Tải bản đầy đủ

Tuần 18

Tuần 18
Thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2018
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 18A. Ôn tập 1 (tiết 1+2)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Phép so sánh.
- Nghe viết đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

Hoạt động của hs

- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

YC HS hoạt động nhóm
B.Hoạt động thực hành.
HĐ1.

- HS bốc thăm bài tập đọc chuẩn bị bài
và trả lời câu hỏi của bạn hoặc thầy
giáo.

YC hs hoạt cá nhân.
Gv quan sát và nhận xét.
HĐ2.

- HS làm bài cá nhân.
+ HS trình bày kết quả trên bảng.

HĐ cặp đôi.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ3.

- HS hoạt động cặp đôi làm bài vào
phiếu bài tập và đọc câu văn có hình ảnh
so sánh.

YC hs nghe viết vào vở.

- HS viết vào vở
1


-gv quan sát theo dõi và nhận xét
HĐ4.

YC HS hoạt động cặp đôi.
GV chuẩn bị mẫu đơn cho hs.
HĐ 5.YC hs chọn câu trả lời đúng.
C.Hoạt động ứng dụng.
Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.

- HS đổi vở với bạn để kiểm tra.

- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe

Tiết 4: Toán
Bài 48. Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào
giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

Yêu cầu hs hoạt động nhóm.
GV theo dõi, nhận xét
HĐ 2.

- HS hoạt động nhóm quan sát hình mặt
đồng hồ và nhận xét.

GV hướng dẫn đọc nội dung trong
sách.

- HS đọc nội dung trong sách.
- HS theo dõi.
2


HĐ 3.

GV hướng dẫn cách dùng ê ke để vẽ
góc vuông.
B - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động nhóm quan sát hình và
định góc vuông trong hình.
+ HS nêu tên đỉnh và cạnh của góc
vuông.
+ Dùng ê ke vẽ góc vuông
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 48. Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào
giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động cá nhân làm bài
theo mẫu
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân làm bài theo
mẫu.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.

- HS thực hành giải vào vở.
3


HĐ 3.
- HS giải vào vở.

YC hs hoạt động cá nhân.
HĐ 4.

GVYC hs đo rồi tính chu vi
* - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS đo rồi giải.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 18 B. Ôn tập 2 (tiêt 1)

I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Các bài tập đọc dã học.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

HĐ Em bốc thăm phiếu.
GV yêu cầu đọc theo phiếu.
GV và hs nhận xét .
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS đọc.
- Nhận xét

- Nhận xét

4


Tiết 5: Tiếng việt
Bài 18B. Ôn tập 2 (tiêt 2)
I – Mục tiêu:
- Câu ai làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Một số bài tập đọc đã học.
- Phép so sánh.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
5


Hoạt động của gv
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

Hoạt động của hs
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS bốc thăm bài tập đọc chuẩn bị bài
và trả lời câu hỏi của bạn hoặc thầy
giáo.

YC HS hoạt động nhóm
HĐ2.

YC hs hoạt cá nhân.
Gv quan sát và nhận xét.
HĐ3.

- HS làm bài cá nhân.
+ HS trình bày kết quả trên bảng.

HĐ cặp đôi.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ4.

- HS hoạt động cặp đôi làm bài vào
phiếu bài tập và đọc câu văn có hình ảnh
so sánh.

YC HS hoạt động cặp đôi.
GV chuẩn bị mẫu đơn cho hs.
HĐ 5.

- HS đổi vở với bạn để kiểm tra.

YC hs chọn câu trả lời đúng.
C.Hoạt động ứng dụng.
Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.

- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
6


- Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào
giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động cá nhân làm bài
theo mẫu
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân làm bài theo
mẫu.

GV yêu cầu hs làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS thực hành giải vào vở.

YC hs hoạt động cá nhân.
HĐ 4.

- HS giải vào vở.

GVYC hs đo rồi tính chu vi
* - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS đo rồi giải.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2018
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 18B. Ôn tập 2 (tiêt 3)
I – Mục tiêu:
7


- Điền vào giấy tờ đơn in sẵn. Viết thư.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: Hoa lụi, hoa tàn
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 4.

YC HS hoạt động cá nhân
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 5.

- HS hoạt động cá nhân

YC HS hoạt động cá nhân
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cá nhân.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 3: Toán
Bài 49. Em ôn lại những gì đã học?(tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em ôn lại:
- Bảng nhân, bảng chia.
- Cách nhân, chia số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.
- Cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần
mấy của tia số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
8


HĐ 1.

YC hs hoạt động cả lớp
GV tổ chức hs chơi trò chơi truyền
điện
HĐ 2.

Hoạt động cá nhân
GV yêu cầu đọc nội dung GK.
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS hoạt động cả lớp
- HS chơi trò chơi
- HS nhận xét

- HS hoạt động cá nhân; đọc nội dung
nhẩm trong sách GK.

Hoạt động cá nhân
YC hs hoạt động cá nhân
- Nhận xét
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện
B- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 18C. Ôn tập 3 (tiêt 1)
I – Mục tiêu:
- Ôn luyện các nội dung sau:
- Các bài tập đọc đã học.
- Điền vào giấy tờ in sẵn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐ GV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

Hoạt động nhóm.
GV tổ chức cho hs đọc bài trước lớp.

- HS hoạt động nhóm ôn luyện đọc và
9


GV và hs nhận xét.
HĐ 2.

học thuộc lòng .

YC HS thảo luận nhóm .
HĐ 3.

- HS thảo luận nhóm.

YC hs viết đơn theo mẫu.
GV theo dõi, nhận xét.

- HS hoạt động cá nhân làm bài mẫu
đơn.

C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 7: Luyện viết
ÔN TẬP CHỮ N HOA

I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ N hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ I hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
10

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.


+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2018
Tiết 2: Toán
Bài 49. Em ôn lại những gì đã học?( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em ôn lại:
- Bảng nhân, bảng chia.
- Cách nhân, chia số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.
- Cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần
mấy của tia số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 4.
11


YC hs hoạt động cá nhân.
GV theo dõi giúp đỡ.

- HS hoạt động cá nhân giải bài toán vào
vở.

HĐ 5.
- HS hoạt động cá nhân giải bài vào vở.
Hoạt động cá nhân
GV nhận xét bài cho hs.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 18C. Ôn tập 3 (tiêt 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc thầm đoạn văn chọn ý đúng cho các câu hỏi.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐ GV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ1.

Hoạt động cá nhân
GV theo dõi hs đọc.
HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân đọc bài văn.

YC HS hoạt động cá nhân đọc và
chon câu trả lời đúng.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
Câu 1. b, câu 2. b, câu 3. a, câu 4. b,
câu 5. a.
C- Hoạt động kết thúc.

- HS hoạt động cá nhân chon câu trả lời
đúng.

12


- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 4: Toán ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép tính chia số có ba chữ số cho số có
một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 2,3,4trang 61
- Hs làm bài tập
Bài 2:
575 : 5 = 115
738 : 6 = 123
360 : 4 = 90
637 : 3 = 212 (dư 1)
Bài 3:
ThS 217
5
250
7
ThS
4
35
3
81
Tích 868
175
750
567
Bài 4
Số con gà trống là: 93:3 = 31 (con)
Số con gà mái là: 93 – 31 = 62 (con)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Điền vào giấy tờ đơn in sẵn. Viết thư.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
13


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 4.

YC HS hoạt động cá nhân
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 5.

- HS chơi trò chơi: Hoa lụi, hoa tàn
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân.
YC HS hoạt động cá nhân
C- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I -Mục tiêu :
- Tìm được các từ dùng để so sánh.
II – Tài liệu :
Sách Tiếng việt tập 1, vở BT.
III – Các hoạt động
HĐGV
HĐGV
+ HĐ 1. Yêu cầu hs hoạt động cá
nhân làm bài tập 1,2 trang 115, 116
- HS làm BT
-GV theo dõi, giúp đỡ hs.
Bài 1:
a, cục nước đá, như, quả trứng gà
b, bông cúc vàng, như, tia nắng
c, cây tràm, như, cây nến
Bài 2:
a, mặt trời
b, ngọn lửa
c, con chim
Nhận xét khen ngợi
+ Hoạt động kết thúc.
GV củng cố bài học
GV nhận xét tiết học.
14


Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2018
Tiết 3: Toán
Bài 50. Kiểm tra định kì( cuối kì I)
I – Mục tiêu:
- Tự đánh giá kết quả học tập về:
- Nhân, chia nhẩm trong bảng.
- Nhân( chia) số có ba chữ số với (cho) số có một chữ số.
- Tính giá trị của biểu thức; giải bài toán có đến hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

YC HS làm bài cá nhân.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 3.

- HS làm bài cá nhân.

YC HS đọc và làm bài theo mẫu vào
vở.
HĐ 4.

- HS làm bài cá nhân.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
15


vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 5.

- HS thực hiện tính làm bài vào vở.

- HS giải vào vở
YC HS hoạt động cá nhân làm bài
vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
- HS nhắc lại kiến thức bài học
C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 18 C. Ôn tập 3 (tiêt 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe – viết đoạn văn.
- Kể về việc học tập của em trong học kì I
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐ GV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
Bài luyện tập 2.
HĐ 1.

GV đọc bài cho hs viết bài vào vở
bài : Anh Đom Đóm.
GV yêu cầu hs viết ra nháp những từ
viết sai.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.

YC hs hoạt động cặp đôi
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài

- HS nghe viết bài vào vở.
+ HS làm việc cá nhân đọc thàm bài văn
và viết từ viết sai ra nháp.

- HS hoạt động cặp đôi.
16


GV yêu cầu hs đổi bài với bạn đọc
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

YC HS hoạt động cá nhân.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

+ HS đổi bài với bạn để đọc

- HS viết lại những điều em vừa kể thành
một đoạn văn ngắn ( khoảng 7- 10 câu)
- Đổi vở cho bạn soát lỗi.

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Nhận xét
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 5: Sinh hoạt

Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×