Tải bản đầy đủ

Tuần 24

Tuần 24
Thứ hai ngày
tháng 2 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 24A. Các bạn nhỏ thật tài giỏi !( tiết 1, 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Đối đáp với vua.
- Nói về chủ điểm nghệ thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.

- HĐ 1.

Yêu cầu hs quan sát và kể tên 3
người có tài năng về nghệ thuật.
GV và HS theo dõi và nhận xét
từng nhóm.
( Trần Đăng Khoa, …)
- HĐ 2.

HS thảo luận nhóm quan sát và kể tên
ba người có tài năng về nghệ thuật.

a

GV đọc mẫu bài : Đối đáp với vua
- HS theo dõi, lắng nghe.
cho hs.
GV gọi hs đọc trước lớp.
- 1, 2 hs đọc.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi đọc
từ ngữ và lời giải nghĩa .
- GV kiểm tra nhận xét bài làm
của hs.
- HĐ 4.

- HS hoạt động cặp đôi đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa.

1


GV yêu cầu hs đọc câu và chú ý
cách ngắt, nghỉ hơi.
GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.


GV theo dõi, nhận xét bài đọc cho
hs.
- HĐ 6.

- HS thực hiện đọc.

- HS đọc bài nhóm.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi trong tài liệu.
- Cao Bá Quát có tài Đối đáp.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
***Tiết 2***
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

Yêu cầu hs đọc nội dung bài và trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
Câu 1. Thăng Long( Hà Nội), vua
đang ngắm cảnh.
Câu 2. Cậu cởi hết quần áo, nhảy
xuống hồ tắm.
Câu 3. Vua ra lệnh cho cậu phải
đối được một vế đối thì mới tha.
Cậu lấy cảnh mình đang bị trói đối
lại vế đối của nhà vua.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
ÝC
- HĐ 2.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

- HS từng nhóm báo cao kết quả giờ học.

- HS thực hiện.
- HS đọc nội dung bài và trả lời câu hỏi.
- HS suy nghĩ và trả lời.
( Rất tài giỏi, rất thông minh,...)

2


- HS nhắc lại kiến thức bài học
Yêu cầu hs đọc và trả lời câu hỏi.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Nhận xét
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.
Tiết 4: Toán
Bài 64. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp có chữ số
0 ở thương và giải được bài toán có lời văn, tìm được thừa số chưa biết.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

B – Hoạt động thực hành
- HĐ 1:
a) Yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, nhận xét.
b) Yêu cầu hs tính theo mẫu
làm bài vào vở
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS đặt tính làm bài vào vở.

Yêu cầu hs giải bài toán vào vở.
a) Đội công nhân đó còn phải sửa
số mét đường là:

- HS làm bài vào vở.

- HS tính theo mẫu làm bài vào vở.

3


2836 : 4 = 709 ( mét)
b) Cửa hàng còn số kg gạo là :
1827 : 3 = 609( kg gạo )
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.
- HĐ 3.
Yêu cầu hs làm bài vào vở( tìm x)
GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs.
- HĐ 4.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs tính nhẩm làm bài vào
vở.
GV nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

- HS thực hiện làm bài vào vở.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày tháng 2 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 65. Làm quen với chữ số La Mã ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em làm quen với chữ số La Mã.
- Biết đọc, viết, nhận biết giá trị các số La Ma từ I đến XII, số XX, số XXI.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
4


A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “
Cách viết số của người La Mã”( GV
hướng dẫn cách chơi như trong TL)
- GV theo dõi, nhận xét từng nhóm
hoạt động, khen nhóm chơi tốt nhất.
- HĐ2:

GV hướng dẫn hs chữ số La Mã và
dùng chữ số La Mã
GV hướng dẫn hs như trong Tài liệu.
- HĐ 3.

- HS làm viêc nhóm chơi trò chơi. ( HS
thực hiện theo hướng dẫn của thầy cô)

- HS theo dõi gv hướng dẫn.

GV yêu cầu hs đọc các số La
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện.
Mã( như hd3 trong tài liệu)
GV theo dõi, giúp đỡ từng cặp hs
đọc.
B - Hoạt động kết thúc.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
- HS nhắc lại kiến thức bài học
tập.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những - Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.
em học bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 24B. Em biết những môn nghệ thuật nào ?( Tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể câu chuyện Đối đáp với vua.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
5


2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs kể tên môn nghệ thuật mà
mình biết.
GV hướng dẫn như tài liệu.
GV theo dõi và nhận xét từng nhóm.
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs sắp xếp tranh theo
đúng trình tự câu chuyện
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

- HS thảo luận nhóm thực hiện như TL.

- HS hoạt động nhóm .
( Đ 1 – t 3, đ 2 – t 1, đ 3 – t 2, đ 4 – t 4)

- HS hoạt động nhóm dựa vào tranh và kể
Yêu cầu hs kể lần lượt từng đoạn câu
lại từng đoạn câu chuyện.
chuyện trong nhóm.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- Nhận xét
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
- HS theo dõi, lắng nghe.
em học bài tốt.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 24B. Em biết những môn nghệ thuật nào ?( Tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết hoa chữ R, viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x, hoặc
từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.
6


3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 4.

GV tổ chức cho hs thi kể chuyện
giữa các nhóm.
GV theo dõi, khen nhóm kể hay.
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

- HS hoạt động cả lớp dựa vào tranh và kể lại
từng đoạn câu chuyện.
- HS hoạt động cả lớp thi kể chuyện giữa các
nhóm.

Yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
- GV kiểm tra nhận xét bài làm
của hs.
- HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở theo
mẫu.

GV yêu cầu hs thảo luận tìm
nhanh từ ngữ.
a) – Sáo, xiếc.
GV theo dõi, nhận xét.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Sáng tạo.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1
- HS trên chuẩn làm được HD 2
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
7


III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
1 . HS nhân đồ dùng.
2. Khởi động
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
B – Hoạt động thực hành.
* HĐ 1.

Hoạt động của hs
- HĐTQ điều khiển
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
- Ghi đầu bài + đọc MT

Yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét, chấm chữa
bài cho hs.
* HĐ 2.

HS thảo luận nhóm viết đúng từ
ngữ.
a) Tròn, trên, chui. ( Mặt trời)
GV nhận xét bài làm của hs.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

- HS hoạt động nhóm thực hiện.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép cộng trừ trong phạm vi 10000.
- HS đạt chuẩn làm được BT 1 2
- HS trên chuẩn làm được BT 3
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 2a
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
8


- Cho hs làm bài tập 2, 3, 4 trang 30
Bài 2:
- Hs làm bài tập
3526 + 2759 = 6285
8695 – 3773 = 4922
8425 + 618 = 9043
5340 – 612 = 4728
Bài 2:
x + 1909 = 2050 x – 586 = 3705
x = 2050 – 1909 x = 3705 - 586
x = 141
x = 3119
Bài 3:
Số gạo bán trong buổi chiều là:
126 : 2 = 63 (kg)
Cả hai buổi bán được số kg gạo là:
126 + 63 = 189 (kg)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày tháng 2 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 24B. Bạn đã xem ảo thuật chưa ?( Tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe – viết một đoạn văn.
- Mở rộng vốn từ về nghệ thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 3.

9


- HS nghe – viết bài vào vở.
GV đọc hs nghe, viết bài vào vở.
Bài ( Đoạn bài Đối đáp với vua)
GV chấm chữa bài cho hs.
- HĐ 4.
- HS làm việc cặp đôi đổi bài để soát và sửa
lỗi.
GV cho hs hoạt động cặp đôi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 5.
- HS làm việc nhóm thảo luận tìm từ ngữ
hoàn thành phiếu bài tập.
Yêu cầu hs thảo luận tìm từ ngữ
để điền vào phiếu bài tập.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs
GV theo dõi, nhận xét bài cho
từng nhòm hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 3: Toán
Bài 65. Làm quen với chữ số La Mã ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em làm quen với chữ số La Mã.
- Biết đọc, viết, nhận biết giá trị các số La Ma từ I đến XII, số XX, số XXI.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
10


B– Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:
GV yêu cầu hs quan sát đông hồ mẫu
và làm bài vào vở.
GV hướng dẫn hs thực hiện như tài
liệu.
a) 4h, b) 8h 15 p, c) 9h 30p.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HĐ2:

Yêu cầu hs thực hiện theo yêu cầu
bài tập.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.

- HS làm bài vào vở.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện

- HS thảo luận cặp đôi thực hiện theo yêu
GV cho hs thực hiện cặp đôi thảo
cầu bài tập.
luận điền vaò chỗ trống.
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài cho
hs.
- HĐ 4, 5.

GV yêu cầu hs lấy đồ dùng học toán
và thực hiện theo yêu cầu bài tập
trong tài liệu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện theo yêu
cầu.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- HS theo dõi.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 24C. Nghệ thuật làm đẹp cuộc sống ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
11


- Đọc và hiểu bài Tiếng đàn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
1. Khởi động

Hoạt động của hs
- Ban văn nghệ điều hành

2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs quan và trả lời câu
hỏi.
- Vẽ người, vẽ nhà, vẽ đàn,…
- Tranh vẽ người đang đánh đàn.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS làm việc nhóm thảo luận và trả lời câu
hỏi.

GV đọc mẫu bài Tiếng đàn cho hs.
- HS lắng nghe.
- GV gọi hs đọc mẫu
- HĐ 3.

Yêu cầu hs đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa theo TL.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện đọc từ ngữ và
lời giải nghĩa theo TL.

GV hướng dẫn đọc câu, đọc từ
ngữ cách ngắt, nghỉ hơi trong câu.
- GV nhận xét cách đọc cho hs.
- HĐ 5.

- HS theo dõi. 2, 3 HS đọc mẫu

12


- HS làm việc nhóm đọc nối tiếp nhau từng
Yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau từng
đoạn bài.
đoạn bài trong nhóm.
- GV theo dõi, giúp đỡ từng nhóm
hoạt động.
B - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV cho hs sinh báo cáo.
- HS theo dõi.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
- HS theo dõi, lắng nghe.
tập.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ Q hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ Q hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ Q hoa.
Quan sát.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nêu.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- HS đọc bài .
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- Lắng nghe.
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
- HS lắng nghe.
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
13


3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày
tháng 2 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 66. Thực hành xem đồng hồ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết: Xem giờ chính xác đến từng phút.
- Nhận biết được về thời gian( phân biệt thời điểm, khoảng thời gian).
- Xem giờ ở các đông hồ ( cả mặt đồng hồ có ghi số La Mã và đồng hồ điện tử).
- Thời điểm làm công việc hằng ngày cho phù hợp.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
-

2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1:

GV yêu cầu hs cùng đọc
GV hướng dẫn hs thực hiện như tài
liệu.
GV theo dõi hs đọc

HS hoạt động nhóm đọc bài.

14


- HĐ2:

GV tổ chức cho hs quan sát, thảo
luận trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm hs.
- HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu hs quan sát đọc giờ, phút - HS làm viêc nhóm thực hiện theo yêu cầu
trong tài liệu.
trên đồng hồ mẫu trong tài liệu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.
- HS làm việc cặp đôi.
GV yêu cầu hs quan sát làm việc theo
cặp.
GV quan sát giúp đỡ từng cặp hs
thực hiện.
B. Hoạt động kết thúc.
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của gv.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài cho hs.
- HS lắng nghe, gi nhớ.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 24C. Nghệ thuật làm đẹp cuộc sống ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Luyện tập dùng dấu phẩy trong câu.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

15


A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 6.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu
hỏi trong nhóm.
a) Trước khi vào phòng thi Thủy
nhận đàn, lên dây và kéo thử vài
nốt nhac.
b) Hơi lo lắng, hồi hộp.
GV nhận xét kết quả bài làm của
từng nhóm hs.
- HĐ 7.

Yêu cầu hs nhận phiếu bài tập và
thực hiện theo yêu cầu bài tập.
a) Trong trẻo, bay ra vườn.
GV nhận xét bài cho hs
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

- HS làm viêc nhóm thảo luận trả lời câu hỏi.

- HS nhận phiếu bài tập và thực hiện theo yêu
cầu.
+ HS lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào phiếu bài
GV cho hs thực hiên làm bài trên
tập.
phiếu bài tập.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài - HS nhắc lại kiến thức bài học
- HS theo dõi.
tập.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS theo dõi, lắng nghe.
những em học bài tốt.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
Ôn tập
I – Mục tiêu:
- Em có biểu tượng về hình tròn.Biết được tâm, bán kính, đường kính của một hình
tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1 2
16


- HS trên chuẩn làm được HD 3 4
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
1 . Lấy đồ dùng học tập
2 . Khởi động
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
a – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:

Hoạt động của hs
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- Ban văn nghệ điều hành
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở nêu
tên các bán kính trong hình tròn.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
- HĐ2:

- HS làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm bài vào vở vẽ hình
tròn và xác định bán kính và tâm
của hình tròn.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

- HS vẽ hình tròn, tâm, bán kính vào vở.

GV yêu cầu hs vẽ bán kính, đường
kính trong hình tròn vào vở và trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.

- HS thực hành vẽ hình tròn có tâm và
bán kính.

Yêu cầu hs vẽ hình tròn theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS làm bài vào vở.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
17


ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Sáng tạo.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1 2
- HS trên chuẩn làm được HD 3
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . HS nhân đồ dùng.
- HĐTQ điều khiển
2. Khởi động
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
A – Hoạt động thực hành
* HĐ 1.

Tổ chức cho hs chơi trò chơi ghép
thẻ.
GV hướng dẫn hs như trong tài liệu.
GV nhận xét, chôt lại bài cho hs.
* HĐ 2.
Yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét, chấm chữa
bài cho hs.
* HĐ 3.

HS thảo luận nhóm viết đúng từ
ngữ.
a) Tròn, trên, chui. ( Mặt trời)
GV nhận xét bài làm của hs.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS chơi ghép thẻ theo nhóm.

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

- HS hoạt động nhóm thực hiện.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
18


I – Mục tiêu:
- Đọc thuộc long bài thơ Cái cầu .
- Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1
- HS trên chuẩn làm được HD 2
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
1 . HS nhân đồ dùng.
2. Khởi động
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs đọc thuộc lòng bài
thơ trong nhóm
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs chơi trò
chơi( Tìm từ chỉ hoạt động)
GV theo dõi, nhận xét chốt bài cho
hs. Khen nhóm làm bài tốt.
a) – Reo hò, reo lên, rên rỉ, rung
bàn,.
- Dạy học, dang tay, dậy muộn,...
- Gieo hạt, giặt áo, gió mạnh,...
C - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

Hoạt động của hs
- HĐTQ điều khiển
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
- Ghi đầu bài + đọc MT

- HS hoạt động nhóm đọc thuộc lòng bài
thơ.

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi ( Tìm từ
chỉ hoạt động)

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày tháng 2 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 66. Thực hành xem đồng hồ
19


( tiết2)
I. Mục Tiêu
- Em biết: Xem giờ chính xác đến từng phút.
- Nhận biết được về thời gian( phân biệt thời điểm, khoảng thời gian).
- Xem giờ ở các đông hồ ( cả mặt đồng hồ có ghi số La Mã và đồng hồ điện tử).
- Thời điểm làm công việc hằng ngày cho phù hợp.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Nội dung cần lưu ý
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:
GV yêu cầu hs làm bài vào vở theo
mẫu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ2:

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

Yêu cầu hs đọc và quan sát tranh làm - HS thực hiện làm bài vào vở.
bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3.
GV yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.
Yêu cầu hs dựa vào bài tập 3 và
khoanh vào kết quả đúng.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS thực hiện làm bài vào vở.

20


C. Hoạt động ứng dụng.
- GV hướng dẫn hs làm bài tập ở
nhà.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

a HS báo cáo kết quả bài học.
b HS lắng nghe.

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 24C. Nghệ thuật làm đẹp cuộc sống ( tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
- Nghe- hiểu câu chuyện ngắn đẻ kể lại
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 2.

Yêu cầu hs thảo luận tìm nhanh từ
ngữ chỉ hoạt động. Chứa tiếng bắt
đầu bằng S/X.
a) – San sẻ, san sát, sách vở, sông
suối,…
- Xanh mướt, xách dép, xé thịt,…
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.

GV kể chuyện Người bán quạt may
mắn cho hs nghe.
( GV kể 2 lần cho hs nghe)
- HĐ 4.

- HS hoạt động nhóm tìm nhanh từ ngữ chỉ
hoạt động.

- HS theo dõi, lắng nghe.

21


Yêu cầu hs đọc gợi ý trong tài liệu và
dựa vào gợi ý kể lai câu chuyện mà
GV vừa kể.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
GV theo dõi, khen nhóm kể hay nhất.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV hướng dẫn hs về nhà làm bài
tập.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu
cầu trong TL.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- HS theo dõi.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×