Tải bản đầy đủ

Tuần 14

Tuần 14
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 14A: Người liên lạc mưu trí (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Người liên lạc nhỏ.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1; 2.


Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ3.

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

GV đọc mẫu bài : Người liên lạc nhỏ
GV yêu cầu 3,4 em đọc bài
HĐ4.

a
b

HS lăng nghe.
HS đọc bài

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
B.Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 14A: Người liên lạc mưu trí (tiết 2)
I – Mục tiêu:
1


- Nói về các dân tộc anh em.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban


văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động cơ bản
HĐ 5.

HĐHS
- HS chơi trò chơi trán căm tai
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

-hs nghe đọc
- 3 HS đọc

YC HS hoạt động cả lớp đọc nối tiếp
nhau bài : Người liên lạc nhỏ
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6.

YC HS hoạt động nhóm thảo luận
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 7.

- HS đọc bài nối tiếp trong nhóm

- HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi

YC HS thảo luận trả lời câu hỏi
C.Hoạt động ứng dụng.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học

- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe

Tiết 4: Toán
Bài 36. Gam ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc kết quả khi cân một vật bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ.
- Tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng là gam.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
2


HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1.

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

YC HS hoạt động cá nhân quan sát
tranh và trả lời câu hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
HĐ 2.

- HS hoạt động cá nhân quan sát tranh và
trả lời câu hỏi

YC HS hoạt động cá nhân làm bài
theo mẫu
GV nhận xét chốt bài cho hs
a) 181, b)27, c) 98, d) 32 , e) 165,
HĐ 3.

HS hoạt động cá nhân làm bài theo mẫu

HĐ cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
HĐ 4.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

- HS hoạt động cá nhân giải bài toán vào
HS hoạt động cá nhân giải bài toán
vở
vào vở
GV chấm chữa bài cho HS.
a) 455 – 55 = 400g
b) – 150 x 3 = 450g
- 1000 – 450 = 550g
C- Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3


Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 37. Bảng chia 9 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em đọc thuộc bảng chia 9.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
HĐ 1.

- YC hs hoạt động nhóm trơi trò chơi
tiếp sức đọc bảng nhân 9
- Tìm phép nhân có tích bằng 36, 54,
81.
GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 2.

YC hs hoạt động nhóm và trả lời câu
hỏi
GV yêu cầu hs chuẩn bị 3 tấm bìa
có 9 chấm tròn .
9 x 3 = 27
27 : 9 = 3
HĐ 3.

a)HĐ nhóm dựa vào bảnh nhân 8 tìm
ra kết quả và viết vào vở
b) YC đọc thuộc bảng chia 9
HĐ 4.

HĐHS
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HĐ nhóm chơi trò chơi tiếp sức đọc
bảng nhân 9
+ Nhận xét

- HS hoạt động nhóm thực hiện lần lượt
các phép tính

HĐ nhóm dựa vào bảnh nhân 9 tìm ra kết
quả và viết vào vở
HS đọc thuộc bảng chia 9

4


HĐ cặp đôi làm bài vào vở
HĐ cặp đôi làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại nhắc lại bảng chia 9
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 14A: Người liên lạc mưu trí (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- HS đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trời nắng trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A. Hoạt động cơ bản
B.Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

HĐ nhóm đọc và chọn câu trả lời
đúng.
GV nhận xét bài cho hs.
Câu 1. c
Câu 2. b
HĐ 2.

HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
Câu 3. Kim Đồng thì huýt sáo, Ông
Ké nấp vào một tảng đá to.
Câu 4. Đón thầy mo …
HĐ 3.

HĐ nhóm đọc và chọn câu trả lời câu hỏi

HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi

5


HĐ cả lớp GV tổ chức cho hs thi
- HĐ cả lớp thi đọc.
đọc.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 14B. Chuyện về anh Kim Đồng (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kẻ chuyện Người liên lạc nhỏ.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
- HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

- HS HĐ cả lớp hát

HĐ cả lớp hát một bài hát về anh Kim
Đồng
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

- Hoạt động nhóm kể chuyện: Người
liên lạc nhỏ
- Nhận xét

GV Y/C hoạt động nhóm dựa vào tranh
kể chuyện : Người liên lạc nhỏ.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét .
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
6


I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Người liên lạc nhỏ.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1; 2.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ3.

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

a) HS lăng nghe.
b) HS đọc bài

GV đọc mẫu bài : Người liên lạc nhỏ
GV yêu cầu 3,4 em đọc bài
HĐ4.

- HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
B.Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 8: Toán (TC)
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến đơn vị do khối lượng gam.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
7


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 2, 3, 4 trang
41,42.
- Hs làm bài tập
Bài 2:
153g + 28g = 181
46g – 19g = 27
100g + 35g -37g = 198 96g : 3 = 32
55g x 3 = 165
34g : 1 = 3436
Bài 3:
744g < 574g
400g + 8g < 480g
1kg > 900g + 5g
305g < 350g
4450 < 500g – 40g 560g + 440g=1kg
Bài 3:
A, Trong hộp có số gam sữa là:
455 – 55 = 400 (g)
B, Số đường đã dùng là:
150 x 3 = 450 (g)
Số đường còn lại là:
1000 – 450 = 550 (g)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 14B. Chuyện về anh Kim Đồng (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Kẻ chuyện Người liên lạc nhỏ.
- Luyện tập về từ chỉ đặc điểm và cách nói so sánh.Củng cố cách viết chữ hoa K.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
- HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
8


2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 3.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

YC HS hoạt động nhóm làm bài vào
phiếu bài tập.
GV chuẩn bị phiếu BT cho HS
GV theo dõi, giúp
HĐ 4.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào
phiếu bài tập.
- HS viết câu đã tìm được vào vở.

- HĐ nhóm ghi dấu gạch chéo giữa hai
bộ phận trả lời câu hỏi “Ai ?” “Thế
nào ?” ở câu đã viết ở bài tập 3.

HĐ nhóm ghi dấu gạch chéo giữa hai bộ
phận trả lời câu hỏi “Ai ?” “Thế nào ?”
ở câu đã viết ở bài tập 3.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
- Anh Kim Đồng / rất dũng cảm
HĐ 5.

- Nhận xét

YV hs hoạt động nhóm tìm cách nói so
sánh cho câu.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
Sự vật 1
Từ so sánh Sự vật 2
như
Tháp đèn


Hàng ngàn
ngọn lửa ..

Hàng ngàn
ánh nến ..

- hs hoạt động nhóm tìm cách nói so
sánh cho câu làm bài vào phiếu bài tập

B. Hoạt động thực hành
HĐ 1.
HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động kết thúc.

. HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu

9


- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học.

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Toán
Bài 37. Bảng chia 9 ( tiết 2)

I – Mục tiêu:
- Vận dụng bảng chia 9 vào thực hành tính và giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
- HS chơi trò chơi: trời nắng, trời mưa
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - Nhận đồ dùng
văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A– Hoạt động thực hành.
HĐ 1.
YC hs hoạt cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét hs
35 : 9 = 4
81 : 9 = 9
18 : 9 = 2
45 : 9 = 5
54 : 9 = 6
27 : 9 = 3

- HĐ cá nhân làm bài vào vở

90 : 9 = 10
72 : 9 = 8
63 : 9 = 7
HĐ 2.
YC hs hoạt động cá nhân làm bài vào
vở
9 x 8 = 72
9 x 5 = 45
72 : 9 = 8
45 : 9 = 5
72 : 8 = 9
45 : 5 = 9

Hoạt động cá nhân làm bài vào vở

HĐ 3.
Hoạt động cá nhân làm bài vào vở
10


YC hs hoạt cá nhân làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xét hs
36 ông hoa thì căm được số bình
là:
36 : 9 = 4 (bình)
Đáp số: 4 bình hoa
HĐ 4.
Hoạt động cá nhân làm bài vào vở
YC hs hoạt cá nhân làm bài vào vở
1 của hình A (18 : 9 = 2 ô vuông
9
Của hình B (36 : 9 = 4 ô vuông
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 14B. Chuyện về anh Kim Đồng (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng có vần ay/ ây. Nghe viết một đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 2.

HĐ nhóm điền vào chỗ trống.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Chấm chữa bài cho HS
- Chạy, thầy, dậy.
HĐ 3.

- HD hoạt động nhóm làm bài vào phiếu
bài tập.

11


GV đọc cho hs viết bài người liên lạc
nhỏ (từ đầu đến lững thững đằng sau)
HĐ 4.

YC HS đổi vở soát lỗi.
GV chấm chữa bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nghe – viết bài vào vở.

- HS đổi vở soát lỗi
- HS nhắc lại kiến thức bài học.

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 7: Luyện viết
ÔN TẬP CHỮ I HOA

I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ I hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ I hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
12

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.


+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 38. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số(tiếp theo) ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết:
- Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

- YC hs hoạt động nhóm chơi trò chơi
Ai nhanh ai đúng
b) GV yêu cầu hs dùng que tính để
thực hiện phép chia

-HĐ nhóm chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng
- HS dùng que tính để thực hiện phép chia
+ Nhận xét
13


GV theo dõi học sinh chơi trò chơi.
HĐ 2.

GV hướng dẫn hs cách đặt tính và tính
- HS theo dõi
72 : 3 trình tự theo các bước
HĐ 3.

HĐ cặp đôi đặt tính rồi tính
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
84 : 3 = 28; 65 : 2 = 32(dư1)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cặp đôi đặt tính rồi tính

- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 14C. Quê hương cách mạng Việt Bắc (tiết 1)

I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Nhớ Việt bắc.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

HĐ nhóm xem tranh và trả lời câu hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 2.

- HS HĐ nhóm xem tranh và trả lời câu
hỏi.

14


GV Y/C hoạt động cả lớp giáo viên
đọc mẫu bài : Nhớ Việt Bắc
GV gọi 2, 3 em đọc lại bài.
GV nhận xét .
HĐ 3.

- HS lắng nghe
- HS đọc bài
- Nhận xét

- HS hoạt động nhóm đọc từ ngữ và lời
YC HS hoạt động nhóm đọc từ ngữ và
giải nghĩa.
lời giải nghĩa.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc
HĐ 4.

HĐ cả lớp GV hưỡng dẫn, đọc mẫu từ
- HS đọc từ ngữ theo yêu cầu của gv
ngữ cho hs
GV gọi hs đọc
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 5.

YC hs hoạt động nhóm
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) - Rừng xanh, hoa nở
- Cô em gái hái măng một mình
b) Rừng che bộ đội, rừng vây quân
thù.
HĐ 6.

- HS hoạt động nhóm làm bài.
- Nhận xét

GV yêu cầu hs học thuộc 10 dòng thơ - HS học thuộc 10 dòng thơ đầu của bài.
đầu của bài.
C- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Toán ( TC)
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến bảng chia 9.
II – Tài liệu và phương tiện
15


Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1. Ôn lại bảng chia 8.
- HS ôn lại bảng đơn vị đo độ dài
- HS ôn lại
HD 2: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 2, 3trang 44
- Hs làm bài tập
Bài 1:
36 : 9 = 4
81 : 9 = 9 90 : 9 = 10
18 : 9 = 2
45 : 9 = 5 72 : 9 = 8
54 : 9 = 6
27 : 9 = 3 63 : 9 = 7
Bài 2:
9 x 8 = 72
9 x 5 = 45 9 x 6 = 54
72 : 9 = 8
45 : 9 = 5 54 : 9 = 6
72 : 8 = 9
45 : 5 = 9 54 : 6 = 9
Bài 3:
Cắm được số bình hoa là:
36 : 9 = 4 (bình)
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Kẻ chuyện Người liên lạc nhỏ.
- Luyện tập về từ chỉ đặc điểm và cách nói so sánh.Củng cố cách viết chữ hoa K.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
- HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.

16


HĐ1 nhóm ghi dấu gạch chéo giữa hai
bộ phận trả lời câu hỏi “Ai ?” “Thế
nào ?” ở câu đã viết ở bài tập 3.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
- Anh Kim Đồng / rất dũng cảm
HĐ 2.

- HĐ nhóm ghi dấu gạch chéo giữa hai
bộ phận trả lời câu hỏi “Ai ?” “Thế
nào ?” ở câu đã viết ở bài tập 3.
- Nhận xét

YV hs hoạt động nhóm tìm cách nói so
sánh cho câu.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
Sự vật 1
Từ so sánh Sự vật 2
như
Tháp đèn


Hàng ngàn
ngọn lửa ..

Hàng ngàn
ánh nến ..
HĐ 3.

- hs hoạt động nhóm tìm cách nói so
sánh cho câu làm bài vào phiếu bài tập

HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

. HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu

- HS nhắc lại kiến thức bài học.

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng có vần ay/ ây. Nghe viết một đoạn văn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
17


văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động thực hành
HĐ 1.

HĐ nhóm điền vào chỗ trống.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Chấm chữa bài cho HS
- Chạy, thầy, dậy.
HĐ 2.

GV đọc cho hs viết bài người liên lạc
nhỏ (từ đầu đến lững thững đằng sau)
HĐ 3.

- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HD hoạt động nhóm làm bài vào phiếu
bài tập.

- HS nghe – viết bài vào vở.

YC HS đổi vở soát lỗi.
- HS đổi vở soát lỗi
GV chấm chữa bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 38. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số(tiếp theo) ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Vận dụng chia số có hai chữ số cho số có một chữ số vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
18


GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
- Nhận đồ dùng

- YC hs hoạt động cá nhân làm bài
vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài
a) 19, 14, 13.
HĐ 2.

-HĐ cá nhân làm bài vào vở

GV yêu cầu hs giải bài toám làm bài
vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
60 : 5 = 12(p)
HĐ 3.

- HS giải bài toám làm bài vào vở

HĐ cặp đôi thảo luận và giải bài toán
vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
b) Ta có : 58 : 4 = 14(dư 2)
Như vậy có thể đóng dược nhiều nhất
14 vỉ và còn thừa 2 hộp sưa chua.
Đáp số : 14 vỉ, thừa 2 hộp
sữa chua.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 4.

- HS hoạt động cặp đôi thảo luận và giải
bài toán vào vở.

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động cặp đôi xếp hình.
YC hs hoạt động cặp đôi xếp hình.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
19


Bài 14C. Quê hương cách mạng Việt Bắc (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng l/ n hoặc có vần chứa i/ iê.
- Luyện tập dùng câu Ai thế nào?
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

HĐ cả lớp nhớ - viết 6 – 10 dòng thơ
đầu bài Nhớ Việt Bắc vào vở
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 2.
GV Y/C hoạt động nhóm gạch dưới
những từ chỉ đặc điểm trong bài vừa
viết vào vở.
GV nhận xét, chốt bài cho hs.
Đỏ, vàng, trắng
HĐ 3.

YC HS hoạt động nhóm tìm bộ phận
câu trả lời cho câu hỏi Ai(con gì, cái
gì )?
GV theo dõi, giúp đỡ hs
a Rất đẹp
b Cần cù lao động,…
HĐ 4.

HĐ nhóm chơi trò chơi Phỏng vấn

- HS HĐ cả lớp nhớ - viết 6 – 10 dòng
thơ đầu bài Nhớ Việt Bắc vào vở
- HS đổi vở soát lỗi.
- HS lắng nghe

- HS hoạt động cá nhân gạch dưới những
từ chỉ đặc điểm trong bài vừa viết vào vở.

- HS hoạt động nhóm tìm bộ phận câu trả
lời cho câu hỏi Ai(con gì, cái gì )?. Thế
nào ?

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi Phỏng
20


GV GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 5.

YC hs hoạt động nhóm điền vào chỗ
trống.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho các
nhóm.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

vấn

+ HS chơi trong nhóm.
- HS làm việc nhóm điền vào chỗ trống.

- HS nhắc lại kiến thức bài học.

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×