Tải bản đầy đủ

Tuần 35

Tuần 35
Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 35A. Ôn tập 1 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Bầu trời và mặt đất.
- Củng cố phép nhân hóa.
- Viết thông báo ngắn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

GV tổ chức cho hs bốc thăm
- HS bốc thăm
GV chuẩn bị phiếu bài tập các bài tập
đọc và câu hỏi
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs quan sát tranh SGK.
HĐ 3.

- HS quan sát

GV yêu cầu hs kể về hiện tượng tự
nhiên
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng

- HS kể
- HS làm việc cặp đôi
1


nhóm
B – Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 35A. Ôn tập 1 ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Bầu trời và mặt đất.
- Củng cố phép nhân hóa.


- Viết thông báo ngắn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu hs đọc bài theo nhóm
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 2.

- HS đọc bài theo nhóm

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 3.

- HS làm việc theo nhóm.

GV yêu cầu hs làm việc cá nhân viết

- HS làm việc cá nhân
2


thông báo ngăn
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
HĐ 4.
- HS làm việc cá nhân
GV yêu cầu hs trang trí thông báo
GV theo dõi, chốt bài cho hs
B – Hoạt động ứng dụng.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 95. Em ôn tập về giải toán ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tính giá
trị biểu thức.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
HĐ 5.
Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Bài giải
Số gạo ở kho thứ nhất là :
7380 : 6 = 1230(kg)
Kho thứ hai là :
7380 – 1230 = 6150 (kg)
HĐ 6.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm bài vào vở.
- GV giúp đỡ hs làm bài.
Bài giải
Mỗi thùng có số l dầu là :

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

3


22500 : 9 = 2500(l)
5 thùng có số l dầu là :
5 x 2500 = 12500(l)
HĐ 7.
Yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
- GV giúp đỡ hs làm bài.
Bài giải
Mỗi hộp cá số bóng điện là :
40 : 5 = 8 (bóng)
3480 bóng thì cần số hộp là :
3480 : 8 = 435 (hộp)
HĐ 8.

- HS làm bài vào vở.

- HS làm bài vào vở.
Yêu cầu hs làm bài vào vở.
a) Ý c
b) Ý b
- GV giúp đỡ hs làm bài.
B - Hoạt động ứng dụng.
- HS theo dõi, lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài - HS lắng nghe.
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 96. Em ôn lại những gì đã học ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Đọc, viết các số có đến năm chữ số, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá
trị biểu thức.
- Đọc và phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
- Xem đồng hồ chính xác đến từng phút.
- Giải bài toán liên quan đến rút về đon vị.
II. Các hoạt động dạy – học
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
4


A – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi.
GV theo dõi giúp đỡ HS
ÝC
HĐ 2.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 3.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi.
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
HĐ 4.

- HS làm việc cặp đôi làm bài.

Yêu cầu hs làm việc cá nhân giải bài
- HS làm bài vào vở
toán vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
a) 55, 23, 22, 7.
B - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 35B. Ôn tập 2 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Củng cố vốn từ về thể thao, nghệ thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
5


2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

GV chuẩn bị các phiếu bài tập từ tuần - HS hoạt động cả lớp thực hiện đọc bài và
19 đến tuần 34 và yêu cầu hs bốc
trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập.
thăm.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs thảo luận cặp đôi
-GV theo dõi, giúp đỡ hs
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- HS làm việc cặp đôi tìm từ chỉ hoạt động
trong đoạn văn.

- HS làm việc theo cặp nói về mỗi vật trong
GV yêu cầu hs làm việc theo cặp
tranh.
GV giúp đỡ hs thực hiện.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 35B. Ôn tập 2 ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Nghe viết một đoạn thơ.
- Nghe kể lại câu chuyện
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
6


A – Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 2.

GV đọc bài cho hs viết bài vào vở bài - HS viết bài vào vở.
: Sao mai
HĐ 3.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
Yêu cầu hs làm việc theo nhóm
HĐ 4.

GV kể câu chuyện Bốn cẳng và sáu
cẳng.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- Các nhóm làm bài vào phiếu bài tập

- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Bầu trời và mặt đất.
- Củng cố phép nhân hóa.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
7


A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

GV tổ chức cho hs dọc bài và trả lời
câu hỏi
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs quan sát tranh SGK.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs kể về hiện tượng tự
nhiên
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhóm
B – Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS thực hiện

- HS quan sát

- HS kể
- HS làm việc cặp đôi

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Làm được đúng các bài toán
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 2b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1,2,3

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng

8


Bài 1:
- Hs làm bài tập
Đội 2 trồng được số cây là:
4235 + 75 = 4310 (cây)
Đội 3 trồng được số cây là:
4310 + 90 = 4400 (cây)
Bài 2:
Số vở đã bán là:
1340 : 4 = 335 (quyển)
Số vở còn lại là:
1340 – 335 = 1005 (quyển)
Bài 3:
Số áo đã may là:
24840 : 3 = 8280 (chiếc)
Số áo còn phải may là:
24840 – 8280 = 16562 (chiếc)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2018
Tiết 1: Tiếng việt
Bài 35B. Ôn tập 2 ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Củng cố về các bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì? Để làm gì?
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 5.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.

- HS làm việc nhóm

9


HĐ 6.
- HS làm việc cặp đôi kể chuyện.
Yêu cầu hs thay nhau kể lại câu
chuyện theo cặp
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs kể chuyện
C - Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 2: Toán
Bài 96. Em ôn lại những gì đã học ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Đọc, viết các số có đến năm chữ số, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá
trị biểu thức.
- Đọc và phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
- Xem đồng hồ chính xác đến từng phút.
- Giải bài toán liên quan đến rút về đon vị.
II. Các hoạt động dạy – học
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
HĐ 5.

GV chuẩn bị phiếu cho các nhóm.
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
HĐ 6.
Yêu cầu hs làm bài cá nhân làm bài cá
nhân vào vở.
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
HĐ 7.

- HS làm việc nhóm.

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở
10


Yêu cầu hs giải bài toán làm bài vào
vở.
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
a) Mỗi gõi hết số tiền là :
86800 : 7 = 12400(đồng)
4 gói kẹo như thế phải trả số tiền
là :
4 x 12400 = 49600(đồng)
b) Đã chuyển số quạt máy là :
972 : 9 = 108( máy)
Trong kho còn lại số quạt máy là :
972 – 108 = 864(quạt máy)
B - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 35C. Ôn tập 3 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tạp đọc đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

Nội dung cần lưu ý
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

Yêu cầu hs tìm và hát một bài hát về
cây xanh
HĐ 2.

- HS hát bài hát về cây xanh.

11


- HS hoạt động cả lớp thực hiện đọc bài và
trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập.
GV chuẩn bị các phiếu bài tập từ tuần
19 đến tuần 34 và yêu cầu hs bốc
thăm.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ Y hoa (tiếp)
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ V hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ V hoa.
Quan sát.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nêu.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- HS đọc bài .
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- Lắng nghe.
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
- HS lắng nghe.
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
HS lắng nghe .
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
12


vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

-

- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ

-

I.Mục tiêu hoạt động:
-Động viên ,khuyến khích,ghi nhận thành tích của các cháu ngoan Bác Hồ
-Tạo điều kiện cho các cháu ngoan Bác Hồ có thể chia sẻ,học hỏi các kinh
nghiệm trong học tập,rèn luyện
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo quy mô trường.
III.Tài liệu và phương tiện
-Sân khấu,màn,cờ,hoa,khăn trải bàn
-Phần thưởng dành cho các cháu ngoan Bác Hồ
Bản báo cáo thành tích của một số cháu ngoan Bác Hồ
-Một số tiết mục văn nghệ
-Giấy mời đại biểu
IV.Các bước tiến hành:
Bước 1:Chuẩn bị
-Nhà trường phổ biến kế hoạch tổ chức hoạt động tới HS các lớp
-Mỗi lớp bình chọn 3-5 HS xuất sắc đi dự Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ
-HS chuẩn bị viết báo cáo chia sẻ kinh nghiệm học tập,rèn luyện và các tiết
mục để tham gia trong liên hoan
Bước 2: Liên hoan
-Sân trườngtrang trí đẹp với nhiều cờ,hoa và phông lớn mang dòng chữ "Liên
hoan cháu ngoan Bác Hồ ằ
-GV tổng phụ trách lên đọc danh sách các cháu ngoan Bác Hồ của trường năm
học này.Đọc đến tên em nào em đó bước lên sân khấu
-Mời các vị đại biểu lên trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các cháu
ngoan Bác Hồ
-Đại diện cháu ngoan Bác Hồ phát biểu cảm tưởng và chia sẻ kinh nghiệm học
tập,rèn luyện của bản thân
-Phát biểu của đại diện phụ huynh HS và nhà trường
-Chương trình liên hoan văn nghệ
13


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 97. Em ôn lại những gì đã học( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Tìm số liền sau của một số; so sánh các số; sắp xếp một nhóm bốn số: Công, trừ,
nhân, chia các số có đến năm chữ số.
- Ngày, tháng; giải bài toán có nôi dung hình học bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.
-

Yêu cầu hs làm bài vào vở theo cặp
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.
GV yêu cầu hs đặt tính rồi tính
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.

- HS làm việc cặp đôi làm bài vào vở

- HS làm bài cá nhân

B. Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
- HS lắng nghe.
tốt.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 35C. Ôn tập 3 ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về Bảo vệ Tổ quốc và sáng tạo.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
14


3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 3.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
-GV theo dõi, giúp đỡ hs
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- HS đọc bài trong nhóm.

GV yêu cầu hs đọc thầm bài văn.
GV giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 2.

- HS làm việc nhóm chọn câu trả lời đúng.

GV làm việc nhóm chọn câu trả lời
đúng.
GV giúp đỡ, chốt bài cho hs
1) a, 2) c, 3) c, 4) b, 5 ) a.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 4: TOÁN ( TC)
I – Mục tiêu:
- Làm được đúng các bài toán
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 2b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
15


B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1,2
Bài 1:
- Hs làm bài tập
Số gạo ở kho 1 là:
7380 : 6 = 1230 (kg)
Số gạo ở kho thứ 2 là:
7380 – 1230 = 6150 (kg)
Bài 2:
Mỗi thùng có số lít dầu là:
22500 : 9 = 2500 (lít)
5 thùng có số lít đầu là:
2500 x 5 = 12500 (lít)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Luyện đọc Một số bài tập đọc đã học.
- Củng cố vốn từ về thể thao, nghệ thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thục hành
HĐ 1.

GV chuẩn bị các phiếu bài tập từ tuần - HS hoạt động cả lớp thực hiện đọc bài và
19 đến tuần 34 và yêu cầu hs bốc
trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập.
thăm.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs thảo luận cặp đôi

- HS làm việc cặp đôi tìm từ chỉ hoạt động
16


-GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3.

trong đoạn văn.

GV yêu cầu hs làm việc theo cặp
GV giúp đỡ hs thực hiện.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc theo cặp nói về mỗi vật trong
tranh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về Bảo vệ Tổ quốc và sáng tạo.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
-GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

GV yêu cầu hs đọc thầm bài văn.
GV giúp đỡ hs thực hiện.

- HS đọc bài trong nhóm.

- HS làm việc nhóm chọn câu trả lời đúng.
17


HĐ 3.

GV làm việc nhóm chọn câu trả lời
đúng.
GV giúp đỡ, chốt bài cho hs
1) a, 2) c, 3) c, 4) b, 5 ) a.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 97. Em ôn lại những gì đã học( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Tìm số liền sau của một số; so sánh các số; sắp xếp một nhóm bốn số: Công, trừ,
nhân, chia các số có đến năm chữ số.
- Ngày, tháng; giải bài toán có nôi dung hình học bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 3.
Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở
HĐ 4.

HS làm bài vào vở

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe.
18


Tiết 4: Tiếng việt
Bài 35C. Ôn tập 3 ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết một đoạn văn ngắn về thể thao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 3.
GV yêu cầu hs viết đoạn văn ngắn từ
5 đến 7 câu nói về trò chơi hoặc thi
đấu thể thao theo gợi ý.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

GV tổ chức cho hs đọc bài trong
nhóm.
HĐ 5.

GV và hs bình chọn bài viết hay
trước lớp.
GV và hs bình chọn bài viết hay.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS làm việc nhóm

- HS đọc bài trước lớp

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

19


Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×