Tải bản đầy đủ

Tuần 27

Tuần 27
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 27A: Ôn tập 1( Tiết 1)
I.Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Phép nhân hóa.
- Viết chính tả l/n, tr/ch hoặc âc/ât, ươc/ươt.
II. Phương tiện và tài liệu:
Tài liệu hướng dần học Tiếng Việt.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu


- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Hái
hoa.
GV chuẩn bị bông hoa trong đó có
ghi tên bài tập đọc hay bài thơ để hs
đọc.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS thực hiện

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
- HS thực hiện.
Nhân hóa.
GV hướng dẫn hs thực hiện như
trong tài liệu.
- Trăng đi rất chậm, mặt trăng đạp xe
qua ngon núi, chị lúa phất phơ bím
tóc, mầm cây tỉnh giấc, mưa mải
- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
1


miết trốn tìm,..
GV nhận xét khen ngợi nhóm thắng
cuộc.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.
- HS làm việc cặp đôi đọc và trả lời câu
GV yêu cầu hs đọc bài thơ ( Em
hỏi.
thương) và trả lời câu hỏi.
a) mồ côi, tìm, ngôi. Gầy, run run,
ngã.
b) Giống bạn nhỏ


c) Thương
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
hs.
C – Hoạt động kết thúc.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
- HS báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 27 A. Ôn tập 1( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Phép nhân hóa.
- Viết chính tả l/n, tr/ch hoặc âc/ât, ươc/ ươt.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động thực hành

2


- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs đóng vai báo cáo
kết quả tháng thi đua ( Xây dựng đội
vững mạnh) cho hs
GV hướng dẫn hs như trong tài liệu.
GV nhận xét kết quả hoạt động của
từng nhóm hs.
- HĐ 3.

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi
chon từ ngữ thích hợp đê hoàn chỉnh
đoạn văn.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
GV yêu cầu hs ghi các từ ngữ đã tìm
được vào vở.
GV nhận xét kết quả hoạt động cho
hs.
C – Hoạt động ứng dụng.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS thực hiện
- HS thảo luận nhóm thực hiện đóng vai
báo cáo trong nhóm và cử đại diện nhóm
trình bày báo cáo trước lớp.

- HS làm việc cặp đôi đọc và chon từ ngữ
thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn.
- HS thực hiện ghi vào vở.

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 74. Các số có năm chữ số ( tiết1)
I. Mục Tiêu
- Em nhận biết các số có năm chữ số( trường hợp các chữ số điều khác 0).
- Biết đọc, viết các số có năm chữ số.
- Nhận biết thứ tự các số có năm chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
3


- HĐ 1.

GV yêu cầu HS làm bài theo cặp
GV theo dõi giúp đỡ
- HĐ 2.

GV làm bài theo nhóm và trả lời câu
hỏi.
a) 10 đơn vị
b) 10 chục
c) 10 10 nghìn
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs quan sát bảng STK và trả
lời câu hỏi

- HS làm việc theo cặp chơi trò chơi phân
tích số

Làm bài theo nhóm

- HS quan sát và trả lời câu hỏi

- HĐ 4.

Yài theo nhóm
- Làm bài theo nhóm
GV theo dõi giúp đỡ
Viết số: 34213
- Ba mươi tư nghìn hai trăm mười
ba
B. Hoạt đông kết thúc
- Báo cáo
Các em học được thêm những gì?
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 74. Các số có năm chữ số ( tiết 2)
I. Mục Tiêu:
- Em nhận biết các số có năm chữ số( trường hợp các chữ số điều khác 0).
4


- Biết đọc, viết các số có năm chữ số.
- Nhận biết thứ tự các số có năm chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi giúp đỡ
- HĐ 2, 3.

- HS làm việc theo cặp chơi trò chơi
phân tích số

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs,
yêu cầu hs viết vào ô trống.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 4, 5, 6.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào phiếu
bài tập.

GV yêu cầu hs điền số thích hợp vào
chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
GV chấm chữa bài cho hs.
Nhận xet tiết học: Nhóm, cá nhân
C – Hoạt động ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vơ.

- HS báo cáo kết quả bài làm.

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 27 B. Ôn tập 2.( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Đọc thuộc lòng một số bài thơ đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
5


III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành

2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng.
GV chuẩn bị phiếu ghi tên các bài tập
đọc yêu cầu học thuộc lòng cho hs và
thực hiện như hướng dẫn trong tài liệu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
1. Chú ở bên Bác Hồ
- Khổ 1 :
- Khổ 2 :
- Khổ 3 :
2 . Bàn tay cô giáo
- Khổ 1 :
- Khổ 2 :
- Khổ 3 :
- Khổ 4 :
- Khổ 5 :
3. Cái cầu
- Khổ 1 :
- Khổ 2 :
- Khổ 3 :
- Khổ 4 :
GV nhận xét khên đôi thắng cuộc.

- HS làm việc nhóm thực hiện.

- HS cử đại diện nhóm thi đọc.

- Bốc thăm đọc học thuộc lòng

- Nhận xét

- HĐ 2
Yêu cầu hs thi đọc trước lớp.
GV nhậ xét, khen nhóm đọc tốt
- HĐ 3. Yêu cầu hs dựa theo tranh kể
lại câu chuyện Quả táo.
6


GV đọc mẫu một lần cho hs
Yêu cầu hs thảo luận dựa vào tranh kể
theo tranh câu chuyện.
GV theo dõi, giúp đỡ hs kể.

- HS cử đại diện nhóm thi đọc.

– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS quan sát tranh lắng nghe
- HS hoạt động nhóm dựa vào tranh và
lời gợi ý kể chuyện.

Tiết 5: Tiếng việt
Bài 27 B. Ôn tập 2.( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Kể chuyện theo tranh.
- Nghe – viết bài thơ Khói chiều.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành

2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 2.

Yêu cầu hs thi đọc trước lớp.
GV nhậ xét, khen nhóm đọc tốt
- HĐ 3.

Yêu cầu hs dựa theo tranh kể lại câu
chuyện Quả táo.
GV đọc mẫu một lần cho hs
Yêu cầu hs thảo luận dựa vào tranh
kể theo tranh câu chuyện.

- HS làm thực hiện.

- HS cử đại diện nhóm thi đọc.
- HS quan sát tranh lắng nghe
- HS hoạt động nhóm dựa vào tranh và lời
gợi ý kể chuyện.
7


GV theo dõi, giúp đỡ hs kể.
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I.Mục tiêu:
- Hs đạt chuẩn đọc được các bài tập đọc đã học.
- Hs trên chuẩn nhận biết được Phép nhân hóa.
II. Phương tiện và tài liệu:
Tài liệu hướng dần học Tiếng Việt.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
- HS thực hiện.
Nhân hóa.
GV hướng dẫn hs thực hiện như
trong tài liệu.
- Trăng đi rất chậm, mặt trăng đạp xe
qua ngon núi, chị lúa phất phơ bím
tóc, mầm cây tỉnh giấc, mưa mải
miết trốn tìm,..
GV nhận xét khen ngợi nhóm thắng
cuộc.
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs đọc bài thơ ( Em
thương) và trả lời câu hỏi.

- HS thực hiện vào vở
8


a) mồ côi, tìm, ngôi. Gầy, run run,
ngã.
b) Giống bạn nhỏ
c) Thương
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
hs.
C – Hoạt động kết thúc.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Hs đạt chuẩn nhận biết các số có năm chữ số( trường hợp các chữ số điều khác 0).
Biết đọc, viết các số có năm chữ số.
- Hs trên chuẩn Nhận biết thứ tự các số có năm chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu HS làm bài theo cặp
GV theo dõi giúp đỡ
- HĐ 2.

GV làm bài theo nhóm và trả lời câu
hỏi.
a) 10 đơn vị
b) 10 chục
c) 10 10 nghìn
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3.

- HS làm việc theo cặp chơi trò chơi phân
tích số

Làm bài theo nhóm

9


Yêu cầu hs quan sát bảng STK và trả
lời câu hỏi

- HS quan sát và trả lời câu hỏi

- HĐ 4.

Yài theo nhóm
- Làm bài theo nhóm
GV theo dõi giúp đỡ
Viết số: 34213
- Ba mươi tư nghìn hai trăm mười
ba
B. Hoạt đông kết thúc
- Báo cáo
Các em học được thêm những gì?
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 27 B. Ôn tập 2.( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về các chủ điểm đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

10


B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV đọc mẫu cho hs nghe – viết bài :
Khói chiều
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi đổi
bài để sửa lỗi.
GV theo dõi giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

- HS nghe – viết vào vở bài Khói chiều

- HS làm việc cặp đôi đổi bài sửa lỗi

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
- HS lắng nghe
Giải ô chữ.
- HS thi chơi giữa nhóm bạn
- GV chuẩn bị tờ phiếu có hình ô chữ
cho hs chơi.
- GV hướng dẫn hs như tài liệu.
- GV tổ chức cho hs thi chơi giữa các
nhóm.
- HS cử đại diện nhóm thi đọc.
+ GV nhận xét, khen nhóm thắng
cuộc.
C – Hoạt động ứng dụng.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS quan sát tranh lắng nghe
- HS hoạt động nhóm dựa vào tranh và lời
gợi ý kể chuyện.

- HS báo cáo kết quả bài học.
Tiết 3: Toán
Bài 75. Các số có năm chữ số ( tiếp theo) ( tiết 1)

I. Mục Tiêu
- Em biết:
- Đoc, viết các số có năm chữ số ( trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng
chục, hàng đơn vị là 0).
- Thứ tự của các số có năm chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
11


HĐGV
1. Khởi động

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành

2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu HS làm bài theo cặp
chơi trò chơi Đố bạn
GV tổ chức cho hs chơi trò chơi .
GV theo dõi giúp đỡ hs chơi
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs làm bài theo nhóm
viết vào ô trống theo mẫu
- GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Yêu cầu hs báo cáo kết quả hoạt
động của nhóm.
GV nhận xét.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs làm việc nhóm một bạn
đọc số và một bạn viết số và ngược
lại.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện
- Hoạt đông kết thúc
Các em học được thêm những gì?
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS làm việc theo cặp chơi trò chơi Đố
bạn.

- Làm bài theo nhóm viết vào ô trống

- HS báo cáo kết quả

- HS làm việc cặp đôi đọc và viết số

- HS theo dõi.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 27 C. Ôn tập 3.( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
12


- Một số bài đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành

2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Hái
hoa.
GV chuẩn bị bông hoa trong đó có
ghi tên bài tập đọc hay bài thơ để hs
đọc.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS thực hiện chơi theo hướng dẫn của
gv

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Tìm
hiểu về người anh hùng
GV tổ chức hướng dẫn hs chơi
+ GV nêu cách chơi, luật chơi.
GV theo dõi, nhận xét nhóm thắng
cuộc.
– Hoạt động kết thúc.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS chơi trò chơi theo nhóm chơi theo
hướng dẫn của gv.

- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS lắng nghe

Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ T hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ T hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
13


+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ T hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

Hoạt động của HS
Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
Kể chuyện về mẹ, bà và các chị em gái của em

- I.Mục tiêu:
- -HS biết về bà,mẹ,chị em gái của mình

14


- -HS hiểu đợc sự yêu thơng,quan tâm chăm sóc mà bà,mẹ,chị em gái đã dành
cho em
- -Giáo dục HS tình cảm yêu thơng,thái độ tôn trọng đối với những ngời phụ nữ
trong gia đình các em
- II.quy mô hoạt động
- -Tổ chức theo lớp.
- III.Tài liệu và phơng tiện
- -Một món quà mà HS đợc mẹ,bà,chị em gái tặng
- IV.Các bớc tiến hành:
- Bớc 1:Chuẩn bị Trớc 1 tuần GV phổ biến cho HS chuẩn bị:
- +Nội dung: kể về bà,mẹ,chị em gái của mình Ví dụ:Bà em năm nay bao nhiêu
tuổi?Bà còn đi làm hay đã nghỉ hu? Mẹ của em tên là gì? Mẹ bao nhiêu tuổi?
Mẹ hiện nay làm nghề gì?ở đâu? Hàng ngày bà,mẹ đã yêu thơng chăm sóc em
nh thế nào? Các chị em gái hiện đang học lớp mấy?Tại trờng nào?Em có yêu
bà,mẹ ,các chị em gái của mình không? Em làm gì để bày tỏ tình cảm yêu thơng đó?
- +Hình thức : Kể bằng lời kết hợp với giới thiệu bằng ảnh,băng hình,các vật kỉ
niệm và bà,mẹ,các chị em gái
- -HS chuẩn bị kể theo yêu cầu của GV
- Bớc 2: Kể chuyện
- -Mở đầu GV hoặc ngời dẫn chơng trình nêu vấn đề:Nhân dịp ngày Quốc tế phụ
nữ 8-3 chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những ngời phụ nữ thân yêu trong
gia đình mình là: bà,mẹ,chị em gái.Bây giờ bạn nào sẽ xung phong kể trớc
- -HS lần lợt xung phong lên kể chuyện, vừa kể vừa giới thiệu ảnh,băng hình,các
vật kỉ niệm và bà,mẹ,các chị em gái
- - Sau mỗi HS kể ,các bạn khác trong lớp ngồi nghe và có thể nêu ý kiến bình
luận hoặc đặt câu hỏi.
- - GV có thể kể về bà,mẹ,các chị em gái của mình cho HS tham khảo
- Bớc 3: Thảo luận chung
- Sau khi HS kể xong GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận theo các câu hỏi sau:
- -Em nghĩ gì khi kể chuyện và nghe các bạn kể chuyện về bà,mẹ,các chị em gái
của mình?
- -Chúng ta cần thể hiện tình cảm yêu thơng đối với bà,mẹ,các chị em gái trong
cuộc sống hàng ngày nh thế nào?
- Bớc 4: Tổng kết
- -GV NX đánh giá chung về kết quả buổi kể chuyện khen các HS kể hay,thể
hiện đợc cảm xúc của mình đối với bà,mẹ,các chị em gái qua câu chuyện.
- -GV nhắc nhở HS hãy luôn yêu quý và thể hiện tình cảm của mình đối với
bà,mẹ,các chị em gái bằng thái độ quan tâm và những việc làm cụ thể trong
cuộc sống.
- Bớc 4 :Củng cố nhận xét giờ học
- -GV NX giờ học
15


- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 75. Các số có năm chữ số ( tiếp theo) ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Thứ tự các số có năm chữ số.
- Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu hs làm bài vào phiếu bài tập - HS làm việc cá nhận
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi giúp đỡ hs chơi
- HĐ 2, 3, 4.
- HS làm bài việc cá nhân làm bài vào
vở

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 5.

Yêu cầu hs lấy đồ dùng học toán và xếp - HS thực hiện.
thành hình trong sách.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài học - HS báo cáo kết quả
- Hoạt đông kết thúc
Các em học được thêm những gì?
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- HS theo dõi.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Bài 27 C. Ôn tập 3.( tiết 2)
I – Mục tiêu:
16


- Một số bài đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs đọc bài trong nhóm
bài : Suối
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 2.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS làm việc nhóm thực hiện đọc bài.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi thảo - HS làm việc cặp đôi thảo luận chon ý
đúng.
luận ý trả lời đúng .
Câu 1. C ) Suối
Câu 2. a) Suối, sông
Câu 3. c ) cả 2 ý.
- HS quan sát tranh lắng nghe
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
I. Mục Tiêu:
- Hs đạt chuẩn nhận biết các số có năm chữ số( trường hợp các chữ số điều khác 0).
Biết đọc, viết các số có năm chữ số.
- Hs trên chuẩn Nhận biết thứ tự các số có năm chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.
17


GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi giúp đỡ
- HĐ 2, 3.

GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs,
yêu cầu hs viết vào ô trống.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 4, 5, 6.

GV yêu cầu hs điền số thích hợp vào
chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
GV chấm chữa bài cho hs.
Nhận xet tiết học: Nhóm, cá nhân
C – Hoạt động ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc theo cặp chơi trò chơi
phân tích số

- HS làm việc cá nhân làm bài vào phiếu
bài tập.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vơ.

- HS báo cáo kết quả bài làm.

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về các chủ điểm đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

18


B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV đọc mẫu cho hs nghe – viết bài :
Khói chiều
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi đổi
bài để sửa lỗi.
GV theo dõi giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

- HS nghe – viết vào vở bài Khói chiều

- HS làm việc cặp đôi đổi bài sửa lỗi

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
- HS lắng nghe
Giải ô chữ.
- HS thi chơi giữa nhóm bạn
- GV chuẩn bị tờ phiếu có hình ô chữ
cho hs chơi.
- GV hướng dẫn hs như tài liệu.
- HS cử đại diện nhóm thi đọc.
- GV tổ chức cho hs thi chơi giữa các
nhóm.
+ GV nhận xét, khen nhóm thắng
cuộc.
C – Hoạt động ứng dụng.
YC hs báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS báo cáo kết quả bài học.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Hs đọc trôi chảy Một số bài đã học.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV

HĐHS
19


1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs đọc bài trong nhóm
bài : Suối
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 2.

- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS làm việc nhóm thực hiện đọc bài.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi thảo - HS làm việc cặp đôi thảo luận chon ý
đúng.
luận ý trả lời đúng .
Câu 1. C ) Suối
Câu 2. a) Suối, sông
Câu 3. c ) cả 2 ý.
- HS quan sát tranh lắng nghe
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
– Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 76. Số 100 000 ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em nhận biết số 100 000.
- Biết cách đọc, viết và thứ tự các số có năm chữ số.
- Biết số liền sau của số 99 999 là số 100 000.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.
20


- HS hoạt động cặp đôi thực hiện chơi.
GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Đố
bạn lập các số có năm chữ số.
GV theo dõi, giúp đỡ từng cặp hs
chơi.
- HĐ 2.
- HS làm việc nhóm thực hiện lập số
GV yêu cầu hs hoạt động nhóm lập
số 100 000.
- Yêu cầu hs lấy thẻ trong hộp đồ
dùng học toán để lập số
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- GV nhận xét kết quả hoạt động của
hs.
- HĐ 3.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi Đố
bạn viết và đọc số
GV theo dõi hs chơi.
* Hoạt động kết thúc
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

- HS báo cáo kết quả của nhóm

- HS làm việc cặp đôi bạn đọc số tròn
chục nghìn, bạn kia viết và ngược lại.
- HS theo dõi, lắng nghe

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 27 C. Ôn tập 3.( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch.
- Viết báo cáo, luyện tập dùng phép nhân hóa.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
21


B – Hoạt động thực hành
- HĐ 3.

GV yêu cầu hs làm bài vào phiếu bài
tập chon tiếng thích hợp để điền vào
chỗ trống.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 4.

GV yêu cầu hs làm việc cá nhân .
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
C– Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện làm bài
vào phiếu bài tập.

- HS làm việc cá nhân viết báo cáo gửi cô
tổng phụ trách đội theo mẫu.

- HS lắng nghe

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×