Tải bản đầy đủ

Tuần 15

Tuần 15
Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 15A: Người cha già mong điều gì ở cậu con trai (tiết 1,2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hũ bạc của người cha.
- Nói về các dân tộc anh em.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.

HĐ1.

HĐ nhóm quan sát tranh và trả lời
câu hỏi.
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

GV đọc mẫu bài : Hũ bạc của người
cha cho hs
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
HĐ3.

- HĐ nhóm quan sát tranh và trả lời câu
hỏi.

- HS lăng nghe.
- HS đọc bài

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ 4.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa trong
SGK.

a) GV đọc mẫu từ ngữ cho hs.
GV gọi hs đọc

- HS theo dõi
- HS đọc
1


GV nhận xét hs đọc
b)

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 5.


HS nhận xét bạn đọc

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu
YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
hỏi.
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
( Có làm lụng vất vả, thì mới biết quý
+ HS viết câu trả lời vào vở.
đồng tiền do mình làm ra)
YC hs viết câu trả lời vaò vở
Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
************

**************
Tiết 2
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS đọc, thảo luận trả lời câu hỏi.
- HS đọc, thảo luận trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
a) Để khảng định đây không phải tiền
do chính tay mình kiếm ra.
b) Xin xay thóc thuê. …….bán lấy
tiền.
c) Vội thọc tay vào lửa lấy ra. Vì đã
biết quý đồng tiền mình làm ra.
d) Có làm lụng vất vả,….đồng tiền.
HĐ 2.

GV tổ chức cho hs thi đọc giữa các
2


nhóm.
GV và HS nhận xét, khen nhóm đọc
bài tốt.
HĐ 3.

- Nhóm cử đại diện lên thi đọc trước lớp
+ HS nhận xét.

YC HS hoạt động nhóm kể tên một
số dân tộc thiểu số theo hiểu biét và
viết vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

- HS hoạt động nhóm kể tên một số dân
tộc thiểu số theo hiểu biét và viết vào vở.

YC HS hoạt động nhóm nói về một
dân tộc mà mình biết theo gợi ý.
- HS hoạt động nhóm nói về một dân tộc
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
mà mình biết theo gợi ý.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập. - HS nhắc lại kiến thức bài.
- Nhận xét tiết học
-Hs lắng nghe
Tiết 4: Toán
Bài 39. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong các trường hợp; có dư
và không có dư; trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

3


YC hs hoạt động nhóm chơi trò chơi
“Tìm nhà”
GV chuẩn bị thẻ số cho hs
GV theo dõi học sinh chơi trò chơi.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm nói
cho nhau nghe cách đặt tính và tính.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 3.

-HĐ nhóm chơi trò chơi “Tìm nhà”

- HS chơi trò chơi theo hướng dẫn của gv
- HS hoạt động nhóm nói cho nhau nghe
cách đặt tính và tính.
+ HS thực hiện theo hướng dẫn bài tập

HĐ cặp đôi đặt tính rồi tính
- HS hoạt động cặp đôi đặt tính rồi tính
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Làm bài vào vở.
236 5
560 8
20
56
47 (dư 1)
70
36
00
35
1
0
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 39. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong các trường hợp; có dư
và không có dư; trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
4


ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- Nhận đồ dùng

- YC hs hoạt động cá nhân làm bài
vào vở đặt tính rồi tính
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
a) 75, 65, 181(dư 1)
b) 130, 50, 120
HĐ 2.

-HĐ cá nhân làm bài vào vở.

GV yêu cầu hs giải bài toán làm bài
vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Mỗi xe có số học sinh là :
135 : 3 = 45(hs)
b) Năm đó có số tuần và còn lại số
ngày là :
365 : 7 = 52(dư 1 )
Năm đó có 52 tuần và còn 1 ngày.
HĐ 3.

- HS giải bài toán làm bài vào vở

HĐ cá nhân chọn ý đúng làm bài vào
vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động cá nhân và giải bài toán
vào vở.

YC hs hoạt động cá nhân làm bài theo - HS hoạt động cá nhân làm bài theo mẫu
vào vở
mẫu vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 15B. Hai bàn tay quý hơn vàng (tiết 1)
5


I – Mục tiêu:
- Kể được câu chuyện Hũ bạc của người cha.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

HĐ nhóm xếp tranh đúng thứ tự câu
chuyện : Hũ bạc của người cha
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
Tranh 3 – Đoạn 1, tranh 5 – đoạn 2,
tranh 4 – đoạn 3, tranh 1 – đoạn 4,
tranh 2 – đoạn 5.
HĐ 2.

GV Y/C hoạt động nhóm viết vào vở
đoạn truyện ứng với mỗi tranh.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3.

- HS HĐ nhóm thảo luận xếp tranh đúng
thứ tự câu chuyện

- Hoạt động nhóm viết vào vở đoạn
truyện ứng với mỗi tranh.

- HS hoạt động nhóm dựa vào tranh mỗi
YC HS hoạt động nhóm dựa vào
bạn kể một đoạn câu chuyện.
tranh mỗi em kể một đoạn câu
chuyện.
GV theo dõi, giúp đỡ hs kể chuyện.
GV nhận xét các nhóm kể chuyện
C- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 15B. Hai bàn tay quý hơn vàng (tiết 2)
6


I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa L. Viết đúng những từ ngữ chứa tiếng mỏ đầu bằng
s/ x, có vần âc/ ât, ui/ uôi.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1.
HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
HĐ 2.

YC hs hoạt động cặp đôi chọn từ thích
hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu

- HS hoạt động cặp đôi chọn từ thích hợp
trong ngoặc đơn vào chỗ trống
+ HS làm bài vào phiếu bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hũ bạc của người cha.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV

7

HĐHS


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

GV đọc mẫu bài : Hũ bạc của người
cha cho hs
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 2.

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
( Có làm lụng vất vả, thì mới biết quý
đồng tiền do mình làm ra)
YC hs viết câu trả lời vaò vở
HĐ 3.

- HS chơi trò chơi trán căm tai
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS lăng nghe.
- HS đọc bài

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp

- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.
+ HS viết câu trả lời vào vở.

- HS đọc, thảo luận trả lời câu hỏi.
YC HS đọc, thảo luận trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét bài cho hs.
a) Để khảng định đây không phải tiền
do chính tay mình kiếm ra.
b) Xin xay thóc thuê. …….bán lấy
tiền.
c) Vội thọc tay vào lửa lấy ra. Vì đã
biết quý đồng tiền mình làm ra.
d) Có làm lụng vất vả,….đồng tiền.
C.Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết những
8


gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

-Hs lắng nghe

Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép tính chia số có hai chữ số cho số có
một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 2, 3trang
47,48.
- Hs làm bài tập
Bài 1:
57 : 3 = 19
84 : 6 = 14
91 : 7 = 13
86 : 6 = 14 dư 2
92 : 7 = 13 dư 1 77 : 2 = 38 dư 1
87 : 3 = 29
99 : 4 = 24 dư 3
86 : 7 = 12 dư 4
78 : 6 = 13
Bài 2:
giờ có số phút là:
60 : 5 = 12 (phút)
Bài 3:
Ta có 58 : 4 = 14 dư 2
Như vậy có thể xếp được 14 vỉ và dư
2 hộp
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
9


Bài 15B. Hai bàn tay quý hơn vàng bạc (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe viết đoạn văn.
- Mở rộng vốn từ về các dân tộc và miền núi.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 3.

GV đọc cho hs viết bài : Hũ bạc của
người cha (từ hôm đó đến biết quý
đồng tiền)
- YC HS đổi vở soát lỗi.
GV chấm chữa bài cho hs.
HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm tìm từ chứa
tiếng có vần ấc/ất hoặc s/x làm vào
bảng nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 5.

- HS nghe – viết bài vào vở.
- HS đổi vở soát lỗi

- HS hoạt động nhóm tìm từ chứa tiếng có
vần ấc/ất hoặc s/x làm vào bảng nhóm.

- YC HS hoạt động nhóm tìm và viết vào
YC HS hoạt động nhóm tìm và viết
vở các từ có vần ui hoặc uôi.
vào vở các từ có vần ui hoặc uôi.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Toán
Bài 40. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia( tiết 1)
I – Mục tiêu:
10


- Em biết cách sử dụng bảng nhân, bảng chia.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

- YC hs hoạt động nhóm chơi trò chơi
“Ai nhanh, ai đúng”
a GV theo dõi, giúp đỡ hs
b GV chuẩn bị phiếu bài tập cho
hs chơi.
HĐ 2. Hoạt động cả lớp

a) YC HS quan sát bảng nhân trong
sách.
GV theo dõi, giúp đỡ hs quan sát.
b) GV hướng dẫn cho hs các bước
thực hiện phép nhân.
(gv hướng dẫn như GK)
c)

YC HS hoạt động cặp đôi trả lời câu
hỏi.
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3. HĐ nhóm

a) YC hs hoạt động nhóm quan sát
bảng chia.
b) GV hướng dẫn hs thực hiện bảng

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi “Ai
nhanh, ai đúng”

- HS quan sát bảng nhân
- HS theo dõi.

- HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi.

- HS hoạt động nhóm quan sát bảng chia
trong SGK.
- HS theo dõi.
11


chia.
(gv hướng dẫn như GK)
c)

YC HS hoạt động cặp đôi trả lời câu
hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cặp đôi thảo luận và trả
lời câu hỏi.

- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 15C: Nhà rông của Tây Nguyên (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Nhà rông ở Tây Nguyên.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.

HĐ nhóm quan sát tranh và trả lời
câu hỏi.
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

GV đọc mẫu bài : Nhà rông ở Tây
Nguyên cho hs
GV yêu cầu 1, 2 em đọc bài
HĐ3.

- HĐ nhóm quan sát tranh và trả lời câu
hỏi.

- HS lăng nghe.
- HS đọc bài
12


Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ 4.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa trong
SGK.

a) GV đọc mẫu từ ngữ và câu cho hs.
GV gọi hs đọc
- HS theo dõi
GV nhận xét hs đọc
- HS đọc
HĐ 5.
HS nhận xét bạn đọc
YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6.

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp

YC hs hoạt động nhóm thảo luận trả
lời câu hỏi.
- HS hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
hỏi.
a) Nó phải chắc và cao để đàn voi đi
qua không đụng sàn, ….
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
- HS nhắc lại kiến thức bài.
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
-Hs lắng nghe
Tiết 7: Luyện viết
ÔN TẬP CHỮ K HOA
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ K hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
13


III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ H hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
VÒNG TAY BÈ BẠN
HOẠT ĐỘNG 1 : Trò chơi : Đất – Biển – Trời
1.1.Mục tiêu hoạt động :
- Hướng dẫn học sinh tham gia một trò chơi tập thể.
- Trò chơi giúp học sinh củng cố, mở rộng vốn kiến thức, rèn luyện phản xạ
nhanh, nhạy.
1.2.Quy mô hoạt động :
- Tổ chức theo quy mô lớp.
14


1.3. tài liệu và phương tiện ;
- Các dụng cụ phục vụ trò chơi: bảng phụ hoặc giáy A4, bút dạ
-Tranh ảnh về thiên nhiên, đất nước.
1.4 . Các bước tiến hành
Bước 1 : Chuẩn bị
- GV phổ biến cho học sinh nắm được:
- Trong giờ SHTT này các em sẽ được hướng dẫn một trò chơi Vui – rèn luyện trí
thông minảyTò chơi mang tên : Đất – Biển _ Trời, trò chơi giúp các em củng cố
vốn kiến thức về tự nhiên, xã hội trong một không gian vui vẻ,thoải mái cộng với
tinh thần đồng đội cao.
- Đối tượng chơi: HS cả lớp, chia thành 3 đối tượng, giỏi, khá, trung bình ,yếu.
- Chuẩn bị từ 3-4 bảng phụ hoặc giấy A4, bút dạ,…
- Cử chọn quản trò và 2 giám sát viên giúp việc cho quản trò.
Bước 2 : Tiến hành chơi
- GV hướng dẫn cách chơi:
- Các đội đứng ở vạch sẵn.
- Khi quản trò giơ biển nêu chủ đề VD: Cây ăn quả trên mặt đất
- Các đội 3 phút thảo luận nêu tên các loại cây ăn quả , lưu ý nói nhỏ tránh các
đội khác nghe. Khi quản trò phát lệnh viết thì lần lượt bắt đầu từ người đầu tiên
chạy lên viết trước rồi người kế tiếp đến khi người cuối cùng .
- - Trò chơi kết thúc : từ nào viết sai chính tả ,viết xấu quá không đọc được cũng
trừ điểm.
- Trò chơi tiếp tục với các từ chỉ sự vật trên mặt đất, dưới biển,…
Bước 3 : Nhận xét đánh giá
- Công bố kết quả .
- GV nhận xét chung và nhắc nhở, khen ngợi học sinh đã tham gia một trò chơi
vui khoẻ,có ích. Trò chơi góp phần cung cấp vốn từ ngữ phong phú về tự nhiên,
xã hội, giúp các em có phản xạ nhanh, sức bật tốt. Hoan nghênh đội ghi nhiều
bàn thắng nhất. Nhắc nhở , dặn dò để chuẩn bị cho hoạt động 2
Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 40. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết cách sử dụng bảng nhân, bảng chia.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
15


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC hs hoạt động cá nhân làm bài vào
vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
6
6

3
HĐ 2.

18

7

- YC hs hoạt động cá nhân làm bài vào vở

42

Hoạt động cá nhân điền ssó thích hợp
vào ô trống
GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
HĐ 3.

- HS cá nhân điền số thích hợp vào ô
trống làm bài vào vở

- HS hoạt động cá nhân giải bài toán vào
HĐ cá nhân giải bài toán vào vở
vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Số huy chương bạc là :
8 x 3 = 24 (hcb)
Đội tuyển đã dành được tất cả số huy
chương là :
8 + 24 = 32 (hc)
b) Minh đã đọc được số quyển chuyện
là :
132 : 4 = 33(qchuyện)
Minh còn phải đọc số trang nữa là :
132 – 33 = 99( trang)
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
16


- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 15C: Nhà rông của Tây Nguyên (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng s/x; hoặc có vần ưi/ ươi.
- Nói được câu có hình ảnh so sánh.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS thảo luận nhóm Thi ghép từ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
HĐ 2.

- HS thảo luận nhóm Thi ghép từ.
HS nhóm làm bài vào bảng nhóm.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm chọn - HS hoạt động nhóm chọn vần ui hoặc
ươi vào chỗ trống.
vần ui hoặc ươi vào chỗ trống.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.
- HS hoạt động cá nhân viết vào vở các
YC HS hoạt động cá nhân viết vào
vở các từ ngữ đã điền ở bài 2 vào vở. từ ngữ đã điền ở bài 2 vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm quan sát cặp - HS hoạt động nhóm quan sát cặp sự vật
sự vật rồi viết những câu có hình ảnh rồi viết những câu có hình ảnh so sánh
so sánh các sự vật.
17


GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
các sự vật.
- Mặt trời tròn như quả bóng.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
- HS nhắc lại kiến thức bài.
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
-Hs lắng nghe
Tiết 4: TOÁN ( TC)
Ôn tập
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến phép tính chia số có hai chữ số cho số có
một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 2,trang 51, 52 - Hs làm bài tập
Bài 1:
375 : 5 = 75
390 : 6 = 65
906 : 5 = 181 dư 1 578 : 3 = 192 dư 2
260 : 2 = 130
350 : 7 = 50
361 : 3 = 120 dư 1 725 : 6 = 120 dư 5
Bài 2:
a, mỗi xe có số học sinh là:
135 : 3 = 45 học sinh
b,
ta có 365 : 7 = 52 dư 1
như vậy 1 năm có 52 tuần và dư 1
ngày
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
18


I – Mục tiêu:
- Nghe viết đoạn văn.
- Mở rộng vốn từ về các dân tộc và miền núi.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
HĐ 3.

GV đọc cho hs viết bài : Hũ bạc của
người cha (từ hôm đó đến biết quý
đồng tiền)
- YC HS đổi vở soát lỗi.
GV chấm chữa bài cho hs.
HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm tìm từ chứa
tiếng có vần ấc/ất hoặc s/x làm vào
bảng nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 5.

- HS nghe – viết bài vào vở.
- HS đổi vở soát lỗi

- HS hoạt động nhóm tìm từ chứa tiếng có
vần ấc/ất hoặc s/x làm vào bảng nhóm.

- YC HS hoạt động nhóm tìm và viết vào
YC HS hoạt động nhóm tìm và viết
vở các từ có vần ui hoặc uôi.
vào vở các từ có vần ui hoặc uôi.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng s/x; hoặc có vần ưi/ ươi.
19


- Nói được câu có hình ảnh so sánh.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

YC HS thảo luận nhóm Thi ghép từ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
HĐ 2.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm chọn
vần ui hoặc ươi vào chỗ trống.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

HĐHS
- HS chơi trò chơi trán căm tai
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS thảo luận nhóm Thi ghép từ.
HS nhóm làm bài vào bảng nhóm.

- HS hoạt động nhóm chọn vần ui hoặc
ươi vào chỗ trống.

YC HS hoạt động cá nhân viết vào vở - HS hoạt động cá nhân viết vào vở các từ
ngữ đã điền ở bài 2 vào vở.
các từ ngữ đã điền ở bài 2 vào vở.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

YC HS hoạt động nhóm quan sát cặp
sự vật rồi viết những câu có hình ảnh
so sánh các sự vật.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- Mặt trời tròn như quả bóng.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?

- HS hoạt động nhóm quan sát cặp sự vật
rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các
sự vật.

- HS nhắc lại kiến thức bài.
20


-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

-Hs lắng nghe

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 41. Luyện tập
I – Mục tiêu:
- Em biết làm tính nhân, tính chia ( với cách viết gọn) và giải bài toán có hai phép
tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.
YC hs hoạt động cá nhân làm bài vào
vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 2.

- YC hs hoạt động cá nhân đặt tính làm
bài vào vở

Hoạt động cả lớp đặt tính rồi tính theo - Hoạt động cả lớp đặt tính rồi tính theo
mẫu làm bài vào vở
mẫu làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
HĐ 3.
HĐ cá nhân giải bài toán vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) Quãng đường BC dài là :

- HS hoạt động cá nhân giải bài vào vở

21


102 x 3 = 306(m)
Quãng đường AC dài là :
306 + 102 = 408(m)
b) Đã mang về số bó rau là :
117 : 3 = 39(bó rau)
Cô Hòa còn phải mang về số bó rau
nữa là :
117 – 39 = 78(bó rau)
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 15C: Nhà rông của Tây Nguyên (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết một đoạn văn giới thiệu tổ em.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 5.
YC HS viết vào vở lời giới thiệu về
tổ mình theo gợi ý.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 6.

- HS làm việc cá nhân viết vào vở lời giới
thiệu về tổ mình theo gợi ý.

YC HS Hoạt động nhóm chọn những
bài viết hay để đọc trước lớp.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động kết thúc.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

- HS Hoạt động nhóm chọn những bài viết
hay để đọc trước lớp.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe
22


Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×