Tải bản đầy đủ

Tuần 13

Tuần 13
Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 13A: Người con anh hùng của Tây Nguyên (tiết 1, 2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Người con của Tây Nguyên.
- Nói về con người, vùng đất và các sản vật ở Tây Nguyên.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi trán căm tai
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.

HĐ1. HĐ nhóm.

Nói những điều em biết về Tây
nguyên: Cà phê, hạt tiêu…
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

GV giới thiệu tranh minh họa trong
bài cho hs.
GV đọc mẫu bài : Người con của
Tây Nguyên
GV yêu cầu 3,4 em đọc bài
HĐ3.

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ4.

-HS . HĐ nhóm nói những điều em biết
về Tây nguyên

- QS tránh GK
-hs nghe đọc
- 3 HS đọc

-HS hoạt động cặp đôi đọc từ ngữ và lời
giải nghĩa

- Đọc các từ ngữ
1


GV đọc mẫu từ ngữ, câu yêu cầu hs
đọc theo gv.
HĐ 5. YC HS hoạt động nhóm

Đọc nối tiếp nhau bài : Người con
của Tây Nguyên
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6. YC HS hoạt động nhóm.Chon ý trả lời đúng.( C)
GV nhận xét bài cho hs.
B.Hoạt động thực hành.
HĐ 1. HĐ nhóm

Đọc và trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
- Đi dự đại hồi thi đua
HĐ 2. HĐ nhóm

Đọc và trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
GV nhận xét bài cho hs.
- Kể chuyện đại hôi cho làng nghe
HĐ 3. . HĐ nhóm đọc và trả lời câu
hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
a) Ảnh BoK Hồ, quân áo…
b) Lũ làng coi … nủa đêm
HĐ 4. HĐ nhóm xếp tranh đúng
trình tự câu chuyện
GV nhận xét bài cho hs.
- 3(a); 2(b) ; 1(c)
C.Hoạt động ứng dụng.

- Nhận xét

- HS đọc bài nối tiếp trong nhóm

- HS hoạt động nhóm chọn ý đúng

- HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi

- HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi

- HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi

- HĐ nhóm xếp tranh đúng trình tự câu
chuyện

2


- Qua các hoạt động em đã biết
- HS nhắc lại kiến thức bài.
những gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập. -Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học
Tiết 4: Toán
Bài 34. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn và vận dụng vào giải
toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A. Hoạt động cơ bản
HĐ 1. YC HS hoạt nhóm
- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi gấp
Chơi trò chơi gấp giấy
giấy
GV chuẩn bị băng giấy cho các nhóm
+ HS báo cáo kết quả.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
HĐ 2. YC HS hoạt nhóm

- GV nhận xét chốt bài cho hs
HĐ3 . YC HS hoạt động nhóm

- Viết tiếp vào chỗ trống
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
35 : 5 = 7 (lần)
Tuổi con bằng 1 tuổi mẹ

- HĐ nhóm đọc kĩ nội dung bài toán

- HS hoạt động nhóm viết tiếp vào chỗ
trống
- HS hoạt động nhóm đọc nội dung bài
toán và tóm tắt
+ HS báo cáo kết quả.

3


5

- HS làm bài vào vở theo mẫu.

HĐ 4.

Yêu cầu hs thảo luận cặp đôi làm bài
- HS thảo luận cặp đôi
vào vở theo mẫu.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
B- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 34. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn và vận dụng vào giải
toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS : Ai nhanh ai đúng
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. YC HS hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở theo mẫu
GV nhận xét:
5; 1 , 2 ; 1
5; 1 , 2 ;
5
2
5

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
theo mẫu
1
2

HĐ 2.YC HS hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
4


GV nhận xét chốt bài cho hs
a) 48 : 8 = 6
Số trâu bằng 1 số bò
6
b) 24 : 6 = 4
Số sách ngăn trên bằng 1
4
HĐ3 . YC HS hoạt động cá nhân

Xêp 4 hình tam giác thành hình chữ
nhật
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs
C- Hoạt động ứng dụng.

- HS hoạt động cá nhân xêp 4 hình tam
giác thành hình chữ nhật

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4 + 5: Tiếng việt
Bài 13B. Kể chuyện Anh Hùng Núp (tiết 1,2)
I – Mục tiêu:
- Kể lại câu chuyện Người con của Tây Nguyên.
- Nhận biết từ địa phương. Củng cố cách viết chữ hoa L.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. HĐ cả lớp

Hát hoặc đọc thơ về Tây Nguyên
GV theo dõi, giúp đỡ hs

- HS HĐ cả lớp hát hoặc đọc thơ về Tây
Nguyên
5


HĐ 2. GV Y/C hoạt động nhóm

Kể chuyện: Người con của Tây
Nguyên bằng lời của một nhân vật.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét .
HĐ 3. YC HS hoạt động cá nhân

Làm bài vào phiếu bài tập.
GV chuẩn bị phiếu BT cho HS
GV theo dõi, giúp
HĐ 4. HĐ nhóm

- Hoạt động nhóm kể chuyện: Người con
của Tây Nguyên bằng lời của một nhân
vật.
- Nhận xét

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào
phiếu bài tập.
- Đổi bài soát bài

Xếp từ vào nhóm thích hợp vào bảng
nhóm
Từ dùng ở
Từ dùng ở
Miền Bắc
Miền Nam
M: bố

M: ba

B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. HĐ cá nhân

- HĐ nhóm xếp từ vào nhóm thích hợp
Vào bảng nhóm
- Nhận xét

Viết bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi HS viết bài
Chấm chữa bài cho HS
B- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HĐ cá nhân viết bài vào vở theo mẫu
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Người con của Tây Nguyên.
- Nói về con người, vùng đất và các sản vật ở Tây Nguyên.
II – Tài liệu và phương tiện
6


Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1. HĐ nhóm.

Nói những điều em biết về Tây
nguyên: Cà phê, hạt tiêu…
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ 2. YC HS hoạt động nhóm

Đọc nối tiếp nhau bài : Người con
của Tây Nguyên
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 3. YC HS hoạt động nhóm.

Chon ý trả lời đúng.( C)
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 1. HĐ nhóm

Đọc và trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
- Đi dự đại hồi thi đua
- Kể chuyện đại hôi cho làng nghe
HĐ 3. . HĐ nhóm đọc và trả lời câu
hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
a) Ảnh BoK Hồ, quân áo…
b) Lũ làng coi … nủa đêm
C.Hoạt động ứng dụng.

HĐHS
- HS chơi trò chơi trán căm tai
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

-HS . HĐ nhóm nói những điều em biết
về Tây nguyên

- HS đọc bài nối tiếp trong nhóm

- HS hoạt động nhóm chọn ý đúng

- HĐ nhóm đọc và trả lời câu hỏi

7


- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Em biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn và vận dụng vào giải
toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS : Ai nhanh ai đúng
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. YC HS hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở theo mẫu
GV nhận xét:
5; 1 , 2 ; 1
5; 1 , 2 ;
5
2
5

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
theo mẫu
1
2

HĐ 2.YC HS hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở
GV nhận xét chốt bài cho hs
a) 48 : 8 = 6
Số trâu bằng 1 số bò
6
b) 24 : 6 = 4
Số sách ngăn trên bằng 1
4
HĐ3 . YC HS hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

8


Xêp 4 hình tam giác thành hình chữ
nhật
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs
C- Hoạt động ứng dụng.

- HS hoạt động cá nhân xêp 4 hình tam
giác thành hình chữ nhật

- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 13B. Kể chuyện Anh Hùng Núp (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe – viết đoạn văn. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng r/ d, hoặc từ
ngữ có vần it/ uyt, từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.
- Luyện tập đúng dấu chấm, dấu phẩy.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 2. Hoạt động cả lớp

Nghe viết bài : Đêm trăng trên Hồ
Tây
GV đọc cho HS viết bài vào vở
HĐ 3. HĐ cặp đôi

- Hoạt động cả lớp nghe viết bài : Đêm
9


trăng trên Hồ Tây
Đổi vở soát bài
GV chấm chữa bài cho HS
HĐ 4. HĐ cặp đôi
- HĐ cặp đôi đổi vở soát bài
Giải câu đố
GV chọn ý a
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét : con ruồi, quả dừa.
Huýt sáo, hít thở, …..
HĐ 5. HĐ cặp đôi

Điền vần uyt hay it
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét: Huýt sáo, hít thở, …..
B- Hoạt động ứng dụng.

- HĐ cặp đôi giải câu đố

HĐ cặp đôi điền vần uyt hay it

- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Toán
Bài 35. Bảng nhân 9 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em học thuộc bảng nhân 9.
- Vận dụng bảng nhân 9 vào thực hành tính và giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi ai nhanh ai đúng
10


ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
HĐ 1. YC hs hoạt động nhóm

Choi trò chơi ôn lại bảng nhân chia
đã học
GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 2. YC hs hoạt động nhóm.

- GV yêu cầu hs chuẩn bị 9 tấm bìa
có 9 chấm tròn.
Yêu cầu hs viết phép tính vào vở.
Yêu cầu hs đọc thuộc bảng nhân
9.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3.

- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HĐ nhóm choi trò chơi ôn lại bảng
nhân chia đã học
+ Nhận xét

- HS hoạt động nhóm thực hiện lần lượt
các phép tính và làm vào vở.

- HS làm việc cả lớp chơi trò chơi “ Đếm
thêm 9”.

- GV tổ chức chơi trò chơi “ Đếm
thêm 9”.
GV hưỡng dẫn, tổ chức cho hs chơi
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
- HS nhắc lại nhắc lại bảng nhân 9
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 13C. Cửa Tùng, Sông Bến Hải ở miền nào ? (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Cửa Tùng.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
11


A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. YC hs họat động nhóm

Nói về cảnh đẹp ở địa phương em
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2. HĐ cả lớp.

Giới thiệu tranh SGK
GV đọc bài: Cửa Tùng
HĐ 3. Hoạt động cặp đôi

- HS họat động nhóm nói về cảnh đẹp ở
địa phương em

- HS theo dõi bài
+ HS lắng nghe gv đọc bài

Chọn lời giải nghĩa B phù hợp với
cột A
GV nhận xét: 2 – a; 3 – d; 4 - b
HĐ 4 .

- Hoạt động ặp đôi chọn lời giải nghĩa B
phù hợp với cột A

- GV hưỡng dẫn hs đọc.
GV đọc mẫu từ ngữ
GV sửa lỗi cho hs.
HĐ 5. YC HS hoạt động nhóm

- HS đọc

Đọc nối tiếp
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6. YC hs hoạt động cặp đôi

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp

- HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi
Trả lời câu hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 7: Luyện viết
12


ÔN TẬP CHỮ H HOA (tiếp)
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ H hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ H hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .
Tiết 8: HĐNGLL
13

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.


Em làm kế hoạch nhỏ
I.Mục tiêu hoạt động:
- Giáo dục HS ý thức tiết kiệm,thân thiện với môi trường
-Xây dựng tinh thần đoàn kết,giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên trong học tập và hoạt
động
-Tạo khônh khí thi đua nhẹ nhàng ,phấn khởi
-Rèn kĩ năng giao tiếp,ra quyết định cho HS
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo nhóm.
III.Tài liệu và phương tiện
-Các bài hát chủ đề “Thiếu nhi làm kế hoạch nhỏ”
IV.Các bước tiến hành:
- Lớp lập Ban chỉ đạo đợt thi đua “Em làm kế hoạch nhỏ” chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam
-Ban chỉ đạo phát động đợt thi đua “Em làm kế hoạch nhỏ” tới toàn bộ HS .Thông
báo cho HS biết nội dung ,chương trình, kế hoạch, thời gian tổ chức hoạt động “Kế
hoạch nhỏ”.Chỉ đạo việc thành lập các tiểu ban chỉ đạo nhóm.
-GVCN xây dựng kế hoạch chi tiết (nội dung,chỉ tiêu,phương thức tổ chức …) cho
hoạt động
-Triển khai công việc tới các thành viên của tổ(phân đội) .Các thành viên trong
tổ(phân đội) trao đổi thống nhất chỉ tiêu kế hoạch nhỏ và giao ước thi đua ,cam kết
thực hiện các chỉ tiêu đã thống nhất.
-Tổ chức tuyên truyền vận động
Hàng ngày,hàng tuần trong giờ ra chơi Ban tổ chức tuyên truyền qua Đội tuyên
truyền măng non,qua hệ thống phát thanh của nhà trườngbằng các bài viết,lời ca
tiếng hát về vai trò,ý nghĩa thiết thực của phong trào kế hoạch nhỏ,từ đó tạo cho
các em nhận thức,động lực thực hiện tốt phong trào.
Bước 2:Thực hiện
-Trên cơ sở nội dung ,chương trình, kế hoạch đã thống nhất,
-Các tiểu bạn đôn đốc các đội viên,HS tích cực thực hiện kế hoạch đã đăng kí.
-Báo cáo kết quả:
+Các lớp tổ chức cân các sản phẩm thu được,báo cáo kết quả
+ Tiểu ban chỉ đạo khối lớp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo của nhà trường
- Ban chỉ đạo phong trào thi đua toàn trường căn cứ vào báo cáo và đăng kí chỉ tiêu
thi đua của các nhóm ,thống kê kết quả và chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết phong trào
thi đua
Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
14


Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 35. Bảng nhân 9 ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: Hoa nở, hoa tàn
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1. YC hs làm bài cá nhân

GV theo dõi, nhận xét hs

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
+ Nhận xét

HĐ 2. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.
8 x 4 + 9 = 36 + 9
= 45
9 x 5 + 9 = 45 + 9
= 54
9 x 7 - 25 = 63 - 25
= 38
9 x 2 x 3 = 18 x 3
= 54
HĐ 3. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Lớp 3 có số học sinh là
3 x 9 = 27 (HS)
HĐ 4. YC hs hoạt động cá nhân
15


- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
theo mẫu.
Làm bài vào vở theo mẫu.
GV cấm chữ bài cho HS
- HS theo dõi, lắng nghe.
C - Hoạt động kế thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 13C. Cửa Tùng, Sông Bến Hải ở miền nào ? (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết thư theo mẫu.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động nhóm

Tìm từ cùng nghĩa
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Gì, thế, à, gì, nó, tôi
HĐ 2. HĐ cặp đôi

- Hoạt động nhóm tìm từ cùng nghĩa

- HĐ cặp đôi nêu nội dung còn thiếu
Nêu nội dung còn thiếu
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Nêu nội dung bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Toán ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
16


II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1. YC hs làm bài cá nhân

GV theo dõi, nhận xét hs

HĐHS
- HS chơi trò chơi: Hoa nở, hoa tàn
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
+ Nhận xét

HĐ 2. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.
8 x 4 + 9 = 36 + 9
= 45
9 x 5 + 9 = 45 + 9
= 54
9 x 7 - 25 = 63 - 25
= 38
9 x 2 x 3 = 18 x 3
= 54
HĐ 3. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Lớp 3 có số học sinh là
3 x 9 = 27 (HS)
HĐ 4. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở theo mẫu.
GV cấm chữ bài cho HS
C - Hoạt động kế thúc.
- GV củng cố bài học.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
theo mẫu.
- HS theo dõi, lắng nghe.
17


- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng r/ d, hoặc từ ngữ có vần it/ uyt, từ ngữ
có dấu hỏi/ dấu ngã.
- Luyện tập đúng dấu chấm, dấu phẩy.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. HĐ cặp đôi

Đổi vở soát bài
GV chấm chữa bài cho HS
HĐ 4. HĐ cặp đôi

Giải câu đố
GV chọn ý a
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét : con ruồi, quả dừa.
Huýt sáo, hít thở, …..
HĐ 2. HĐ cặp đôi

Điền vần uyt hay it
GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét: Huýt sáo, hít thở, …..
B- Hoạt động ứng dụng.

- HĐ cặp đôi đổi vở soát bài

- HĐ cặp đôi giải câu đố

HĐ cặp đôi điền vần uyt hay it

18


- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP

I – Mục tiêu:
- Viết thư theo mẫu.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động nhóm

Tìm từ cùng nghĩa
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
Gì, thế, à, gì, nó, tôi
HĐ 2. HĐ cặp đôi

HĐHS
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- Hoạt động nhóm tìm từ cùng nghĩa

- HĐ cặp đôi nêu nội dung còn thiếu
Nêu nội dung còn thiếu
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Nêu nội dung bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 2017
Tiết 3: Toán
19


Bài 36: Gam ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết:
- Gam là một đơn vị đo khối lượng.
- Liên hệ giữa gam và ki- lô- gam.
- Đọc kết quả khi cân một vật bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III
– Các
hoạt
động
dạy học.
- GV
củng
cố bài
học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS theo dõi, lắng nghe.

20


Tiết 4: Tiếng việt
Bài 13C. Cửa Tùng, Sông Bến Hải ở miền nào ? (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về từ địa phương.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 3. Y/ C hoạt động cá nhân

Dựa vào kết quả bài tập 2 viết một
bức thư ngăn cho bạn hẹn thi đua
cùng học tốt
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4 HĐ nhóm

- Hoạt động cá nhân dựa vào kết quả bài
tập 2 viết một bức thư ngăn cho bạn hẹn
thi đua cùng học tốt

Đọc bứ thư trước nhóm
Nhận xét bài làm
HĐ 5. HĐ

- HĐ nhóm đọc bứ thư trước nhóm
Nhận xét bài làm của bạn

Cả lớp thi đọc thư giữa các nhóm
GV chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động ứng dụng.

- HĐ cả lớp thi đọc thư giữa các nhóm

- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
21


- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×