Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng, bối cảnh, tình hình kinh doanh của tour du lịch Thái Lan của công ty du lịch TransViet trên thị trường khách du lịch Việt Nam. Thực trạng mục tiêu marketing của công ty TransViet. Phân chiến lược cạnh tranh của công ty từ đó đề xuất

BÀI THẢO LUẬN

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, BỐI CẢNH CỦA TOUR DU LỊCH THÁI
LAN CỦA CÔNG TY DU LỊCH TRANSVIET TRÊN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU
LỊCH VIỆT NAM. THỰC TRẠNG MỤC TIÊU MARKETING CỦA DOANH
NGHIỆP. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY, TỪ ĐÓ
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG
TY

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: PGS.TS PHAN THỊ THU HOÀI
NHÓM THỰC HIỆN : 5
LỚP HỌC PHẦN: 1717MAGM0411


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********


BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN
Lớp học phần: 1717MAGM0411
Nhóm : 5
Đề tài thảo luận: Phân tích thực trạng, bối cảnh, thực trạng mục tiêu marketing của tour
du lịch Thái Lan của công ty du lịch Transviet trên thị trường khách du lịch Việt Nam.
Phân tích chiến lược cạnh tranh của công ty từ đó đề xuất hoàn thiện chiến lược cạnh
tranh của công ty
Thành viên: Lê Thị Ngọc

Phạm Thị Thu Phương

Vũ Thị Hồng Nhung

Ngô Anh Quân

Đặng Thị Lâm Oanh

Nguyễn Thị Tâm

Lê Thị Oanh

Trần Thị Thắm

Trần Thảo Phương
Thời gian và địa điểm họp: 18/3/2017 , sân thư viện
Tiến trình nội dung :
- Nghiên cứu đề tài thảo luận
- Chọn doanh nghiệp và sản phẩm để nghiên cứu
- Lập sườn bài thảo luận và phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm

Thư kí

Nhóm trưởng


BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên

Công việcLê Thị Ngọc

Cơ sở lý thuyết + Giới thiệu sản
phẩm và công ty
Thuyết trình

Vũ Thị Hồng Nhung
Đặng Thị Lâm Oanh
Lê Thị Oanh
Trần Thảo Phương
Phạm Thị Thu Phương
Ngô Anh Quân
Nguyễn Thị Tâm
Trần Thị Thắm

Nhóm
trưởng
đánh
giá

Nhóm trưởng: phân công công
việc + chỉnh sửa bài
Phân tích thực trạng, bối cảnh
của tour du lịch trên thị trường
khách hàng Việt Nam
Làm slide thảo luận
Phân tích chiến lược cạnh tranh
và đề xuất giải pháp hoàn thiện
Thư kí: tổng hợp word
Thuyết trình
Thực trạng mục tiêu marketing
của doanh nghiệp
Phân tích tình thế kinh doanh của
sản phẩm

Thư kí

Nhóm trưởng
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
B. NỘI DUNG

Tự
đánh
giá

Chú
thích


I. THỰC TRẠNG , BỐI CẢNH/ TÌNH THẾ KINH DOANH CỦA TOUR DU LỊCH
THÁI LAN TRÊN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM
1. Giới thiệu về công ty du lịch TransViet và tour du lịch Thái Lan
2. Thực trạng về thị trường khách du lịch Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công ty.
2.1. Đặc điểm của thị trường khách du lịch Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công
ty.
2.2. Thực trạng về thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái lan của công ty
TranViet Travel những năm vừa qua.
3. Tình thế kinh doanh của tour du lịch trên thị trường khách hàng Việt Nam
3.1. Tình thế vĩ mô
3.2. Tình thế ngành
3.3. Yếu tố nội bộ
II. THỰC TRẠNG MỤC TIÊU MARKETING CỦA CÔNG TY
III. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA TOUR DU LỊCH THÁI
LAN CỦA CÔNG TY TRANSVIET
1. Phân đoạn thị trường
2. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
IV. PHỐI THỨC MARKETING MIX
V. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
C. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU

Đã từ lâu, du lịch là một hoạt động mang tính tích cực của con người. Xã hội càng phát
triển thì nhu cầu du lịch của người dân càng tăng. Người ta đi du lịch để khám phá những
chân trời mới lạ, tìm hiểu những nền văn hoá độc đáo, khác biệt . và đặc biệt là nghỉ ngơi,


thư giãn sau những giờ phút lao động căng thẳng mệt nhọc. Ngày nay, cùng với sự phát
triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đời sống được cải thiện, trình độ
dân trí được nâng cao thì khát khao tìm hiểu thế giới càng mạnh mẽ, ngành du lịch thế
giới có điều kiện để phát triển vượt trội
Du lịch Việt Nam đang đứng trước những vận hội và thách thức mới. Phát triển mạnh
mẽ kinh doanh lữ hành là một trong những hướng đi chủ yếu của du lịch nước ta. Trong
đó, việc thực hiện các chương trình du lịch, đặc biệt là các chương trình Outbound của
từng đơn vị trong ngành, đóng vai trò then chốt đối với hoạt động kinh doanh lữ hành. Có
xây dựng và thực hiện tốt các chương trình du lịch thì mới thoả mãn được nhu cầu đa
dạng của khách hàng, đem lại hiệu quả kinh tế cho mỗi công ty cũng như tăng nguồn thu
cho đất nước. Một trong những đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế đóng góp tích cực vào
sự phát triển của ngành du lịch nói chung và kinh doanh du lịch quốc tế nói riêng phải kể
đến công ty du lịch Transviet Travel. Đây là một công ty lữ hành quốc tế hoạt động lâu
năm ở nước ta.Trong thời gian tìm hiểu về công ty Transviet Travel, với mong muốn tìm
hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp cụ thể cũng như để có thể thu
hút được nhiều khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan , công ty Transviet Travel cần tiến
hành thực hiện chiến lược cạnh tranh với đối nhằm mang lại hiệu quả cao trong kinh
doanh du lịch của công ty. Trên cơ sở đó em chọn đề tài: Phân tích thực trạng, bối
cảnh, tình hình kinh doanh của tour du lịch Thái Lan của công ty du lịch TransViet
trên thị trường khách du lịch Việt Nam. Thực trạng mục tiêu marketing của công ty
TransViet. Phân chiến lược cạnh tranh của công ty từ đó đề xuất hoàn thiện chiến
lược cạnh tranh của công ty

A.CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Mục tiêu marketing
1. Khái niệm:


Mục tiêu marketing là những số liệu cụ thể về cái mà doanh nghiệp bán (sản phẩm, dịch
vụ, giải pháp) và bán cho ai (thị trường). Cụ thể như:
- Doanh thu và lợi nhuận
- Thị trường và thị phần
- Thương hiệu và định vị thương hiệu
Một cách nhìn khác của mục tiêu marketing
- Duy trì phát triển kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận
- Tạo sự khác biệt cho thương hiệu
- Duy trì và cải thiện quan hệ khách hàng…
2. Cách đặt mục tiêu marketing
Đặt doanh nghiệp vào vị trí của đối thủ, đối thủ muốn gì và họ sẽ hành động như thế
nào? Cân nhắc mức độ thỏa mãn kết quả và cách thức phản ứng của đối thủ khi có sự tấn
công khác nhau
Mỗi đối thủ có thể theo đuổi một số mục tiêu như: Lợi nhuận, thị phần, số hàng hóa
được tiêu thụ, vị trí dẫn đầu về công nghệ dịch vụ …Bên cạnh đó doanh nghiệp cần kiểm
soát kế hoạch mở rộng của các đối thủ
Trong marketing xác định một mục tiêu cụ thể là một yêu cầu tiên quyết để có thể xây
dựng một chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đó. Một mục tiêu cụ thể còn giúp
cho người làm marketing có thể đo lường hiệu quả của việc thực hiện chiến lược
marketing của mình. Ngoài ra, việc đặt ra một mục tiêu cụ thể, khả thi còn thể hiện trình
độ và sự quyết tâm của người làm marketing

II. TÌNH THẾ KINH DOANH
1.Tình thế vĩ mô:
Bao gồm môi trường kinh tế , dân cư , chính trị pháp luật , văn hóa xã hội , tự nhiên ,
công nghệ


Môi trường kinh tế: bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng và
cách thức tiêu dùng. Tổng sức mua phụ thuộc thu nhập hiện tại , giá cả , tiền tiết kiệm và
tín dụng . Những người làm marketing phải lưu ý các xu hướng chính trong thay đổi thu
nhập và các động thái thay đổi tiêu dung của khách hàng
Môi trường dân cư: vì dân số tạo nên thị trường. Người làm marketing cần chú ý khi
nghiên cứu phân bổ dân cư theo khu vực địa lý và mật độ dân cư, tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ tử
vong, chủng tộc, cấu trúc, tôn giáo. Có những biến đổi trong môi trường dân cư có tác
động quan trọng đối với doanh nghiệp, do tác động đến lượng cầu về sản phẩm và làm
thay đổi hành vi của người mua
Môi trường chính trị - pháp luật: Các quyết định marketing chịu tác động mạnh mẽ của
những biến đổi môi trường chính trị pháp luật. Môi trường này đã tạo ra từ hệ thống pháp
luật, các tổ chức chính quyền và gây ảnh hưởng cũng như ràng buộc các hành vi của tổ
chức cũng như cá nhân trong xã hội.
Môi trường công nghệ: tác động đến quản lý marketing rất đa dạng, tùy thuộc vào khả
năng công nghệ của doah nghiệp mà các tác động này có thể đem lại các cơ hội hoặc có
thể đem lại các đe dọa đối với việc đổi mới, hay thế sản phẩm, chu kì sống của sản phẩm,
chi phí sản xuất,…của doanh nghiệp.
Môi trường tự nhiên: Các nhà quản trị cần xem xét đến những cơ hội và đe dọa có liên
quan đến xu hướng chính trong sự biến đổi của môi trường tự nhiên. Đó là sự khan hiếm
các nguồn nguyên liệu, mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng, chi phí về năng lượng ngày
càng gia tăng, sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền vào việc quản lý tài nguyên thiên
nhiên.
Môi trường văn hóa xã hội: trong đó con người sinh ra và lớn lên, là môi trường hình
thành các niềm tin cơ bản, các giá trị và những tiêu chuẩn của chính họ cũng như những
tiêu chuẩn được xã hội thừa nhận. Chính những điều đó sẽ xác định mối quan hệ của họ
với người khác. Những đặc điểm văn hóa sau có thể ảnh hưởng đến các quyết định
marketing: tính bền vững của những giá trị văn hóa cốt lõi, các văn hóa đặc thù.

2. Tình thế ngành :
2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh:
Phân tích đối thủ cạnh tranh là một trong những nội dung quan trọng và là cơ sở hoạch
định chiến lược. Khi phân tích đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp cần xác định: Đầu tiên ai


là đối thủ cạnh tranh chủ yếu? Phân tích đối thủ trong mối quan hệ với khách hàng.
Người bán cần biết được quan điểm của khách hàng về nhu cầu, ước muốn, đặc tính của
sản phẩm và nhiều điều khác nữa trong sự giới hạn về khả năng mua sắm của họ. Có
nhiều loại đố thủ cạnh tranh, bao gồm đối thủ cạnh tranh về ước muốn, đối thủ về chủng
loại, đối thủ về hình thức, đối thủ về nhãn hiệu. Thứ hai là điểm mạnh, điểm yếu của đối
thủ là gì? Sản phẩm, hệ thống phân phối, quảng cáo...
2.2 Khách hàng:
Khách hàng là người sẽ tiêu thụ các dịch vụ của doanh nghiệp, hay nói cách khác khách
hàng chính là đối tượng mua các sản phẩm của doanh nghiệp. Đây là yếu tố quyết định dễ
nhận thấy cơ hội cho doanh nghiệp du lịch. Khi phân tích thị trường khách hàng các câu
hỏi thường trực mà chúng ta phải trả lời: ai, bao nhiêu, cái gì, ở đâu, bao giờ, thế nào, tại
sao? Chính vì vậy để đảm bảo “đầu ra” được thường xuyên thì doanh nghiệp cần chú
trọng đến việc lựa chọn các mặt hàng, phương thức bán hàng, phương thức phục vụ, các
hình thức thanh toán để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của “thượng đế” mà mình đang phục vụ
2.3 Nhà cung cấp:
Nhà cung cấp là các tổ chức, cá nhân được xã hội cho phép cung cấp các nguồn lực cần
thiết cho doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh tạo ra sản phẩm và dịch vụ.. Việc phân
tích này phải chỉ ra được số lượng, chất lượng, tầm quan trọng của các nhà cung ứng (số
lượng, năng lực, mạnh, yếu, mối quan hệ) với doanh nghiệp. Việc phân tích các nhà cung
ứng phải thiết thực và có liên hệ chặt chẽ với từng loại doanh nghiệp. Khi phân tích nhà
cung ứng cần liệt kê các nhà cung ứng theo thứ tự quan trọng đối với sản phẩm đầu ra
của doanh nghiệp. Nhà cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp, nó đảm bảo
cho hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành ổn định theo kế hoạch đã đặt trước.
3. Các yếu tố nội bộ
3.1. Nguồn nhân lực
Đối với doanh nghiệp thì lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng trong bất kỳ quá
trình sản xuất kinh doanh nào nó quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi
chính con người là chủ thể tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện
mục tiêu của doanh nghiệp. Trong thời đại ngày nay, khi vai trò của nguồn nhân lực đang
ngày càng được thừa nhận là một yếu tố quan trọng bên cạnh vốn và công nghệ tác động
đến tăng trưởng kinh tế thì một trong những yêu cầu để hòa nhập vào nền kinh tế khu vực
cũng như thế giới là phải có được nguồn nhân lực có đủ sức đáp ứng những yêu cầu của
trình độ phát triển của khu vực, thế giới.


3.2. Kinh nghiệm danh tiếng công ty trên thị trường
Danh tiếng công ty là cảm nhận của các nhóm đối tượng về một tổ chức và cảm nhận
này thường được hình thành qua việc đánh giá những việc tổ chức đã và sẽ thực hiện.
Các công ty luôn phải nỗ lực để xây dựng và duy trì tài sản vô giá này thông qua hàng
loạt các hoạt động như tuân thủ các nghiên tắc đạo đức và luật pháp, cam kết với chất
lượng của sản phẩm và dịch vụ, có trách nghiệm đối với xã hội và cộng đồng. Niềm tin là
nền tảng quan trọng việc xây dựng nên danh tiếng, các công ty không chỉ hoàn thành mục
tiêu bán sản phẩm, tạo ra lợi nhuận và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
III. Chiến lược cạnh tranh
Chiến lược cạnh tranh là công cụ giúp xác định được vị thế cạnh tranh tối ưu và cách
thức tốt nhất để đạt được mục tiêu(lựa chọn lợi thế cạnh tranh phù hợp để nhắm đến)
Chiến lược cạnh tranh về mặt cơ bản giải quyết những vấn đề sau:
 Thị trường mà doanh nghiệp sẽ cạnh tranh là gì (xác định thị trường).
 Khách hàng của công ty là ai (xác định khách hàng trọng tâm).
 Sản phẩm/dịch vụ của công ty sẽ được định vị như thế nào. Tại sao khách hàng
phải mua hàng của công ty mà không phải là hàng của đối thủ cạnh tranh (định
hướng chiến lược cạnh tranh).
 Công ty sẽ thực hiện những cải tiến, thay đổi gì liên quan đến sản phẩm, giá, kênh,
truyền thông ...(marketing mix)
Chiến lược cạnh tranh bao gồm:
+ Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
+ Định vị thị trường
Theo Michael Porter có 3 chiến lược cơ bản như sau:
1. Dẫn đầu về chi phí
Giải pháp của DN là giảm tối đa chi phí để có được giá bán thấp hơn đối thủ. Muốn có
chi phí thấp thì DN phải tận dụng: Lợi thế của sự học hỏi và lợi thế về quy mô.


Để có thể tăng quy mô có nghĩa là tăng số lượng bán ra DN sẽ bán ở phạm vi rộng có
nghĩa là gộp các phân khúc thị trường nhỏ vào thành phân khúc lớn. Ví dụ thay vì tạo ra
các loại mỳ cho mỗi sở thích khách hàng thì chỉ tạo một loại mì mà khách hàng nào cũng
có thể chấp nhận. Nhờ vậy thay vi chỉ tập trung phục vụ 10 khách hàng thì nay họ hướng
tới phục vụ 100 khách hàng.
2. Khác biệt hóa
Mục đích của chíến lược khác biệt hóa là để tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng việc tạo ra
sản phẩm/dịch vụ có sự khác biệt mà sản phẩm đối thủ không có trong khi khách hàng
coi trọng và sẵn sàng trả tiền cao hơn để mua. Khác biệt hóa đến từ: Chất lượng, đổi mới
và thích nghi với khách hàng. Các dạng khác biệt hóa có thể là: Công dụng, kiểu dáng,
cải tiến, dịch vụ đi kèm
Hai dạng khác biệt hóa:
– Khác biệt hóa phía trên: DN đưa ra một sản phẩm độc đáo được khách hàng đánh giá
cao nhờ vậy bán giáo cao hơn bình thường. Chi phí để tạo cho sự cao hơn phải thấp hơn
chi phí tăng thêm.
– Khác biệt hóa phía dưới: DN loại bỏ một số tính chất nào đó mà khách hàng đánh giá
không cao nhờ vậy có thể giảm được chi phí. Chi phí giảm được phải lớn giá bán bị giảm.
Rủi ro khi theo đuổi khác biệt hóa:
– Giá bán quá cao, không xứng đáng với sự khác biệt
– Chi phí tạo ra khác biệt lớn hơn giá bán.
3. Chiến lược tập trung hóa
Công ty chỉ tập trung phục vụ cho một phân khúc thị trường rất nhỏ. Tại phân khúc này
công ty sẽ thực hiện kết hợp với chi phí thấp hoặc khác biệt hóa.Lợi thế của công ty theo
chiến lược này là họ rất hiểu khách hàng, các công ty khác khi nhảy vảo phân khúc này
hoặc là sẽ không thể chịu nổi giá bán đó hoặc không thể tạo ra sự khác biệt mới để chiếm
khách hàng. Các công ty lớn có tiềm lực cũng sẽ không buồn tấn công vào phân khúc nhỏ
đó vì không bõ công.Không theo chiến lược nào thì không có chiến lược mà cũng không
thể theo cả ba chiến lược vì mỗi chiến lược đòi hỏi cách thức làm khác nhau

B. VẬN DỤNG


I. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, BỐI CẢNH / TÌNH THẾ KINH DOANH CỦA
TOUR DU LỊCH THÁI LAN CỦA CÔNG TY DU LỊCH TRANSVIET TRÊN THỊ
TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM
1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRANSVIET VÀ TOUR DU LỊCH THÁI LAN
1.1 Giới thiệu về công ty TransViet
TransViet Travel, ngày nay là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực du lịch
lữ hành. Được hình thành từ năm 1998, xuất phát từ nhu cầu cần thiết phải tạo dựng một
công ty du lịch độc lập để cung cấp ra thị trường các sản phẩm mới lạ, độc đáo linh hoạt
về giá mà vẫn giữ được chất lượng dịch vụ hàng đầu
Cho tới nay, TransViet Travel đã và đang có quan hệ với trên 100 đối tác ở hơn 20 quốc
gia trên thế giới. Các đối tác hoàn toàn tin tưởng khi chuyển giao các khách hàng của
mình cho TransViet Travel và chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hay hối tiếc về việc này.
Bí quyết của việc duy trì quan hệ họp tác lâu dài giữa TransViet và đối tác của mình là
trên thực tế giữa TransViet Travel và đối tác chỉ tồn tại một thứ ngôn ngữ giống nhau.
TransViet Travel cũng là một trong những công ty tiên phong trong việc tìm kiếm các
tuyến, điểm sản phẩm mới cho khách du lịch Việt Nam. Kết hợp với các hãng hàng
không mà TransViet làm đại diện, TrasnViet sẽ tiến hành làm các chiến dịch giới thiệu về
hình ảnh, điểm thăm quan hấp dẫn đối với du khách Việt Nam tại từng quốc gia mà các
hãng hàng không có đường bay đến Việt Nam. TransViet Travel đã hợp tác với hãng hàng
không Shanghai để phát động các chương trình du lịch đi Thượng Hải
Các hoạt động cơ bản của Công ty Transviet:
- Làm đại diện cho các hãng hàng không quốc tế ở Việt Nam
- Tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói cho khách nước ngoài đến Việt Nam và khách
người Việt nam đi du lịch nước ngoài, cũng như trong nước.
- Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ học nghề cho các học viên tham gia khóa đào tạo về
nghiệp vụ đặt giữ chỗ và xuất vé trên các hãng hàng không.
- Bên cạnh đó TransViet Group còn tự hào được Amedeus Int Corp, một công ty hàng đầu
cung cấp và phân phối các giải pháp cho ngành dịch vụ lữ hành, lựa chọn làm đại diện
tại Việt Nam vào năm 2005.

1.2 Giới thiệu về tour du lịch Thái Lan


Tour du lịch Thái Lan là một trong số những tour du lịch có lịch sử lâu đời nhất của
công ty du lịch TransViet. Là tour mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn cho công ty, đặc biệt
có những năm số lượt khách đi du lịch Thái Lan còn chiếm hơn 17,69% số khách hàng
của công ty (năm 2009)
Gồm một số tour cụ thể sau:
* BANGKOK - PATTAYA ( 4 ngày 5 đêm)
* BANGKOK - PHUKET ( 5 ngày 4 đêm)
* BANGKOK – CHIENG MAI (5 ngày 4 đêm) …
Các loại hình du lịch ở Thái Lan có trong tour:
- Du lịch văn hóa:
Du lịch văn hóa là một trong những loại hình du lịch của Thái Lan hấp dẫn nhiều du
khách. Sản phẩm du lịch văn hóa ở Thái Lan bao gồm việc thăm quan các đền chùa (đặc
biệt là các chùa Phật giáo), bảo tàng, các di tích lịch sử… Du khách không chỉ được tận
mắt chứng kiến sự độc đáo của văn hóa Thái Lan mà còn được tự mình thưởng thức và
trải nghiệm nền văn hóa đó.
- Du lịch sinh thái:
Trong những năm gần đây du lịch sinh thái đã trở thành một loại hình du lịch hấp dẫn
du khách và Thái Lan là một điểm đến hấp dẫn. Thái Lan hiện có 79 vườn quốc gia cùng
với nhiều khu bảo tồn thiên nhiên. Các công viên ở Thái Lan chiếm 25.000 m2 và chiếm
15% diện tích cả nước. Trong các vườn quốc gia là nơi sinh sống của nhiều loại thú quý
hiếm. Thái Lan đã kết hợp du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm tạo nên sản phẩm độc
đáo phục vụ du khách. Tại các vườn quốc gia ở phía Bắc trekking là một loại hình du lịch
phổ biến trong khi đó tại các vườn quốc gia ở phía Nam thì lặn và tham quan dưới nước
lại rất phổ biến. Ngoài ra, khám phá hang động là một loại hình du lịch được nhiều du
khách ưa thích.
- Du lịch MICE:


Du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng, hội thảo, triển lãm.
Thái Lan là một trong 10 quốc gia Châu Á, nơi tổ chức số lượng lớn các cuộc hội họp.
Hiện nay nước này là điểm đến lớn thứ 18 của thế giới đối với khách MICE với 30 sự
kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức mỗi năm. Năm 2013 MICE của Thái Lan thu hút được
hơn 1 triệu lượt khách, trong đó 72% lượt khách đến từ các nước châu Á.Các mắt xích
trong chuỗi dịch vụ của MICE gồm hệ thống giao thông, các khu hội chợ, triển lãm, hội
thảo, khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch, mua sắm được kết nối hoàn chỉnh, giúp du
khách thuận tiện hơn trong nhiều hoạt động tại Bangkok cũng như các thành phố lớn.
- Du lịch nông nghiệp:
Gần đây, TAT đã tạo ra một bước đột phá khi xúc tiến một loại hình du lịch mới, du lịch
nông nghiệp. Du lịch nông nghiệp bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến nông nghiệp
mà du khách có thể tham gia và khám phá như: trồng lúa, trồng hoa, rau quả và chăn
nuôi.. Các tour du lịch nông nghiệp ở Thái Lan trải dài từ các khu vực đối núi ở miền bắc
đến vườn cây ăn quả của Rayong, Chanthaburi đến những làng cá ở miền nam.
- Du lịch mua sắm:
Thái Lan đã rất chú trọng đến phát triển du lịch mua sắm. Rất nhiều trung tâm mua sắm
được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của du khách. Bangkok được mệnh danh là thiên
đường mua sắm, là nơi nổi tiếng với nhiều đồ đạc, hàng hoá giá rẻ. Mua sắm ở Bangkok
không giới hạn ở một hay hai địa điểm mà hiện diện ở khắp nơi trong thành phố từ các
trung tâm mua sắm hiện đại, cửa hàng bách hóa thanh lịch, đến các cửa hiệu nhỏ, cùng
với nhiều chợ theo kiểu truyền thống rất thuận tiện cho du khách mua sắm.
Các tour du lịch Thái lan của công ty được thiết kế theo cả đường bay và đường bộ
để phù hợp với nhu cầu của du khách. Lịch trình được sắp xếp theo kế hoạch một cách cụ
thể theo ngày giúp du khách có thể dễ dàng kiểm soát được thời gian và những địa điểm
sẽ thăm quan có trong tour . Ví dụ: Tour BANGKOK - PATTAYA ( 4 ngày 5 đêm) lịch
trình cụ thể như sau:
Ngày 1 HA NOI - BANGKOK (ăn nhẹ trên MB)


- Tập trung tại điểm hẹn. Xe đưa ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay AF173
19:45/21:35 đi Bangkok
- Đến Bangkok, xe và hướng dẫn đón quý khách tại sân bay đưa về nghỉ ngơi tại khách
sạn 3sao
Ngày 2 BANGKOK – PATTAYA (Ăn sáng, trưa, tối)
- Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. Khởi hành đi Pattaya, trên đường ghé
thăm trung tâm đá quý kim hoàn Hoàng Gia, thăm quan Vườn Bướm, Shiracha Tiger
Zoo, Xem show biểu diễn cá Sấu.
- Nghỉ tại khách sạn 3sao.

- Ăn tối tại nhà hàng Thái Lan, sau đó tự do thưởng thức các chương trình biểu diễn tại
thành phố đêm.
Ngày 3 PATTAYA (Ăn sáng, trưa, tối)
- Ăn sáng tại khách sạn.Tham quan đảo San Hô bằng canô cao tốc (khách có thể tham
gia các trò chơi giải trí trên biển bằng chi phí tự túc như nhảy dù, trượt nước, lặn biển…)
- Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Tham quan trung tâm đá quý kim hoàn. Sau đó đi
tham quan làng văn hóa Nongnooch với chương trình biểu diễn văn nghệ dân tộc đặc sắc
của Thái Lan và chương trình xiếc voi độc đáo.
- Sau khi ăn tối quý khách sẽ thưởng thức chương trình biểu diễn đặc sắc nổi tiếng của
những người chuyển đổi giới tính (Alcazar show) chỉ có ở Thái Lan.
- Nghỉ đêm tại khách sạn 3sao
Ngày 4 PATTAYA – BANGKOK (Ăn sáng, trưa, tối)
- Ăn sáng tại khách sạn. Trở về Bangkok, trên đường về thăm quan Safari World với
các tiết mục như: biểu diễn cá heo,điệp viên 007…và khu giải trí Marine Park- nơi tập
trung các loại thú quý hiếm trên thế giới, xem các chương trình biểu điễn đặc biệt với các
loài thú.


- Ăn trưa tại nhà hàng của Safari World. Thăm trung tâm nghiên cứu rắn,.
- Xe đưa quý khách đến thăm chùa Watyanawa, đi thuyền trên sông Chaophaya – Dòng
sông Mẹ của Thái Lan.Thăm quan Cung điện Mùa hè Vinarnmake
- Thăm cửa hàng đồ da, sau đó quý khách có thời gian tự do mua sắm tại siêu thị miễn
thuế King Power
- Ăn tối
- Tối tự do mua sắm và nghỉ đêm tại khách sạn 3sao
Ngày 5 BANGKOK - HANOI (Ăn sáng)
- Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng khách sạn. Quý khách tham quan chùa Vàng – nơi
có tượng phật bằng vàng lớn nhất tại Thái Lan. Ăn trưa tự túc. Khách đáp chuyến bay
AF174 13h15:/15h05 về Hà nội .
- Về đến sân bay nội bài Xe đón quý khách tại sân bay đưa về Hà Nội kết thúc chuyến
2. Thực trạng về thị trường khách Việt Nam đi tour du lịch Thái Lan của công ty
Transviet Travel
Công ty du lịch Transviet chuyên tổ chức các tour du lịch đa dạng: du lịch nghỉ dưỡng,
tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá, du lịch kết hợp hội nghị hội
thảo,…cho các thị trường:
- Thị trường khách Outbound: Khai thác nguồn khách Việt Nam ở các khu vực trong
cả nước. Trong đó chủ yếu là nguồn khách từ Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh theo các
tuyến du lịch các nước Trung Quốc, Thái Lan, Singapo, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ,
các nước Châu Âu…vv.
- Thị trường khách nội địa: duy trì mối quan hệ với các cơ sở du lịch, đại lí du lịch,các
công ty, các tổ chức đoàn thể để tổ chức các tour du lịch ngắn ngày và dài ngày.
Nhìn vào kết quả kinh doanh của công ty, ta thấy: số lượt khách du lịch đi Thái Lan
của công ty tăng dần qua các năm và đây là nguồn khách mang lại nhiều doanh thu cho
công ty. Công ty đã tập trung khai thác thị trường đầy tiềm năng này, thiết kế những tour
du lịch hấp dẫn và những tour theo yêu cầu của du khách.


2.1. Đặc điểm của thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công ty.
Công ty luôn chú trọng khai thác thị trường khách là cán bộ, nhân viên của các cơ
quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng chính là thị trường trên địa bàn Hà
Nội và các vùng lân cận có đặc điểm:
- Khách chỉ có thể đi vào những dịp nghỉ lễ dài ngày như: ngày quốc tế lao động và
ngày Giải phòng Miền Nam, kỳ nghỉ tết, những kỳ nghỉ dặc biệt của từng công ty.
- Đối với các cán bộ, nhân viên của các cơ quan, doanh ngiệp trên địa bàn Hà Nội thì
kinh phí dành cho chuyến đi của họ được cơ quan tài trợ. Đó chính là một hình thức
khuyến thưởng của cơ quan, doanh nghiệp dành cho những cán bộ, nhân viên của công
ty.
Tỷ lệ khách đi du lịch Thái Lan của công ty có độ tuổi từ 31 đến trên 50 tuổi chiếm
nhiều nhất, với tỷ lệ 43%. Cơ cấu khách đi du lịch Thái Lan theo độ tuổi của công ty thể
hiện rõ hơn thông qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2: Cơ cấu khách đi du lịch Thai lan theo độ tuổi năm 2009

Chart T itle

11.59%5.22%

39.72%
43.47%

Đến 16 tuổi

từ 17 đến 30 tuổi

từ 31 đến 50 tuổi

trên 50 tuổi


- Khách đi du lịch đến Thái Lan với mục đích tham quan,giải trí và mua sắm là chủ
yếu. Thông thường, các đoàn khách đi Thái Lan du lịch của công ty ít có sự kết hợp công
việc trong chuyến đi. Do đó, khách du lịch Thái Lan của công ty là khách du lịch thuần
tuý.
- Một lượng khách không nhỏ là hình thức du lịch : Đi theo gia đình, bạn bè vào
khoảng 5 đến 6 người hoặc những dịp kỷ niệm ngày cưới tuần trăng mật thường chọn
tour dài ngày ( 5 đến 6 ngày ).
-Khách thường dùng tiền US khi mua sắm ở Thái Lan. Đối với khách thường xuyên đi
du lịch nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng thanh toán quốc tế như Visa, Master card
hoặc séc du lịch ( traveller’s check).
-Mua sắm chiếm 51% chủ yếu là quần áo, đồ trang sức, các sản phẩm như đồ lưu niệm
chiếm số lượng nhỏ. Ngoài ra các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ được
chú ý khá nhiều và chiếm phần lớn chi tiêu đối với phái đẹp. Những khách du lịch này
thường ở khách sạn từ 2 sao đến 3 sao.
- Những đoàn khách đi du lịch Thái Lan của công ty thường đi theo đoàn từ 10 đến 15
người. Những đoàn lớn có thể lên đến 30 người.
- Những điếm đến được khách du lịch ưa thích khi đếnThai Lan là: tham quan
Bangkok: Chùa Vàng, Cung điện Hoàng Gia (Grand Palace), Ngọc Phật Tự (Omeral
Buddha Temple), đền Phật Nằm (Temple of the Reclining Buddha…
2.2. Thực trạng về thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công ty
Transviet Travel những năm vừa qua.
Công ty thiết kế những tour du lịch Thái Lan với sự phong phú về điểm đến và đa dạng
về phương thức vận chuyển với giá cả hợp lý, phục vụ nhiệt tình, với mục tiêu lấy chất
lượng dịch vụ làm lợi thế cạnh tranh. Do đó, trong vài năm trở lại đây, số lượng các đoàn
khách đi du lịch Thái Lan của công ty ngày càng tăng và trở thành nguồn đem lại lợi
nhuận lớn cho công ty.
Bảng 5: Thị phần của khách Việt Nam đi du lịch Thái lan so với tổng lượt khách
Outbound và tổng lượt khách của công ty qua các năm


Năm
Thị phần (%)

2005

2006

2007

2008

2009

Khách đi du lịch
52,17
Thái Lan/Outboard

50,06

53,70

74,48

82,63

Khách đi du lịch
9,34
Thái Lan/Tổng LK

10,06

12,51

13,89

17,69

Nhìn vào Bảng 5 ta thấy, thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công ty
chiếm thị phần khá lớn trong thị trường khách Outbound của công ty trong những năm
vừa qua. Đặc biệt năm 2009 thị phần của khách đi du lịch Thái lan chiếm 82,63% tổng
lượt khách của công ty. Điều đó cho thấy, thị trường khách đi du lịch Thái Lan là thị
trường chính của công ty. Sự gia tăng số lượt khách đi du lịch Thái lan là do những nỗ lực
của nhân viên trong công ty đã thực hiện các phương tiện marketing trực tiếp. Ngoài
những khách hàng thân thiết của công ty, nhân viên marketing đã thu hút được một số
lượng khách hàng mới về cho công ty. Với sự phục vụ nhiệt tình chu đáo, cung cấp các
dịch vụ làm vừa lòng khách hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng được công ty
thực hiện rất tốt . Khách đi du lịch Thái Lan mà công ty đang chú trọng khai thác.Những
khách đi du lịch Thái lan là cán bộ, nhân viên trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
3. Tình thế kinh doanh
3.1. Tình thế vĩ mô
Bao gồm các yếu tố: kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, kỹ thuật- công nghệ, tự nhiên
3.1.1 Môi trường kinh tế:
Sức mua ( cầu du lịch ) phụ thuộc và chịu sự quyết định của thu nhập và giá cả. Vì vậy
các nội dung như tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, phân phối thu nhập, cán cân thanh
tón, tỷ lệ lạm phát, trượt giá, lãi suất, tiết kiệm và tiêu dùng, thuế, thu nhập, sở hữu Nhà
nước và tư nhân, các thành phần kinh tế, lao động, đầu tư nước ngoài, thời vụ, lao động
bán thời gian, tỷ giá, các vần đề phát sinh tiền tệ đều có ảnh hưởng tới cầu du lịch. Những


biến động của các yếu tố kinh tế có thể tạo ra cơ hội và cả những thách thức với doanh
nghiệp. Để đảm bảo thành công của hoạt động doanh nghiệp trước biến động về kinh tế,
doanh nghiệp phải theo dõi, phân tích, dự báo biến động của từng yếu tố về thị trường du
lịch, về nguồn khách… để đưa ra các giải pháp, các chính sách tương ứng trong từng thời
điểm cụ thể nhằm tận dụng, khai thác những cơ hội, né tránh, giảm thiểu nguy cơ và đe
Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang phục hồi của nền kinh tế thế giới.
Tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh, là ngành được đầu
tư mũi nhọn. Vì lượng khách hàng chủ yếu của tour du lịch Thái Lan là khoảng từ 31- 50,
thường sẽ là các cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp nên vấn đề như tiền lương, thu
nhập… ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch dụ của họ nhọn.
3.1.2. Môi trường chính trị
Bao gồm: luật pháp, các chính sách và cơ chế Nhà nước đối với ngành kinh doanh. Bất
cứ sự thay đổi về chính sách hay chế độ của Nhà nước đều có ảnh hưởng lớn đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. Ngành du lịch là một trong các
ngành rất nhạy cảm với các sự kiện như: ổn định chính trị, thể chế chính trị và tập trung
quyền lực, quan hệ quốc tế, đường lối đối ngoại, các chính sách xã hội của Nhà nước, hệ
thống luật pháp điều chỉnh, các hoạt động kinh doanh (doanh nghiệp, luật đầu tư, luật bảo
vệ người tiêu dùng, luật môi trường..), văn bản quy phạm pháp luật du lịch, đường lối
phát triển du lịch của trung ương và địa phương, luật bảo vệ sức khỏe, an toàn vệ sinh
thực phẩm, chống tệ nạn xã hội, quan hệ quốc tế. Mỗi yếu tố trong thể chế, chính sách
này hoặc là nâng cao hàng rào hoặc hạ thấp hàng rào vào thị trường du lịch và ra thị
trường du lịch.
Hiện nay, Việt Nam đang chú trọng đầu tư, phát triển du lịch đưa du lịch trở thành một
ngành mũi nhọn. Vì vậy, Nhà nước đã có những chính sách khuyến khích phát triển, hạ
thấp những rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển du lịch. Đây là một
thuận lợi lớn để đưa tour du lịch Thái Lan phát triển hơn.Nhưng bên cạnh đó thì cũng có
những khó khăn nhất định. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc bất ổn chính trị ở
Thái Lan cũng đã đặt ra những mối lo ngại cho xã hội. Từ đó, việc duy trì và tăng lượng
khách du lịch tham gia tour du lịch Thái Lan của công ty TransViet gặp khá nhiều khó
khăn đòi hỏi công ty phải có những chiến lược đa dạng hơn nữa.
3.1.3. Môi trường văn hóa – xã hội:
Là cơ sở để tạo ra sản phẩm du lịch và tìm hiểu hành vi tiêu dùng của khách du lịch.
Phân tích các chuẩn mực và giá trị văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, sắc tộc, học vấn và ảnh
hưởng của giao lưu văn hóa đến tiêu dùng du lịch. Môi trường văn hóa – xã hội hình


thành nên thói quen tiêu dùng của các nhóm dân cư, từ đó hình thành nên thói quen cư xử
của khách hàng trên thị trường. Văn hóa quy định cách thức mà doanh nghiệp có thể
dùng để giao tiếp với bên ngoài. Văn hóa ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển
nền văn hóa bên trong của doanh nghiệp. Lối sống con người ngày càng được nâng cao,
đòi hỏi con người tích cực làm việc. Qua đó, họ cần có thời gian để thư giãn (giảm stress)
bằng cách đi du lịch.
Du lịch dần trở thành một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
Đối với du khách Việt Nam, Thái Lan là một điểm đến lý tưởng, điểm hẹn lý tưởng với
mọi du khách với một nền văn hóa đa dạng với những phong tục độc đáo kết hợp với
những danh lam thắng cảnh.
3.1.4. Môi trường kỹ thuật – công nghệ
Tổng Công ty Du lịch Transviet là một trong những đơn vị đi đầu về ứng dụng công
nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh và tiếp thị. Website TransViet.com ngày
càng phát huy được thế mạnh của mình trong việc đẩy mạnh kinh doanh, giao dịch qua
mạng internet, tham gia vào hệ thống đặt phòng toàn cầu và các mạng bán phòng quốc tế
khác để tăng lượng khách truy cập, chào bán các sản phẩm, dịch vụ của TransViet; cung
cấp thông tin, …
Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin tất cả của tour du lịch Thái Lan một cách đầy đủ,
chi tiết nhất bao gồm địa điểm, thời gian, lịch trình ở website của TransViet. Ngoài ra, Hệ
thống phần mềm quản lý ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng với sự phát triển ngày càng
cao trong kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý các giao dịch với khách
hàng, tính toán xử lý thông tin.
3.1.5. Môi trường tự nhiên:
Phân tích môi trường tự nhiên bao gồm phân tích: vị trí, địa hình, thời tiết, khí hậu, mùa
vụ, động thực vật, nguồn nước, sự khan hiếm một số nguyên liệu, tăng giá năng lượng, sự
gia tăng ô nhiễm môi trường. Thực tế cho thấy sự ô nhiễm không khí và môi trường xung
quanh đã đến mức báo động. Với nhiều cách khác nhau doanh nghiệp nên chủ động tìm
cách giữ cho môi trường xung quanh luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn cho con
người trong doanh nghiệp hoạt động tích cực đem lại hiệu quả cao.
Môi trường tự nhiên của Thái Lan khác nhau rất nhiều giữa các vùng. Từ những khu
rừng ẩm thấp và cao nguyên sương mù ở phía bắc tới những bãi biển cát trắng và những
hòn đảo đẹp như tranh vẽ của miền Nam, cảnh quan của Thái Lan đã được khách du lịch
hấp dẫn và giải trí trong nhiều thế kỷ.


3.2. Tình thế ngành
3.2.1. Đối thủ cạnh tranh
đến với khó khăn bất cứ lúc nào. Hoạt động du lịch vốn bị cạnh tranh khá gay gắt bởi
nhiều đối thủ trong và ngoài nước, nhất là đối với tour du lịch phổ biến như tour du lịch
Thai Lan, một địa điểm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, TransViet vẫn đạt được mức tăng
trưởng cao dù rằng không phải phần lớn doanh thu là từ lĩnh vực du lịch và khách sạn.
Các doanh nghiệp du lịch cạnh tranh nhau về tour du lịch Thái Lan chủ yếu là ở những
điểm sau: chất lượng như thế nào? Chương trình tour hấp dẫn hay không? Giá cả như thế
nào để có thể thu hút sự quan tâm của khách hàng? Và các chương trình khuyến mãi, hậu
mãi của doanh nghiệp dành cho khách hàng hấp dẫn đến mức độ nào? Đánh giá một số
đối thủ cạnh tranh trực tiếp
2.1.1. Hanoikids
- Được thành lập năm 2006, với số thành viên ban đầu chỉ có 10 người, Hanoikids được
biết đến như một tổ chức của sinh viên, hoạt động chủ yếu ở Hà Nội. Bằng việc dẫn tour
miễn phí cho du khách nước ngoài, các bạn sinh viên này muốn đem đến cho du khách
một cái nhìn sâu hơn về văn hóa, truyền thống, con người Hà Nội. Giờ đây, câu lạc bộ đã
có trên 100 thành viên, hầu hết là sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội như:
ĐH Ngoại thương, ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân… Trung bình mỗi tháng, Câu lạc
bộ Hanoikids nhận khoảng 90 tour du lịch của khách quốc tế, con số đó phần nào nói lên
uy tín của câu lạc bộ này đối với du khách nước ngoài.
- Chính vì hoạt động tình nguyện, miễn phí nên website này không có nguồn doanh thu
thường xuyên, kinh phí hoạt động thì lấy từ nhiều nguồn tài trợ và thông qua các khoản
phí sinh hoạt của thành viên câu lạc bộ. Vì vậy họ không có kinh phí để nâng cấp
Website, tăng cường các hoạt động quảng bá và xúc tiến….
- Bên cạnh đó, Hanoikids đang dừng lại ở một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh. Hiện nay,
ngày càng nhiều khách du lịch đến Việt Nam từ khắp các nơi với rất nhiều ngôn ngữ đặc
biệt là tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, Nga...đây chính là một điểm mạnh của các
bạn sinh viên Ngoai Thương. Dưới đây là một số hình ảnh về Website của Câu lạc bộ
Một số comment trên trang web duy lịch nổi tiếng Thế giới tripadvisor.com
HanoiKids_Tour-Hanoi.html 1 du khác đến từ Los Angeles 1 du khách đến từ Melbourne,
Australia
2.1.2.Công ty lữ hành Hanoitourist (www.hanoitourist.vn, www.hanoitourist- travel.com)
- Công ty lữ hành Hanoitourist chuyên kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa, đại lý vé
máy bay, vận chuyển du lịch… Hanoitourist cung cấp tour chọn gói cho các tập thể, các


cá nhân bao gồm cả tour công tác, hay dịch vụ MICE...Cung cấp cho khách hàng dịch vụ
tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất t. Với đội ngũ nhân viên thông thạo các ngoại ngữ
Anh, Pháp, Trung, Nga...và với thái độ nhiệt tình chu đáo sẽ giúp du khách có được
những thông tin cần thiết.
Thành tích đạt được:
 “Top ten lữ hành quốc tế” các năm 2000, 2001, 2003, 2004 do Tổng cục Du lịch tặng.
 Từ năm 1998- 2005: là đơn vị du lịch có tổng doanh thu đứng thứ nhất của Hàng
không Việt Nam tại khu vực miền Bắc.
2.1.3.Công ty du lịch Vietravel (www.vietravel.com)
- Vietravel chuyên cung cấp dịch vụ lữ hành trong và ngoài nước. Công ty du lịch
Vietravel trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được thành lập trên cơ sở của Trung tâm Tiếp
thị và Du lịch (Tracodi Tours). Vietravel thu hút các quý khách bởi giá cả hợp lý, lịch
trình tham quan định kỳ, thường xuyên, đảm bảo lợi ích tối đa, hạn chế tối thiểu rủi ro và
bất lợi cho du khách...Vietravel luôn không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị trí của một
Nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp, là nơi du khách trong và ngoài nước gửi trọn niềm tin
bởi tinh thần làm việc, phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ,
nhân viên. Vietravel đảm bảo chữ Tín đối với khách hàng (đúng ngày giờ đã cam kết).
2.1,4.Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist (www.saigon-tourist.com)
Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist( thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn). Chuyên
kinh doanh các dịch vụ như: Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lữ hành, vận chuyển xuất nhập
khẩu, xây dựng...Tổng công ty du lịch Sài Gòn ngày càng đa dạng hóa dịch vụ, hiện quản
lý 08 công ty dịch vụ lữ hành, 54 khách sạn, 13 khu du lịch và 28 nhà hàng với đầy đủ
tiện nghi...Ngoài ra còn có 50 công ty liên doanh trong nước, công ty hợp doanh và công
ty cổ phần và 9 công ty liên doanh với nước ngoài. Tổng Công ty Du lịch Sài gòn là
thành viên chính thức của các tổ chức du lịch thế giới như PATA, ASTA, JATA và
USTOA. Công ty đáp ứng mong muốn của các du khách trong nước cũng như quốc tế với
chương trình tour đa dạng, với đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp sẽ mang lại cho
quý khách thông tin cần thiết nhất.
3.2.2. Khách hàng
Khách hàng là người sẽ tiêu thụ các dịch vụ của doanh nghiệp, hay nói cách khác khách
hàng chính là đối tượng mua các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Đây là yếu tố quyết
định dễ nhận thấy cơ hội cho doanh nghiệp du lịch. Khi phân tích khách du lịch phải làm
rõ số lượng khách du lịch hiện tại? Từ đâu tới? Cơ cấu khách xếp theo các tiêu chí: động


cơ và mục đích chính của chuyến đi, phương tiện vận chuyển, độ tuổi, giới tính, quốc gia,
địa phương. Loại chương trình du lịch nào khách thường mua? Họ ở đâu? Mua theo hình
thức nào? Mua khi nào? Đi du lịch vào thời gian nào, yếu tố nào ảnh hưởng tới quyết
định, các lợi ích nào mà khách du lịch tìm kiếm. Khi phân tích thị trường khách du lịch
các câu hỏi thường trực mà chúng ta phải trả lời: ai, bao nhiêu, cái gì, ở đâu, bao giờ, thế
nào, tại sao? Chính vì vậy để đảm bảo tăng lượng khách cho tour du lịch Thái Lan doanh
nghiệp cần chú trọng đến việc lựa chọn các phương thức bán hàng, phương thức phục vụ,
các hình thức thanh toán để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của “thượng đế” mà mình đang
phục vụ.. Mọi kế hoạch và hành động của công ty TransViet phải tập trung phục vụ khách
hàng chu đáo, đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đáng
tin cậy và được thực hiện một cách trung thực nhằm giữ vững khách hàng hiện có đồng
thời phát triển khách hàng tiềm năng.
3.2.3. Nhà cung cấp
Nhà cung cấp là các tổ chức, cá nhân được xã hội cho phép cung cấp các nguồn lực cần
thiết cho doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh tạo ra sản phẩm và dịch vụ du lịch. Tất
cả những người tham gia vào việc cung cấp nguồn lực trong du lịch và ngoài du lịch đều
được coi là nhà cung ứng của doanh nghiệp du lịch. Việc phân tích này phải chỉ ra được
số lượng, chất lượng, tầm quan trọng của các nhà cung ứng với doanh nghiệp. Việc phân
tích các nhà cung ứng phải thiết thực và có liên hệ chặt chẽ với từng doanh nghiệp du lịch
Ví dụ: nhà cung ứng chính của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nhà hàng khác với
nhà cung ứng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Nhà cung ứng chính của doanh
nghiệp kinh doanh lữ hành lại là các nhà kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vận chuyển,
điểm du lịch…
Khi phân tích nhà cung ứng cần liệt kê các nhà cung ứng theo thứ tự quan trọng đối với
sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp, trong mỗi chủng loại dịch vụ lại liệt kê cụ thể từng
nhà cung ứng với các tiêu chí chất lượng dịch vụ, hàng hóa, giá cả, độ tin cậy, mối quan
hệ, quyền mặc cả cao hay thấp. Ví dụ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trước hết
phải liệt kê loại hình của các nhà cung ứng nhưvận chuyển, lưu trú, giải trí, tham quan,
dịch vụ công, ngân hàng, bảo hiểm, y tế.
3.3. Yếu tố nội bộ
3.3.1. Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực hầu hết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, yêu nghề, tận
tâm với công việc, giàu kinh nghiệm, bản lĩnh. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp,
TransViet đang nỗ lực để mang lại cho khách hàng những sản phẩm đa dạng độc đáo và


tốt nhất. Đối với tour du lịch Thái Lan cũng vậy, công ty luôn tìm cách đa dạng hóa sản
phẩm, các điểm tham quan, kết hợp nhiều hoạt động trong phạm vi tour du lịch nhằm ang
lại sự hài hài lòng
Công ty luôn chú trọng triển khai công tác đào tạo, tái đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên
trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ tận tâm phục vụ khách hàng,
phong cách làm việc chuyên nghiệp, tinh thần đồng đội, tinh thần trách nhiệm. Đồng thời,
xây dựng không gian làm việc đoàn kết, thân thiện để từng cá nhân xem tập thể như mái
nhà thứ hai của mình, một lòng bảo vệ và phát triển thương hiệu Lữ hành. Thông qua đó,
mức thu nhập của từng cá nhân không ngừng được cải thiện. Đối với doanh nghiệp lữ
hành thì lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng trong bất kỳ quá trình sản xuất kinh
doanh nào nó quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi chính con người là
chủ thể tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu của doanh
nghiệp. Hàng chục năm nay, thương hiệu TransViet không chỉ trở nên quen thuộc với
người thành phố mà còn là một trong những địa chỉ tin cậy của khách du lịch trong và
ngoài nước.
3.3.2. Kinh nghiệm danh tiếng của công ty
Luôn chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm lữ
hành, tiên phong xây dựng những sản phẩm mới và phát triển các chương trình chăm sóc
khách hàng… chính là cơ sở góp phần tạo nên uy tín và sự khác biệt của Công ty Dịch vụ
Lữ hành TransViet. Trong ngành du lịch Việt Nam, Công ty Dịch vụ Lữ hành Transviet là
doanh nghiệp lữ hành luôn tiên phong với những sáng tạo đột phá, tăng trưởng bền vững,
khẳng định vững chắc vị trí hàng đầu về chất lượng sản phẩm. Đây cũng là một lợi thế để
đưa tour du lịch Thái Lan phát triển rộng rãi, đến gần hơn với khách hàng
Trong 21 năm hoạt động, TransViet Travel đã không ngừng lớn mạnh với 2 văn phòng
đại diện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Tự hào đứng trong hàng ngũ những công ty dẫn
đầu trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, TransViet Travel vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng
uy tín do các tổ chức, giới báo chí và người tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm qua
như: “Thương hiệu du lịch yêu thích”, “Doanh nghiệp Việt Nam Uy tín – Chất lượng”,
“Dịch vụ lữ hành được hài lòng nhất”
II. THỰC TRẠNG MỤC TIÊU MARKETING CỦA CÔNG TY TRANSVIET
1. Tầm nhìn và cam kết của công ty
Với mục tiêu trở thành công ty du lịch hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ lữ
hành chuyên nghiệp, tập thể hơn 500 nhân viên của TransViet Travel luôn cố gắng phấn
đấu, tìm tòi, học hỏi để sáng tạo ra những sản phẩm tour độc đáo, hấp dẫn và chất lượng.


Với phương châm “uy tín, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng được đặt lên hàng
đầu”, TransViet Travel cam kết mang đến cho Quý khách hàng những giây phút nghỉ
ngơi thư giãn thoải mái nhất cùng với sự trải nghiệm cuộc sống quý báu.
TransViet Travel cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang tính chuyên
nghiệp cao nhất đến với khách hàng. TransViet Travel đã, đang và sẽ không ngừng phấn
đấu để củng cố hơn nữa niềm tin của Quý khách hàng dành cho chúng tôi trong suốt thời
gian vừa qua.
2. Thực trạng mục tiêu marketing
Công ty TransViet Travel Tập trung đẩy mạnh kinh doanh đa dạng về thị trường, khách
hàng, sản phẩm- dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực du lịch quốc tế, du lịch nước ngoài và
du lịch trong nước nhằm trở thành một công ty lữ hành hàng đầu trong khu vực. Đưa
thương hiệu công ty quảng bá rộng rãi, phổ biến hơn. Tăng thị phần của công ty trên thị
trường du lịch lữ hành, tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty một cách nhanh chóng
nhất
Xác định mục tiêu Công ty TransViet Travel là một công ty kinh doanh lữ hành quốc tế,
thị trường chính của công ty là khách outbound và khách nội địa, xây dựng mục tiêu cho
những thị trường khác nhau
Với mục tiêu chung là trở thành một doanh nghiệp lữ hành chuyên nghiệp hàng đầu thì
những mục tiêu cụ thể của công ty trong thời gian sắp tới là:
- Tăng lượng khách du lịch của công ty
- Đưa thương hiệu, hình ảnh công ty trở nên lớn mạnh, phổ biến rộng rãi và đến gần
hơn với khách hàng
- Thỏa mãn nhu cầu, mong đợi của khách hàng
- Nâng cao nghiệp vụ cho đội nhũ nhân viên, đặ biệt là đội ngũ nhân viên marketing để
thu hút ngày càng nhiều khách hàng biết đến công ty
Là một trong những công ty lữ hành hàng đầu tại Việt Nam, công ty TransViet luôn
cam kết luôn nỗ lực mang lại giá trị tốt nhất từ các dịch vụ lữ hành của mình cho khách
hàng, đối tác và đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa quyền lợi của công, nhân viên
công ty và cộng đồng xã hội
Công ty hiểu rõ quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động công ty với khách hàng từ đó:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×