
TH so với“người khổng lồ” Vinamilk.
-Bên cạnh đó TH true mart phân phối thêm sản phẩm rau sạch mang tên TH true
VEG. Dự án rau sạch này thuộc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp tháng 5, được sản xuất
theo qui trình khép kín với sự tuân thủ chặt trẽ trong từng công đoạn trong đó TH đảm
nhận vai trò phân phối.
-Trong tương lai, khi hoàn thiện mô hình bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nhà
cho khách hàng, TH true mart cũng là một cơ sở đại diện quản lý kênh bán hàng hiện đại
này.
b. Sử dụng chính sách phân phối đại lý truyền thống:
Đồng thời, TH cũng tạo cho mình chỗ đứng trên kệ hàng các siêu thị lớn: Big C,
CoopMart, Fivimart,…
*Ưu điểm
+ Hệ thống đại lý của công ty đã mở rộng và phủ khắp hầu hết các tỉnh miền Bắc.
+ Tại mỗi tỉnh TH true milk đều có nhân viên tiếp thị tại địa bàn
Hạn chế
+ Hạn chế trong vận chuyển: quy định về vận chuyển sữa thì chỉ được chất tối đa là 8
thùng chồng lên nhau, nhưng nhiều đại lý phân phối sữa TH true milk nhỏ lẻ lại chất đến
15 thùng, rồi đến việc bốc dỡ, quăng quật làm tổn thương bao bì.
+ Hạn chế trong bảo quản: Không được đảm bảo trong điều kiện lạnh, ảnh hưởng đến
chất lượng sản phẩm.
4. Quan hệ công chúng:
- Chương trình thử nghiệm
Trong vòng 1 tháng kể từ ngày khai trương, cửa hàng TH true mart tổ chức chương trình
uống thử sản phẩm sữa tươi sạch tiệt trùng TH true milk có đường đóng hộp 110 ml và
hương dâu 110 ml.
=> Đây là một cơ hội để TH giới thiệu sản phẩm một cách nhanh nhất đến người mua
18


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
- Bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng
Trong chương trình “Thông điệp ngày khai trường - Tầm vóc Việt”, 10 tấm gương học
sinh nghèo, học giỏi đã được Tập đoàn TH trao tặng học bổng 40 triệu đồng.
“Nuôi dưỡng tài năng”, chương trình có tính chất toàn quốc, nhằm tìm ra tài năng đặc
biệt để TH True Milk bồi dưỡng, hỗ trợ cho sự phát triển thực sự sau này
- Tổ chức các cuộc thi
TH đã tạo ra một chiến dịch truyền thông xã hội thông qua cuộc thi “Khoảnh khắc thiên
nhiên” và trò chơi xã hội “Nông trại thiên nhiên”. Trang facebook của TH đã có hơn
10.000 người thích. TH đã rất khôn ngoan khi lựa chọn chủ đề thiên nhiên cho trang của
họ vì người tiêu dung ngày nay thích sản phẩm thiên nhiên và khỏe mạnh.
*Điểm mạnh:
- Giúp cho DN truyền bá đc hình ảnh tốt đẹp trong mắt khách hàng, từ đó chiếm thêm
thị phần từ sự yêu thích của công chúng mục tiêu
- Tạo điều kiện thuận lợi cho DN có thêm những khách hàng mới.
5. Chính sách về giá của sản phẩm sữa TH True Milk
Giá sữa TH TrueMilk tại mỗi cửa hàng tH True Mart là giá định hướng cho người tiêu
dùng và là giá bán ấn định từ công ty. Giá bán tại các siêu thị hoặc cửa hàng không giống
giá bán tại chuỗi cửa hàng TH True Mart, cụ thể giá ở TH True Mart là là 22.850đ, ở các
cửa hàng bán lẻ là 28.000đ (4 hộp 180ml). Do đặc thù của từng kênh bán hàng, và tại cac
siêu thị sẽ áp dụng những chính sách ưu đãi theo những chương trình khuyến mại ngắn
hạn.

19


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
Chương III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH TRONG TƯƠNG LAI
CHO SẢN PHẨM SỮA TH TRUE MILK CỦA TẬP ĐOÀN TH
1. Hoạch định chiến lược của Tập đoàn TH
1.1 Chính sách về nhập khẩu sữa và thuế
Về chính sách xuất nhập khẩu:
Nên kiến nghị nhà nước về xuất nhập khẩu sữa trong những năm tới để thúc đẩy phát
triển sữa nội địa. Hơn một năm qua giá sữa bột trên thị trường thế giới tăng gấp 2 lần và
luôn biến động.
Bên cạnh đó việc Việt Nam gia nhập các tổ chức lớn là một cơ hội lớn cho sữa việt
nam gia nhập thị trường thế giới và học hỏi kinh nghiệm trong việc chế biến chăn nuôi và
quản lý… để hoàn thiện hơn tạo ra những sản phẩm sữa chất lượng tốt và giá rẻ hơn. Qua
đó cũng thấy đe dọa cho ngành sữa Việt Nam là việc hội nhập tổ chức thương mại thế
giới sẽ khiến cho các nhà máy sản xuất sữa nhỏ tại Việt Nam như TH True Milk sẽ phải
có sức cạnh tranh với các tập đoàn sữa lớn mạnh trên thế giới như Mead Johnson, Abbott.
Thêm vào đó TH True Milk cần có mô hình chăn nuôi quản lý một cách hiệu quả.
Nguồn nguyên liệu của TH còn thiếu rất nhiều buộc TH luôn phải nhập khẩu nguyên liệu
từ nước ngoài chính điều ấy làm cho giá của các loại sữa tăng cao
Về chính sách thuế
Theo cam kết gia nhập WTO, mức thuế xuất khẩu sữa bột thành phẩm đến năm 2012
là 25%, cần đề xuất mức thuế nhập khẩu đang cao hơn cam kết để các sản phẩm sữa bột
nhập khẩu giảm cạnh tranh với các sản phẩm nội địa.
1.2. Hoạch định chiến lược cho sản phẩm sữa TH
1.2.1 Chiến lược xâm nhập thị trường
Đẩy mạnh các hoạt động marketing vào thị trường
20


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk


Marketing trực tiếp:

+ Thư
+ Điện thoại
+ Những công cụ liên lạc khác


Kích thích tiêu thụ

+ Dự thưởng
+ Khuyến mại


Bán hàng trực tiếp

+ Tăng cường bán hàng trực tiếp tại các điểm bán, đại lý, siêu thị


Quan hệ công chúng và tuyên truyền

+ đưa ra một số chương trình để bảo vệ hình ảnh
Chiến lược xâm nhập thị trường: kết hợp trưng bày sản phẩm với một số quầy sản
phẩm khác như bánh ngọt, hoa quả.
1.2.2 Chiến lược xanh
- Tăng mức độ nhận biết của khách hàng về sản phẩm sạch của công ty.
- Đảm bảo chất lượng của sản phẩm xanh luôn tốt như các sản phẩm truyền thống.
- Cam đoan về việc các sản phẩm của công ty luôn thân thiện với môi trường.
- Xây dựng chiến lược giá phù hợp cho sản phẩm
- Đảm bảo độ bao phủ của sản phẩm xanh sạch trên thị trường ở các kênh phân phối

21


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
Phương châm: mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, có giá trị
dinh dưỡng cao, cùng với sự tiện lợi
1.2.3 Chiến lược hội nhập về phía sau
Mở rộng quy mô các vùng nguyên liệu sữa bò tươi nhằm thay thế dần nguồn nguyên
liệu nhập khẩu. bảo đảm vệ sinh an toàn nguyên liệu từ khâu chăn nuôi, khai thác sữa,
bảo quản, vận chuyển đến sản xuất.
1.2.4 Chiến lược quảng cáo
Đề ra nhiều phương thức quảng cáo như: in ấn trên các phương tiện đi lại như xe
buýt, quảng cáo trên tv, đưa ra các bài hát để gây chú ý cho người tiêu dùng đặc biệt là trẻ
nhỏ, quảng cáo trên facebook mạng xã hội để cho nhiều người biết đến … nhằm nâng cao
doanh thu cho sản phẩm.
1.3 Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn TH trong tương lai.
Phát triển thương hiệu TH True Milk thành thương hiệu dinh dưỡng có uy tín khoa
học và đáng tin cậy nhất với mọi người dân việt anm thông qua chiến lược áp dụng
nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người việt nam để phát triển ra
những dòng sản phẩm tối ưu nhất cho người tiêu dùng Việt Nam.
Củng cố hệ thống phân phối nhằm giành thêm thị phần tại các thị trường mà TH True
Milk có thị phần chưa cao, đặc biệt là tại các vùng nông thôn và các đô thị nhỏ.
Phát triển toàn diện danh mục các sản phẩm sữa và từ sữa nhằm hướng tới một lượng
khách hàng tiêu thụ rộng lớn, đồng thời mở rộng sang các sản phẩm giá trị cộng thêm
nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận chung của toàn công ty.
Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống phân phối chủ động, vững mạnh và hiệu
quả phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định, chất lượng
cao với giá cạnh tranh và đáng tin cậy.

22


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
1.4 Kiến nghị Nhà nước
Đề xuất 4 kiến nghị:
Thứ nhất là quy định rõ việc ghi xuất xứ nguyên liệu đầu vào trên bao bì sản phẩm.
Thứ hai là rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định cụ thể về các chỉ tiêu chất
lượng, chỉ điểm vệ sinh, quy định đặt tên sữa tươi/sữa hoàn nguyên, ghi nhãn đối với sữa
tươi nguyên chất, sữa nước hoàn nguyên…
Thứ ba, TH true milk đề nghị cơ quan chức năng tăng cường đầu tư kỹ thuật, năng lực
chuyên môn phục vụ công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm nghiêm minh.
Cuối cùng, thành lập các ban liên ngành để tiến hành kiểm tra, rà soát lại thị trường
sữa, phân loại ngay tất cả các sản phẩm đủ tiêu chuẩn lưu hành và cấm bán các sản phẩm
không đủ tiêu chuẩn lưu hành. Từ đó mới đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng
như tạo môi trường phát triển lành mạnh cho ngành sữa Việt Nam.

23


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
KẾT LUẬN
Trong thế giới ngày nay, chắc không ai phủ nhận vai trò quan trọng và to lớn của
quản trị trong việc bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường của đời sống kinh tế xã
hội. Đối với sự phát triển của từng đơn vị hay cộng đồng và cao hơn nữa của cả một quốc
gia, quản trị càng có vai trò quan trọng. Sự nhận thức của tuyệt đại đa số trong dân cư về
vai trò của quản trị cho đến nay hầu hết đều thông qua cảm nhận từ thực tế. Muốn nâng
cao nhận thức về vai trò của quản trị. Một mặt cần nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc
hơn về vai trò cùa quản trị, làm cơ sở cho việc hiểu biết về quản trị và thực hành quản trị,
và nâng cao trình độ quản trị.
Trong khi nền văn minh của chúng ta được đặc trưng bởi những cải tiến có tính chất
cách mạng trong khoa học vật lý, sinh học, điện tử, viễn thông, tin học, tự động hóa… thì
các ngành khoa học xã hội tụt hậu rất xa. Vấn đề đặt ra, nếu chúng ta không biết cách
khai thác các nguồn nhân lực và phối hợp hoạt động của con người, kém hiểu biết và lãng
phí trong áp dụng những phát minh kỹ thuật vẫn sẽ tiếp tục. Sự cần thiết khách quan và
vai trò của quản trị xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:
Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất
Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị
Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại.
Quản trị có khả năng sáng tạo to lớn. Điều đó có nghĩa là cùng với các điều kiện về
con người và về vật chất kỹ thuật như nhau nhưng quản trị lại có thể khác nhau, đem lại
hiệu quả kinh tế khác nhau. Một sự quản trị giỏi không những mang lại nhiều lợi nhuận
cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần đưa nền kinh tế đất nước
nhanh chóng phát triển.
Trong hoạt động kinh doanh, người nào luôn tìm cách giảm chi phí và tăng kết quả
tức là luôn tìm cách tăng hiệu quả. Có thể nói rằng, lý do cần thiết của hoạt động quản trị
chính là muốn có hiệu quả và chỉ khi nào người ta quan tâm đến hiệu quả thì người ta
24


Chủ đề: Nghiên cứu chức năng hoạch định của Tập đoàn sữa TH True Milk
mới quan tâm đến hoạt động quản trị. Trong thực tế, mọi nỗ lực hữu ích của một doanh
nghiệp được vạch ra nhằm đạt mục tiêu của tổ chức, với thời gian, nguyên vật liệu ít nhất
đều phải lựa chọn quá trình cơ bản, các nguyên tắc và các kỹ thuật của quản trị thích hợp.
Mục tiêu của hoạt động quản trị như vậy là nhằm giúp chúng ta có những kiến thức,
kỹ năng cần thiết để gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận
cũng như mục tiêu phục vụ không lợi nhuận.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×