Tải bản đầy đủ

1 BAI MO DAU

MỞ ĐẦU SINH LÝ BỆNH
ThS. Nguyễn Đăng Vương


Mục tiêu
• Nắm được định nghĩa và các nội dung học
tập chính của sinh lý bệnh
• Nắm được mục đích học môn sinh lý bệnh
• Nắm được vai trò của sinh lý bệnh trong y
học


1.Định nghĩa và nội dung sinh lý bệnh
Định nghĩa
• SLB là môn học nghiên cứu những
qui luật hoạt động của cơ thể và cơ
quan khi bị bệnh. Từ đó làm cơ sở
cho việc chẩn đoán, điều trị, phòng
bệnh.1.Định nghĩa và nội dung sinh lý bệnh


1.Định nghĩa và nội dung sinh lý bệnh


1.Định nghĩa và nội dung sinh lý bệnh
Định nghĩa (Tiếp)
• Sinh lý bệnh đại cương: tính chất toàn
thân, khái niệm chung về bệnh lý điển
hình: viêm, sốt, miễn dịch, u,..
• Sinh lý bệnh bộ phận: tuần hoàn, hô
hấp, gan, tiết niệu..


1.Định nghĩa và nội dung sinh lý bệnh
Nội dung
• Bệnh có thể khỏi hoặc không.
=> Trả lời câu hỏi "tại sao?", "như thế
nào?".


1.Định nghĩa và nội dung sinh lý bệnh


LIÊN HỆ VỚI NGÀNH NGHỀ2.Mục đích môn sinh lý bệnh
• Trang bị những qui luật chung, cơ bản
về bệnh và mối liên quan giữa bệnh và
lành.
• Giữa các cơ quan trong cơ thể, giữa tại
chỗ và toàn thân.
• Giúp vận dụng những qui luật vào thực tế
lâm sàng, không bị lạc giữa "rừng rậm lâm
sàng".2.Mục đích môn Sinh lý bệnh
• Xây dựng phương pháp luận để tiếp
cận những qui luật bệnh.
= dạy phương pháp (tại sao) & kinh
nghiệm nghiên cứu.


3. Khái niệm về bệnh nguyên
• Khái niệm :
• Mọi bệnh lý đều do vi khuẩn
• Thuyết điều kiện
• Thuyết thể tạng


Khái niệm hiện nay về
• Quan hệ nguyên nhân – điều kiện


Nguyên nhân bên trong


4.Vai trò của sinh lý bệnh trong y học
4.1. Soi sáng cho công tác phòng và
điều trị
Muốn dự phòng bệnh nào cần nắm
được qui luật hoạt động của chúng.
SLB nghiên cứu qui luật hoạt động
của bệnh, => đề ra được nguyên tắc
phòng và điệu trị bệnh.


4.Vai trò của sinh lý bệnh trong y học
4.1. Soi sáng cho công tác phòng và
điều trị
Biết quan hệ giữa nguyên nhân và
điều kiện gây bệnh, giữa con người
và môi trường -> dự phòng tốt.


4.Vai trò của sinh lý bệnh trong y học
• ĐIỀU TRỊ


4.Vai trò của sinh lý bệnh trong y học
4.2. Là cơ sở của y học hiện đại
Là phương pháp luận của y học hiện đại.
Nhờ phương pháp thực nghiệm mà SLB
không dừng lại ở quan sát và giả thuyết, có
khả năng chứng minh nên đã làm cho y học
hiện đại phát triển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×