Tải bản đầy đủ

Tuần 28

Tuần 28
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 28 A. Cần làm gì để chiến thắng trong thể thao( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng.
- Nghe – nói về thể thao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.


GV yêu cầu hs quan sát tranh ( hỏi –
đáp ) theo gợi ý
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện

- HS lắng nghe.
GV đọc mẫu bài Cuộc chạy đua trong
rừng cho hs.
- 1, 2 HS đọc bài
GV goi hs đọc tốt đọc bài
- HĐ 3.

GV tổ chức cho hs Thi tìm từ nhanh
trong nhóm
- GV hướng dẫn cách chơi cho hs.
-GV theo dõi, nhận xét hs chơi.
- HĐ 4.

- HS làm việc nhóm

1


GV tổ chức cho hs đọc từ ngữ, đọc
câu cho hs
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
GV nhận xét cách đọc cho hs
- HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
- HĐ 6. GV cho hs làm việc nhóm
thảo luận trả lời câu hỏi.
Nói đến cuộc chạy đua của Ngựa con
GV theo dõi, chốt bài cho hs.


B – Hoạt động kết thúc.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc
- HS nhận xét bạn đọc
- HS đọc bài trong nhóm

- HS làm việc nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

- HS báo cáo kết quả bài học.

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 28 A. Cần làm gì để chiến thắng trong thể thao( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng.
- Nghe – nói về thể thao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.
- HS thảo luận về bài học rút ra từ câu
2


GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi thay
nhau hỏi và trả lời.
a) Chú sửa soạn, soi bóng mình dưới
suối, chải chuốt
b) Con nên đến bác thợ rèn để xem
lại bộ móng.
c) Thương
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs thảo luận về bài
học rút ra từ câu chuyện.
GV hướng dẫn hs như trong tài liệu.
GV nhận xét kết quả hoạt động của
từng nhóm hs.
- HĐ 3.

GV yêu cầu hs quan sát và nói về
những cuọc thi thể thao ở trong ảnh.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
B – Hoạt động ứng dụng.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

chuyện Cuộc chạy đua trong rừng.

- HS làm việc nhóm quan sát và nêu.
- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

HS báo cáo kết quả bài học.

Tiết 4: Toán
Bài 77. So sánh các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 1 )
I. Mục Tiêu:
- Em biết:
- So sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Làm tính với các số trong phạm vi 100 000( tính viết và tính nhẩm).
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

3


A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV yêu cầu HS làm việc nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs đọc nội dung trong tài
liệu về cách so sánh.
- GV hướng dẫn chung cách so sánh
cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
- HĐ 3.

GV tổ chức cho hs làm việc nhóm so
sánh các số.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- Yêu cầu hs báo cáo kết quả bài học.
– Hoạt động kết thúc.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc nhóm thảo luận và nói với
bạn cách so sánh .

- HS thảo luận nhóm tìm hiểu cách so
sánh.
+ HS lắng nghe.

- HS làm việc cá nhóm so sánh..
- HS báo cáo kết quả bài làm.
- HS theo dõi, lắng nghe

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 77. sánh các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Em biết:
- So sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Làm tính với các số trong phạm vi 100 000( tính viết và tính nhẩm).
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
4


B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.
GV yêu cầu HS làm bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ hs
- HĐ 2.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở tìm số
lớn nhất, số nhỏ nhất.
a) 54 732.
b) 92 806
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3, 4.

- Làm bài vào vở bài tập.

Yêu cầu hs làm bài cá nhân làm bài
vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
- HĐ 5.
Yêu cầu hs tính nhẩm làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
- HĐ 6.

- HS làm bài vào vở

- HS tính nhẩm làm bài vào vở.

Yêu cầu hs đặt tính rồi tính làm bài
- HS đặt tính làm bài vào vở bài tập.
vào vở.
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
C - Hoạt đông ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- HS theo dõi.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 28 B. Bạn biết những trò chơi nào ?( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
5


III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs thảo luận quan sát và
trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra kết
quả cho hs.
- HĐ 2.

Yêu cầu hs dựa vào tranh kể lại từng
đoạn câu chuyện Cuộc chạy đua
trong rừng.
- GV yêu cầu nhóm cử đại diện kể
toàn bộ câu chuyện trước lớp.
- GV và hs nhận xét bình chon bạn kể
hay nhất.
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc nhóm thực hiện.

- HS hoạt động nhóm kể lại từng đoạn câu
chuyên theo tranh
- Nhóm cử đại diện kể trước lớp.
- HS nhận xét bạn kể.

Tiết 5: Tiếng việt
Bài 28 B. Bạn biết những trò chơi nào ?( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Củng cố hiểu biết về phép nhân hóa. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?.
- Củng cố cách viết chữ hoa T.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
6


A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 3.

Yêu cầu HS làm việc cặp đôi đọc và
- HS làm việc cặp đôi thực hiện.
tìm hiểu tác dụng của biện pháp nhân
hóa.
+ Tôi, tớ.
+ Có tác dụng làm cho sự vật, đồ vật
gần giũ với con người hơn.
- HS lắng nghe
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 4.

yêu cầu hs làm việc nhóm tìm bộ
phận câu trả cho câu hỏi Để làm gì ?
a) Xem lại bộ móng
b) Tưởng nhớ ông
c) chon con vật nhanh nhất.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.
Yêu cầu hs làm bài vào vở theo mẫu.
GV chuẩn bị mẫu chữ Thăng Long
cho hs.
GV chấm chữa bài cho hs.
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

HD thảo luận nhóm làm bài gạch dưới bộ
phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì ?.

- HS viết bài vào vở theo mẫu.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Đọc và hiểu câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng.
- HS trên chuẩn nói được một số điều về thể thao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
7


III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

GV đọc mẫu bài Cuộc chạy đua trong - HS lắng nghe.
rừng cho hs.
GV goi hs đọc tốt đọc bài
- 1, 2 HS đọc bài
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs đọc từ ngữ, đọc
câu cho hs
GV lưu ý cách đọc, ngắt, nghỉ hơi
cho hs
GV nhận xét cách đọc cho hs
- HĐ 3.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs từng nhóm
đọc bài.
- HĐ 4. GV cho hs làm việc nhóm
thảo luận trả lời câu hỏi.
Nói đến cuộc chạy đua của Ngựa con
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
B – Hoạt động kết thúc.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc
- HS nhận xét bạn đọc
- HS đọc bài trong nhóm

- HS làm việc nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn biết So sánh các số trong phạm vi 100 000.
8


- HS trên chuẩn biết Làm tính với các số trong phạm vi 100 000
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.
GV yêu cầu HS làm bài vào vở
GV theo dõi giúp đỡ hs
- HĐ 2.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở tìm số
lớn nhất, số nhỏ nhất.
a) 54 732.
b) 92 806
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3.

- Làm bài vào vở bài tập.

Yêu cầu hs làm bài cá nhân làm bài
vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
- HĐ 5.

- HS làm bài vào vở

Yêu cầu hs tính nhẩm làm bài vào vở.
- HS tính nhẩm làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
C - Hoạt đông ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
- HS theo dõi.
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 28 B. Bạn biết những trò chơi nào ?( tiết 3)
9


I – Mục tiêu:
- Nghe viết đoạn văn ngắn.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n, hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B– Hoạt động thực hành.
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs nghe – viết bài
Cuộc chạy đua trong rừng.
GV đọc bài cho hs.
- HĐ 3.

GV tổ chức cho hs đổi bài để soát và
sửa lỗi.
GV theo dõi hs thực hiện.
- HĐ 4.
GV yêu cầu hs làm bài vào phiếu bài
tập.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
– Hoạt động kết thúc.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS nghe gv đọc và viết vào vở.

- HS đổi bài với bạn để soát và sửa lỗi.
- HS làm việc cá nhân làm bài vào phiếu
bài tập.

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS lắng nghe

Tiết 3: Toán
Bài 78. Luyện tập.
I. Mục Tiêu
- Em biết:
10


- Đoc, viết các số trong phạm vi 100 000.
- Thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Rút
- HS chơi trò chơi trong nhóm.
thẻ.
( GV yêu cầu hs lấy thẻ ghi số từ 0 – 9
trong bộ đồ dùng học toán của hs)
GV hướng dẫn luật chơi cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HĐ 2.
GV chuẩn bị phiếu bài tập và yêu cầu
hs làm bài.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3. Yêu cầu hs điền vào chỗ chấm
làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện
- HĐ 4. Yêu cầu hs làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 5. GV yêu cầu hs đọc và giải bài
toán.
Bài giải
Mỗi bao gạo cân nặng là :
400 : 8 = 50(kg)
5 bao như thể cân nặng là :
5 x 50 = 250 (/ kg )
GV giúp đỡ hs.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học
- GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs
C - Hoạt đông ứng dụng.

- HS làm bài việc cá nhân làm bài trong
phiếu bài tập.
- HS thực hiện.
- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở bài
tập.
- HS làm bài vào vở.

- HS báo cáo kết quả

11


GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS theo dõi.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 28 C. Vui chơi có những lợi ích gì ? ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ Cùng vui chơi.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐHS
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs cả lớp hát một bài về
vui chơi hoặc thể dục thể thao.
- HĐ 2. GV đọc bài cho hs bài Cùng
vui chơi.
- GV gọi 1, 2 hs đọc tốt đọc trước
lớp.
- HĐ 3.

- HS chọn bài hát theo yêu cầu của gv và
hát
- HS cả lớp lắng nghe.

GV yêu cầu hs đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa trong bài tập.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 4.

- HS thực hiện đọc bài cá nhân.

12


GV hướng dẫn, đọc mẫu cho hs các
từ ngữ dễ đọc sai chính tả.
GV gọi hs đọc
GV nhận xét hs đọc và sửa lỗi cho hs
( nếu có)
- HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc bài trong nhóm.
GV giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 6.

- HS lắng nghe.
+ HS đọc từ ngữ.

- hs đọc bài nhóm.
- HS làm việc cặp đôi thảo luận trả lời câu
hỏi.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi thảo
luận trả lời câu hỏi.
a) Tả hoạt động đá cầu.
b) Đá rất dẻo chân, không để cầu rơi
xuống đất.
GV theo dõi, nhận xét
- HS báo cáo kết quả bài học.
* – Hoạt động kết thúc.
- HS lắng nghe
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập giữ học kì
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
13

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.


Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 79. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng - Ti - Mét vuông
(tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em làm quen với khái niệm diện tích.
- Biết đơn vị đo diện tích: xăng – ti – mét vuông.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.
-

14


GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “Oẳn
tù tì”.
GV chuẩn bị ô vuông cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ từng cặp hs
chơi.
- HĐ 2.

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện chơi.

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi sử
- HS làm việc
dụng bộ đồ dùng học toán.
- Yêu cầu hs lấy thẻ trong hộp đồ
dùng học toán thực hiện theo yêu cầu
bài.
- Yêu cầu hs đọc ghi nhớ trong tài liệu
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- GV nhận xét kết quả hoạt động của
hs.
- HĐ 3.

GV chuẩn bị hình a, b, c trong sách
giáo khoa.
GV kết luận :
a)Diện tích hình a bằng diện tích hình
b.
b) GV kết luận : Diện tích hình p bằng
tổng diện tích hình m và n.
GV theo dõi hs chơi.
- HĐ 4.
GV hướng dẫn hs cách đọc, viết xang
– ti – mét vuông.
* Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS đọc.
- HS báo cáo kết quả.
- HS trả lời câu hỏi .
- HS theo dõi, lắng nghe

- HS theo dõi, lắng nghe
- HS lắng nghe.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 28 C. Vui chơi có những lợi ích gì ? ( tiết 2)
15


I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 7.

GV yêu cầu hs thảo luận về lợi ích của
- HS làm việc nhóm thảo luận.
việc vui chơi.
Ý c.
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1 .

GV yêu cầu hs làm việc nhóm thảo
luận viết đúng từ ngữ chỉ tên môn thể
thao trong mỗi tranh
a) Bóng ném, leo núi, cầu lông.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS làm việc nhóm thảo luận nêu tên
các môn thể thao trong ảnh.

GV yêu cầu hs thảo luận làm bài trên
- HS làm việc nhóm làm bài vào phiếu
phiếu bài tập.
bài tập.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho từng
nhóm hs.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HS lắng nghe
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
ÔN TẬP
16


I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn Đoc, viết các số trong phạm vi 100 000. Thứ tự các số trong phạm
vi 100 000.
- Hs trên chuẩn biết tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời
văn.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.
GV chuẩn bị phiếu bài tập và yêu cầu
hs làm bài.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 2. Yêu cầu hs điền vào chỗ
chấm làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện
- HĐ 3. Yêu cầu hs làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 4. GV yêu cầu hs đọc và giải bài
toán.
Bài giải
Mỗi bao gạo cân nặng là :
400 : 8 = 50(kg)
5 bao như thể cân nặng là :
5 x 50 = 250 (/ kg )
GV giúp đỡ hs.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học
- GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs
C - Hoạt đông ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.

- HS làm bài việc cá nhân làm bài trong
phiếu bài tập.
- HS thực hiện.
- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở bài
tập.
- HS làm bài vào vở.

- HS báo cáo kết quả

- HS theo dõi.

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
17


- HS đạt trên chuẩn hiểu biết về phép nhân hóa. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?.
- Hs đạt chuẩn nhớ cách viết chữ hoa T.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

Yêu cầu HS làm việc cặp đôi đọc và
- HS làm việc cặp đôi thực hiện.
tìm hiểu tác dụng của biện pháp nhân
hóa.
+ Tôi, tớ.
+ Có tác dụng làm cho sự vật, đồ vật
gần giũ với con người hơn.
- HS lắng nghe
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

yêu cầu hs làm việc nhóm tìm bộ
phận câu trả cho câu hỏi Để làm gì ?
a) Xem lại bộ móng
b) Tưởng nhớ ông
c) chon con vật nhanh nhất.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
- HĐ 3.
Yêu cầu hs làm bài vào vở theo mẫu.
GV chuẩn bị mẫu chữ Thăng Long
cho hs.
GV chấm chữa bài cho hs.
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

HD thảo luận nhóm làm bài gạch dưới bộ
phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì ?.

- HS viết bài vào vở theo mẫu.

18


Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Hs đạt chuẩn và trên chuẩn Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc
từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.

19


HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

GV yêu cầu hs thảo luận về lợi ích của
- HS làm việc nhóm thảo luận.
việc vui chơi.
Ý c.
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.
- HĐ 2 .

GV yêu cầu hs làm việc nhóm thảo
luận viết đúng từ ngữ chỉ tên môn thể
thao trong mỗi tranh
a) Bóng ném, leo núi, cầu lông.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 3.

- HS làm việc nhóm thảo luận nêu tên
các môn thể thao trong ảnh.

GV yêu cầu hs thảo luận làm bài trên
phiếu bài tập.
- HS làm việc nhóm làm bài vào phiếu
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho từng
bài tập.
nhóm hs.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
– Hoạt động kết thúc
- HS lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 79. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng - Ti - Mét vuông
(tiết 2)
I. Mục Tiêu
20


- Em làm quen với khái niệm diện tích.
- Biết đơn vị đo diện tích: xăng – ti – mét vuông.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.
GV yêu cầu làm bài cá nhân
GV chuẩn bị ô vuông cho hs.
GV theo dõi giúp đỡ HS
- HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào
vở

Chuẩn bị phiếu cho cá nhân
GV yêu cầu hs làm vào phiếu

- HS làm việc cá nhân vào vở

- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- GV nhận xét kết quả hoạt động của hs.
- HĐ 3.
GV yêu cầu làm vào vở theo mẫu
GV theo dõi giúp đỡ HS
Chấm bài chữa bài
GV nhận xét tiết học

- Làm bài vào vở theo mẫu

* Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài tốt.

- HS theo dõi, lắng nghe

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 28C. Vui chơi có những lợi ích gì ? ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Luyện tập dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than trong câu.
21


- Viết đoạn văn kể về một môn thể thao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 3.
GV yêu cầu hs viết đoạn văn về môn - HS làm việc cá nhận dựa vào gợi ý viết
thể thao hoặc trò chơi mà mình thích. đọc văn
GV hướng dẫn hs dựa vào gợi ý
trong bài và viết thành đoạn văn
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 4.
GV yêu cầu hs đọc bài viết của mình
trước nhóm.
GV theo dõi
GV nhận xét bài cho hs.
C– Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc bài.

- HS lắng nghe

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
22


+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×