Tải bản đầy đủ

Tuần 33

Tuần 33
Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 33A. Bầu trời và trái đất ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Cóc kiện trời.
- Nói về thiên nhiên.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.


GV tổ chức cho hs quan sát tranh
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2.

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 3.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhóm
1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a, 5 – e, 6 – g.
HĐ 4.

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh

- HS lắng nghe.

- Các nhóm làm bài vào phiếu bài tập
- HS làm việc cặp đôi

1


GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 6.

- HS theo dõi và đọc.

- HS đọc theo nhóm.- HS thảo luận nhóm
GV yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
- HS báo cáo kết quả bài học.
hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HS theo dõi, lắng nghe.
B– Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 33A. Bầu trời và trái đất ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Cóc kiện trời.
- Nói về thiên nhiên.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.
2


HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài nhóm chọn
câu trả lời đúng
Ý- b
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 2.

- HS làm việc nhóm thực hiện

GV yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
Đoạn 2.
HĐ 3.

- HS làm việc nhóm thực hiện

GV yêu cầu hs thảo luận nhóm chọn - HS hoạt động nhóm
câu trả lời đúng.
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
Ýb
YC hs báo cáo kết quả bài học.
- HS báo cáo kết quả bài học.
C – Hoạt động ứng dụng.
Nhận xét nhóm, cá nhân
- HS theo dõi, lắng nghe.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: Toán
`Bài 90. Em đã học được những gì ?
I. Mục Tiêu
- Tự đánh giá kết quả học tập về:
- Cộng, trừ các số có năm chữ số; nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một
chữ số.
- Giải bài toán có hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
3


GV chuẩn bị giấy kiểm tra cho học
- HS làm việc cá nhân làm bài vào giấy
sinh.
kiểm tra.
Yêu cầu hs làm bài vào giấy kiểm tra.
GV theo dõi hs làm bài
- Hoạt động kết thúc
- HS theo dõi, lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 91. Em ôn tập các số trong phạm vi 100 000( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em ôn tập về:
- Đoc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
- Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.
Sắp xếp một dãy số theo một thứ tự nhất định.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu làm bài cá nhân làm bài
vào vở.
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 2.

GV yêu cầu làm bài cá nhân làm bài
vào vở.
HĐ 3.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

4


GV yêu cầu hs làm bài cá nhân làm
bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
- 2027, 2032.
- 71030,71040
- 27500, 27 600.
HĐ 4.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs điền dấu lớn, dấu bé vào
- HS tính nhẩm làm bài vào vở
chỗ chấm.
- HS làm bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
- Hoạt động kết thúc
- HS theo dõi, lắng nghe.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 33B. Cóc kiện trời ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Cóc kiện trời.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm việc nhóm
HĐ 2.

GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm
trả lời câu hỏi
-GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm đọc bài SGK

- HS làm việc theo nhóm

5


Yêu cầu hs quan sát tranh tìm câu
văn phù hợp với mỗi tranh.
-GV theo dõi, giúp đỡ hs
Tranh 1 – b, tranh 2 – a, tranh 3 – d,
tranh 4 – c.
HĐ 4.

GV yêu cầu hs kể chuyện theo nhóm
GV giúp đỡ hs kể
HĐ 5.

- HS làm việc theo nhóm

- HS làm việc theo nhóm kể chuyện.

- HS cử đại diện nhóm thi kể trước lớp.
GV tổ chức cho hs kể chuyện trước
lớp.
GV và hs bình chọn bạn kể hay.
- Hoạt động kết thúc.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 33B. Cóc kiện trời ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Dùng phép nhân hóa miêu tả sự vật.
- Củng cố cách viết chữ hoa Y.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 6.
6


GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
Yêu cầu hs làm việc theo nhóm
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
GV chuẩn bị mẫu chữ Y – Phú Yên
Yêu trẻ, trẻ đến nhà …tuổi cho.
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- Hoạt động kết thúc.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc nhóm làm bài vào phiếu bài
tập.

- HS làm bài theo mẫu vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Hs đạt chuẩn Đọc và hiểu câu chuyện Cóc kiện trời.
- Hs trên chuẩn nói được một số điều về thiên nhiên.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.

7


HĐ 1.

GV tổ chức cho hs quan sát tranh
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhóm
1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a, 5 – e, 6 – g.
cho hs
HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh

- Các nhóm làm bài vào phiếu bài tập
- HS làm việc cặp đôi

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
- HS đọc theo nhóm.
đọc bài.
HĐ 4.

GV yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
B– Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS thảo luận nhóm
- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Đoc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.
Sắp xếp một dãy số theo một thứ tự nhất định.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
8

HĐHS


1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu làm bài cá nhân làm bài
vào vở.
GV theo dõi giúp đỡ HS
vào vở.
HĐ 2.
GV yêu cầu hs làm bài cá nhân làm
bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
- 2027, 2032.
- 71030,71040
- 27500, 27 600.
HĐ 3.

- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

- HS làm vào vở bài tập theo cặp.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs điền dấu lớn, dấu bé vào
chỗ chấm.
- HS tính nhẩm làm bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài
- HS làm bài vào vở
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2018
Tiết 1: Tiếng việt
Bài 33B. Cóc kiện trời (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết tên riêng nước ngoài. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ
ngữ có vần chứa o/ô. Nghe – viết một đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
9


III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

B – Hoạt động thực hành
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 2.
GV chuẩn bị phiếu bài tập A cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 3.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào phiếu
bài tập

GV đọc bài cho hs viết đoạn bài Cóc
kiện trời.
GV chấm chữa bài cho hs
HĐ 4.

- HS nghe, viết bài vào vở

GV yêu cầu hs đọc và viết tên một
số nước Đông Nam Á vào vở
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS viết bài vào vở.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 2: Toán
Bài 91. Em ôn tập các số trong phạm vi 100 000( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Em ôn tập về:
- Đoc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
- Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.
Sắp xếp một dãy số theo một thứ tự nhất định.
II. Các hoạt động dạy – học
10


HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B– Hoạt động thực hành
HĐ 5.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
51789
HĐ 6.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở

GV yêu cầu hs làm bài vào vở theo
mẫu.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 7.

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
a) 54678, 54768, 54786, 54827
b) 54827, 54786, 54768, 54678
HĐ 8.

- HS làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
a) 99 999
b)10 000
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 33 C. Mặt trời xanh của tôi ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đoc và hiểu bài thơ Mặt trời xanh của tôi.
11


II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A– Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

Yêu cầu hs quan sát tranh theo nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
HĐ 2.

GV đọc mẫu bài : Mặt trời xanh của
tôi
HĐ 3.

- HS quan sát tranh theo nhóm.

- HS lắng nghe

GV yêu cầu hs đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa
GV kiểm tra kết quả hoạt động của
hs.
HĐ 4.

- HS làm việc cá nhân đọc bài.

GV hướng dẫn đọc mẫu bài thơ cho
hs.
GV yêu cầu hs đọc
HĐ 5.

- HS theo dõi

GV yêu cầu hs đọc và trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.

- HS làm việc trong nhóm đọc và trả lời câu
hỏi.

- HS đọc

12


- Hoạt động kết thúc.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ V hoa (tiếp)
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ V hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ V hoa.
Quan sát.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nêu.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- HS đọc bài .
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- Lắng nghe.
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
- HS lắng nghe.
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
HS lắng nghe .
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
- HS viết bài nắn nót.
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
HS rút kinh nghiệm.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của - HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
cả lớp.
13


- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
Nghe kể chuyện về chiến thắng 30/4/1975,
giải phóng miền nam , thống nhất đất nước
-

-

-

I.Mục tiêu hoạt động:
-HS biết được diễn biến cơ bản và ý nghĩa quan trọng của chiến thắng
30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
-HS biết tự haò về chiến thắng 30/4 của quân và dân ta
-Hiểu được trách nhiệm của bản thân phải học tập,rèn luyện để xứng đáng là
con cháu của một dân tộc anh hùng
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo lớp.
III.Tài liệu và phương tiện
-Tư liệu về chiến thắng 30/4/1975 (tranh ảnh,băng hình ,nội dung thông tin)
-Máy chiếu đa năng, các phương tiện nghe nhìn khác (nếu có điều kiện)
-Một số tiết mục văn nghệ về chủ đề hoạt động
IV.Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
-GV có thể liên hệ với các cựu chiến binh hoặc cơ quan quân sự địa phương để
mời họ nói chuyện với HS trường hợp không mời được GV cần tìm kiếm thông
tin và chuẩn bị kể cho HS
-HS chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ về chiến thắng 30/4
Bước 2: Kể chuyện về chiến thắng 30/4/1975
-Văn nghệ chào mừng
-Tuyên bố lí do ,giới thiệu đại biểu
-Báo cáo viên kể chuyện cho HS nghe chú ý kết hợp giữa trình bày bằng lời
với sử dụng tranh ảnh,băng hình minh họa
-HS nêu các câu hỏi muốn tìm hiểu thêm về chiến thắng 30/4/1975,báo cáo
viên trả lời câu hỏi của HS
-HS biểu diễn một số bài hát,điệu múa ca ngợi chiến thắng 30/4/1975
Bước 3 Kết thúc
-HS phát biểu suy nghĩ của em sau khi nghe kể chuyện về chiến thắng
30/4/1975
-GV cảm ơn đại biểu. Nhắc nhở HS học tập,rèn luyện tốt để xứng đáng là con
em của một dân tộc anh hùngđã làm nên chiến công lịch sử 30/4/1975 lừng lẫy
thế giới
-Cả lớp hát bài: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
14


Bước 4 : Củng cố nhận xét giờ học
-GV NX giờ học
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 92. Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em ôn tập về:
- Công, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
- Tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân.
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.
- HS hoạt cặp đôi làm bài vào vở
-

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS làm bài vào vở

GV Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 3 .
- HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs giải bài toán vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
Cách 1
Mua thịt và mua rau hết số tiền là :
57 000 + 15000 = 72 000(đ)
Mẹ còn số tiền là :
100 000 – 72 000 = 28 000 (đ)
Cách 2
Mẹ mua thịt hết số tiền là :
15


100 000 – 57 000 = 43 000(đ)
Mẹ mua rau hết số tiền là :
43 000 – 15 000 = 28 000(đ)
HĐ 4 .
- HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV nhận xét bài làm cho hs.
HĐ 5.
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS làm bài vào vở

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 33 C. Mặt trời xanh của tôi ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ ngữ có vần o/ô.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động cơ bản
HĐ 6.

Yêu cầu hs thảo luận chọn câu trả lời
đúng.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
Câu 1. b
Câu 2. b
*****

- HS làm việc nhóm.

16


HĐ 7.

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi hỏi đáp.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 8.

Yêu cầu hs luyện đọc thuộc lòng hai
khổ thơ.
B- Hoạt động thực hành
HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- Hoạt động kết thúc.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc cặp đôi hỏi đáp.

- HS luyện đọc học thuộc lòng.

- HS làm việc nhóm viết đoạn văn tả cảnh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 4: TOÁN ( TC)
I. Mục Tiêu
- Hs đạt chuẩn biết cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
- Hs trên chuẩn biêt Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai
phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 2 .

- HS làm bài vào vở

17


Yêu cầu hs giải bài toán vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
Cách 1
Mua thịt và mua rau hết số tiền là :
57 000 + 15000 = 72 000(đ)
Mẹ còn số tiền là :
100 000 – 72 000 = 28 000 (đ)
Cách 2
Mẹ mua thịt hết số tiền là :
100 000 – 57 000 = 43 000(đ)
Mẹ mua rau hết số tiền là :
43 000 – 15 000 = 28 000(đ)
HĐ 3 .

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV nhận xét bài làm cho hs.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS trên chuẩn biết Dùng phép nhân hóa miêu tả sự vật.
- Hs đạt chuẩn biết cách viết chữ hoa Y.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

18


GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
Yêu cầu hs làm việc theo nhóm
HĐ 2.
GV chuẩn bị mẫu chữ Y – Phú Yên
Yêu trẻ, trẻ đến nhà …tuổi cho.
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- Hoạt động kết thúc.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc nhóm làm bài vào phiếu bài
tập.

- HS làm bài theo mẫu vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Hs trên chuẩn biếtViết tên riêng nước ngoài.
- Hs đạt chuẩn biết biết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ ngữ có vần
chứa o/ô.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.
GV chuẩn bị phiếu bài tập A cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 2.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào phiếu
bài tập

19


GV đọc bài cho hs viết đoạn bài Cóc
kiện trời.
GV chấm chữa bài cho hs
HĐ 3.

- HS nghe, viết bài vào vở

GV yêu cầu hs đọc và viết tên một
- HS viết bài vào vở.
số nước Đông Nam Á vào vở
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 92. Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Em ôn tập về:
- Công, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
- Tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân.
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 6.
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 7.

- HS làm bài vào vở

Yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
Bài giải
Mỗi thùng có số bóng đèn là :
20


34800 : 8 = 4350 ( bóng đèn) - HS làm bài vào vở
5 thùng thì có số bóng đèn là :
5 x 4350 = 21750( bóng đèn) - HS lắng nghe
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 33 C. Mặt trời xanh của tôi ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đoạn văn tả cảnh thiên nhiên có dùng phép nhân hóa. Luyện tập ghi chép sổ
tay.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B– Hoạt động thực hành
HĐ 2.

Yêu cầu hs hoạt động cả lớp bình
chọn bài văn hay nhất.
HĐ 3.

- Cả lớp bình chọn bài văn hay trước lớp
- HS làm bài vào phiếu bài tập

GV chuẩn bị phiếu b bài tập cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

- HS làm việc cá nhân đọc và tìm ý chính
của bài

Yêu cầu hs đọc và tìm ý chính của
bài
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
a) Sách Đỏ là : … có nguy cơ tuyệt
chủng.
HĐ 5.

- HS làm việc cá nhân thực hiện.

21


Yêu cầu hs viết ý chính ở HĐ 4 vào
vở
C - Hoạt động ứng dụng
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×