Tải bản đầy đủ

Tuần 31

Tuần 31
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 31A. Cùng sống trong ngôi nhà trái đất ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh.
- Nói về những hành động, việc làm bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.


GV tổ chức cho hs quan sát tranh
GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 2.

- HS hoạt động cả lớp quan sát tranh

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 3.

- HS lắng nghe.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
-GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 4.

GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.

- HS làm việc nhóm

- HS làm việc cả lớp
1


GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 5,6.

- HS theo dõi và đọc.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
- HS đọc theo nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 6. GV yêu cầu hs thảo luận tìm
- HS thảo luận nhóm
câu trả lời đúng.


GV theo dõi, chốt bài cho hs.
Câu 1: Ý c
Câu 2 : Ý a
B – Hoạt động kết thúc.
- HS báo cáo kết quả bài học.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 31A. Cùng sống trong ngôi nhà trái đất ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh.
- Nói về những hành động, việc làm bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi hỏi –
đáp.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
( Câu c)
HĐ 2.

- HS làm việc cặp đôi hỏi - đáp

2


GV yêu cầu hs viết lại câu trả lời ở
HĐ 1 vào vở
HĐ 3.

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi hỏi
- đáp
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 4.

Yêu cầu hs liên hệ thực tế về cách
bảo vệ môi trường
YC hs báo cáo kết quả bài học.
C – Hoạt động ứng dụng.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc cá nhân.

- HS hoạt động cặp đôi

- HS thảo luận cặp đôi
- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 85. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em biết:
- Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

GV chuẩn bị mặt đồng hồ cho các
nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
HĐ 2.

- HS làm việc nhóm chơi trò chơi Quay
số.

3


GV yêu cầu hs đọc nội dung trong
sách.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

Yêu cầu hs làm bài vào vở đặt tính
rồi tính.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS làm việc nhóm đọc bài.

- HS làm bài vào vở.

- HS lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 85. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B– Hoạt động thực hành
HĐ 1.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS hoạt cá nhân làm bài vào vở

GV Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
a) Lần sau chuyển được là :
27150 x 2 = 54300(kg)
Cả hai lần chuyển được là :

- HS làm bài vào vở

4


27150 + 54300 = 81450(kg)
b) Ba lần lấy ra số dầu là :
3 x 10715 = 32145(l)
Trong kho còn lại là :
63150 – 32145 = 31005(l)
HĐ 3.
- HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 4.
- HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV nhận xét bài làm cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 31B. Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau ( tiết1 )
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Bác xĩ Y-éc-xanh.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm việc nhóm
GV nhận xét
1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b.
HĐ 2.

- HS hoạt động cả lớp hát một bài hát.

5


- HS đọc bài theo cặp.
GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi thay
nhau đọc lời của bác sĩ Y – éc – xanh.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm
kể chuyện
-GV theo dõi, giúp đỡ hs kể
HĐ 4.

- HS làm việc theo nhóm thực hiện.

- HS cử đại diện nhóm thi kể trước lớp.
GV yêu cầu hs thi kể chuyện trước
lớp.
GV và hs bình chọn bạn kể hay.
B - Hoạt động kết thúc
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 31B. Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau ( tiết 2 )
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về một số nước trên thế giới.
- Củng cố cách viết chữ hoa V.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 5.

6


Yêu cầu hs quan sát tranh trong sách
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 6.

HS quan sát tranh trong sách

Yêu cầu hs đọc đoạn văn và nói về
một nước mà em biết.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV chuẩn bị mẫu chữ V – Văn Lang
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài theo mẫu vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Đọc và hiểu câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh.
- HS trên chuẩn biết Nói về những hành động, việc làm bảo vệ môi trường.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.

7


HĐ 1.

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 2.

- HS lắng nghe.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
-GV theo dõi, nhận xét hs
cho hs
HĐ 3

- HS làm việc nhóm

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
- HS đọc theo nhóm.
đọc bài.
HĐ 6. GV yêu cầu hs thảo luận tìm
câu trả lời đúng.
- HS thảo luận nhóm
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
Câu 1: Ý c
Câu 2 : Ý a
B – Hoạt động kết thúc.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS báo cáo kết quả bài học.
GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn biết Tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.
- HS trên chuản biết giait bài toán có lời văn
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B– Hoạt động thực hành
8


HĐ 1.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS hoạt cá nhân làm bài vào vở

GV Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
a) Lần sau chuyển được là :
27150 x 2 = 54300(kg)
Cả hai lần chuyển được là :
27150 + 54300 = 81450(kg)
b) Ba lần lấy ra số dầu là :
3 x 10715 = 32145(l)
Trong kho còn lại là :
63150 – 32145 = 31005(l)
HĐ 3.

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
C - Hoạt động ứng dụng
- HS lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018
Tiết 1: Tiếng việt
Bài 31B. Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe – viết một đoạn văn.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
9


2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài

- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

B – Hoạt động thực hành
HĐ 2.

GV đọc cho hs viết vào vở đoạn văn : - HS nghe – viết bài vào vở
Bác sĩ Y – éc – xanh.
GV chấm chữa bài cho hs.
HĐ 3.

GV chuẩn bị phiếu a cho các nhóm.
HĐ 4.

- HS làm bài theo nhóm

Yêu cầu hs làm bài vào vở
- HS làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe, ghi nhớ
GV nhận xét tiết học.
Tiết 2: Toán
Bài 86. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Đố
bạn

- HS chơi trò chơi theo cặp.
10


GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
HĐ 2.

GV yêu cầu hs đọc và nói cho bạn
cách đặt tính và tính
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi đặt tính
và tính.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- Hoạt động kết thúc.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học

- HS đọc và hướng dẫn bạn cách đặt tính
và tính

- HS làm bài cặp đôi thực hiện
- HS đổi vở soát bài.
- HS lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 31 C. Trồng cây cho trái đất mãi xanh tươi ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ Bài hát trông cây.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

Yêu cầu hs quan sát và kể tên các
loài cây trong tranh
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
HĐ 2.

- HS quan sát và kể tên các loại cây trong
tranh theo nhóm.

11


GV yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm bài: Bài hát trồng cây
HĐ 3.

- HS đọc bài theo nhóm

GV yêu cầu hs làm việc cá nhân đọc
từ ngữ và lời giải nghĩa.
GV kiểm tra kết quả hoạt động của
hs.
HĐ 4.

- HS làm việc cá nhân thực hiện

GV hướng dẫn, đọc mẫu từ ngữ cho
hs.
GV yêu cầu hs đọc
HĐ 5.

- HS theo dõi

GV yêu cầu hs thảo luận chọn câu trả - HS thảo luận trả lời câu hỏi.
lời đúng.
Câu 1. Ý c
Câu 2. Ý c
Câu 3. Ý b.
GV theo dõi, nhận xét.
- Hoạt động kết thúc
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ T hoa (tiếp)
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ T hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
12


Hoạt động của GV
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ T hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

Hoạt động của HS
Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
- Gấp chim hòa bình
-

I.Mục tiêu hoạt động:
Thông qua hoạt động gấp chim hòa bình bằng giấy,nhằm:
-Giáo dục HS lòng yêu hòa bình
-Rèn cho HS tính kheó léo kiên nhẫn
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo lớp.
III.Tài liệu và phương tiện
-Giấy trắng hoặc giấy màu hình vuông khổ 22x22cm để gấp chim hòa bình,mỗi
HS có 2-4 tờ
- IV.Các bước tiến hành:
13


-

Bước 1:Gấp chim hòa bình
-GV giới thiệu ý nghĩa của chim hòa bình và việc gấp chim hòa bình bằng giấy
-Giới thiệu cho HS quan sát 1 con chim hòa bình bằng giấy hoàn chỉnh
-GV gấp mẫu trước 1 lần để HS quan sát
-GVyêu cầu HS đặt giấy trên bàn và hướng dẫn HS thực hiện từng thao tác gấp
chim giấy
- -HS thực hành gấp chim giấy theo sự hướng dẫn của GV
- -Sau khi đã gấp xong chim hòa bình lần thứ nhất,HS tiếp tục gấp tiếp các con
chim khác
- Bước 2: Trưng bày sản phẩm
- -HS trưng bày sản phẩm đã gấp được của mình lên bàn
- -Cả lớp đi tham quan và bình chọn chim hòa bình đẹp nhất
- Bước 3 :Đánh giá
- -GVNX kết quả làm việc của HS ,khen ngợi HS đã gấp được các chim giấy
đẹp.
- -Nhắc HS những lúc rỗi tranh thủ gấp nhiều chim hòa bình mang lại điều may
mắn và hạnh phúc cho mình và mọi người
- Bước 4 :Củng cố nhận xét giờ học
- -GV NX giờ học
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 86. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Em biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài cá nhân làm
bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS làm bài vào vở.

14


GV yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
a) Cửa hàng đã bán số xi măng là :
36550 : 5 = 7310 (kg)
Cửa hàng còn lại số xi măng là :
36550 – 7310 = 29 240 (kg)
b) Xếp được nhiều nhất số hộp và
còn thừa số quả trứng là :
13627 : 6 = 2271( hộp)
Còn thừa 1 quả
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở tính
giá trị của biểu thức.
GV theo dõi hs.
HĐ 4.

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- HS làm bài vào vở
51437 : 6 = 8572( dư 5)
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
- HS lắng nghe.
bài tốt.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 31 C. Trồng cây cho trái đất mãi xanh tươi ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B - Hoạt động thực hành

15


HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi đặt dấu
- HS làm việc cặp đôi
phẩy trong câu
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

Yêu cầu hs chép lại vào vở một câu
đã điền đúng vào vở.
HĐ 3.

- HS làm bài vào vở

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

- HS làm bài vào phiếu bài tập

Yêu cầu hs đặt câu vào vở
GV nhận xét bài cho hs
- Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân kể hay
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 4: TOÁN ( TC)
I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
- Hs trên chuẩn biết giải bài toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.
16


- HS làm bài vào vở.
GV yêu cầu hs làm bài cá nhân làm
bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.
- HS làm bài vào vở
GV yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
a) Cửa hàng đã bán số xi măng là :
36550 : 5 = 7310 (kg)
Cửa hàng còn lại số xi măng là :
36550 – 7310 = 29 240 (kg)
b) Xếp được nhiều nhất số hộp và
còn thừa số quả trứng là :
13627 : 6 = 2271( hộp)
Còn thừa 1 quả
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.
- HS làm bài vào vở
GV yêu cầu hs làm bài vào vở tính
giá trị của biểu thức.
GV theo dõi hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe
- HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn viết được một đoạn văn theo mẫu.
- HS trên chuẩn Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, từ ngữ có dấu
hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
17


B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV cho hs viết vào vở đoạn văn :
GV chấm chữa bài cho hs.
HĐ 2.

GV chuẩn bị phiếu a cho các nhóm.
HĐ 3.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS viết bài vào vở

- HS làm bài theo nhóm

- HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B - Hoạt động thực hành

18


HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi đặt dấu
- HS làm việc cặp đôi
phẩy trong câu
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

Yêu cầu hs chép lại vào vở một câu
đã điền đúng vào vở.
HĐ 3.

- HS làm bài vào vở

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

- HS làm bài vào phiếu bài tập

Yêu cầu hs đặt câu vào vở
GV nhận xét bài cho hs
- Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân kể hay
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 87. Luyện tập chung
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại nhân (chia) số có năm chứ số với(cho) số có một chữ số và giải bài toán
có hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
19


B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.
GV yêu cầu làm bài cá nhân làm bài vào vở - HS làm bài theo mẫu vào vở bài
tập.
theo mẫu.
a) 14721 : 3 = 4907
3823 : 4 = 775 ( dư 3)
b) – 13608 x 4 = 54432
- 53120 : 6 = 8186 (dư 4)
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 2.

GV yêu cầu hs tính nhẩm làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs giải bài toán vào vở
a) Chiều rộng hình chữ nhật là :
35 : 5 = 7 cm
Diện tích hình chữ nhật là :
35 x 7 = 245( cm2)
b) Thứ bảy trong tháng ba là các ngày 15.
23, 30.
GV theo dõi giúp đỡ HS
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài tốt.

- HS làm việc cá nhân

- HS tính nhẩm làm bài vào vở
- HS làm bài vào vở

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 31C. Trồng cây cho trái đất mãi xanh tươi ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đoạn văn về hoạt động bảo vệ môi trường, trao đổi ý kiến về bảo vệ môi
trường.
- Luyện tập dùng dấu phẩy.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
20


HĐGV

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
HĐ 5.

GV yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi
GV theo dõi, nhận xét
HĐ 6.

Hoạt động cá nhân yêu cầu hs viết
đoạn văn ngăn vào vở
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
GV nhận xét bài cho hs
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân kể hay
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học

- HS làm việc nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

- HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
21


Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×