Tải bản đầy đủ

Tuần 32

Tuần 30
Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 32A. Hãy yêu thương vạn vật sống quanh ta (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Người đi săn và con vượn.
- Nói về các việc làm bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.


GV tổ chức cho hs quan sát tranh
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2.

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 3.

- HS hoạt động cả lớp quan sát tranh

- HS lắng nghe.

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi đọc - HS làm việc cặp đôi
từ ngữ và lời giải nghĩa.
-GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 4.

GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.

- HS làm việc cả lớp
1


GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 5.

- HS theo dõi và đọc.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
- HS đọc theo nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 6. GV yêu cầu hs thảo luận trả
- HS thảo luận nhóm
lời câu hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
C – Hoạt động kết thúc


Nhận xét nhóm, cá nhân
- HS báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 32A. Hãy yêu thương vạn vật sống quanh ta( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Người đi săn và con vượn.
- Nói về các việc làm bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi chọn
câu trả lời đúng
Câu 1. ý b
Câu 2. ý b
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 2.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện

2


GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi hỏi –
đáp.
HĐ 3.

- HS làm việc cặp đôi

- HS hoạt động nhóm
GV yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời
câu hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 4.

Yêu cầu hs tìm bài hát về con vật .
HĐ 5.

- HS cả lớp tìm và hát.

- HS kể việc làm để bảo vệ môi trường.
Yêu cầu hs kể những việc làm để bảo
vệ môi trường.
- HS báo cáo kết quả bài học.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
C – Hoạt động ứng dụng.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: Toán
Bài 87. Luyện tập chung
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số và giải bài
toán có hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

3


GV yêu cầu làm bài cá nhân làm bài
vào vở theo mẫu.
a) 14721 : 3 = 4907
3823 : 4 = 775 ( dư 3)
b) – 13608 x 4 = 54432
- 53120 : 6 = 8186 (dư 4)
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 2.

- HS làm bài theo mẫu vào vở bài tập.

GV yêu cầu hs tính nhẩm làm bài
vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS tính nhẩm làm bài vào vở

GV yêu cầu hs giải bài toán vào vở
a) Chiều rộng hình chữ nhật là :
35 : 5 = 7 cm
Diện tích hình chữ nhật là :
35 x 7 = 245( cm2)
b) Thứ bảy trong tháng ba là các
ngày 15. 23, 30.
GV theo dõi giúp đỡ HS
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS làm việc cá nhân

- HS làm bài vào vở

- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 88. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiếp theo ) ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em biết:
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
4


2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài theo nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
a) 35 : 7 = 5 (l)
b) 10 : 5 = 2 (can)
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

- HS làm việc nhóm.

GV yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
- HS làm bài vào vở.
Mỗi đĩa có số quả cam là :
24 : 4 = 6 ( quả)
36 quả táo cần số đĩa là :
36 : 6 = 6 ( đĩa)
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
- HS lắng nghe.
bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 32B. Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Người đi săn và con vượn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.

5


HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm việc nhóm
HĐ 2.

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh
SGK

GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm tìm
câu văn phù hợp với mỗi tranh.
Tranh 1: Bác thợ săn vào rừng đi săn
Tranh 2 : Bác thợ săn bắn con vượn
Tranh 3 : Vượn mẹ Vắt sữa bón con
Tranh 4: Bác thợ săn bẻ gãy nỏ
-GV theo dõi, giúp đỡ hs kể
HĐ 3.

- HS làm việc theo nhóm

Yêu cầu hs kể chuyện trong nhóm
HĐ 4. GV yêu cầu hs thi kể chuyện
trước lớp.
GV và hs bình chọn bạn kể hay.
B- Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc theo nhóm

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Tiếng việt
Bài 32B. Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta ( tiết 2 )
I – Mục tiêu:
- Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì?
- Củng cố cách viết chữ hoa X.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
6


A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 4.

GV yêu cầu hs thi kể chuyện trước
lớp.
GV và hs bình chọn bạn kể hay.
HĐ 5.

- HĐ cả lớp.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- HS làm bài theo mẫu vào vở

GV chuẩn bị mẫu chữ X – Đồng
Xuân
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.

- HS viết bài vào vở.

C - Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Đọc và hiểu câu chuyện Người đi săn và con vượn.
- Hs trên chuẩn Nói được về các việc làm bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
7


A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 2.

- HS lắng nghe.

GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 3.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 4. GV yêu cầu hs thảo luận trả
lời câu hỏi
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
C – Hoạt động kết thúc
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc cả lớp
- HS theo dõi và đọc.

- HS đọc theo nhóm.
- HS thảo luận nhóm

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số và giải bài
toán có hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
8


HĐ 1.

GV yêu cầu làm bài cá nhân làm bài
vào vở theo mẫu.
a) 14721 : 3 = 4907
3823 : 4 = 775 ( dư 3)
b) – 13608 x 4 = 54432
- 53120 : 6 = 8186 (dư 4)
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 2.

- HS làm bài theo mẫu vào vở bài tập.

GV yêu cầu hs tính nhẩm làm bài
vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS tính nhẩm làm bài vào vở

GV yêu cầu hs giải bài toán vào vở
a) Chiều rộng hình chữ nhật là :
35 : 5 = 7 cm
Diện tích hình chữ nhật là :
35 x 7 = 245( cm2)
b) Thứ bảy trong tháng ba là các
ngày 15. 23, 30.
GV theo dõi giúp đỡ HS
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS làm bài vào vở

- HS làm việc cá nhân

- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 88. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiếp theo ) ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Tính giá trị của biểu thức.
9


II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B– Hoạt động thực hành
HĐ 2.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
Bài giải
Mỗi túi có số kg đường là :
30 : 6 = 5 (kg)
35 kg đường cần số túi là :
35 : 5 = 7 (túi)
HĐ 3.

- HS hoạt cá nhân làm bài vào vở

GV Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
Bài giải
Mỗi cái áo thì có số cúc là :
30 : 5 = 6 (cúc áo)
48 cái cúc thì dùng cho được số áo
là :
48 : 6 = 8(áo)
HĐ 4.

- HS làm bài vào vở

Yêu cầu hs làm bài vào vở
a. Đúng, b. Sai, c. Sai, d. Đúng
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 5.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV nhận xét bài làm cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở
- HS lắng nghe

10


Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 32B. Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta ( tiết 3 )
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc v/d.Nghe – viết một đoạn
văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 2.

GV chuẩn bị mẫu chữ X – Đồng
Xuân
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- HĐ 3,4.

- HĐ 4.

- HS làm bài.
- HS làm bài theo mẫu vào vở
- HS viết bài vào vở.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

C - Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 32 C. Nhưng chuyện lí thú trên hành tinh của chúng ta ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Cuốn sổ tay.
II – Tài liệu và phương tiện
11


Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A– Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

Yêu cầu hs quan sát và kể tên các
hành tinh trong tranh
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
HĐ 2.

GV đọc mẫu bài : Cuốn sổ tay
HĐ 3.

- HS quan sát và kể tên các hành tinh
trong tranh theo nhóm.

- HS lắng nghe

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
cặp.
GV kiểm tra kết quả hoạt động của
hs.
HĐ 4.

- HS làm bài theo cặp

GV hướng dẫn đọc mẫu từ ngữ cho
hs.
GV yêu cầu hs đọc
HĐ 5.

- HS theo dõi

GV yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
- Hoạt động kết thúc.

- HS đọc
- HS đọc bài trong nhóm
12


GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ U hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ U hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ U hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
13

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.


- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 19 tháng 4 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 89. Luyện tập chung ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại:
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Viết và tính giá trị của biểu thức.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở theo
tóm tắt
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
HĐ 2.

- HS làm bài theo nhóm

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
a) 9920
b) 9296
c) 449204
d) 85806
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

GV yêu cầu làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
Mỗi thùng có số l nước mắm là :

- HS làm bài vào vở
14


750 : 5 = 150(l)
7 thùng thì có số l là :
150 x 7 = 1050(l)
HĐ 4.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
Mỗi hàng có số người là :
54 : 6 = 9 (người)
144 người thì xếp được số hàng là :
144 : 9 = 16(hàng)
- HS làm bài vào vở
HĐ 5.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
Cạnh của hình vuông là :
24 : 4 = 6(cm)
Diện tính của hình vuông đó là :
6 x 6 = 36(cm2)
- HS làm bài vào vở
B - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở

- HS đổi vở soát bài.

- HS lắng nghe.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 32 C. Nhưng chuyện lí thú trên hành tinh của chúng ta ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Luyện tập dùng dấu chấm và dấu hai chấm.
- viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc v/d.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động cơ bản
15


HĐ 6,7,8.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm trả lời
câu hỏi.
GV theo dõi hs làm bài.
HĐ 7, 8. Yêu cầu hs hoạt động
nhóm
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

- HS làm việc cặp đôi làm bài vào phiếu
bài tập.

GV yêu cầu các nhóm chơi trò chơi
- HS chơi trò chơi theo nhóm.
Thi tìm từ nhanh.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
a) Lào, Nam Cực, Thái Lan
b) Vàng, dừa, voi.
- Hoạt động kết thúc.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- HS trên chuẩn biết Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS đạt chuẩn biết Tính giá trị của biểu thức.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B– Hoạt động thực hành
HĐ 2.
16


- HS hoạt cá nhân làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
Bài giải
Mỗi túi có số kg đường là :
30 : 6 = 5 (kg)
35 kg đường cần số túi là :
35 : 5 = 7 (túi)
HĐ 3.
- HS làm bài vào vở
GV Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
Bài giải
Mỗi cái áo thì có số cúc là :
30 : 5 = 6 (cúc áo)
48 cái cúc thì dùng cho được số áo
là :
48 : 6 = 8(áo)
HĐ 4.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
a. Đúng, b. Sai, c. Sai, d. Đúng
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS trên chuẩn biết Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì?
- HS đạt chuẩn biết cách viết chữ hoa X.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
17


3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

GV chuẩn bị mẫu chữ X – Đồng
Xuân
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
C - Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài theo mẫu vào vở

- HS viết bài vào vở.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Hs treen chuẩn biết cách dùng dấu chấm và dấu hai chấm.
- Hs đạt chuẩn viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc v/d.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động cơ bản
HĐ 6,7,8.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm trả lời

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
18


câu hỏi.
GV theo dõi hs làm bài.
HĐ 7, 8. Yêu cầu hs hoạt động
nhóm
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

- HS làm việc cặp đôi làm bài vào phiếu
bài tập.

- HS chơi trò chơi theo nhóm.
GV yêu cầu các nhóm chơi trò chơi
Thi tìm từ nhanh.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
a) Lào, Nam Cực, Thái Lan
b) Vàng, dừa, voi.
- Hoạt động kết thúc.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 89. Luyện tập chung ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại:
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Viết và tính giá trị của biểu thức.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A– Hoạt động thực hành
HĐ 1.
19


GV yêu cầu hs làm bài vào vở theo
tóm tắt
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
HĐ 2.

- HS làm bài theo nhóm

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
a) 9920
b) 9296
c) 449204
d) 85806
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

GV yêu cầu làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
Mỗi thùng có số l nước mắm là :
750 : 5 = 150(l)
7 thùng thì có số l là :
150 x 7 = 1050(l)
HĐ 4.

- HS làm bài vào vở

Yêu cầu hs làm bài vào vở
Mỗi hàng có số người là :
54 : 6 = 9 (người)
144 người thì xếp được số hàng là :
144 : 9 = 16(hàng)
- HS làm bài vào vở
HĐ 5.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
Cạnh của hình vuông là :
24 : 4 = 6(cm)
Diện tính của hình vuông đó là :
6 x 6 = 36(cm2)
- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở

20


B - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học
- HS lắng nghe.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 32 C. Nhưng chuyện lí thú trên hành tinh của chúng ta ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B– Hoạt động thực hành
HĐ 3.
GV yêu cầu hs viết đoạn văn từ 7 đến - HS làm bài vào vở
10 câu kể về việc đã làm về bảo vệ
môi trường theo gợi ý.
+ GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs.
HĐ 4.

GV thay đổi HĐ nhóm thành HĐ cả
lớp bình chọn bài văn hay.
C - Hoạt động ứng dụng.
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc bài văn trước lớp
- Cả lớp bình chọn bài văn hay.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
21


- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×