Tải bản đầy đủ

Tuần 16

Tuần 16
Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 16A: Nông thôn và thành thị (tiết 1,2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Đôi bạn.
- Kể về thành thị và nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

HĐHS
- HS chơi trò chơi gọi thuyền

- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

HĐ nhóm quan sát tranh xem đâu là
thành thị, đâu là nông thôn
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

- HĐ nhóm quan sát tranh .

GV đọc mẫu bài : Đôi bạn
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
HĐ3.

- HS lắng nghe.
- HS đọc bài

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ 4.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
trong SGK.
- HS theo dõi

GV đọc mẫu từ ngữ cho hs.
GV gọi hs đọc
GV nhận xét hs đọc

- HS đọc
HS nhận xét bạn đọc
1


HĐ5.

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6.


- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp bài

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả lời
câu hỏi.
- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
(Thành sống ở thành phố, Mến sống ở câu hỏi.
làng quê)
……Tiết 2…..
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS hoạt động nhóm thảo luận tìm
câu trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
Câu 1: Ý a
Câu 2: Ý b
Câu 3: Ý c
HĐ 2.

- HS làm việc nhóm thảo luận tìm câu
trả lời cho câu hỏi.

GV hoạt động nhóm trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
( Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người
làng quê)
HĐ 3.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

YC HS hoạt động nhóm kể về những
điều mình biết về nông thôn và thành
thị theo gợi ý.

- HS hoạt động nhóm kể về những
điều mình biết về nông thôn và thành
thị theo gợi ý.
+ HS nhận xét.
2


GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 4.

Hoạt động cả lớp, giáo viên tổ chức
cho hs thi kể trước lớp.
GV và hs nhận xét.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

- HS nhóm cử đại diện lên thi kể trước
lớp.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe

Tiết 4: Toán
Bài 42. Luyện tập chung.
I – Mục tiêu:
- Em ôn về thực hiện phép tính và giải bài toán có hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

Hoạt động cả lớp GV tổ chức cho hs
chơi trò chơi : “Truyền điện” Ôn lại
các bảng chia
GV theo dõi, giúp đỡ học sinh chơi
trò chơi.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân
làm bài vào vở.

-HĐ cả lớp chơi trò chơi : “Truyền điện”
Ôn lại các bảng chia
- HS chơi trò chơi theo hướng dẫn của
gv

- HS hoạt động cá nhân đặt tính và tính
làm bài vào vở.
3


- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) 115; b) 123 ; c) 90 ; d) 212(dư 1 )
HĐ 3.

HĐ cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

- HS hoạt động cá nhân điền số thích
hợp vào chỗ trống.
Làm bài vào vở.

YC HS giải bài toán vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
Số gà trống là :
93 : 3 = 31(gà trống)
Đàn gà có số gà mái là :
93 – 31 = 62(gà mái)
HĐ 5.

- HS hoạt động cá nhân giải bài toán.

- HS viết ssó thích hợp vào chỗ chấm
YC HS hoạt động cá nhân viết số
làm bài vào vở.
thích hợp vào chỗ chấm
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 43. Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
4


2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

YC hs hoạt động nhóm chơi trò chơi
“ ghép thành phép tính”
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi trò
chơi.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm đọc
nội dung trong SGK để nhận biết giá
trị của biểu thức.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 3.

HĐ nhóm viết tiếp vào chỗ chấm
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

YC hs hoạt động nhóm đọc nội dung
bài và viết tiếp vào chỗ chấm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 5.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

-HĐ nhóm chơi trò chơi “ ghép thành
phép tính”

- HS hoạt động nhóm đọc nội dung trong
SGK để nhận biết giá trị của biểu thức.

- HS nhóm viết tiếp vào chỗ chấm.

- HS làm việc nhóm đọc nội dung bài và
viết tiếp vào chỗ chấm.

- HS làm việc nhóm đọc nội dung bài và
YC hs hoạt động nhóm đọc nội dung viết tiếp vào chỗ chấm.
bài và viết tiếp vào chỗ chấm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 16B. Bạn sống ở nông thôn hay thành thị ? (tiết 1)
5


I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Đôi bạn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

HĐ nhóm nói về nơi mình đang
sống.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
HĐ 2.

GV Y/C hoạt động nhóm quan sát
sắp xếp các tranh theo đúng trình tự
câu chuyện.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
Tranh 3 – đoạn 1, t 1- đ 2, t 2 – đ 3.
HĐ 3.

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS HĐ nhóm nói về nơi mình đang
sống.

- HS hoạt động nhóm quan sát sắp xếp
các tranh theo đúng trình tự câu chuyện.

- HS hoạt động nhóm dựa vào tranh mỗi
YC HS hoạt động nhóm dựa vào
bạn kể một đoạn câu chuyện.
tranh và lời gợi ý mỗi em kể một
đoạn câu chuyện.
GV theo dõi, giúp đỡ hs kể chuyện.
GV nhận xét các nhóm kể chuyện
C- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 16B. Bạn sống ở nông thôn hay thành thị ? (tiết2)
I – Mục tiêu:
6


- Ôn cách viết chữ hoa M.
- biết thêm một số từ ngữ về thành thị, nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 4.

Hoạt động nhóm lần lượt kể tên một
số thành phố ở nước ta.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 5.

YC HS hoạt động cả lớp thi kể một
số tỉnh, thành phố hoặc vùng quê ở
nước ta.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1.

HĐ cá nhân viết bài vào vở theo
mẫu
GV theo dõi HS viết bài
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- Hoạt động nhóm lần lượt kể tên một số
thành phố ở nước ta.

- HS hoạt động cả lớp thi kể một số tỉnh,
thành phố hoặc vùng quê ở nước ta.

- HS hoạt động cá nhân viết bài vào vở
theo mẫu.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Đôi bạn.
- Kể về thành thị và nông thôn.
7


II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

HĐHS
- HS chơi trò chơi gọi thuyền
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

GV đọc mẫu bài : Đôi bạn
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
HĐ2.

- HS lắng nghe.
- HS đọc bài

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp bài

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
(Thành sống ở thành phố, Mến sống ở - HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời
câu hỏi.
làng quê)
.
HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm kể về những
điều mình biết về nông thôn và thành
thị theo gợi ý.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

- HS hoạt động nhóm kể về những
điều mình biết về nông thôn và thành
thị theo gợi ý.
+ HS nhận xét.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe
8


Tiết 8: Toán (TC)
I – Mục tiêu:
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập theo yêu cầu.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 2, 3trang 58
Bài 1:
- Hs làm bài tập
342 x 2= 684
219 x 4 = 876
Bài 2:
369 : 3 = 123
630 : 7 = 90
754 : 4 = 186
Bài 3:
Quãng đường BC dài là:
102 x 3 = 306 (m)
Quãng đường AC dài là
102 + 306 = 408 (m)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 16B. Bạn sống ở nông thôn hay thành thị ? (tiết3)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng ch/tr
- Nghe viết đúng đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
9


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 2.

YC hs hoạt động nhóm viết đúng từ
ngữ vào chỗ chấm.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 3.

- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động nhóm viết đúng từ ngữ
vào chỗ chấm.
+ HS làm bài vào phiếu bài tập

- HS nghe – viết bài vào vở.
GV đọc đoạn 3 bài Đôi bạn cho hs
viết bài vào vở.
- GV lưu ý cách viết bài cho hs.
GV chấm chữa bài cho hs.
HĐ 4.
- HS hoạt động cặp đôi đổi bài với bạn
để soát lỗi.
YC HS hoạt động cặp đôi đổi bài với
bạn để soát lỗi.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Toán
Bài 43. Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân,
chia.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
10


GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC hs hoạt động cặp đôi viết vào chỗ
chấm theo mẫu.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm
bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 3.

YC HS hoạt động cá nhân tính giá trị
của biểu thức làm bài vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) 117, b) 13, c) 10, c) 36.
HĐ 4.

- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

-HĐ cặp đôi viết vào chỗ chấm theo mẫu.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS hoạt động cá nhân tính giá trị của
biểu thức làm bài vào vở.

YC hs hoạt động cá nhân giải bài toán - HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.
vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
Hai hộp sữa cân nặng là :
80 x 2 = 160(g)
Hai hộp sữa và một gói mì cân nặng
là:
160 + 455 = 615(g)
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 16C: Về thăm quê ngoại (tiết 1)
I – Mục tiêu:
11


- Đọc và hiểu bài thơ Về quê ngoại; học thuộc 10 dòng thơ đầu trong bài.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi con thỏ ăn cỏ
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

HĐ nhóm kể cho bạn nghe về một
thành phố, thị xã hoặc vùng quê mà
mình biết
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

GV đọc mẫu bài : Về quê ngoại cho
hs
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
HĐ3.

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ 4.

- HĐ nhóm kể cho bạn nghe về một thành
phố, thị xã hoặc vùng quê mà mình biết

- HS lăng nghe.
- HS đọc bài

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa trong
SGK.

a) GV đọc mẫu từ ngữ và câu cho hs. - HS theo dõi
GV gọi hs đọc
- HS đọc
GV nhận xét hs đọc
- HS nhận xét bạn đọc
HĐ 5.

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp
12


GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết
- HS nhắc lại kiến thức bài.
những gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập. -Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học
Tiết 7: Luyện viết
ÔN TẬP CHỮ L HOA
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ L hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ I hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
13

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương


- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Toán
Tiết 1: Toán
Bài 44. Tính giá trị của biểu thức(tiếp theo)
I – Mục tiêu:
- Em biết tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động cả lớp chơi trò chơi - YC hs hoạt động cả lớp chơi trò chơi
“Kết bạn”
“Kết bạn”
GV hướng dẫn hs thực hiện như sách
thiết kế.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

Hoạt động nhóm thảo luận về cách
tính giá trị của biểu thức : 4 + 6 x 2
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS Hoạt động nhóm thảo luận về cách
tính giá trị của biểu thức.

14


HĐ nhóm đọc nội dung và quy tắc .
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
* GV hướng dẫn hs cách thực hiện
tính giá trị của biểu thức.
HĐ 4.

- HS hoạt động nhóm quan sát và đọc
quy tắc. Nói cho bạn nghe cách thực
hiện tính.
- HS theo dõi gv hướng dẫn.

YC HS hoạt động cặp đôi tính giá trị
của biểu thức làm bài vào vở
- HS hoạt động cặp đôi tính giá trị của
GV theo dõi, nhận xét cặp hs làm
biểu thức làm bài vào vở
bài.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 16C: Về thăm quê ngoại (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Biết thêm từ ngữ về sự vật và công việc ở thành thị, nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi gọi thuyền
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ 6.

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
a) Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê
( Em về quê ngoại nghỉ hè)
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời
câu hỏi.

15


YC HS hoạt động nhóm đọc thuộc
lòng bài thơ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
HĐ 2.

- HS hoạt động nhóm đọc thuộc lòng bài
thơ.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm quan
sát tranh tìm các từ chỉ sự vật, công - HS hoạt động nhóm quan sát tranh tìm
các từ chỉ sự vật, công việc ở thành phố
việc ở thành phố và nông thôn.
và nông thôn.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

YC HS hoạt động nhóm chép đoạn
văn vào vở và đặt dấu phẩy vào chỗ
thích hợp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

- HS hoạt động chép đoạn văn vào vở và
đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

YC HS hoạt động nhóm chọn từ
- HS hoạt động nhóm chọn từ thích hợp
thích hợp vào chỗ chấm.
vào chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập. -Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học
Tiết 4: Toán ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép tính chia số có ba chữ số cho số có
một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
16


III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 2,3,4trang 61
- Hs làm bài tập
Bài 2:
575 : 5 = 115
738 : 6 = 123
360 : 4 = 90
637 : 3 = 212 (dư 1)
Bài 3:
ThS 217
5
250
7
ThS
4
35
3
81
Tích 868
175
750
567
Bài 4
Số con gà trống là: 93:3 = 31 (con)
Số con gà mái là: 93 – 31 = 62 (con)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
– Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng ch/tr
- Nghe viết đúng đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 2.

YC hs hoạt động nhóm viết đúng từ
ngữ vào chỗ chấm.

- HS hoạt động nhóm viết đúng từ ngữ
vào chỗ chấm.
+ HS làm bài vào phiếu bài tập
17


GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 3.
- HS nghe – viết bài vào vở.
GV đọc đoạn 3 bài Đôi bạn cho hs
viết bài vào vở.
- GV lưu ý cách viết bài cho hs.
GV chấm chữa bài cho hs.
HĐ 4.
- HS hoạt động cặp đôi đổi bài với bạn
để soát lỗi.

YC HS hoạt động cặp đôi đổi bài với
bạn để soát lỗi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Biết thêm từ ngữ về sự vật và công việc ở thành thị, nông thôn.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi gọi thuyền
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ 6.

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
a) Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời
câu hỏi.

18


( Em về quê ngoại nghỉ hè)
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm quan
sát tranh tìm các từ chỉ sự vật, công
- HS hoạt động nhóm quan sát tranh tìm
việc ở thành phố và nông thôn.
các từ chỉ sự vật, công việc ở thành phố
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
và nông thôn.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.

YC HS hoạt động nhóm chép đoạn
văn vào vở và đặt dấu phẩy vào chỗ
thích hợp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ3.

- HS hoạt động chép đoạn văn vào vở và
đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

YC HS hoạt động nhóm chọn từ
thích hợp vào chỗ chấm.
- HS hoạt động nhóm chọn từ thích hợp
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
vào chỗ chấm.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết
- HS nhắc lại kiến thức bài.
những gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
-Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 44. Tính giá trị của biểu thức(tiếp theo)( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
19


HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

HĐHS
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

YC hs hoạt động cá nhân làm bài vào
vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs
310, 44, 8, 35,
HĐ 2.

hoạt động cá nhân làm bài vào vở

Hoạt động cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
220,28,221, 19
HĐ 3.

Hoạt động cá nhân làm bài vào vở

HĐ cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
* GV hướng dẫn hs cách thực hiện
tính giá trị của biểu thức.
HĐ 4.

HĐ cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
vào vở
GV theo dõi, nhận xét cặp hs làm
bài.
Số ngăn sách là:
4 x 2 = (ngăn)
Số quyển sách là
240 : 8 = 30(Quyển)
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- HS theo dõi, lắng nghe.
20


Tiết 4: Tiếng việt
Bài 16C: Về thăm quê ngoại (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Biết sử dụng dấu phẩy khi viết câu.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng ch/tr; từ ngữ có dấu hỏi, dấu ngã.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 3.

YC HS hoạt động nhóm chép đoạn văn
vào vở và đặt dấu phẩy vào chỗ thích
hợp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4.

- HS hoạt động chép đoạn văn vào vở
và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

- HS hoạt động nhóm chọn từ thích
YC HS hoạt động nhóm chọn từ thích
hợp vào chỗ chấm.
hợp vào chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những - HS nhắc lại kiến thức bài.
gì?
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
21


- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×