Tải bản đầy đủ

Tuần 12

Tuần 12
Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 12A: Bắc – Trung - Nam (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Nắng phương Nam.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.


GV tổ chức cho hs chơi trò chơi nêu
tên các tỉnh, thành phố
Phổ biến cách chơi và luật chơi
-Gv quan sát, nhận xét.
HĐ2.

-HS chơi trò chơi nêu tên các tỉnh, thành
phố

GV giới thiệu tranh minh họa trong
bài cho hs.
GV đọc mẫu bài : Nắng phương
Nam.
GV yêu cầu 3,4 em đọc bài
HĐ3.

-hs nghe đọc

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ4.

- 3 HS đọc
-HS hoạt động cặp đôi đọc từ ngữ và lời
giải nghĩa

- Đọc các từ ngữ
- Nhận xét

1


- HS đoc.
- HS nhận xét.
GV đọc mẫu từ ngữ, câu yêu cầu hs
đọc theo gv.
HĐ 5. YC HS hoạt động nhóm
- HS đọc bài nối tiếp trong nhóm
Đọc nối tiếp nhau bài : Nắng phương


Nam
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6. YC HS hoạt động nhóm
- HS hoạt độngk nhóm chọn và tìm thêm
tên
Chon ý trả lời đúng.
GV nhận xét bài cho hs.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
Đi chợ tết, Chuẩn bị tết….
C.Hoạt động kết thúc.
-Hs lắng nghe
- Qua các hoạt động em đã biết
những gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 12A. Bắc – Trung – Nam (tiêt 2)
I – Mục tiêu:
- Nghe – nói về các vùng miền trên đất nước Việt Nam.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động nhóm

Đọc và trả lời câu hỏi
- Đi chơi vào dịp tết
Chọn ý b. ươn hay ương vào chỗ

- HS làm bài theo nhóm đọc và trả lời
câu hỏi

2


trống
GV theo dõi HS làm bài.
HĐ 2. Làm bài theo nhóm

Gửi tăng Vân ở ngòai Bắc một cành
mai
- Cành mai chở nắng Phương Nam
HĐ 3. Y/ C hoạt động nhóm

- HS làm bài theo nhóm đọc và trả lời
câu hỏi
- Nhận xét
- HS hoạt động nhóm quan sát bức ảnh
STK

Quan sát bức ảnh STK và trả lời câu
hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động ứng dụng.

- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- Nêu nội dung bài học

Tiết 4: Toán
Bài 31. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Vận dụng nhân số có ba chữ số với số có một chữ số vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi ủng hộ lũ lụt
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1. YC HS hoạt động cá nhân

Giải bài toán vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
+ HS báo cáo kết quả.
3


246 x 2 = 492 ; 291 x 3 = 873
103 x 6 = 618
HĐ 2. YC HS hoạt động cá nhân

Yêu cầu hs nêu tóm tắt và giải bài
toán vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
116 x 3 = 348 (người)
3 x 125 = 375 (l)
375 - 185 = 190 (l)
HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân nêu và giải bài
toán vào vở
+ HS báo cáo kết quả.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
X = 654 ; X = 728
HĐ 4.

- HS nhắc lại kiến thức bài học

- HS Làm bài vào vở

- HS theo dõi, lắng nghe.
Yêu cầu làm bài theo mẫu
Chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 32. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và vận dụng vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
4


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động cơ bản
HĐ 1. YC HS hoạt nhóm

Làm bài theo mẫu
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
8 : 4 =2
50 : 5 = 10
HĐ 2. YC HS hoạt động nhóm

Đọc nội dung bài toán, tóm tắt và
giải bài
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động nhóm làm bài theo mẫu
+ HS báo cáo kết quả.

- HS hoạt động nhóm đọc nội dung bài
toán và tóm tắt
+ HS báo cáo kết quả.

Yêu cầu hs làm bài vào vở theo mẫu. - HS Làm bài vào vở theo mẫu.
- Đọc quy tắc
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
12 : 3 = 4 (lần)
Y/C HS đọc quy tắc
- HS nhắc lại kiến thức bài học
B- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4 + 5: Tiếng việt
Bài 12B. Việt Nam Tổ quốc thương yêu (tiêt 1,2)
I – Mục tiêu:
- Kể lại được câu chuyện Nắng phương Nam.
- Nhận biết từ chỉ hoạt động trạng thái. Củng cố cách viết chữ hoa H.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
5


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. HĐ nhóm

- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt nhóm nói về một cảnh đẹp
mà em thích

Nói về một cảnh đẹp mà em thích
HĐ 2. GV Y/C hoạt động cặp đôi

- Các cặp sắp xếp bức tranh cho phù
hợp nội dung câu chuyện.

GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét .
HĐ 3. YC HS hoạt động nhóm

- Các nhóm lần lượt kể từng đoạn câu
chuyện theo tranh.
- Nhận xét
- HS kể từng đoạn câu chuyện trong
nhóm.

GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm kể
chuyện.

HĐ 4. YC hs hoạt động cặp đôi
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tìm từ chỉ hoạt động
GV theo dõi hs làm bài.
- Chạy, lăn tròn
HĐ 5. YCHS hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cặp đôi tìm từ chỉ hoạt
động

GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
B- Hoạt động thực hành.
HĐ 1. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở theo mẫu
GV theo dõi, chấm chữa bài cho hs.
B- Hoạt động kết thúc.

- HS hoạt động cá nhân viết vào vở từ
vừa tìm được ở HĐ 4.
6


- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS làm bài cá nhân vào vở theo mẫu
Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Nghe – nói về các vùng miền trên đất nước Việt Nam.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động nhóm

Đọc và trả lời câu hỏi
- Đi chơi vào dịp tết
Chọn ý b. ươn hay ương vào chỗ
trống
GV theo dõi HS làm bài.
HĐ 2. Làm bài theo nhóm

Gửi tăng Vân ở ngòai Bắc một cành
mai
- Cành mai chở nắng Phương Nam
HĐ 3. Y/ C hoạt động nhóm

- HS làm bài theo nhóm đọc và trả lời
câu hỏi

- HS làm bài theo nhóm đọc và trả lời
câu hỏi
- Nhận xét
- HS hoạt động nhóm quan sát bức ảnh
STK

Quan sát bức ảnh STK và trả lời câu
hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C- Hoạt động ứng dụng.

7


- Nêu nội dung bài học
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Vận dụng nhân số có ba chữ số với số có một chữ số vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi ủng hộ lũ lụt
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B. Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1. YC HS hoạt động cá nhân

Giải bài toán vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
+ HS báo cáo kết quả.

247 x 2 = 492 ; 291 x 3 = 873
103 x 6 = 618
HĐ 2. YC HS hoạt động cá nhân

Yêu cầu hs nêu tóm tắt và giải bài
toán vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
117 x 3 = 348 (người)
4 x 125 = 375 (l)
375 - 185 = 190 (l)
HĐ 3.

- HS hoạt động cá nhân nêu và giải bài
toán vào vở
+ HS báo cáo kết quả.

- HS Làm bài vào vở

8


Yêu cầu hs làm bài vào vở
- HS nhắc lại kiến thức bài học
X = 654 ; X = 728
Chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 12B. Việt Nam Tổ quốc thương yêu (tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa H. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng có vần oc/ ooc hoặc
vần at/ ac, tiếng mở đầu bằng ch/ tr.Nghe - viết một đoạn văn ngắn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: Chim bay cò bay
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B- Hoạt động thực hành.
HĐ 2. Y/C Hoạt động nhóm
- HĐ nhóm giải câu đố
Giải câu đố
GV: Trâu, trầu, trấu
HĐ 3. HĐ cả lớp

GV đọc bài cho HS viết vào vở
HĐ 4. YC hs họt động cặp đôi đổi vở
soát bài
GV chấm, chữa bài cho hs.
HĐ 5. YC hs hoạt động cặp đôi

- HS nghe, viết bài: Chiều trên Sông
Hương vào vở.
- HS đổi vở soát bài.

- HS hoạt động cặp đôi điền vần vào chỗ
trống
9


Điền vần vào chỗ trống
GV nhận xét bài cho hs
- Quần sóoc
- Con sóc
- Móc hàng
- Rơ móoc
HĐ 6. YC hs hoạt động cá nhân
- HS hoạt động cá nhân viết lại kết quả
của hoạt động 5 vào vở
Viết lại kết quả của hoạt động 5 vào
vở
C- Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 3: Toán
Bài 32. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Em biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và vận dụng vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động thực hành
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ 1. YC HS hoạt cá nhân

Làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
12 : 6 = 2
42 : 6 = 7
HĐ 2. YC HS hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

10


- HS hoạt động làm bài vào vở theo mẫu
Làm bài vào vở theo mẫu
nội dung bài toán, tóm tắt và giải bài
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.
HĐ cá nhân làm bài vào vở
Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
42 : 7 = 6 lần
45 : 5 = 9 lần
HĐ 4. HĐ cá nhân
- HS làm bài vào vở.
Làm bài vào vở
2 x 4 = 8
2 + 2 + 3=7
GV chấm chữa bài cho HS.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
B- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 6: Tiếng việt
Bài 12C. Việt Nam đẹp khắp trăm miền (tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Cảnh đẹp non sông.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. YC hs họat động cả lớp

11


Chơi trò chơi tìm điểm du lịch
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2. HĐ cả lớp

- HS họat động cả lớp chơi trò chơi tìm
điểm du lịch

GV đọc bài: Cảnh đẹp non sông
HĐ 3. Hoạt động cặp đôi.
- HS theo dõi bài
+ HS lắng nghe gv đọc bài.
Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
GV nhận xét.
HĐ 4 .

GV hưỡng dẫn hs đọc.
GV đọc mẫu từ ngữ
GV sửa lỗi cho hs.
HĐ 5. YC HS hoạt động nhóm

Đọc nối tiếp
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6. YC hs hoạt động cặp đôi

Trả lời câu hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- Lạng Sơn, Hà Nội, Nghệ An- Hà
Tĩnh, TT Huế- Đà Nẵng.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cặp đôi đọc từ ngữ và lời
giải nghĩa.

- HS đọc

- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp

- HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi

- Nêu nội dung bài học
Tiết 7: Luyện viết
Bài 6: ÔN TẬP CHỮ H HOA
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ H hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
12


+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ H hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

Hoạt động của HS
Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
13


Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 33. Bảng chia 8 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em học thuộc bảng chia 8.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
HĐ 1. YC hs hoạt động nhóm

Trơi trò chơi tiếp sức đọc bảng nhân
8
GV theo dõi, nhận xét hs

HĐHS
- HS chơi trò chơi: trời nắng trời mưa
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HĐ nhóm chơi trò chơi tiếp sức đọc
bảng nhân 8
+ Nhận xét

HĐ 2. YC hs hoạt động nhóm

Trả lời câu hỏi
GV yêu cầu hs chuẩn bị 3 tấm bìa
có 8 chấm tròn .
8 x 3 = 24
24 : 8 = 3
HĐ 3. a)HĐ nhóm

Dựa vào bảnh nhân 8 tìm ra kết quả
và viết vào vở
b) YC đọc thuộc bảng chia 8

- HS hoạt động nhóm thực hiện lần lượt
các phép tính

- HĐ nhóm dựa vào bảnh nhân 8 tìm ra
kết quả và viết vào vở
- HS đọc thuộc bảng chia 8

HĐ 4. HĐ cặp đôi
- HĐ cặp đôi làm bài vào vở
14


Làm bài vào vở
3 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc lại bảng chia 8
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Tiếng việt
Bài 12C. Việt Nam đẹp khắp trăm miền (tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng ch/ tr hoặc có vần at/ ac. Viết đoạn
văn về cảnh đẹp quê hương.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động cặp đôi

Chọn ý a. ươn hay ương vào chỗ
trống
GV theo dõi HS làm bài.
HĐ 2. Làm bài cá nhân

Từ ngữ đã hoàn thành ở hđ 1vào vở
- Tròn, trắng
HĐ 3. Y/ C hoạt động nhóm

Tìm hoạt động so sánh
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) Chân đi như đập đất
b) Tàu như ai vẫy
c) Xuồng co .. mẹ.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.

- HS làm bài theo cặp đôi tr/ ch vào chỗ
trống

- Làm bài cá nhân từ ngữ đã hoàn thành ở
hđ 1vào vở.

- HS hoạt động nhóm tìm hoạt động so
sánh

15


- GV nhận xét tiết học.
- Nêu nội dung bài học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Toán ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Em biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và vận dụng vào giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động thực hành
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ 1. YC HS hoạt cá nhân

Làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
12 : 6 = 2
42 : 6 = 7
HĐ 2. YC HS hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

- HS hoạt động làm bài vào vở theo mẫu
Làm bài vào vở theo mẫu
nội dung bài toán, tóm tắt và giải bài
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
42 : 7 = 6 lần
45 : 5 = 9 lần
HĐ 4. HĐ cá nhân

HĐ cá nhân làm bài vào vở

16


Làm bài vào vở
- HS làm bài vào vở.
2 x 4 = 8
2 + 2 + 3=7
GV chấm chữa bài cho HS.
B- Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa H. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng có vần oc/ ooc hoặc
vần at/ ac, tiếng mở đầu bằng ch/ tr.Nghe - viết một đoạn văn ngắn.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: Chim bay cò bay
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B- Hoạt động thực hành.
HĐ 2. Y/C Hoạt động nhóm
- HĐ nhóm giải câu đố
Giải câu đố
GV: Trâu, trầu, trấu
HĐ 3. HĐ cả lớp

GV đọc bài cho HS viết vào vở
HĐ 4. YC hs họt động cặp đôi đổi vở
soát bài
GV chấm, chữa bài cho hs.
HĐ 5. YC hs hoạt động cặp đôi

- HS nghe, viết bài: Chiều trên Sông
Hương vào vở.
- HS đổi vở soát bài.

- HS hoạt động cặp đôi điền vần vào chỗ
trống
Điền vần vào chỗ trống
GV nhận xét bài cho hs
- Quần sóoc
17


- Con sóc
- Móc hàng
- Rơ móoc
HĐ 6. YC hs hoạt động cá nhân
- HS hoạt động cá nhân viết lại kết quả
của hoạt động 5 vào vở
Viết lại kết quả của hoạt động 5 vào
vở
C- Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng ch/ tr hoặc có vần at/ ac. Viết đoạn
văn về cảnh đẹp quê hương.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động cặp đôi

Chọn ý a. ươn hay ương vào chỗ
trống
GV theo dõi HS làm bài.
HĐ 2. Làm bài cá nhân

Từ ngữ đã hoàn thành ở hđ 1vào vở
- Tròn, trắng

- HS làm bài theo cặp đôi tr/ ch vào chỗ
trống

- Làm bài cá nhân từ ngữ đã hoàn thành ở
hđ 1vào vở.
18


HĐ 3. Y/ C hoạt động nhóm
- HS hoạt động nhóm tìm hoạt động so
Tìm hoạt động so sánh
sánh
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) Chân đi như đập đất
b) Tàu như ai vẫy
c) Xuồng co .. mẹ.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 33. Bảng chia 8 ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Vận dụng bảng chia 8 vào thực hành tính và giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động thực hành
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1. YC HS hoạt cá nhân

Làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
HĐ 2. YC HS hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở

Làm bài vào vở
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
19


hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3.

Yêu cầu hs làm bài vào vở
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
Bài giải
Mỗi hàng có số HS là:
32 : 4 = 8 (HS)
32 HS thì xếp được số hàng là:
32 : 8 = 4 (hàng)
HĐ 4. HĐ cá nhân

Làm bài vào vở
Đã tô 1 số ô vuông
8
GV chấm chữa bài cho HS.
B- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS làm bài vào vở

- HĐ cá nhân làm bài vào vở

- HS nhắc lại kiến thức bài học

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 12C. Việt Nam đẹp khắp trăm miền (tiết 3)

I – Mục tiêu:
- Nhận biết hình ảnh so sánh hoạt động với hoạt động.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi : Trời nắng, trời mưa
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 4 HĐ cả lớp

GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
ghép từ

- HS chơi trò chơi ghép từ
20


GV chuẩn bị thẻ cho học sinh
HĐ 5. HĐ nhóm thảo luận

Giới thiệu cảnh đẹpở nước ta
HĐ 6. HĐ cá nhân

- HĐ nhóm thảo luận giới thiệu cảnh
đẹpở nước ta

Viết đoạn văn ngăn từ 5 đến 7 câu
- HĐ cá nhân viết đoạn văn ngăn từ 5
nói ở HĐ 5
đến 7 câu nói ở HĐ 5
GV chấm chữa bài cho HS
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×