Tải bản đầy đủ

Tuần 34

Tuần 34
Thứ ngày 2 tháng 5 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 34A. Vì sao chú Cuội ở trên cung trăng ? ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng.
- Nói về trăng, sao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. Nói về hình dạng của mặt

trăng

GV tổ chức cho hs quan sát tranh
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2. Nghe đọc câu chuyện

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 3. Chọn lời giải nghĩa từ

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
cặp.
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhóm
1 – a, 2 – b, 3 – e, 4 – d, 5 – c.
HĐ 4. Nghe hướng đẫn đọc

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh

- HS lắng nghe.

- Các nhóm làm bài vào phiếu bài tập
- HS làm việc cặp đôi

1


GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 5. Đọc trong nhóm

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 6.Thảo luận trả lời câu hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
HĐ 7. Thảo luận trả lời câu hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs


B – Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS theo dõi và đọc.

- HS đọc theo nhóm.
- HS thảo luận nhóm
- HS thảo luận nhóm

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 34A. Vì sao chú Cuội ở trên cung trăng ? ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng.
- Nói về trăng, sao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.

2


HĐ 1. Chọn ý trả lời đúng

GV yêu cầu hs làm bài nhóm chọn
câu trả lời đúng
Câu 1 – c
Câu 2 - a
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 2. Sắp xếp thẻ chữ

- HS làm việc nhóm thực hiện

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
C – Hoạt động ứng dụng.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc nhóm theo phiếu bài tập

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 92. Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 ( tiết 3)
I. Mục Tiêu
- Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.Giải bài toán liên quan đến rút
về đơn vị, bài toán giải bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 8.
Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 9.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm bài vào vở.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
3


- GV giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 10.
- HS làm bài vào vở.
Yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
- GV giúp đỡ hs làm bài.
Bài giải
Đã bán số gạo là :
7340 : 4 = 1835 ( kg)
Cửa hàng còn lại số kg gạo là :
7340 – 1835 = 5505(kg)
C - Hoạt động ứng dụng.
- HS theo dõi, lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài - HS lắng nghe.
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ
ngày tháng 5năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 93. Em ôn tập về đại lượng
I. Mục Tiêu
- Làm tính với các số đo theo các đơn vị đo lượng đã học ( độ dài, khối lượng, thời
gian, tiền Việt Nam) giải bài toán liên quan đến đại lượng đã học.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi.
GV theo dõi giúp đỡ HS
ÝC
HĐ 2.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.
4


GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi.
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
HĐ 4.

- HS làm việc cặp đôi làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm việc cá nhân giải bài
- HS làm bài vào vở
toán vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
Bài giải
Hòa có số tiền là :
2 x 5000 = 10000(đ)
Số tiền còn lại là :
10000 – 80000 = 2000( đ)
B - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 34B. Ông trăng ơi, xuống đây ! ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. Hát về ông trăng

GV đổi lôgô cho hs hoạt động cả lớp
hát một bài về ông trăng.
HĐ 2. Quan sát tranh và trả lời câu

- HS hoạt động cả lớp thực hiện

5


hỏi

GV yêu cầu hs quan sát tranh và trả
lời câu hỏi
-GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3. Kể chuyện trong nhóm

- HS làm việc theo nhóm

GV yêu cầu hs kể chuyện theo nhóm
GV giúp đỡ hs kể
HĐ 4. Kể chuyện trước lớp

- HS làm việc theo nhóm kể chuyện.

GV tổ chức cho hs kể chuyện trước
- HS cử đại diện nhóm thi kể trước lớp.
lớp.
GV và hs bình chọn bạn kể hay.
B Hoạt động kết thúc.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 34B. Ông trăng ơi, xuống đây ! ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất.
- Củng cố cách viết chữ hoa A, M, N, V ( kiểu 2).
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 5. Thảo luận và trả lời câu hỏi
- HS làm việc nhóm làm bài vào bảng
6


GV yêu cầu hs làm bàig vào bảng
nhóm
Yêu cầu hs làm việc theo nhóm
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1. Viết vào vở theo mẫu

nhóm

GV chuẩn bị mẫu chữ A, M, N, V –
An Dương Vương
Tháp Mười …tên Bác Hồ.
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- Hoạt động kết thúc.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài theo mẫu vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng.
- Hs trên chuân nói được một số hiểu biết về trăng, sao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành.

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 2.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các

- HS lắng nghe.

- Các nhóm làm bài vào phiếu bài tập
- HS làm việc cặp đôi
7


cặp.
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhóm
1 – a, 2 – b, 3 – e, 4 – d, 5 – c.
HĐ 3.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 4. GV yêu cầu hs thảo luận trả
lời câu hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
HĐ 5. GV yêu cầu hs thảo luận trả
lời câu hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs
B – Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc theo nhóm.
- HS thảo luận nhóm
- HS thảo luận nhóm

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Hs đạt chuản biết Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
- Hs trên chuân biết Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai
phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.
Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ2.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

8


Yêu cầu hs làm bài vào vở.
- GV giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 3.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
- HS làm bài vào vở.
- GV giúp đỡ hs làm bài.
Bài giải
Đã bán số gạo là :
7340 : 4 = 1835 ( kg)
Cửa hàng còn lại số kg gạo là :
7340 – 1835 = 5505(kg)
C - Hoạt động ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài - HS theo dõi, lắng nghe
- HS lắng nghe.
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ
ngày tháng 5năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 94. Em ôn tập về hình học( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Xác định góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng. Tính chu vi hình tam giác, hình
chữ nhật, hình vuông.Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình đơn giản tạo
bởi hình chữ nhật, hình vuông.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.

Yêu cầu hs làm bài vào vở theo cặp
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS làm việc cặp đôi làm bài vào vở

9


GV yêu cầu hs quan sát hình và trả lời - HS làm bài cặp đôi thực hiện
câu hỏi
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
- Chu vi hình tam giác là :
26 + 18 + 30 = 64(cm)
- Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :
( 44 + 38) x 2 = 164 (m)
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS làm bài cặp đôi

- HS lắng nghe.

Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 34B. Ông trăng ơi, xuống đây ! ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết tên riêng nước ngoài, viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch hoặc
từ ngữ có dấu hỏi, dấu ngã. Nghe viết đoạn thơ.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 2. Thi viết tên các nước.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi thi
viết tên các nước vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
HĐ 3. Nghe viết

- HD làm việc cá lớp làm bài vào vở.

10


GV đọc cho hs viết bài : Thì thầm.
GV chấm chữa bài cho hs
HĐ 4. Điền vào chỗ trống

GV chọn ý a cho hs làm bài cặp đôi.
GV giúp đỡ hs làm bài.
a) Trước, trên.( là cái chân )
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS viết bài vào vở
HS đổi vở soát bài cho bạn

- HS làm bài theo cặp

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 34 C. Bầu trời trong cơn mưa thế nào ? ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ Mưa.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A– Hoạt động cơ bản
HĐ 1. Nêu sự khác biệt

Yêu cầu hs quan sát tranh theo nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
HĐ 2. Nghe đọc bài

GV đọc mẫu bài : Mưa cho hs

- HS quan sát tranh theo nhóm.

- HS lắng nghe
11


HĐ 3. Đọc từ giải nghĩa
GV yêu cầu hs đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa
GV kiểm tra kết quả hoạt động của
hs.
HĐ 4. Nghe hướng đẫn đọc

- HS làm việc cá nhân đọc bài.

GV hướng dẫn đọc mẫu từ ngữ và
câu cho hs.
GV yêu cầu hs đọc
HĐ 5. Đọc trong nhóm

- HS theo dõi
- HS đọc

GV yêu cầu hs đọc bài theo nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6. Trả lời câu hỏi

- HS làm việc trong nhóm đọc bài.

- HS làm việc nhóm thực hiện
Yêu cầu hs trao đổi trả lời câu hỏi
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- Hoạt động kết thúc.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ X hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ X hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
12


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ X hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ
ngày tháng 5năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 94. Em ôn tập về hình học( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Xác định góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng. Tính chu vi hình tam giác, hình
chữ nhật, hình vuông.Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình đơn giản tạo
bởi hình chữ nhật, hình vuông.
II. Các hoạt động dạy – học
-

13


HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A– Hoạt động thực hành
HĐ 4.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở
GV giúp đỡ hs làm bài
a) Chu vi hình vuông là :
8 x 4 = 32(cm)
Chu vi hình chữ nhật là :
( 9 + 7 ) x 2 = 32(cm)
- Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi
hình vuông.
b) Diện tích hình vuông là :
8 x 8 = 64 ( cm2)
Diện tích hình chữ nhật là :
9 x 7 = 63 ( cm2)
- Diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn
diện tích hình vuông
HĐ 5.
GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật là :
( 30 + 50 ) x 2 = 160 (m)
Cạnh hình vuông là :
160 : 4 = 40 (m)
HĐ 6.

- HS làm bài vào vở

Yêu cầu hs quan sát hình và giải bài
toán vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là :
7 x 5 = 35 (cm2)

- HS quan sát hình và làm bài vào vở

14


Diện tích hình vuông là :
2 x 2 = 4 ( cm2)
Diện tích hình M là :
35 + 4 = 39(cm2)
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 34 C. Bầu trời trong cơn mưa thế nào ? ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch, hoặc từ ngữ có dấu hỏi, dấu
ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động cơ bản
HĐ 7. Chọn ý trả lời đúng

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi chọn ý
trả lời đúng.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
Ý a.
HĐ 8. Viết vào vở câu trả lời
Yêu cầu hs viết câu trả lời ở HĐ 7
vào vở.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1. Đọc thuộc long bài thơ

Yêu cầu hs đọc thuộc lòng bài thơ
HĐ 2. Tìm các từ

- HS làm việc cặp đôi thực hiện

- HS viết bài vào vở

- HS đọc bài theo nhóm
15


Yêu cầu hs làm việc nhóm tìm từ
a) - Trời, Trăng
- Chân
GV giúp đỡ hs
- Hoạt động kết thúc.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Hs đạt chuẩn biết Làm tính với các số đo theo các đơn vị đo lượng đã học ( độ
dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt Nam)
- Hs trên chuẩn biết giải bài toán có lời văn liên quan đến đại lượng đã học.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi.
GV theo dõi giúp đỡ HS
ÝC
HĐ 2.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi.
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
HĐ 4.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

- HS làm việc cặp đôi làm bài vào vở.
16


Yêu cầu hs làm việc cá nhân giải bài
toán vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
Bài giải
Hòa có số tiền là :
2 x 5000 = 10000(đ)
Số tiền còn lại là :
10000 – 80000 = 2000( đ)
B - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS làm bài vào vở

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Hs trên chuẩn biết làm các bài tập có từ thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất.
- Hs đạt chuẩn biết cách viết chữ hoa A, M, N, V ( kiểu 2).
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

GV yêu cầu hs làm bàig vào bảng
nhóm
Yêu cầu hs làm việc theo nhóm
HĐ2.
GV chuẩn bị mẫu chữ A, M, N, V –
An Dương Vương
Tháp Mười …tên Bác Hồ.

- HS làm việc nhóm làm bài vào bảng
nhóm

- HS làm bài theo mẫu vào vở
17


GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- Hoạt động kết thúc.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch, hoặc từ ngữ có dấu hỏi, dấu
ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi chọn ý
trả lời đúng.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
Ý a.
HĐ 2.
Yêu cầu hs viết câu trả lời ở HĐ 7
vào vở.
HĐ 3.

Yêu cầu hs đọc thuộc lòng bài thơ
HĐ 4.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện

- HS viết bài vào vở

- HS đọc bài theo nhóm

18


Yêu cầu hs làm việc nhóm tìm từ
a) - Trời, Trăng
- Chân
GV giúp đỡ hs
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- Hoạt động kết thúc.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ
ngày tháng 5năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 95. Em ôn tập về giải toán ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tính giá
trị biểu thức.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
Bài giải
Đội hai trồng được số cây là :
4235 + 75 = 4310( cây)
Đội ba trồng đươc số cây là :
4310 + 90 = 4400(cây)
Đội ba trồng được nhiều hơn đội hai
số cây là ;
4400 – 4310 = 90( cây)
HĐ 2.

- HS làm bài vào vở

19


Yêu cầu hs giải bài toán vào vở
Bài giải
Cửa hàng đã bán số vở là ;
1340 : 4 = 335(quyển)
Cửa hàng còn lại số vở là :
1340 – 335 = 1005( quyển)
HĐ 3.

- HS làm bài vào vở

a
b

Yêu cầu hs làm bài vào vở
Bài giải
Số áo đã may được là :
24840 : 3 = 8280(áo)
Tổ đó còn phải may số áo là :
24840 – 8280 = 16560(áo)
HĐ 4.

Yêu cầu hs làm bài vào vở.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

HS làm bài vào
HS làm việc cá nhân làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 34 C. Bầu trời trong cơn mưa thế nào ? ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Luyện tập dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- Đọc và ghi lại ý chính của bài Vươn tới các vì sao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B– Hoạt động thực hành
20


HĐ 3. Điền vào chỗ trống
Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào
phiếu bài tập
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 4. Nghe đọc

- HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập

GV đọc mẫu bài : Vươn tới các vì sao - HS chú ý lắng nghe
C - Hoạt động ứng dụng
GV và HS bình chọn, khen ngợi
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×