Tải bản đầy đủ

Tuần 26

Tuần 26
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 26 A. Em biết những ngày lễ hội truyền thống nào ? ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích lễ hội Chử Động Tử.
- Nói những điều em biết một số ngày hội truyền thống ở nước ta.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.


Yêu cầu hs kể về những việc đã làm
để đón tết.
GV theo dõi, nhân xét hs kể.
- HĐ 2.

GV đọc mẫu bài Sự tích lễ hội Chử
Đồng Tử.
- HĐ 3.

- HS làm việc theo nhóm

- HS theo dõi gv đọc bài.

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi đọc từ
ngữ và lời giải nghĩa.
GV theo dõi hs đọc.
- HĐ 4.

- HS đọc bài cặp đôi

GV hướng dẫn hs đọc từ ngữ và câu.
GV theo dõi, nhận xét cho hs

HS nhận xét bạn đọc

- 2, 3 hs đọc từ ngữ và câu.

1


- HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 6.

GV cho hs thảo luận trả lời câu hỏi.
( Ki cha mất, chang chàng thương
cha … ở không)


GV nhận xét chốt bài cho hs.
* Hoạt động kết thúc.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc bài trong nhóm.

- HS làm việc nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

- HS báo cáo.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 26 A. Em biết những ngày lễ hội truyền thống nào ?(tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích lễ hội Chử Động Tử.
- Nói những điều em biết một số ngày hội truyền thống ở nước ta.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs thảo luận câu hỏi
GV theo dõi, nhân xét hs kể.
- HĐ 2.

- HS làm việc theo nhóm

GV yêu cầu viết vào vở câu trả lời
2


câu hỏi 3.
- HĐ 3.

- HS viết vào vở.

Yêu cầu thi đọc giữa các nhóm.
GV theo dõi hs đọc.
B.Hoạt động kết thúc.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
GV nhận xét tiết học.

- HS đọc bài trong nhóm.

- HS báo cáo.

Tiết 4: Toán
Bài 70. Tiền Việt Nam ( tiết 2 )
I. Mục Tiêu
- Bước đầu biết sử dụng tiền Việt Nam và chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc đã
học.
- Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.
- Biết giải bài toán coslieen quan đến tiền tệ.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

Yêu cầu hs quan sát các vật trong
tranh và nói cho nhau nghe giá tiền
của mỗi vật.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs thực hiện đọc giá tiền
ở mỗi chú lợn.
GV nhận xét kết quả hoạt động của
hs.
- HĐ 3.

- HS làm việc cặp đôi quan sát các vật
trong tranh và nói cho nhau nghe giá tiền
ở mỗi vật.

- HS hoạt động cả nhân quan sát tranh làm
bài vào vở.

3


- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
GV yêu cầu hs làm bài vào vở
a) 2000, 1000, 500, 100
b) 5000, 2000,500.
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 4.

a) HS thực hiện chơi theo yêu cầu của
gv

- HS giải vào vở
GV yêu cầu hs đọc và giải bài toán
vào vở.
Bài giải
Mẹ mua đậu, mua rau hết số tiền là :
6500 + 2500 = 9000( đồng)
Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền
là :
10 000 – 9000 = 1000 ( đồng)
C- Hoạt động ứng dụng.
- Hs báo cáo kết quả bài học.
GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
- HS theo dõi, lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 71. Làm quen với thống kê số liệu ( tiết 1 )
I. Mục Tiêu
- Em làm quen với thống kê số liệu.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Ai

- HS làm việc nhóm chơi trò chơi.
4


cao nhất, ai thấp nhất”
GV tổ chức như hướng dẫn trong tài
liệu
GV theo dõi, nhận xét bạn chơi
đúng.
- HĐ 2.
- HS quan sát gv hướng dẫn số liệu.
GV hướng dẫn hs làm quen với số
liệu.
a) - GV tổ chức đo chiều cao của một
số hs
b) Yêu cầu hs đọc số đo của từng
bạn.
c) GV kết luận về số đo của hs.
- HĐ 3.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
GV yêu cầu hs quan sát và trả lời câu
hỏi.
a) GV yêu cầu hs quan sát bảng
thống kê số hs giỏi của lớp 3.
b) GV cho hs trả lời câu hỏi.
c) GV kết luận bài cho hs.
- GV theo dõi, nhận xét.
*- Hoạt động kết thúc
- Hs báo cáo kết quả bài học.
GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
- HS theo dõi, lắng nghe
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 26 B. Những ngày hội dân gian( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể câu chuyện Sự tích lễ hội Chử Động Tử.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
5


1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

Yêu cầu hs thảo luận nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

Yêu cầu hs thảo luận luận nhóm
chọn tên đoạn chuyện phù hợp với
mỗi tranh.
GV theo dõi từng nhóm hoạt động.
- HĐ 3.

HĐ nhóm kể chuyện theo tranh tiếp
nối nhau hết câu chuyệ

- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

- HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

- HS thảo luận luận nhóm chọn tên đoạn
chuyện phù hợp với mỗi tranh.

- HĐ nhóm kể chuyện theo tranh tiếp nối
nhau hết câu chuyện

GV nhận xét HS kể chuyện
YC hs Báo cáo kết quả bài học.

a) HS đổi bài để soát lỗi

- HS báo cáo
*Hoạt động kết thúc.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 26 B. Những ngày hội dân gian( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về lẽ hội.
- Nghe viết đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
6


3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

Yêu cầu hs làm việc cặp đôi chọn
nghĩa phù hợp với mỗi từ ngữ.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

Yêu cầu hs thảo luận nêu tên các lễ
hội và các hoạt động trong lễ hội
vào bảng nhóm.
GV theo dõi từng nhóm hoạt động.
- HĐ 3.

GV đọc bài chính tả cho hs nghe –
viết.
GV lưu ý viết cho hs.
- HĐ 4.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện.
- HS làm bài vào bảng nhóm.

- HS thảo luận.

- HS viết bài vào vở.

GV tổ chức cho hs đổi bài với bạn
- HS đổi bài để soát lỗi
để soát lỗi.
GV nhận xét bài làm của hs.
YC hs Báo cáo kết quả bài học.
- HS báo cáo
– Hoạt động kết thúc.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích lễ hội Chử Động Tử.
- HS trên chuẩn Nói được những điều em biết một số ngày hội truyền thống ở
nước ta.
II – Tài liệu và phương tiện
7


Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

GV đọc mẫu bài Sự tích lễ hội Chử
Đồng Tử.
- HĐ 2.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong nhóm.
GV giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 3.

GV cho hs thảo luận trả lời câu hỏi.
( Ki cha mất, chang chàng thương
cha … ở không)
- HĐ 4:
* Hoạt động kết thúc.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
GV nhận xét tiết học.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

- HS theo dõi gv đọc bài.

- HS đọc bài trong nhóm.

- HS làm việc nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

- HS báo cáo.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- HS đạt chuẩn biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.
- HS trên chuẩn biết giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
8


B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs thực hiện đọc giá tiền
ở mỗi chú lợn.
GV nhận xét kết quả hoạt động của
hs.
- HĐ 2.

- HS hoạt động cả nhân quan sát tranh làm
bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
a) 2000, 1000, 500, 100
b) 5000, 2000,500.
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
a) HS thực hiện chơi theo yêu cầu của
gv

GV yêu cầu hs đọc và giải bài toán
- HS giải vào vở
vào vở.
Bài giải
Mẹ mua đậu, mua rau hết số tiền là :
6500 + 2500 = 9000( đồng)
Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền
là :
10 000 – 9000 = 1000 ( đồng)
C- Hoạt động ứng dụng.
GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
- Hs báo cáo kết quả bài học.
học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài - HS theo dõi, lắng nghe
tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 26B: Những ngày hội dân gian ( tiết 3)
I. Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, hoặc từ ngữ có vần ên/ ênh.
- Củng cố cách viết hoa chữ T. Luyện tập dùng dấu phẩy.
9


II- Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt
III- Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 5.

GV chọn phần a cho hs làm bài.
a)
Bắt đầu
Bắt đầu
Bắt đầu
bằng r
bằng d
bằng gi
Rổ,…
Dế,…
Giường,…
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 6.

GV yêu cầu hs viết theo mẫu làm
bài vào vở.
GV theo dõi, chấm bài cho hs.
- HĐ 7.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

-HS hoạt động cặp đôi làm bài vào bản
g nhóm.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs lấy phiếu bài tập thảo
- HS Làm việc cá nhân làm bài vào
luận và điền dấy phẩy vào chỗ thích phiếu bài tập
hợp trong đoạn văn.
Phiếu bài tập
- Vì thương dân Chử Đồng Tử và
công chua đi khắp nơi dạy dân cách
trồng lúa, nuôi tằm dệt vải.
- Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và
coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị
thua.
- Nhờ ham học ham hiểu biếtvà
muốn đem hiểu biết của mình ra
giúp đời Lê Quý Đôn đã trở thành
nhà bác học lớn nhất nước ta thời
10


xưa.
GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs.
YC hs Báo cáo kết quả bài học.

- HS báo cáo kết quả bài học

C – Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 3: Toán
Bài 71. Làm quen với thống kê số liệu ( tiết 2 )
I. Mục Tiêu
- Em làm quen với thống kê số liệu.
II. Các hoạt động dạy – học
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.
GV yêu cầu hs đọc nội dung trong tài - HS làm việc cá nhân.
liệu và trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

GV hướng dẫn hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3, 4.

- HS làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs quan sát bảng số liệu
và trả lời câu hỏi.
- GV theo dõi, nhận xét.

- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

C - Hoạt động ứng dụng
GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm

- Hs báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe
11


bài tốt.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 26 C. Chúng em đi dự hội( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Rước đèn ông sao.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm nói
về một trò vui trong ngày hội.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

GV đọc mẫu bài Rước đèn ông sao
cho hs.
GV gọi 1, 2 hs đọc.
- HĐ 3.

GV GV yêu cầu hs làm việc cá nhân
đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
GV theo dõi giúp đỡ hs.
- HĐ 4.

- HS làm việc nhóm thực hiện.

- HS theo dõi.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.

12


GV hướng dẫn đọc từ ngữ và đọc
câu.
Lưu ý cách đọc cho hs.
GV nhận xét hs đọc.
- HĐ 5.

GV yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 6.

- HS đọc từ ngữ và đọc câu.

- HS đọc đoạn trong bài.

- HS làm việc nhóm đọc và kể về mân
cỗ của bạn Tâm.

GV yêu cầu hs đọc đoạn 1 kể về mân
cỗ của bạn Tâm.
- HS thảo luận trả lời câu hỏi.
GV theo dõi hs kể.
* HĐ 7. Yêu cầu hs thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
- HS thảo luận trả lời câu hỏi.
hs.
* HĐ 8. Yêu cầu hs thảo luận trả lời
câu hỏi.
ÝC
- HS Làm việc nhòm làm bài vào phiếu
GV nhận xét chốt bài cho hs.
bài tập
B – Hoạt động thực hành.
* HĐ 1. GV yêu cầu hs làm vào
phiếu bài tập điền vào chỗ chống.
GV theo dõi, nhận xét từng nhóm
- HS ghi các từ vừa tìm được ở hoạt
hoạt động.
động 1 vào vở.
* HĐ 2. Yêu câu hs ghi vào vở 6 từ
- HS làm việc nhóm.
đúng ở hoạt động 1.
* HD 3. GV cho hs làm bài vào phiếu
bài tập( điền dấu phẩy vào chỗ thích
hợp)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
- HS báo cáo kết quả bài học.
* – Hoạt động kết thúc.
YC hs Báo cáo kết quả bài học.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Luyện viết
13


Ôn tập chữ T hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ T hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ T hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .
14

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.


- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 72. Luyện tập ( 1 tiết)
I. Mục Tiêu
- Em thực hành rèn kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu của một dãy và bằng số
liệu.
II. Các hoạt động dạy – học
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS làm việc cá nhân.

GV hướng dẫn hs quan sát bảng và
trả lời câu hỏi.
a) 172 em
b) 1 em
c) 875 em
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3.

- HS quan sát và làm bài vào vở.

Yêu cầu hs quan sát bảng số liệu và
tranh sách giáo khoa và hoàn thành
bảng số liệu.
- GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
C - Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học, khen hs làm

- HS quan sát và hoàn thành bảng số liệu

- Hs báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe
15


bài tốt.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 26 C. Chúng em đi dự hội( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi hoặc từ ngữ có vần ên/ ênh.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 8.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu hỏi.
ÝC
GV nhận xét chốt bài cho hs.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu hs làm vào phiếu bài tập
điền vào chỗ chống.
GV theo dõi, nhận xét từng nhóm
hoạt động.
- HĐ 2.

- HS Làm việc nhòm làm bài vào phiếu bài
tập

Yêu câu hs ghi vào vở 6 từ đúng ở
hoạt động 1.
- HD 3.

- HS ghi các từ vừa tìm được ở hoạt động 1
vào vở.

GV cho hs làm bài vào phiếu bài tập(
điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs

- HS làm việc cặp đôi.

16


YC hs Báo cáo kết quả bài học.

- HS báo cáo kết quả bài học.

– Hoạt động kết thúc.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Em biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HSđạt chuẩn làm được HĐ 1,2
-HS treenn chuẩn làm được HĐ 1,2,3
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:
HS làm bài vào vở.
GV yêu cầu hs đọc và làm bài vào
vở.
Bài giải
Mỗi ngày may được số bộ quần áo
là :
12 : 4 = 3 ( bộ )
Trong 6 ngày may được số bộ
quần áo là :
6 x 3 = 18 ( bộ)
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HĐ2:
- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
Yêu cầu hs đọc bài toán và giải bài
toán.
Bài giải
Mỗi ngày đội đó đào được số mét
mương là :
96 : 8 = 12 ( m)
Trong 5 ngày đội đó đào được số
m mương là :
17


5 x 12 = 60( mét)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.
- HS đọc bài và làm bài vào vở.
GV cho hs thực hiện như bài tập 2.
Bài giải
Chiều rộng mảnh đất hình chữ
nhật là :
20 – 4 = 16 ( m)
Chu vi mảnh đất là :
( 16 + 20 ) x 2 = 72( m )
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài
cho hs.

- HS báo cáo kết quả bài học.

C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
- HS đạt chuẩn biết viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, hoặc từ ngữ có
vần ên/ ênh.
- HS trên chuẩn biết dùng dấu phẩy.
II- Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt
III- Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành

18


- HĐ 1.

GV cho hs làm bài.
Bắt đầu
Bắt đầu
Bắt đầu
bằng r
bằng d
bằng gi
Rổ,…
Dế,…
Giường,…
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

-HS hoạt động cặp đôi làm bài vào bản
g nhóm.

Yêu cầu hs lấy phiếu bài tập thảo
- HS Làm việc cá nhân làm bài vào
luận và điền dấy phẩy vào chỗ thích phiếu bài tập
hợp trong đoạn văn.
Phiếu bài tập
- Vì thương dân Chử Đồng Tử và
công chua đi khắp nơi dạy dân cách
trồng lúa, nuôi tằm dệt vải.
- Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và
coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị
thua.
- Nhờ ham học ham hiểu biếtvà
muốn đem hiểu biết của mình ra
giúp đời Lê Quý Đôn đã trở thành
nhà bác học lớn nhất nước ta thời
xưa.
GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs.
YC hs Báo cáo kết quả bài học.
- HS báo cáo kết quả bài học
C – Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
- HS đạt chuẩn biết dùng dấu phẩy.
- HS trên chuẩn viết được một đoạn văn kể về một số trò vui trong ngày hội.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
19


HĐGV
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 4.

HĐHS
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân
viết đoạn văn khoảng 5 đến 6 câu
nói về một ngày hội.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 5.

- HS dựa vào phần gợi ý trong sách giáo
khoa viết đoạn văn nói về ngày hội.

Yêu cầu hs đổi vở để soát bài và
chữa lỗi
GV nhậ xét bài làm cho học sinh
YC hs Báo cáo kết quả bài học.

- HS đổi vở soát lỗi
- HS nhận xét bài của bạn
- HS báo cáo kết quả bài học.

C– Hoạt động ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe.
GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 73. Em đã học được những gì ?
I. Mục Tiêu
- Tự đánh giá kết quả học tập về kĩ năng.
- Xác định số liền trước, liền sau của một số; so sánh các số có bốn chữ số.
- Đặt tính và thực hiện các phép tính công, trừ các số có bốn chữ số, nhân (chia) số
có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số.
- Giải bài toán bằng hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy – học
HĐHS
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
20


GV yêu cầu hs đọc bài và làm bài
vào giấy kiểm tra.
GV chuẩn bị giấy kiểm tra cho hs.
Bài 1. a) 8899, 4000
Bài 2, 3 yêu cầu hs đặt tính rồi tính.
Bài 4.
a) Bạn Lê cao nhất
b) ) Bạn Hùng thấp hơn 13 cm
Bài 5.
Bài giải
Mỗi bao có số kg gạo là :
480 : 8 = 60 ( kg)
5 bao gạo chứa số kg gạo là :
5 x 60 = 300 (kg)
- GV kiểm trả chấm chứa bài cho hs
GV nhận xét tiết học, khen hs làm
bài tốt.

HS hoạt động cá nhân làm bài vào giấy
kiểm tra

- HS soát lỗi và nộp bài cho gv chấm.
- HS theo dõi, lắng nghe

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 26 C. Chúng em đi dự hội( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Luyện tập dùng dấu phẩy.
- Viết đoạn văn kể về một số trò vui trong ngày hội.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 4.

GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân
viết đoạn văn khoảng 5 đến 6 câu
nói về một ngày hội.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 5.

- HS dựa vào phần gợi ý trong sách giáo
khoa viết đoạn văn nói về ngày hội.

21


Yêu cầu hs đổi vở để soát bài và
chữa lỗi
GV nhậ xét bài làm cho học sinh
YC hs Báo cáo kết quả bài học.
C– Hoạt động ứng dụng.
GV hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
GV nhận xét tiết học.

- HS đổi vở soát lỗi
- HS nhận xét bài của bạn
- HS báo cáo kết quả bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×