Tải bản đầy đủ

Tuần 17

Tuần 17
Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 17A: Chàng Mồ Côi ở vùng quê (tiết 1,2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Mồ Côi xử kiện.
- Củng cố nội dung kể về thành thị và nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.

HĐ1.

HĐ nhóm quan sát tranh xem chuyện
Mồ Côi xử kiện
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

GV đọc mẫu bài : Mồ Côi xử kiện
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
HĐ3.

. HĐ nhóm quan sát tranh xem chuyện Mồ
Côi xử kiện

- HS lắng nghe.
- HS đọc bài

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ 4.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa trong
SGK.

GV đọc mẫu từ ngữ cho hs.
GV gọi hs đọc
GV nhận xét hs đọc

- HS theo dõi
- HS đọc
HS nhận xét bạn đọc
1


HĐ5.

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6.


YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
******
Tiết 2
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS hoạt động nhóm thảo luận
đọc đoạn 3,4 chuyện Mồ côi xử kiện
theo phân vai người dẫn chuyện, Mồ
Côi, bác nông dân, chủ quán
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs
HĐ 2.

HĐ nhóm đặt tên cho câu chuyện
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
( Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của
người làng quê)
HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp bài

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

HS hoạt động nhóm thảo luận đọc đoạn
3,4 chuyện Mồ côi xử kiện theo phân vai
người dẫn chuyện, Mồ Côi, bác nông dân,
chủ quán

HĐ nhóm đặt tên cho câu chuyện

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- HS hoạt động nhóm kể về những điều
mình biết về nông thôn và thành thị theo
gợi ý.
+ HS nhận xét.

YC HS hoạt động nhóm kể về những
điều mình biết về nông thôn và thành
thị theo gợi ý.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những - HS nhắc lại kiến thức bài.
2


gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

-Hs lắng nghe

Tiết 4: Toán
Bài 45. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc đơn ( ).
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động cả lớp chơi trò chơi
“Kết bạn”
GV hướng dẫn hs thực hiện như sách
thiết kế.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

- YC hs hoạt động cả lớp chơi trò chơi
“Kết bạn”

Hoạt động nhóm thảo luận về cách
tính giá trịcủa biểu thức
15 + 25 x 4
(15 + 25) x 4
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS Hoạt động nhóm thảo luận về cách
tính giá trị của biểu thức.
15 + 25 x 4
(15 + 25) x 4

HĐ nhóm đọc nội dung và quy tắc .
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.

- HS hoạt động nhóm quan sát và đọc quy
3


* GV hướng dẫn hs cách thực hiện
tính giá trị của biểu thức.
HĐ 4.

tắc. Nói cho bạn nghe cách thực hiện tính.
- HS theo dõi gv hướng dẫn.

YC HS hoạt động cặp đôi tính giá trị
của biểu thức làm bài vào vở
- HS hoạt động cặp đôi tính giá trị của
GV theo dõi, nhận xét cặp hs làm bài.
biểu thức làm bài vào vở
a) ( 29 + 11) x 3 = 40 x 3
= 120
b) 34 - ( 20 – 10) = 34 - 10
= 24
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 45. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết tính giá trị của biểu thức có chữa dấu ngoặc đơn ( ).
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.
GV hướng dẫn hs thực hiện như sách
thiết kế.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

- YC hs hoạt động cá nhân

4


Hoạt động cá nhân tính giá trịcủa biểu - HS Hoạt động cá nhân tính giá trị của
biểu thức.
thức
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

* GV hướng dẫn hs cách thực hiện
tính giá trị của biểu thức.
HĐ 4.
YC HS hoạt động cá nhân tính giá trị
của biểu thức làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét cặp hs làm bài.
a) ( 21- 11) x 4 = 10 x 4
= 40
b) 56 - ( 23+7) = 56 - 30
= 26
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cá nhân. Nói cho bạn
nghe cách thực hiện tính.
- HS theo dõi gv hướng dẫn.

- HS hoạt động cá nhân tính giá trị của
biểu thức làm bài vào vở

- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 17B. Những người dân thôn quê (tiết 1)

I – Mục tiêu:
- Kể lại được câu chuyện Mồ Côi xử kiện.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
- HS hoạt động nhóm
5


HS hoạt động nhóm
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.

HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
HĐ 3.

HS hoạt động nhóm
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

- HS hoạt động nhóm

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động cá nhân
YC HS hoạt động cá nhân.
C- Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 17B. Những người dân thôn quê (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ có vần ui/ uôi.
- Ôn cách viết hoa chữ N;
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

HS hoạt động nhóm quan sát tranh
tìm từ có vần ui hoặc uôi vào phiếu
bài tập.

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh tìm
từ có vần ui hoặc uôi vào phiếu bài tập.
6


GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.
- Hs viết bài vào vở
HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động ứng dụng.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Mồ Côi xử kiện.
- Củng cố nội dung kể về thành thị và nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

GV đọc mẫu bài : Mồ Côi xử kiện
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
GV nhận xét hs đọc
HĐ2.

- HS lắng nghe.
- HS đọc bài

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp bài

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu
7


hỏi.
YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 4.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- HS hoạt động nhóm kể về những điều
mình biết về nông thôn và thành thị theo
gợi ý.
+ HS nhận xét.

YC HS hoạt động nhóm kể về những
điều mình biết về nông thôn và thành
thị theo gợi ý.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
- HS nhắc lại kiến thức bài.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những -Hs lắng nghe
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến tính giá trị của biểu thức.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 2, 4 trang 66,
67.
- Hs làm bài tập
Bài 1:
345 + 15 – 50 = 310
20 x 2 : 5 = 8
67 – 43 + 20 = 44
30 : 6 x 7 = 35
Bài 2:
300 – 20 x 4 = 1120
8


200 + 63 : 3 = 87 dư 2
12 x 4 – 20 = 28
56 : 8 + 12 = 19
Bài 3:
2 tủ có số ngăn là: 4 x 2 = 8 (ngăn)
Mỗi ngăn có số sách là:
240 : 8 = 30 (quyển)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 17B. Những người dân thôn quê (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe viết đúng đoạn văn; viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng d/gi/r, vần
ăt/ ăc.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 3.

HS hoạt động cả lớp giáo viên đọc
cho học sinh viết bài vào vở bài :
Vầng trăng quê em
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

YC HS đổi vở soát bài.
HĐ 5.

- HS nghe – Viết bài vào vở

- HS đổi vở soát bài với bạn.

9


- HS hoạt động nhóm thực hiện.
YC HS hoạt động nhóm tìm và viết
từ.
GV chọn phần a cho hs hoạt động.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a Giống
b Rơm
c Dạy
C- Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Toán
Bài 46. Luyện tập chung
I – Mục tiêu:
- Em ôn tập về tính giá trị biểu thức ở cả ba dạng.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động nhóm nhắc lại cách
tính giá trị của biểu thức
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

- YC hs nhắc lại quy tắc tính giá trị của
biểu thức.

Hoạt động cá nhân tính giá trị của biêt
thức làm bài vào vở
- HS Hoạt động cá nhân tính giá trị của
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
biêt thức làm bài vào vở
a) 32. 120; b) 10, 56
HĐ 3.
10


HĐ cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) 64, 146; b) 58, 0
HĐ 4.
YC HS hoạt động cá nhân tính giá trị
của biểu thức làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) 12, 75; b) 22, 12
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 17C: Nét đẹp ở làng quê (tiết 1)

I – Mục tiêu:
- Đọc hiểu bài thơ Anh đom đóm.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

HĐ nhóm quan sát tranh và trả lời
câu hỏi.
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HĐ nhóm quan sát tranh và trả lời câu
hỏi.

11


GV đọc mẫu bài : Anh Đom Đóm cho
hs
- HS lăng nghe.
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
- HS đọc bài
HĐ3.

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ 4.

GV đọc mẫu từ ngữ và câu cho hs.
GV gọi hs đọcGV nhận xét hs đọc
HĐ 5.

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp
từng khổ thơ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6.

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 7.
YC hs chép khổ thơ có hình ảnh đẹp
về anh Đom Đóm
C.Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài.
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa trong
SGK.

- HS theo dõi
- HS đọc
- HS nhận xét bạn đọc

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.

- HS chép khổ thơ có hình ảnh đẹp về anh
Đom Đóm
- HS nhắc lại kiến thức bài.

-Hs lắng nghe
Tiết 7: Luyện viết
ÔN TẬP CHỮ M HOA

I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ M hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
12


+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ H hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .
Tiết 8: HĐNGLL
Tiểu phẩm “lì xì”
I.Mục tiêu hoạt động:
13

Hoạt động của HS
Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.


- HS hiểu Lì xì(mừng tuổi) là phong tục cổ truyền của ngày Tết.Người lớn thường
tặng trẻ em tiền ,bỏ trong 1 bao giấy đỏ,kèm theo những lời chúc sức khỏe, chúc
học hành tiến bộ
- Giáo dục HS biết sử dụng tiền lì xì 1 cách hợp lí
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo quy mô lớp
III.Tài liệu và phương tiện
-Kịch bản “Lì xì”
-Tranh ảnh quang cảnh ngày Tết
-ảnh chụp cảnh con cháu đang nhận tiền lì xì của gia đình(nếu có)
IV.Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
Trước 1-2 tuần GV phổ biến cho HS
-Giới thiệu tục lì xì ,tiểu phẩm lì xì
-Mỗi tổ tập diễn tiểu phẩm theo kịch bản chuẩn bị 1-2 tiết mục văn nghệ có nội
dung về ngày Tết
-Cử bạn điều khiển chương trình
-Công bố tiêu chí chấm thi :
+ăn mặc đẹp,lời nói rõ ràng,kết hợp được điệu bộ ,cử chỉ : Loại A
+ăn mặc chưa đẹp,lời nói chưa rõ ràng, chưa kết hợp được điệu bộ ,cử chỉ : Loại B
Bước 2:Tiến hành cuộc thi
- Kê bàn ghế theo hình chữ U
-Các tổ trưởng bốc thăm thứ tự tiết mục
-Người dẫn chương trình tuyên bố lí do,giới thiệu cuộc thi
-Thông qua chương trình cuộc thi
-Tiến hành thi: HS lên trình diễn theo thứ tự bốc thăm
-Văn nghệ xen kẽ
-Người dẫn chương trình mời GV lên hướng dẫn HS trao đổi nội dung tiểu phẩm
1.Vì sao bạn Bốp muốn bố mẹ đưa hết tiền mừng tuổi cho mình?
(Bạn muốn có tiền để tha hồ chơi game)
2.Dưới đây là cách nghĩ của bạn ỉn,bạn Cún;Em đồng ý với cách nghĩ nào?
a.Trẻ em không nên giữ tiền
b.Chơi game hại sức khỏe,học tập giảm sút.
c.Khi cần tiền làm gì xin phép bố mẹ
d.Cả 3 cách a,b,c
3.Em tán thành cách dùng tiền lì xì của bạn nào? (Bạn ỉn,bạn Bốp)
4.Em đã sử dụng tiền mừng tuổi vào việc gì?
- Người dẫn chương trình mời CTHĐTQ lên phát động đợt “Nuôi heo” đầu xuân để
gây quỹ từ thiện giúp đỡ HS khó khăn
-GV và HS lần lượt lên cho “heo ăn” cả lớp hát bài Con heo đất
Bước 3:NX đánh giá
-Hướng dẫn cả lớp bình chọn đội(bạn) trình diễn hay nhất bằng cách bỏ phiếu
14


-GV công bố đội(bạn) đựoc bình chọn trao thưởng (Nếu có)
-Khen ngợi các tổ tích cực luyện tập.Khuyên HS học tập 3 bạn trong
Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 47. Hình chữ nhật, hình vuông(tiết 1 )
I – Mục tiêu:
- Em nhận biết hình chữ nhật và hình vuông qua đặc điểm về cạnh, góc của hình.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động nhóm giáo viên tổ
- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi : Ai
chức cho hs chơi trò chơi : Ai nhanh
nhanh ai đúng
ai đúng
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi trò chơi.
HĐ 2.

Hoạt động nhóm dùng ê ke để kiểm
tra các góc, đánh tích vào bảng, đo độ
dài các cạnh của hình chữ nhật.
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS Hoạt động dùng ê ke để kiểm tra các
góc, đánh tích vào bảng, đo độ dài các
cạnh.

HĐ nhóm dùng ê ke để kiểm tra các
- HS Hoạt động dùng ê ke để kiểm tra các
góc, đánh tích vào bảng, đo độ dài các
góc, đánh tích vào bảng, đo độ dài các
cạnh của hình vuông.
cạnh.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
15


HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm quan sát hình
- HS hoạt động nhóm quan sát hình vá
vá xác định hình chữ nhật, hình vuông
xác định hình chữ nhật, hình vuông trên
trên các hình vẽ.
các hình vẽ.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 17C: Nét đẹp ở làng quê (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Ôn từ ngữ chỉ đặc điểm: câu kiểu ai thế nào?
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng d/gi/r hoặc có vần ăt/ ăc.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS hoạt động nhóm đọc thuộc
lòng bài thơ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm quan
sát tranh tìm nhân vật và đặc điểm
của từng nhân vật.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.

- HS hoạt động nhóm đọc thuộc lòng bài
thơ.

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh tìm
nhân vật và đặc điểm của từng nhân vật.
16


HĐ 3.

YC HS hoạt động nhóm đặt câu theo
mẫu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm chọn vần
thích hợp vào chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài.
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

- HS hoạt động nhóm đặt câu theo mẫu.

- HS hoạt động nhóm chọn vần thích hợp
vào chỗ chấm.

- HS nhắc lại kiến thức bài.

-Hs lắng nghe
Tiết 4: TOÁN ( TC)
Ôn tập
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 3, 4trang 68,
69
Bài 1:
a, (45 + 15) : 3 = 20
b, 67 – (43 – 20) = 44
c, 20 x ( 12 – 10 ) = 40
d, 48 : ( 8 : 2 ) = 12

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng

- Hs làm bài tập

17


Bài 3:
a. ( 21 – 11 ) x 4 < 41
b. 56 – ( 23 + 7 ) = 26
Bài 4:
Tổng số táo của mẹ và chị là:
35+50= 85 (quả)
Số táo trong mỗi hộp là:
85 : 5 = 17 (quả)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ có vần ui/ uôi.
- Ôn cách viết hoa chữ N;
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

HS hoạt động nhóm quan sát tranh
tìm từ có vần ui hoặc uôi vào phiếu
bài tập.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh tìm
từ có vần ui hoặc uôi vào phiếu bài tập.

- Hs viết bài vào vở
HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động ứng dụng.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

18


- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Ôn từ ngữ chỉ đặc điểm: câu kiểu ai thế nào?
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng d/gi/r hoặc có vần ăt/ ăc.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS hoạt động nhóm đọc thuộc
lòng bài thơ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 2.

- HS hoạt động nhóm đọc thuộc lòng bài
thơ.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm quan
sát tranh tìm nhân vật và đặc điểm
của từng nhân vật.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh tìm
nhân vật và đặc điểm của từng nhân vật.

YC HS hoạt động nhóm đặt câu theo
mẫu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

- HS hoạt động nhóm đặt câu theo mẫu.

19


- HS hoạt động nhóm chọn vần thích hợp
vào chỗ chấm.

YC HS hoạt động nhóm chọn vần
thích hợp vào chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
C.Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài.
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 47. Hình chữ nhật, hình vuông (tiết 2 )
I – Mục tiêu:
- Em nhận biết hình chữ nhật và hình vuông qua đặc điểm về cạnh, góc của hình.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.
Hoạt động cá nhân yêu cầu hs làm bài
vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

Hoạt động cá nhân yêu cầu hs làm bài
vào vở kẻ tiếp một đoạn thẳng để có
hình chữ nhật.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở kẻ
tiếp một đoạn thẳng để có hình chữ nhật.

20


Hoạt động cá nhân yêu cầu hs làm bài - HS hoạt động cá nhân yêu cầu hs làm
bài vào vở vẽ hình theo mẫu.
vào vở vẽ hình theo mẫu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 17C: Nét đẹp ở làng quê (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết một bức thư ngắn kẻ về thành phố hoặc nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 5.
- HS hoạt động cá nhân viết bức thư ngắn
YC HS hoạt động cá nhân viết bức
cho bạn kể những điều của em về thành
thư ngắn cho bạn kể những điều của
phố hoặc nông thôn.
em về thành phố hoặc nông thôn.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C.Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
- GV củng cố bài.
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
-Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
21


Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………
-

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×