Tải bản đầy đủ

Tuần 25

Tuần 25
Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 25A. Xem hội thật là vui !( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hội vật.
- Nói những điều em biết về một ngày hội.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.


Yêu cầu hs quan sát tranh và trả
lời câu hỏi.
GV và HS theo dõi nhận xét.
- HĐ 2.

- HS hoạt động cả lớp quan sát và trả lời câu
hỏi.

GV đọc mẫu bài câu chuyện Hội
vật cho hs.
GV gọi hs đọc trước lớp.
- HĐ 3.

- HS theo dõi, lắng nghe.
- 1, 2 hs đọc.

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi
chọn lời giải nghĩa ở cột a phù hợp - HS hoạt động cặp đôi.
với cột b .
- GV kiểm tra nhận xét bài làm
của hs.
C – 2, a – 4, b – 5, e – 3, d – 1.
- HĐ 4.
1


- HS thực hiện đọc câu trong tl.
GV yêu cầu hs đọc đoạn câu trong
TL, gv lưu ý hs cách ngắt nghỉ hơi
trong câu)
GV theo dõi, nhận xét.
* - Hoạt động kết thúc.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
tập.
- HS lắng nghe.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.


Tiết 3: Tiếng việt
Bài 25A. Xem hội thật là vui !( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hội vật.
- Nói những điều em biết về một ngày hội.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
- GV tổ chức cho hs thi đọc giữa
các nhón trước lớp.
GV theo dõi, nhận xét, khen bạn
đọc bài tốt.
- HĐ 6.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi trong tài liệu.
- Ông Cản Ngũ là người chiến

- HS làm việc nhóm đọc bài.
+ HS nhóm cử đại diện thi đọc.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

2


thắng.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs đọc nội dung bài và trả
- HS thảo luận trả lời câu hỏi.
lời câu hỏi.
Câu 1. Tiếng trống dồn dập, người
- HS từng nhóm báo cao kết quả giờ học.
đổ về như nước chảy,…
Câu 2. Quắm Đen thì khẩn trương
- HS thực hiện.
đánh dồn dập. Ông Cản ngũ thì
chậm chạp, trong thế chống đỡ.
Câu 3. Làm ông Cản Ngũ bất lợi
trước đối thủ.
Câu 4. Vì ông Cản ngũ là người có
kinh nghiệm thi đấu.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
-HĐ 2.

GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm
cho hs.
GV nhận xét, khen bạn kể hay.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- Các nhóm cử đại diện thi đọc với nhóm bạn.
-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 67. Luyện tập chung
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại nhân( chia) số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số và giải bài toán
có hai phép tính.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3


3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động thực hành
- HĐ 1, 2:

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 3.

- HS đặt tính làm bài vào vở.

- HS thực hiện làm bài vào vở.
Yêu cầu hs tóm tắt và giải bài toán
vào vở.
a) 5 thùng có số quyển sách là :
5 x 306 = 1530 ( quyển sách)
Mỗi thư viện được chia số quyển
sách là :
1530 : 9 = 170( quyển sách)
b) Chiều dài san vận động là:
3 x 106 = 318( m)
- HS làm bài vào vở.
Chu vi sân vận động là :
( 318 + 106) x 2 = 848 ( m)
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.
- HĐ 4.
Yêu cầu hs làm bài vào vở
- HS thực hiện làm bài vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài - HS báo cáo với thầy cô kết quả bài học.
học.
GV nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
- HS báo cáo kết quả bài học.
nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2018
4


Tiết 3: Toán
Bài 68. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:

Yêu cầu hs thảo luận và giải bài
toán theo nhóm
- GV theo dõi, nhận xét từng nhóm
hoạt động.
- HĐ2:

- HS làm bài theo nhóm.
Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- HS làm bài theo cặp.
GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi
đọc bài toán và điền vào chỗ chấm.
Bài giải
- HS theo dõi gv hướng dẫn.
Mỗi túi có số đường là :
25 : 5 = 5 (kg)
Số đường trong 3 túi là :
5 x 3 = 15 ( kg )
GV kiểm tra nhận xét bài làm của hs - HS hoạt động cặp đôi thực hiện.
* - Hoạt động kết thúc.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 25B. Em kể về ngày hội ( Tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể câu chuyện Hội vật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
5


Nội dung
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs trình bày tranh ảnh về
ngày hội.
GV hướng dẫn như tài liệu.
GV theo dõi và nhận xét.
- HĐ 2.

Yêu cầu hs kể lần lượt từng đoạn
câu chuyện.
GV theo dõi, giúp đỡ hs kể.
- HĐ 3.

Nội dung cần lưu ý
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS trình bày tranh ảnh đã sưu tầm được về
ngày hội

- HS hoạt động nhóm kể chuyện theo tranh.

- HS nhóm cử đại diện thi kể trước lớp.
GV tổ chức thi kể giữa các nhóm
+ HS tham gia cung gv nhận xét bài bạn.
cho hs.
GV theo dõi hs kể, nhận xén khen
ngợi bạn kể hay.
* Hoạt động kết thúc.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- HS lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 25 B. Em kể về ngày hội ( tiết 2, 3)
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết hoa chữ S. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr,
hoặc từ ngữ có vần ưc/ ưt. Nghe viết một đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
6


2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

GV chuẩn bị mẫu chữ S – Sầm Sơn.
GV theo dõi, giúp đỡ những em viết
chưa đúng.
GV chấm chữa bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở

GV chọn ý a cho hs hoạt động.
- Trăng trắng
- Chăm chỉ
- chong chóng
- GV kiểm tra nhận xét bài làm của
hs.
- HĐ 3.

- HS làm việc nhóm tìm nhanh các từ ngữ.

GV đọc cho hs viết đoạn trong bài
Hội vật ( Từ tiếng trống…bụng vậy)
GV theo dõi, chấm bài, nhận xét.
- HĐ 4.

- HS thực hiện nghe viết bài vào vở

GV tổ chức chơi trò chơi tìm bài hát
hoặc bài thơ nói về chủ đề ngày hội.
GV theo dõi, nhận xét.

- HS suy nghĩ tìm bài thơ hoặc bài hát

C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.

7


Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hội vật.
- HS đạt chuẩn đọc hiểu câu truyện.
- HS trên chuẩn đọc được diễn cảm câu truyện
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
- GV tổ chức cho hs thi đọc giữa
các nhón trước lớp.
GV theo dõi, nhận xét, khen bạn
đọc bài tốt.
- HĐ 2.

- HS làm việc nhóm đọc bài.
+ HS nhóm cử đại diện thi đọc.

Yêu cầu hs đọc nội dung bài và trả
lời câu hỏi.
Câu 1. Tiếng trống dồn dập, người
- HS thảo luận trả lời câu hỏi.
đổ về như nước chảy,…
Câu 2. Quắm Đen thì khẩn trương
- HS từng nhóm báo cao kết quả giờ học.
đánh dồn dập. Ông Cản ngũ thì
chậm chạp, trong thế chống đỡ.
- HS thực hiện.
Câu 3. Làm ông Cản Ngũ bất lợi
trước đối thủ.
Câu 4. Vì ông Cản ngũ là người có
kinh nghiệm thi đấu.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
-HĐ 3.
8


- Các nhóm cử đại diện thi đọc với nhóm bạn.
GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm
cho hs.
GV nhận xét, khen bạn kể hay.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I. Mục Tiêu
- Em ôn lại nhân( chia) số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số và giải bài toán
có hai phép tính.
- HS đạt chuẩn làm được HĐ 1,2,4
- HS trên chuẩn làm được HĐ 1,2,3,4
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành
- HĐ 1, 2:
Yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 3.
Yêu cầu hs tóm tắt và giải bài toán
vào vở.
a) 5 thùng có số quyển sách là :
5 x 306 = 1530 ( quyển sách)
Mỗi thư viện được chia số quyển
sách là :
1530 : 9 = 170( quyển sách)

- HS đặt tính làm bài vào vở.

- HS thực hiện làm bài vào vở.

9


b) Chiều dài san vận động là:
3 x 106 = 318( m)
- HS làm bài vào vở.
Chu vi sân vận động là :
( 318 + 106) x 2 = 848 ( m)
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.
- HĐ 4.
- HS thực hiện làm bài vào vở.
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs.
- GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài - HS báo cáo với thầy cô kết quả bài học.
học.
GV nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
- HS báo cáo kết quả bài học.
nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 1 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 25 B. Em kể về ngày hội ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nhận biết bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao ?.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành
- HĐ 5.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi đóng

- HS làm việc cặp đôi hỏi và đáp
10


vai hỏi và đáp.
GV theo dõi, nhận xét cho hs.
- HĐ 6.
- HS viết các câu hỏi cho bộ phận in đậm
Yêu cầu hs làm việc cá nhân làm bài
vào vở.
a) Vì sao trẻ em không được tắm ở
ven sông, hồ một mình ?
b) Vì sao Hùng được thầy giáo
khen ?
c) Vì sao nhiều người thích đi xem
hội ?
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhòm hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập
-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- HS lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 3: Toán
Bài 68. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Em biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B– Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:
GV yêu cầu hs đọc và làm bài vào vở. HS làm bài vào vở.
Bài giải
Mỗi ngày may được số bộ quần áo
là :
12 : 4 = 3 ( bộ )
11


Trong 6 ngày may được số bộ quần
áo là :
6 x 3 = 18 ( bộ)
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HĐ2:
- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
Yêu cầu hs đọc bài toán và giải bài
toán.
Bài giải
Mỗi ngày đội đó đào được số mét
mương là :
96 : 8 = 12 ( m)
Trong 5 ngày đội đó đào được số m
mương là :
5 x 12 = 60( mét)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.
- HS đọc bài và làm bài vào vở.
GV cho hs thực hiện như bài tập 2.
Bài giải
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật
là :
20 – 4 = 16 ( m)
Chu vi mảnh đất là :
( 16 + 20 ) x 2 = 72( m )
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.

- HS báo cáo kết quả bài học.

C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 25C. Ngày hội ở khắp nơi ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Hội đua voi ở Tây Nguyên.
II – Tài liệu và phương tiện
12


Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

Nội dung cần lưu ý
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS làm việc nhóm thảo luận nêu tên, địa
điểm và một số hoạt động ở lễ hội đó.

GV yêu cầu hs quan sát tranh và
đoán xem đó là ngày hội gì ?
Tranh vẽ về ngày hội đua voi.
- GV nhận xét.
- HĐ 3.

- HS làm việc nhóm quan sát tranh.

GV đọc mẫu bài cho hs( Bài Hội
đua voi ở Tây Nguyên)
GV gọi 1-2 hs đọc lại bài.
- HĐ 4.

- HS lắng nghe.
- HS đọc

Yêu cầu hs chon từ ngữ ở cột A
- HS làm việc cặp đôi thực hiện
phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B.
a – 4, b – 2, c – 1, d – 3.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 5.

GV hướng dẫn đọc câu, đọc từ
ngữ cách ngắt, nghỉ hơi trong câu.
13


- GV nhận xét cách đọc cho hs.
- HĐ 6.

Yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau từng
đoạn bài trong nhóm.
- GV theo dõi, giúp đỡ từng nhóm
hoạt động.
- HĐ 7.

- HS theo dõi. 2, 3 HS đọc mẫu từ ngữ và
câu.

- HS làm việc nhóm đọc bài.

Yêu cầu hs thảo luận chọn ý đúng
cho câu hỏi.
- HS làm viêc nhóm thảo chọn ý đúng.
(Ýa)
GV nhận xét kết quả bài làm của
từng nhóm hs.
* Hoạt động kết thúc.
- GV cho hs sinh báo cáo.
-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS lắng nghe.
những em học bài tốt.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ R hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ R hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ R hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ R hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
14

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.


- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

-

- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
Kể chuyện về mẹ, bà và các chị em gái của em
I.Mục tiêu:
-HS biết về bà,mẹ,chị em gái của mình
-HS hiểu đợc sự yêu thơng,quan tâm chăm sóc mà bà,mẹ,chị em gái đã dành
cho em
-Giáo dục HS tình cảm yêu thơng,thái độ tôn trọng đối với những ngời phụ nữ
trong gia đình các em
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo lớp.
III.Tài liệu và phơng tiện
-Một món quà mà HS đợc mẹ,bà,chị em gái tặng
IV.Các bớc tiến hành:
Bớc 1:Chuẩn bị Trớc 1 tuần GV phổ biến cho HS chuẩn bị:
+Nội dung: kể về bà,mẹ,chị em gái của mình Ví dụ:Bà em năm nay bao nhiêu
tuổi?Bà còn đi làm hay đã nghỉ hu? Mẹ của em tên là gì? Mẹ bao nhiêu tuổi?
Mẹ hiện nay làm nghề gì?ở đâu? Hàng ngày bà,mẹ đã yêu thơng chăm sóc em
nh thế nào? Các chị em gái hiện đang học lớp mấy?Tại trờng nào?Em có yêu
bà,mẹ ,các chị em gái của mình không? Em làm gì để bày tỏ tình cảm yêu thơng đó?
15


+Hình thức : Kể bằng lời kết hợp với giới thiệu bằng ảnh,băng hình,các vật kỉ
niệm và bà,mẹ,các chị em gái
- -HS chuẩn bị kể theo yêu cầu của GV
- Bớc 2: Kể chuyện
- -Mở đầu GV hoặc ngời dẫn chơng trình nêu vấn đề:Nhân dịp ngày Quốc tế phụ
nữ 8-3 chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những ngời phụ nữ thân yêu trong
gia đình mình là: bà,mẹ,chị em gái.Bây giờ bạn nào sẽ xung phong kể trớc
- -HS lần lợt xung phong lên kể chuyện, vừa kể vừa giới thiệu ảnh,băng hình,các
vật kỉ niệm và bà,mẹ,các chị em gái
- - Sau mỗi HS kể ,các bạn khác trong lớp ngồi nghe và có thể nêu ý kiến bình
luận hoặc đặt câu hỏi.
- - GV có thể kể về bà,mẹ,các chị em gái của mình cho HS tham khảo
- Bớc 3: Thảo luận chung
- Sau khi HS kể xong GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận theo các câu hỏi sau:
- -Em nghĩ gì khi kể chuyện và nghe các bạn kể chuyện về bà,mẹ,các chị em gái
của mình?
- -Chúng ta cần thể hiện tình cảm yêu thơng đối với bà,mẹ,các chị em gái trong
cuộc sống hàng ngày nh thế nào?
- Bớc 4: Tổng kết
- -GV NX đánh giá chung về kết quả buổi kể chuyện khen các HS kể hay,thể
hiện đợc cảm xúc của mình đối với bà,mẹ,các chị em gái qua câu chuyện.
- -GV nhắc nhở HS hãy luôn yêu quý và thể hiện tình cảm của mình đối với
bà,mẹ,các chị em gái bằng thái độ quan tâm và những việc làm cụ thể trong
cuộc sống.
- Bớc 4 :Củng cố nhận xét giờ học
- -GV NX giờ học
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 2 tháng 3 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 69. Luyện tập chung
I. Mục Tiêu
- Em luyện tập về:
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Viết và tính giá trị biểu thức.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động thực hành
-

16


- HĐ 1:

GV yêu cầu hs thực hiện làm bài
theo lô gô bài tập.
Bài toán : Trong 4 ngày lớp 3A thu
được 24 kg giấy vụn. Hỏi trong 5
ngày thì thu được bao nhiêu kg giấy
vụn ?
Bài giải
Mỗi ngày lớp 3A thu được số kg
giấy vụn là :
24 : 4 = 6 ( kg )
Trong 5 ngày thì thu được là :
5 x 6 = 30 ( kg )
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ2:

HS hoạt động nhóm giải bài toán theo
tóm tắt.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở.
a) Mỗi bể chứa số l nước là :
3600 : 3 = 1200 ( l )
5 bể thì chứa được số l nước là :
5 x 1200 = 6000( l)
b) Mỗi vỉ có số viên thuốc là :
100 : 4 = 25 ( viên )
6 vỉ thuốc có số viên thuốc là :
6 x 25 = 150 ( viên )
GV theo dõi, nhận xét
- HĐ 3.

- HS làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở tính
giá trị của biểu thức.
b) 13 x 4 x 3 = 62 x 3 = 186
c) 18 : 3 x 7 = 6 x 7 = 42
GV theo dõi, giúp đỡ, nhận xét bài
cho hs.
B – Hoạt động ứng dụng
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
nhà.

- HS làm bài vào vở.

- HS làm viêc, thực hiện theo yêu cầu
trong tài liệu.

- HS lắng nghe, gi nhớ.
17


- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 25C. Ngày hội ở khắp nơi ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr hoặc từ ngữ có vần ưc/ ưt.
Luyện tập dùng phép nhân hóa.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs trao đổi trả lời câu
hỏi.
- Chieeng, trống, voi, áo sanh, vải
đỏ ở ngực.
- Huơ vòi.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS làm việc cặp đôi trao đổi trả lời câu hỏi.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
18


Đố viết đúng từ. GV chon trò chơi
a cho hs.
(Chúc, trường, chim, chợ, trời,..)
GV theo dõi, nhận xét khen nhóm
chơi tốt.
- HĐ 3.

- HS thực hiện chơi trò chơi theo hướng dẫn
của gv.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi và viết vào bảng nhóm.
- HS thực hiện.
- Chị, cậu cô, bác.
- Gần gũi, đáng yêu
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
* Hoạt động kết thúc.
- GV cho hs sinh báo cáo.
-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS lắng nghe.
những em học bài tốt.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
I. Mục Tiêu
- Em biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HSđạt chuẩn làm được HĐ 1,2
-HS treenn chuẩn làm được HĐ 1,2,3
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A– Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:
GV yêu cầu hs đọc và làm bài vào vở. HS làm bài vào vở.
Bài giải
Mỗi ngày may được số bộ quần áo
là :
12 : 4 = 3 ( bộ )
Trong 6 ngày may được số bộ quần
áo là :
6 x 3 = 18 ( bộ)
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HĐ2:
19


- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
Yêu cầu hs đọc bài toán và giải bài
toán.
Bài giải
Mỗi ngày đội đó đào được số mét
mương là :
96 : 8 = 12 ( m)
Trong 5 ngày đội đó đào được số m
mương là :
5 x 12 = 60( mét)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.
GV cho hs thực hiện như bài tập 2.
Bài giải
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật
là :
20 – 4 = 16 ( m)
Chu vi mảnh đất là :
( 16 + 20 ) x 2 = 72( m )
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.

- HS đọc bài và làm bài vào vở.

- HS báo cáo kết quả bài học.

C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Nhận biết bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao ?.
- HS đạt chuẩn làm được HĐ 1,2
- HS trên chuẩn nhận biết được bộ phận trả lời của câu hỏi
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
20


Nội dung
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động thực hành
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs làm việc cặp đôi đóng
vai hỏi và đáp.
GV theo dõi, nhận xét cho hs.
- HĐ 2.
Yêu cầu hs làm việc cá nhân làm bài
vào vở.
a) Vì sao trẻ em không được tắm ở
ven sông, hồ một mình ?
b) Vì sao Hùng được thầy giáo
khen ?
c) Vì sao nhiều người thích đi xem
hội ?
GV theo dõi, nhận xét bài cho từng
nhòm hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

Nội dung cần lưu ý
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS làm việc cặp đôi hỏi và đáp

- HS viết các câu hỏi cho bộ phận in đậm

-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr hoặc từ ngữ có vần ưc/ ưt.
Luyện tập dùng phép nhân hóa.
- HS đạt chuẩn làm được HĐ 1,2
- HS trên chuẩn làm được HĐ 1,2,3
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
21


III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs trao đổi trả lời câu
hỏi.
- Chiêng, trống, voi, áo sanh, vải
đỏ ở ngực.
- Huơ vòi.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
Đố viết đúng từ. GV chon trò chơi
a cho hs.
(Chúc, trường, chim, chợ, trời,..)
GV theo dõi, nhận xét khen nhóm
chơi tốt.
- HĐ 3.

Nội dung cần lưu ý
- Ban văn nghệ điều hành
- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

- HS làm việc cặp đôi trao đổi trả lời câu hỏi.

- HS thực hiện chơi trò chơi theo hướng dẫn
của gv.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
- HS thực hiện.
hỏi và viết vào bảng nhóm.
- Chị, cậu cô, bác.
- Gần gũi, đáng yêu
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
* Hoạt động kết thúc.
- GV cho hs sinh báo cáo.
-GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS lắng nghe.
những em học bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2018
22


Tiết 3: Toán
Bài 70. Tiền Việt Nam ( tiết 1 )
I. Mục Tiêu
- Em nhận biết tiền Việt Nam loại: 100 đông; 200 đồng; 500 đồng; 1000 đồng;
2000 đồng; 5000 đồng và 10 000 đồng.
- Bước đầu biết sử dụng tiền Việt Nam và chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc đã
học.
II. Các hoạt động dạy – học
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs kể tên một số tờ tiền Việt
Nam.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs sinh quan sát
tranh và trả lời câu hoi.
a) 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, …
10000 nghìn)
b) Có ghi chữ và số, các hình ảnh
khác, người, con vật)
GV nhận xét.
- HĐ 3.

- HS làm việc nhóm

- HS hoạt động cả lớp quan sát tranh và
trả lời câu hỏi.

GV tổ chúc cho hs chơi trò chơi “ Đố
bạn”
Cách chơi : GV tổ chức cho hs thảo
luận trả lời câu hỏi trong vòng 3 – 5
phút rồi cử đại diện lên trả lời trước
lớp. Đội nào trả lời nhanh chính xác
nhất là đội thắng cuộc.

a

23

HS thực hiện chơi theo yêu cầu của
gv


Câu 1. Muốn có 1000 đồng, cần lấy :
a) Mấy tờ 500 đồng ?
b) Mấy tờ 200 đồng ?
c) Mấy tờ 100 đồng
Câu 2. Muốn có 10 000 đồng, cần lấy:
a) Mấy tờ 5000 đồng ?
b) Mấy tờ 2000 đồng ?
c) Mấy tờ 1000 đồng ?
- GV theo dõi, nhận xét khen nhóm
làm bài tốt.
* Hoạt động kết thúc.
GV yêu cầu hs báo cáo kết quả bài
học.
- Hs báo cáo kết quả bài học.
GV nhận xét tiết học, khen hs làm bài
tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 25 C. Ngày hội ở khắp nơi ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đoạn văn kể về một số hoạt động trong ngày hội.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 4.
Yêu cầu hs nhớ, viết đoạn văn về
những ngày tết ở quê hương mình
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
đúng theo yêu cầu của bài.
- HĐ 5.

- HS hoạt động cá nhân nhớ lại ngày tết và
viết thành đoạn văn ngắn về những việc
mình, người thân đã trong dịp tết.
- HS làm bài vào vở.

GV tổ chức cho hs đổi bài với bạn
để soát và sửa lỗi.
- GV theo dõi, chấm chữa bài cho

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện theo yêu
cầu.
24


hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GVHD hs thực hiện theo yêu cầu
bài tập.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

a

HS lắng nghe.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×