Tải bản đầy đủ

Tuần 23

Tuần 23
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 23A. Trò ảo thuật là hay !( Tiết 1;2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Nhà ảo thuật.
- Nói những điều em biết về một môn nghệ thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.


Yêu cầu hs hoạt động nhóm quan
sát và trả lời câu hỏi.
GV và HS theo dõi và nhận xét
từng nhóm.
- HĐ 2.

GV đọc mẫu bài Nhà ảo thuật cho
hs.
GV gọi hs đọc trước lớp.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi chon
lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ
ngữ.
- GV kiểm tra nhận xét bài làm của
hs.
A – 5, b – 3, c – 1, d – 2, e – 4.

- HS thảo luận nhóm quan sát và trả lời câu
hỏi theo nội dung TL.

- HS theo dõi, lắng nghe.
- 1, 2 hs đọc.

- HS hoạt động cặp đôi.

1


- HĐ 4.

GV yêu cầu hs đọc câu và chú ý
cách ngắt, nghỉ hơi.
GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 5.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài đọc cho


hs.
- HĐ 6.

- HS thực hiện đọc câu trong tl.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn bài trong nhóm.

Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu hỏi
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
trong.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
******Tiết 2******
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs đọc nội dung bài chon
ý đúng nhất.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
ÝC
- HĐ 2.

Yêu cầu hs đọc và trả lời câu hỏi.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
( Nhớ lời mẹ dặn không được làm
phiền người khác)
- HĐ 3.

- HS thảo luận nhóm chon ý đúng.

- HS hoạt động nhóm đọc và trả lời câu hỏi.
- HS đọc nội dung bài và kể.

2


Yêu cầu hs đọc và kể về một trò ảo
thuật mà nhà ảo thuật diễn.
GV nhận xét .
- HĐ 4.

- HS đọc và trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu hs đọc và trả lời câu
hỏi.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
( Chị em Xô – phi đã được xem ảo
thuật)
- HĐ 5.

GV tổ chức cho hs thi đọc Truyền
điện giữa các nhóm.
GV theo dõi, khen nhóm đọc bài
tốt.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS thi đọc giữa các nhóm.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 62. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( tiếp theo)
( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết :
- Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau).
- Tìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
3


A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1:

Tổ chức cho hs chơi trò chơi( Hái
hoa toán học)
- GV theo dõi, nhận xét nhóm chơi
tốt.
- HĐ2:

HS thực hiện chơi theo nhóm.

Yêu cầu đọc và nói cho bạn nghe
cách đặt tính và tính.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 3.

HS làm việc nhóm.

GV đổi hoạt động cá nhân yêu cầu
hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài
cho hs.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

- HS làm bài vào vở.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 62. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( tiếp theo)
( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết :
- Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau).
- Tìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
4


Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
1. Khởi động

Hoạt động của hs
- Ban văn nghệ điều hành

2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:

Yêu cầu hs làm bài vào vở.
- GV theo dõi, nhận xét
- HĐ2:

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu tóm tắt và giải bài toán vào - HS tóm tắt và làm bài vào vở.
HS làm việc nhóm.
vở.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
a) 3 xe như thế chở số kg gạo là :
1425 X 3 = 4275(kg)
- HS làm bài vào vở.
b) 3 thùng đựng được số quyển vở
là :
3 X 2500 = 7500( quyển vở)
Còn lại số quyển vở là :
7500 – 4500 = 3000( quyển
vở)
- HĐ 3.
- HS làm bài vào vở.
GV yêu cầu làm bài vào vở tìm số bị
chia.
a) 7245, b) 6888
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài
cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- Nhận xét
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
5


em học bài tốt.

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 23B. Bạn đã xem ảo thuật chưa ?( Tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể được câu chuyện nhà ảo thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
( Gọi chim bằng từ chỉ người)
GV hướng dẫn như tài liệu.
GV theo dõi và nhận xét từng
nhóm.
- HĐ 2.

GV yêu cầu hs kể từng đoạn câu

- HS thảo luận nhóm thực hiện trò chơi như
TL.

- HS hoạt động nhóm kể chuyện.
6


chuyện theo tranh.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
C. Hoạt động kết thúc.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 5: Tiếng việt
Bài 23B. Bạn đã xem ảo thuật chưa ?( Tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa Q. Viết đúng từ ngữ có vần uc/ uy, hoặc từ ngữ có
chứa tiếng bắt đầu bằng l/n.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
theo mẫu vào vở.
GV yc HS đổi vở soát lỗi.
GV chấm chữa bài cho hs.
- HĐ 2.

YC HS hoạt động nhóm làm bài
vào bảng nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C. Hoạt động kết thúc.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS hoạt động cá nhân làm bài theo mẫu vào
vở.
HS đổi vở soát lỗi bài cho bạn.

- HS hoạt động nhóm làm bài vào bảng
nhóm.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.
7


Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS TB Đọc và hiểu câu chuyện Nhà ảo thuật.
- HS khá, giỏi Nói được những điều em biết về một môn nghệ thuật.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài đọc cho
hs.
- HĐ 2

- HS đọc nối tiếp từng đoạn bài trong nhóm.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu hỏi
trong.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs đọc nội dung bài chon
ý đúng nhất.
GV theo dõi nhận xét bài cho hs.
ÝC
- HĐ 4.

Yêu cầu hs đọc và trả lời câu hỏi.
GV nhận xét chốt bài cho hs.

- HS thảo luận nhóm chon ý đúng.

- HS hoạt động nhóm đọc và trả lời câu hỏi.
- HS đọc nội dung bài và kể.
8


( Nhớ lời mẹ dặn không được làm
phiền người khác)
- HĐ5.

Yêu cầu hs đọc và kể về một trò ảo
thuật mà nhà ảo thuật diễn.
GV nhận xét .
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS đọc và trả lời câu hỏi.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- HS TB biết Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không
liền nhau).
- HS khá, giỏi biếtTìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

A – Hoạt động cơ bản
- HĐ1:

Yêu cầu đọc và nói cho bạn nghe
cách đặt tính và tính.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

HS làm việc nhóm.

9


- HS làm bài vào vở.
GV đổi hoạt động cá nhân yêu cầu
hs làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài
- HS nhắc lại kiến thức bài học
cho hs.
- Nhận xét
C. Hoạt động ứng dụng.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 23B. Bạn đã xem ảo thuật chưa ?( Tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe viết một đoạn văn.
- Nhận biết về phép nhân hóa, cách trả lời câu hỏi như thế nào?
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 3.

GV đọc hs nghe, viết bài vào vở.
Bài (Người sáng tác Quốc ca Việt
Nam)
GV nhận xét, chấm bài cho hs.
- HĐ 4.

- HS nghe – viết bài vào vở.

10


Yêu cầu hs đọc bài và trả lời câu
hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Vật được nhân hóa :
Kim giờ, kim phút, kim
giây.
b) Nhân hóa bằng cách :
Bác, anh, bé
- HĐ 5.

- HS làm việc nhóm đọc và trả lời câu hỏi.

- Yêu cầu hs dựa vào bài thơ ở HĐ - HS làm việc cặp đôi trả lời câu hỏi.
4 trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.
Tiết 3: Toán
Bài 63. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong các trường hợp; có dư
và không có dư, với thương là số có bốn chữ số và ba chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs.
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:
11


GV tổ chức cho hs chơi trò chơi ( Ai
nhanh, ai đúng)
GV hướng dẫn hs thực hiện như tài
liệu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HĐ2:

Yêu cầu hs hoạt động nhóm đọc và
nói cho bạn nghe cách đặt tính và
tính trong tài liệu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.

- HS làm việc nhóm chơi trò chơi : ( Ai
nhanh, ai đúng)

- HS hoạt động nhóm đọc và nói cho bạn
nghe cách đặt tính và tính

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
GV yêu cầu làm bài vào vở đặt tính
rồi tính.
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài
cho hs.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
B. Hoạt động kết thúc.
- Nhận xét
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !( Tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ Chương trình xiếc đặc sắc.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
12


A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.
- HS thảo luận nhóm thực hiện nêu tên các
GV yêu cầu hs suy nghi và nêu tên
môn nghệ thuật mà hs biết.
các môn nghệ thuật mà hs biết.
GV theo dõi và nhận xét.
- HĐ 2.

GV đọc mẫu bài (Chương trình
xiếc đặc sắc) cho hs.
GV gọi hs đọc.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs chon lời giải nghĩa phù
hợp với mỗi từ ngữ.
GV kiểm tra bài làm cho hs
- HĐ 4.

Yêu cầu hs đọc đoạn bài trong
nhóm.
GV theo dõi giúp đỡ hs đọc.
- HĐ 5.

Yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời
câu hỏi.
GV nhận xét bài cho hs.
B - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS thực hiện đọc bài trong nhóm.

- HS làm việc nhóm.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.
13


Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ P hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ P hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ P hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .
14

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.


-

Tit 8: HNGLL
Trò chơi: du lịch vòng quanh đất nớc
I.Mục tiêu hoạt động:
-Thông qua trò chơi,giúp HS có thêm hiểu biết về quê hơng,Tổ quốc Việt Nam
-Phát triển ở HS kĩ năng giao tiếp,khả năng ứng phó nhanh
nhạy,chính xác
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo lớp .
III.Tài liệu và phơng tiện
-Bản đồ Việt Nam
-Các thăm trên mỗi thăm có ghi tên 1 địa phơng ở Việt Nam
-Các tranh ảnh,t liệu về các di sản thế giới,các danh lam thắng
cảnh,các di tích lịch sử,di tích văn hóa,các nét văn hóa truyền
thống của các địa phơng trên cả nớc
IV.Các bớc tiến hành:
Bớc 1:Chuẩn bị
-Trớc 1 tuần GV phổ biến kế hoạch hoạt động và thể lệ cuộc
chơi tới HS
-Mỗi tổ/lớp cử ra 1 đội chơi gồm 3 HS .Mỗi lợt chơi chỉ gồm từ
3-4 đội chơi
-Những HS tham gia trò chơi chuẩn bị nghiên cứu trớc các tài
liệu tham khảo về thiên nhiên,con ngời và văn hóa của 1 số
địa phơng trên đất nớc Việt Nam
- Bớc 2: Tiến hành chơi
-Mở đầu cả lớp hát bài Em yêu Tổ quốc Việt Nam
-Trởng ban tổ chức lên công bố nội dung và thể lệ cuộc thi
-Các đội về vị trí quy định của mình
-Ngời dẫn chơng trình mời đại diện các đội lên rút thăm.Trên
mỗi thăm có ghi tên 1 địa phơng ở Việt Nam.Nhiệm vụ của
mỗi đội chơi là sau 5 phút chuẩn bị phải xác định đợc:
+Vị trí của địa phơng đó trên bản đồ Việt Nam? (10 điểm)
+Một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,di tích văn hóa
hoặc công trình kiến trúc nổi tiếng của địa phơng đó? (10
điểm)
+Một món ăn truyền thống của địa phơng? (10 điểm)
+Hãy hát 1 làn điệu dân ca của địa phơng hoặc trình bày
1 bài hát ,bài thơ mà em biết về địa phơng đó ? (10 điểm)
-Đại diện các đội lên rút thăm và chuẩn bị trình bày các nội
dung theo yêu cầu
-Từng đội trình bày
15


-Ban giám khảo hội ý cho điểm các đội chơi
Bớc 3:Tổng kết và trao thởng
-Công bố kết quả cuộc chơi
-Kết thúc cả lớp vừa nghe băng vừa hát bài Việt Nam- Tổ quốc
tôi
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Th nm ngy 24 thỏng 1 nm 2018
Tit 2: Toỏn
Bi 63. Chia s cú bn ch s cho s cú mt ch s
( tit 2)
I Mc tiờu:
- Em bit chia s cú bn ch s cho s cú mt ch s trong cỏc trng hp; cú
d v khụng cú d, vi thng l s cú bn ch s v ba ch s.
II Ti liu v phng tin
Ti liu hng dn hc Toỏn.
III Cỏc hot ng dy, hc.
Hot ng ca gv
Hot ng ca hs
1. Khi ng
- Ban vn ngh iu hnh
-

2. Ly dựng hc tp

- i din nhúm ly dựng.

3. Ghi u bi + c mc tiờu

- HS ghi u bi, c mc tiờu bi.

B Hot ng thc hnh
- H 1:

GV yờu cu hs hot ng cỏ nhõn
lm bi vo v.
GV hng dn hs thc hin nh ti
liu.
GV theo dừi, giỳp hs.
- H2:

Yờu cu hs túm tt v gii bi toỏn
vo v.
GV theo dừi, nhn xột bi cho hs.
a) Mi thựng cú s cam l :
1248 : 4 = 312 ( qu)

HS lm vic cỏ nhõn lm bi vo v.

- HS túm tt v gii bi toỏn vo v

16


b) Số bánh xe lắp được số ô tô và
còn thừa số bánh xe là :
1250 : 4 = 312 (dư 2)
- HĐ 3.
- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
GV yêu cầu làm bài vào vở tìm số
chia
GV theo dõi, giúp đỡ hs, chốt bài
cho hs.
- HĐ 4.
- HS làm bài vào vở.
HS thực hiện theo yêu cầu trong tài liệu.

Yêu cầu hs chuẩn bị đồ dùng và
thực hiện xếp hình theo yêu cầu bài
tâp.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- Nhận xét
C - Hoạt động ứng dụng.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV củng cố bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !( Tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng có vần uc/ ut, hoặc từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng
l/n.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

17


B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm nói
cho bạn những điều mình thích
trong tờ quảng cáo.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
vào vở trình bày những điều đặc
biệt về lời văn, trang trí.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs hoạt động cá nhân đặt
câu hỏi cho bộ phận in đậm trong
câu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết như
thế nào ?
b) Ê – đi – xơn làm việc như thế
nào?
- HĐ 4.

- HS làm việc nhóm nói cho bạn những điều
mình thích trong tờ quảng cáo.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở trình
bày những điều đặc biệt về lời văn, trang trí.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs viết đúng từ ngữ có
- HS làm bài vào vở.
vần ut/uc .
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Trúc, chúc, cúc , rút, khúc, vút.
C. Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - Nhận xét
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS theo dõi, lắng nghe.
những em học bài tốt.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép cộng nhân trong phạm vi 10000.
18


- HS đạt chuẩn làm được BT 1,3
- Hs trên chuẩn làm được BT 1,2,3
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 2a
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập,2, 3 trang 41
Bài 2:
a, 3 xe chở được số kg gạo là:
1425 x 3 = 4275 (kg)
b, Số vở ở 3 thùng là:
2500 x 3 = 7500(quyển)
Số vở còn lại là:
7500 – 4500 = 3000 (quyển)
Bài 3:
x : 3 = 2415
x : 4 = 1722
x = 2415 x 3
x = 1722 x 4
x = 7245
x = 6888
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng

- Hs làm bài tập

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa Q. Viết đúng từ ngữ có vần uc/ uy, hoặc từ ngữ có
chứa tiếng bắt đầu bằng l/n.
- HS đạt chuẩn làm được HĐ 1
- Hs trên chuẩn làm được HĐ 1,2
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
19


2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
theo mẫu vào vở.
GV yc HS đổi vở soát lỗi.
GV chấm chữa bài cho hs.
- HĐ 2.

YC HS hoạt động nhóm làm bài
vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C. Hoạt động kết thúc.
- GV cho hs sinh báo cáo.
- GV: Nhận xét tiết học. khen
những em học bài tốt.

- HS hoạt động cá nhân làm bài theo mẫu vào
vở.
HS đổi vở soát lỗi bài cho bạn.

- HS hoạt động nhóm làm bài vào vở
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng có vần uc/ ut, hoặc từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng
l/n.
- Hs đạt chuẩn làm được HĐ 1,2,4
- HS trên chuẩn làm được HĐ 1,2,3,4
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
20


B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm nói
cho bạn những điều mình thích
trong tờ quảng cáo.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
- HĐ 2.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
vào vở trình bày những điều đặc
biệt về lời văn, trang trí.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.

Yêu cầu hs hoạt động cá nhân đặt
câu hỏi cho bộ phận in đậm trong
câu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết như
thế nào ?
b) Ê – đi – xơn làm việc như thế
nào?
- HĐ 4.

- HS làm việc nhóm nói cho bạn những điều
mình thích trong tờ quảng cáo.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở trình
bày những điều đặc biệt về lời văn, trang trí.

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs viết đúng từ ngữ có
- HS làm bài vào vở.
vần ut/uc .
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Trúc, chúc, cúc , rút, khúc, vút.
C. Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - Nhận xét
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS theo dõi, lắng nghe.
những em học bài tốt.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
21


Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 64. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( Tiếp theo)
( tiết1)
I – Mục tiêu:
- Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp có chữ số
0 ở thương
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

A- Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:
- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi.
GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Ai HS thực hiện.
nhanh ai đúng”
GV hướng dẫn hs như trong tài liệu.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
- HS hoạt động nhóm đọc và nói cho bạn
- HĐ2:
nghe cách đặt tính rồi tính.

Yêu cầu hs đọc và nói cho bạn nghe
nội dung trong TL cách đặt tính và
tính.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

GV đổi lô gô sang hoạt động cá
nhân.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
B. Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
22


- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !( Tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Đặt câu hỏi như thế nào?
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- HS lấy đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 5.

Yêu cầu hs trao đổi cặp đôi và nói
với nhau về việc xem biểu diễn
nghệ thuật.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 6.

Yêu cầu hs dựa vào hd 5 viết đoạn
văn nói về một buổi biểu diễn
nghệ thuật.
GV theo dõi, nhận xét bài làm của
hs.
- HĐ 7.

Yêu cầu hs đọc bài làm của mình
trong nhóm cho các bạn cùng
nghe.

- HS làm việc cặp đôi nói với nhau về việc
xem biểu diễn nghệ thuật.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS thực hiện đọc bài trong nhóm.

23


GV theo dõi, khen bạn viết bài hay
nhất.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - Nhận xét
- GV: Nhận xét tiết học. khen
- HS theo dõi, lắng nghe.
những em học bài tốt.
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×