Tải bản đầy đủ

Tuần 22

Tuần 22
Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 22 A. Nhà bác học vĩ đại.(tiết 1, 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu nội dung câu chuyện Nhà bác học và bà cụ.
- Kể được về một người tri thức em biết.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1- HS nhận đồ dùng.
2- Khởi động.
3- GV giới thiệu, ghi đầu bài
A – Hoạt động cơ bản
- HĐ 1.

- BTQ thực hiện
- HS thực hiện

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm quan sát
- HS thảo luận trả lời câu hỏi trong tài
tranh và trả lời câu hỏi.
liệu.
- Bức tranh vẽ cảnh nhà cửa, xe ngựa,
xe hiện đại, nhà, người,…
- Những người trong tranh đang xem
và nói chuyện với nhau.
+ GV theo dõi, nhận xét bài làm cho
hs
- HĐ 2.

GV hướng dẫn và đọc mẫu bài cho
hs( Nhà bác học và bà cụ)
- HĐ 3.

GV yêu cầu hs đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa trong sách.
GV theo dõi hs thực hiện.
- HĐ 4.

- HS theo dõi, lắng nghe.
- HS đọc trong tài liệu.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.

1


GV hướng dẫn hs đọc từ ngữ và câu
cho hs
a ) GV đọc mẫu từ ngữ.
b ) GV đọc mẫu ( lưu ý hs dấu hiệu
ngắt, nghỉ hơi, nhấn giọng ở những từ
ngữ in đậm)
GV theo dõi, nhận xét cách đọc cho
hs.
- HĐ 5.- HS theo dõi.
+ HS đọc

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp từng
đoạn bài.
GV yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau từng
đoạn bài trong nhóm.
- GV theo dõi, giúp đỡ từng nhóm hs
đọc.
- HĐ 6.
- HS thực hiện nhóm.
Yêu cầu hs thảo luận chon câu trả lời - HS suy nghĩ trả lời.
( Biết thêm một nhà bác học vĩ đại. Biết
đúng trong sách.
nhà khoa học đem lại những điều tốt
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
đẹp cho con người)
(Ý b.)
- Hoạt động kết thúc.
- GV hỏi: Qua tiết học này giúp chúng
ta biết thêm điều gì ?
- GV nhận xét, khen những hs học tốt.
***Tiết 2***
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

HS trao đổi trả lời câu hỏi.

Yêu cầu hs trao đổi trả lời câu hỏi.
a) Cụ già mong muốn Ê – đi – xơn
chế ra cái xe chở người thật êm.
2


b) Ê – đi – xơn chăm chỉ, miệt mài
với công việc
c) Lợi ích giúp con người đi lại dễ
dàng,…
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 2.

- HS thảo luận.

Yêu cầu hs thảo luận chon ý đúng.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 3.

GV yêu cầu hs quan sát tranh và trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.

GV yêu cầu hs kể về một người lao
động trí óc theo gợi ý.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 5.

- HS thực hiện như hướng dẫn của tài
liều.

- HS thực hiện nhóm theo hướng dẫn.

GV tổ chức cho hs thi kể chuyện.
GV theo dõi nhận xét, khen ngợi hs
kể chuyện hay.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Toán
Bài 59. Em ôn lại những gì đã học.
I – Mục tiêu:
- Em ôn lại:
- Công, trừ các số trong phạm vi 10 000.
3


- Giải bài toán có hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép
trừ.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
2 . Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A- Hoạt động thực hành
* HĐ 1:

GV yêu cầu hs làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
* HĐ2.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở đặt
tính rồi tính.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
* HĐ 3.

Yêu cầu hs làm bài vào vở GV theo
dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 4.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
Tóm tắt
Buổi sáng bán…….126 kg gạo.
Buổi chiều bán bằng một phần hai
…..buổi sáng.
Hỏi cả hai buổi bán …..kg gạo ?
Bài giải
Buổi chiều bán được số kg gạo là :
126 : 2 = 63( kg)
Cả hai buổi bán được số kg gạo là :

- HS làm bài vào vở.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS làm bài vào vở.

- HS tóm tắt và giải bài toán vào vở.

a) HS báo cáo kết quả bài học.

4


126 + 63 = 189 ( kg)
Đáp số : 189 kg
gạo.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
B – Hoạt động ứng dụng.
- Nhận xét.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 60. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. ( t 1)
I – Mục tiêu:
- Em có biểu tượng về hình tròn.Biết được tâm, bán kính, đường kính của một
hình tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
2 . Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi :
Kể tên các vật có dạng hình tròn
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
- HĐ2:

GV hướng dẫn hs về hình tròn, tâm,
đường kính .
- HĐ 3.

- HS làm viêc nhóm chơi trò chơi Kể tên
các vật có dạng hình tròn.

- HS theo dõi và xác định tâm, độ dài
đường kính.

5


- HS theo dõi và thực hành vẽ hình tròn
có tâm và bán kính.
GV hướng dẫn hs nhận biết hình
tròn, biết tâm, bán kính, đường kính
của hình tròn.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- Nhận xét.
B - Hoạt động kết thúc.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 22B. Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo.( Tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Nhà bác học và bà cụ.
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . HS nhân đồ dùng.
- HĐTQ điều khiển
2. Khởi động
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm nêu một
lợi ích mà nhà khoa học mang lại.
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt,
khen ngợi học sinh.
- HĐ 2.

- HS thảo luận nhóm nêu một lợi ích mà
nhà khoa học mang lại.

GV yêu cầu hs từng đoạn câu chuyện.
- GV theo dõi nhận xét.
- HĐ 3.

- HS kể chuyện theo nhóm.

GV tổ chức cho hs thi kể trước lớp.
GV theo dõi, nhận xét khen bạn kể tốt

- HS nhóm cử đại diện lên thi kể trước
lớp.
6


nhất.
- HS lắng nghe, nhận xét.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Gv nhận xét tiết học.
- Nhận xét.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 22B. Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo.( Tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Sáng tạo.
- Củng cố cách viết chữ hoa P. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr
hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . HS nhân đồ dùng.
- HĐTQ điều khiển
2. Khởi động
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
A – Hoạt động cơ bản.
* HĐ 4.

Tổ chức cho hs chơi trò chơi ghép
thẻ.
GV hướng dẫn hs như trong tài liệu.
GV nhận xét, chôt lại bài cho hs.
B – Hoạt động thực hành.
* HĐ 1.

Yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét, chấm chữa
bài cho hs.
* HĐ 2.

HS thảo luận nhóm viết đúng từ
ngữ.
a) Tròn, trên, chui. ( Mặt trời)
GV nhận xét bài làm của hs.

- HS chơi ghép thẻ theo nhóm.

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

- HS hoạt động nhóm thực hiện.

7


C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Sáng tạo.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1
- HS trên chuẩn làm được HD 2
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . HS nhân đồ dùng.
- HĐTQ điều khiển
2. Khởi động
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
B – Hoạt động thực hành.
* HĐ 1.

Yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét, chấm chữa
bài cho hs.
* HĐ 2.

HS thảo luận nhóm viết đúng từ
ngữ.
a) Tròn, trên, chui. ( Mặt trời)
GV nhận xét bài làm của hs.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

- HS hoạt động nhóm thực hiện.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
8


I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép cộng trừ trong phạm vi 10000.
- HS đạt chuẩn làm được BT 1 2
- HS trên chuẩn làm được BT 3
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 2a
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 2, 3, 4 trang 30
Bài 2:
- Hs làm bài tập
3526 + 2759 = 6285
8695 – 3773 = 4922
8425 + 618 = 9043
5340 – 612 = 4728
Bài 2:
x + 1909 = 2050 x – 586 = 3705
x = 2050 – 1909 x = 3705 - 586
x = 141
x = 3119
Bài 3:
Số gạo bán trong buổi chiều là:
126 : 2 = 63 (kg)
Cả hai buổi bán được số kg gạo là:
126 + 63 = 189 (kg)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 22B. Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo.( Tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe – viết đoạn văn.
- Luyện tập dùng dấu phẩy trong câu.
II – Tài liệu và phương tiện .
9


Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
1 . HS nhân đồ dùng.
2. Khởi động
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
B – Hoạt động thực hành.
* HĐ 3.

GV đọc , hs nghe viết chính tả đoạn
bài : Ê – đi – xơn.
(GV lưu ý cách viết cho hs)
GV chấm, chữa bài cho hs.
- HĐ 4.

Hoạt động của hs
- HĐTQ điều khiển
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
- Ghi đầu bài + đọc MT

- HS nghe - viết chính tả.

- HS làm bài vào vở.
Yêu cầu hs đặt dấu phẩy vào trong
câu câu cho phù hợp.
GV theo dõi chấm bài cho hs.
Câu 1. Ở nhà , em ...
Câu 2. Trong lớp, Liên....
Câu 3. Hai bên bờ sông, những ....
Câu 4. Trên cánh rừng mới trông,
chim....
C - Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- Nhận xét.
- Gv nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Toán
Bài 60. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em có biểu tượng về hình tròn.Biết được tâm, bán kính, đường kính của một
hình tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
10


2 . Khởi động
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:

- Ban văn nghệ điều hành
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở nêu
tên các bán kính trong hình tròn.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
- HĐ2:

- HS làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm bài vào vở vẽ hình
tròn và xác định bán kính và tâm
của hình tròn.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

- HS vẽ hình tròn, tâm, bán kính vào vở.

GV yêu cầu hs vẽ bán kính, đường
kính trong hình tròn vào vở và trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.

Yêu cầu hs vẽ hình tròn theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS thực hành vẽ hình tròn có tâm và
bán kính.

- HS làm bài vào vở.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 22C. Để thành người sáng tạo.( Tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ Cái cầu.
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
11


Hoạt động của gv
1 . HS nhân đồ dùng.
2. Khởi động
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

Hoạt động của hs
- HĐTQ điều khiển
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
- Ghi đầu bài + đọc MT

GV hướng dẫn hs quan sát tranh và
nêu tên cầu trong tranh.
- GV Nhận xét.
- HĐ 2.

- Hoạt động cả lớp.

GV yêu cầu hs quan sát tranh và trả
lời câu hỏi.
- GV theo dõi nhận xét.
(Tranh vẽ cây cối và chiếc cầu,
thuyền , ...)
- HĐ 3.

- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

GV hướng dẫn đọc mẫu bài: Cái cầu
- HS lắng nghe.
cho hs
- HĐ 4.

Yêu cầu hs thảo luận cặp đôi chon
phần giải nghĩa ở cột A phù hợp với
cột B.
GV nhận xét, chôt lại bài cho hs.
a - 3, b – 2, c – 1.
- HĐ 5.

- HS hoạt động cặp đôi.

GV đọc mẫu từ ngữ và câu cho hs.
( lưu ý cách ngắt, nghỉ hơi)
GV gọi hs đọc.

- HS lắng nghe và đọc.
12


GV nhận xét cách đọc cho hs.
- HĐ 6.

Yêu cầu hs luyện đọc đoạn, cả bài
trong nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
* HĐ 7.

- HS hoạt động nhóm thực hiện đọc nối tiếp
bài trong nhóm.

- HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi.
Yêu cầu hs trao đổi cặp đôi trả lời
câu hỏi.
a) Người cha trong bài làm nghề thợ
- HS nhắc lại kiến thức bài học
xây cầu.
b) Nhện bắc cầu tơ nhỏ, Sáo bắc cầu - Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.
ngon gió, Kiến bắc cầu lá tre,...
GV nhận xét bài làm của hs.
B - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 7: Luyện viết
Ôn tập chữ O, Ô, Ơ hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ O,Ô,Ơ hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ N hoa.
Quan sát.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nêu.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- HS đọc bài .
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- Lắng nghe.
13


- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

- Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 61. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. ( t 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết:
- Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
2 . Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:
14


GV tổ chức cho hs chơi trò chơi( Ai
nhanh, ai đúng)
GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi
cho hs.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
- HĐ2:

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi.
HS thực hiện.

- HS làm bài vào vở ý C
Yêu cầu hs đọc nội dung bài và cách
tính cho bạn cùng nghe.
- Ý C gv đổi hoạt động cá nhân hs
làm bài vào vở.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- Nhận xét
B. Hoạt động kết thúc.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 22C. Để thành người sáng tạo.( Tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết được đoạn văn kể về một người lao động trí óc.
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . HS nhân đồ dùng.
- HĐTQ điều khiển
2. Khởi động
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs đọc thuộc lòng bài
thơ trong nhóm
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 2.

- HS hoạt động nhóm đọc thuộc lòng bài
thơ.

15


- HS nghe, viết bài vào vở.
GV đọc đoạn bài : Một nhà thông
thai cho hs nghe – viết.
- GV chấm chữa bài cho hs.
- HĐ 3.
- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi ( Tìm từ
chỉ hoạt động)

GV tổ chức cho hs chơi trò
chơi( Tìm từ chỉ hoạt động)
GV theo dõi, nhận xét chốt bài cho
hs. Khen nhóm làm bài tốt.
a) – Reo hò, reo lên, rên rỉ, rung
bàn,.
- Dạy học, dang tay, dậy muộn,...
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Gieo hạt, giặt áo, gió mạnh,...
- Nhận xét.
C - Hoạt động kết thúc.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: TOÁN ( TC)
Ôn tập
I – Mục tiêu:
- Em có biểu tượng về hình tròn.Biết được tâm, bán kính, đường kính của một hình
tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1 2
- HS trên chuẩn làm được HD 3 4
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . Lấy đồ dùng học tập
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
2 . Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

16


a – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:

GV yêu cầu hs làm bài vào vở nêu
tên các bán kính trong hình tròn.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi
- HĐ2:

- HS làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm bài vào vở vẽ hình
tròn và xác định bán kính và tâm
của hình tròn.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 3.

- HS vẽ hình tròn, tâm, bán kính vào vở.

GV yêu cầu hs vẽ bán kính, đường
kính trong hình tròn vào vở và trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HĐ 4.

Yêu cầu hs vẽ hình tròn theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS thực hành vẽ hình tròn có tâm và
bán kính.

- HS làm bài vào vở.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Sáng tạo.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1 2
- HS trên chuẩn làm được HD 3
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
17


III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
1 . HS nhân đồ dùng.
2. Khởi động
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
A – Hoạt động thực hành
* HĐ 1.

Tổ chức cho hs chơi trò chơi ghép
thẻ.
GV hướng dẫn hs như trong tài liệu.
GV nhận xét, chôt lại bài cho hs.
* HĐ 2.

Yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét, chấm chữa
bài cho hs.
* HĐ 3.

HS thảo luận nhóm viết đúng từ
ngữ.
a) Tròn, trên, chui. ( Mặt trời)
GV nhận xét bài làm của hs.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

Hoạt động của hs
- HĐTQ điều khiển
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
- Ghi đầu bài + đọc MT

- HS chơi ghép thẻ theo nhóm.

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

- HS hoạt động nhóm thực hiện.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP

I – Mục tiêu:
- Đọc thuộc long bài thơ Cái cầu .
- Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động.
- HS đạt chuẩn làm được HD 1
- HS trên chuẩn làm được HD 2
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
18


Hoạt động của gv
1 . HS nhân đồ dùng.
2. Khởi động
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 1.

GV yêu cầu hs đọc thuộc lòng bài
thơ trong nhóm
- GV theo dõi, nhận xét.
- HĐ 2.

GV tổ chức cho hs chơi trò
chơi( Tìm từ chỉ hoạt động)
GV theo dõi, nhận xét chốt bài cho
hs. Khen nhóm làm bài tốt.
a) – Reo hò, reo lên, rên rỉ, rung
bàn,.
- Dạy học, dang tay, dậy muộn,...
- Gieo hạt, giặt áo, gió mạnh,...
C - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

Hoạt động của hs
- HĐTQ điều khiển
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
- Ghi đầu bài + đọc MT

- HS hoạt động nhóm đọc thuộc lòng bài
thơ.

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi ( Tìm từ
chỉ hoạt động)

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 61. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết:
- Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
- Vận dụng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III – Các hoạt động dạy, học.
19


Hoạt động của gv
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B- Hoạt động thưc hành.
* HĐ 1:

Yêu cầu hs làm việc cá nhân đặt
tính làm bài vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs
- HĐ2:

Hoạt động của hs
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs tóm tát và giải bài toán
vào vở.
GV theo dõi, chốt bài cho hs.
Tóm tắt
Lát nền căn phòng ... 1250 viên
gạch.
Hỏi nền 3 căn phòng hết … viên
gạch ?
Bài giải
Lát nền 3 căn phong như thé hết số
gạch là :
1250 X 3 = 3750 ( viên)
Đáp số : 3750 viên
gạch.
- HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

Yêu cầu hs tính theo mẫu làm bài
vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ 4.

- HS tính theo mẫu làm bài vào vở.

Yêu cầu hs làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
C. Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.

- HS làm bài vào vở điền vào chỗ trống.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
20


- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV: Nhận xét tiết học. khen những
em học bài tốt.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 22C. Để thành người sáng tạo.( Tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Luyện tập sửa lỗi về dấu chấm câu.
II – Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1 . HS nhân đồ dùng.
- HĐTQ điều khiển
2. Khởi động

- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.

3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
B – Hoạt động thực hành.
*HĐ 4.

- Ghi đầu bài + đọc MT

Yêu cầu hs làm bài vào phiếu bài
tâp Tìm chỗ dùng sai dấu chấm.
- GV theo dõi, nhận xét.
* HĐ 5.

- HS hoạt động nhóm làm bài vào phiếu bài
tập.

Yêu cầu hs làm bài vào vở viết đoạn - HS làm bài vào vở.
văn về người lao động trí óc theo
gợi ý.
- GV chấm chữa bài cho hs.
* HĐ 6.

Yêu cầu hs đọc bài văn của mình
trong nhóm.
GV theo dõi, khen bạn làm bài tốt.
C - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS thực hiện đọc bài trong nhóm.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét.
- HS theo dõi, lắng nghe.
21


Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×