Tải bản đầy đủ

Tuần 30

Tuần 30
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2 ,3: Tiếng việt
Bài 30A. Bạn biết gì về bè bạn năm châu ? ( tiết 1, 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm – bua.
- Nói về bạn bè năm châu.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.


GV tổ chức cho hs quan sát tranh và
trả lời câu hỏi theo cặp.
GV theo dõi, nhận xét các nhóm.
HĐ 2.

GV giới thiệu bức tranh SGK.
- GV đọc mẫu bài cho hs.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi.
-GV theo dõi, nhận xét hs

- HS hoạt động cặp đôi quan sát trả lời câu
hỏi.

- HS quan sát.
- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo cặp.

HĐ 4.
1


- HS làm việc cả lớp
GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs

- HS theo dõi và đọc.
- HS đọc theo nhóm.

HĐ 5,6.
Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm. - HS thảo luận nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 6. GV yêu cầu hs thảo luận tìm
- HS thảo luận nhóm chơi trò chơi phỏng


trả lời câu hỏi.
vấn.
“ Câu chuyện xảy ra ở Lúc – xăm –
bua ”
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
. đất )
Tiết 2
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV yêu cầu hs thảo luận và trả lời
câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 2.

- HS làm việc nhóm.

GV yêu cầu hs nói về các bạn trong
- HS làm việc cá nhân.
câu chuyện.
( Chúng ta đoàn kết quý mến nhau
sống trong một ngôi nhà chung là trái
đất )
GV nhận xét kết quả hoạt động của
hs.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm chơi
trò chơi phỏng vấn.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.

- HS thảo luận nhóm chơi trò chơi phỏng
vấn.
2


YC hs báo cáo kết quả bài học.
C – Hoạt động ứng dụng.
Nhận xét nhóm, cá nhân
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 82. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
- Giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, quan sát.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

- HS làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở theo
mẫu.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS làm bài theo mẫu.

Yêu cầu hs làm bài vào vở tính chu
vi và diện tích hình chữ nhật
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4. Yêu cầu hs đọc và giải bài
toán vào vở
Bài giải
Ngày thứ hai bán được số kg gạo

- HS quan sát hình chữ nhật và làm bài
vào vở bài tập.
- HS đọc và giải bài toán.

3


là :
9465 + 705 = 10170 ( kg)
Cả hai ngày cửa hàng bán được số
kg gạo là :
10170 + 9465 = 19635( kg )
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 5.
- HS quan sát tóm tắt và giải bài toán.
Yêu cầu hs giải bài toán theo tóm tât
vào vở.
Bài giải
Vải đỏ dài số m là :
3 x 26 = 78( m )
Cả hai loại vải có số m là :
78 + 26 = 104 ( m )
- HS báo cáo
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 83. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em biết:
- Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

4


GV yêu cầu hs làm bài cặp đôi
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS làm bài cặp đôi

GV yêu cầu hs đọc nội dung trong
STK.
GV theo dõi hs đọc
HĐ 3.

- HS làm bài theo cặp

Yêu cầu hs làm bài theo cặp
GV yêu cầu hs đổi vở kiểm tra kết
quả
HĐ 4.

Yêu cầu hs làm bài theo cặp
GV yêu cầu hs đổi vở kiểm tra kết
quả
GV nhận xét bài làm cho hs.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS đọc

- HS đổi vở kiểm tra kết quả bài của bạn
- HS làm bài theo cặp
- HS đổi vở kiểm tra kết quả bài của bạn

- HS lắng nghe

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 30 B. Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu ? ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc- xăm – bua.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

5


- HS hoạt động cả lớp hát một bài hát.
GV yêu cầu hs cả lớp hát một bài về
bạn bè năm châu.
GV nhận xét khen ngợi hs
HĐ 2.
- Kể chuyện theo nhóm
GV yêu cầu hs làm việc nhóm kể câu
chuyện Gặp gỡ ở Lúc xăm – bua theo
gợi ý
GV theo dõi các nhóm kể
HĐ 3.
- HS làm việc theo nhóm thực hiện.
- HS làm việc nhóm
GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm
trả lời câu hỏi bằng gì ?
a) Bằng vòi
b) Bằng nan tre dán giấy bóng kính
c) Bằng tài năng của mình
-GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 4.

Yêu cầu hs làm bài vào vở ở
YC hs báo cáo kết quả bài học.
B – Hoạt động thực hành.
- Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài vào vở.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Tiếng việt
Bài 30 B. Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu ? ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết hoa chữ U.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
6


II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 5.

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi hỏi, đáp
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV chuẩn bị mẫu chữ U – Uông Bí
GV giải nghĩa câu tục ngữ SGK.
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

Nội dung cần lưu ý
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện.

- HS làm bài vào vở

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Đọc và hiểu bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm – bua.
- Hs trên chuẩn Nói được về bạn bè năm châu.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
7


HĐ 1.

GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc từ
ngữ và câu.
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
HĐ 2.

- HS làm việc cả lớp
- HS theo dõi và đọc.
- HS đọc theo nhóm.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
- HS thảo luận nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
HĐ 3. GV yêu cầu hs thảo luận tìm
- HS thảo luận nhóm chơi trò chơi phỏng
trả lời câu hỏi.
vấn.
“ Câu chuyện xảy ra ở Lúc – xăm –
bua ”
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
. đất )
Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn biết công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
- HS trên chuẩn biết giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

Yêu cầu hs làm bài vào vở tính chu
vi và diện tích hình chữ nhật
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.

- HS quan sát hình chữ nhật và làm bài
vào vở bài tập.
8


HĐ 2. Yêu cầu hs đọc và giải bài
toán vào vở
Bài giải
Ngày thứ hai bán được số kg gạo
là :
9465 + 705 = 10170 ( kg)
Cả hai ngày cửa hàng bán được số
kg gạo là :
10170 + 9465 = 19635( kg )
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 3.

- HS đọc và giải bài toán.

Yêu cầu hs giải bài toán theo tóm tât
- HS quan sát tóm tắt và giải bài toán.
vào vở.
Bài giải
Vải đỏ dài số m là :
3 x 26 = 78( m )
Cả hai loại vải có số m là :
78 + 26 = 104 ( m )
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
- HS báo cáo
học.
- Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
- HS lắng nghe.
bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 30 B. Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu ? ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch, hoặc từ ngữ có vần êt/ êch.
- Viết đúng đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐ HS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
9


2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài
B – Hoạt động thực hành
HĐ 2.

GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm
trả lời câu hỏi bằng gì ?
a) Bằng vòi
b) Bằng nan tre dán giấy bóng kính
c) Bằng tài năng của mình
-GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 3.

Yêu cầu hs làm bài vào vở ở HĐ 3.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
HĐ 4.

- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS làm việc theo nhóm thực hiện.
- HS làm việc nhóm

- HS làm việc nhóm.

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi hỏi, đáp
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 5.
GV yêu cầu hs đổi vở soát lỗi.
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện.
GV chấm, nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 3: Toán
Bài 83. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m; giải bài toán bằng
hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
10


1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV cho hs làm bài vào vở
GV theo dõi, quan sát.
HĐ 2.

- HS làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
Quãng đường từ c đến d dài là :
32750 – 7750 = 25000 ( m)
Đổi 25000 m = 25 km
HĐ 4.

- HS làm bài vào vở

- HS làm bài vào vở

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
Mỗi quyển vở hết số tiền là :
- HS làm bài vào vở
40000 : 8 = 5000 ( đồng)
5 quyển vở phải trả số tiền là :
5 x 5000 = 25000 ( đồng)
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học
- HS lắng nghe.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 30 C. Bạn làm gì để bảo vệ “ Ngôi nhà chung ” ?( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Một mái nhà chung.
II – Tài liệu và phương tiện
11


Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A– Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

Yêu cầu hs quan sát và kể tên các sự
vật trong tranh.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
kể.
HĐ 2.

GV đọc đoạn bài cho hs bài : Một
mái nhà chung.
HĐ 3.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS quan sát và kể tên các sự vật trong
tranh theo nhóm.

- HS lắng nghe.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi đọc
từ ngữ và lời giải nghĩa.
GV kiểm tra kết quả hoạt động của
hs.
HĐ 4.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện

GV hướng dẫn, đọc mẫu từ ngữ cho
hs.
GV yêu cầu hs đọc

- HS theo dõi

HĐ 5.
GV yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau từng - 1, 2 hs đọc trước lớp.
- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
khổ thơ trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ từng nhóm đọc.
12


- Hoạt động kết thúc
GV và HS bình chọn, khen ngợi
nhóm, cá nhân đọc bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS cùng gv thực hiện
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ T hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ T hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ T hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
13

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.


3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 84. Tiền Việt Nam (tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em nhận biết tiền Việt Nam, loại giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000
đồng.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
HĐ 1.

GV chuẩn bị các tờ giấy bạc đã học
cho các nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs quan sát các tờ giấy
bạc và trả lời câu hỏi trong sách.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS làm bài theo nhóm

- HS làm cả lớp quan sát.

14


GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Đố - HS chơi trò chơi.
bạn ”
GV theo dõi hs chơi.
* Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS theo dõi, lắng nghe
- HS lắng nghe.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 30C. Bạn làm gì để bảo vệ “ Ngôi nhà chung ” ?( tiết 2)
I – Mục tiêu:
Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc từ ngữ có vần êt/êch.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 6.

Yêu cầu hs làm bài cặp đôi hỏi – đáp.
GV theo dõi hs làm bài.
HĐ 7.

- HS làm bài cặp đôi

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 8.

- HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập

YC hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
15


( Con người cần vệ sinh môi trường,
trồng cây …)
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV chuẩn bị phiếu a bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
HĐ 2.

- HS làm bài vào phiếu bài tập.

GV yêu cầu hs chơi trò chơi trả lời
câu hỏi “ Bằng gì ?”
GV nhận xét bài cho hs
- Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân kể hay
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc cặp đôi

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 4: TOÁN ( TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn biết Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m;
- HS trên chuẩn biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

GV cho hs làm bài vào vở
GV theo dõi, quan sát.
HĐ 2.

- HS làm bài vào vở.

16


- HS làm bài vào vở
GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS làm bài vào vở

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
Quãng đường từ c đến d dài là :
32750 – 7750 = 25000 ( m)
Đổi 25000 m = 25 km
HĐ 4.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs. - HS làm bài vào vở
Mỗi quyển vở hết số tiền là :
40000 : 8 = 5000 ( đồng)
5 quyển vở phải trả số tiền là :
5 x 5000 = 25000 ( đồng)
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch, hoặc từ ngữ có
vần êt/ êch.
- HS trên chuẩn Viết đúng đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐ HS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.
17


GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm
trả lời câu hỏi bằng gì ?
a) Bằng vòi
b) Bằng nan tre dán giấy bóng kính
c) Bằng tài năng của mình
-GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 2.

- HS làm việc theo nhóm thực hiện.
- HS làm việc nhóm

- HS làm việc nhóm.
Yêu cầu hs làm bài vào vở ở HĐ 3.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
HĐ 3.

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi hỏi, đáp
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân làm bài tốt.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc từ ngữ có vần êt/êch.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành.
HĐ1 .
18


GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 8.

YC hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs
( Con người cần vệ sinh môi trường,
trồng cây …)
HĐ 2.

GV chuẩn bị phiếu a bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
HĐ 3

- HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

- HS làm bài vào phiếu bài tập.

GV yêu cầu hs chơi trò chơi trả lời
câu hỏi “ Bằng gì ?”
- HS làm việc cặp đôi
GV nhận xét bài cho hs
- Hoạt động kết thúc
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân kể hay
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe, ghi nhớ.
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 84. Tiền Việt Nam (tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Bước đầu biết chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc theo mệnh giá đã học.
- Biết cộng, trừ nhẩm trên các số tròn chục nghìn với đơn vị đo là đồng.
- Biết giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
19


1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
HĐ 1.

- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu làm bài cặp đôi quan sát
hình và trả lời câu hỏi.
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 2.

- HS hoạt động cặp đôi

GV yêu cầu hs quan sát các tờ giấy
bạc
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ3.

- HS làm việc cặp đôi

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 4.

- HS Làm bài vào phiếu bài tập

- HS làm bài vào vở
GV yêu cầu hs làm việc cá nhân làm
bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ HS
GV chốt bài cho hs.
Mua cặp và quần áo hết số tiền là :
25000 + 45000 = 70 000(đồng)
Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là
:;
100 000 – 70 000 = 30 000( đồng)
GV nhận xét tiết học
- HS theo dõi, lắng nghe.
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
20


Bài 30C. Bạn làm gì để bảo vệ “ Ngôi nhà chung ” ?( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết thư về chủ điểm Ngôi nhà chung.
- Luyện tập dùng dấu hai chấm.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
HĐ 3.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
HĐ 4.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm
HĐ 5. GV yêu cầu hs chép lại bức
thư đã hoàn chỉnh vào vở
GV nhận xét bài cho hs
C - Hoạt động ứng dụng
GV bình chọn, khen ngợi nhóm, cá
nhân kể hay
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm bài theo nhóm

- HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập
- HS làm bài vào vở.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
21


- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×