Tải bản đầy đủ

Tuần 11

Tuần 11
Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2 + 3 : Tiếng việt
Bài 11A: Đất quý, đất yêu (tiết 1+2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Đất quý, đất yêu.
- Nghe – nói về quê hương.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ1.


GV tổ chức cho hs hoạt động cả lớp
đọc câu đố và giải đố
-Gv quan sát, nhận xét.
a) Sông Hồng, b) Sông Hương.
HĐ2.

-Hs cá lớp giải đố

GV giới thiệu tranh minh họa trong
bài cho hs.
GV đọc mẫu bài : Đất quý, đất yêu
cho hs.
HĐ3.

-HS nghe đọc.

Đọc lời giải nghĩa từ trong sách
GV nhận xét.
HĐ4.

-HS hoạt động cặp đôi đọc từ ngữ và lời
giải nghĩa

1


- HS đọc theo gv
GV đọc mẫu từ ngữ, câu yêu cầu hs
đọc theo gv.
HĐ 5.
- HS đọc bài nối tiếp trong nhóm
YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp
nhau bài : Đất quý, đất yêu
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6.

- HS hoạt độngk nhóm chon ý trả lời
đúng.


YC HS hoạt động nhóm chon ý trả lời
đúng.
GV nhận xét bài cho hs.
Ýc
Tiết 2
B.Hoạt động thực hành.
HĐ1.
- Hs hoạt động nhóm đọc và trả lời câu
hỏi.
Đọc thầm và trả lời câu hỏi
Gv quan sát và nhận xét bài cho hs
(tiếp đón rất chu đáo)
HĐ2.

YC HS họa động nhóm trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
a) Viên quan bảo khách dừng lại
cởi giày ra.
b) Vì đất Ê-ti-ô-pi-a thiêng liêng
và cao quý nhất.
HĐ3.

-Hs hoạt động nhóm đọc đoạn 2, 3 bài trả
lời câu hỏi.

- HS hoạt động nhóm nói về quê hương
của mình theo gợi ý.

YC HS hoạt động nhóm từng em nói
2


về quê hương của mình theo gợi ý.
-gv quan sát, theo dõi, giúp đỡ hs thực
hiện.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động ứng dụng.
- HS nhắc lại kiến thức bài.
-Hs lắng nghe
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 4: Toán
Bài 29. Bài toán giải bằng hai phép tính(tiếp theo) ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A. Hoạt động cơ bản.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC HS hoạt động nhóm đọc bài toán
và điền vào chỗ chấm.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
HĐ 2.

YC HS hoạt động nhóm.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.

- HS hoạt động nhóm đọc bài toán dưa
vào tóm tắt theo sơ đồ đoạn thẳng và điền
số thích hợp vào chỗ chấm.
+ HS báo cáo kết quả.

- HS hoạt động nhóm đọc bài toán viết
vào chỗ chấm
+ HS báo cáo kết quả.
- HS nhắc lại kiến thức bài học
3


- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS theo dõi, lắng nghe.

Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Tiết 4 : Tiếng việt
Bài 11B. Quê hương tươi đẹp (tiêt 1)
I – Mục tiêu:
- Kể câu chuyện Đất quý, đất yêu.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. HĐ cả lớp.

GV hướng dẫn cách chơi cho hs.
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
a) Thành phố Hồ Chí Minh
b) Đà Lạt.
c) Làng Sen.
d) Thái Nguyên.
HĐ 2. GV Y/C hoạt động nhóm.

GV theo dõi, giúp đỡ hs
GV nhận xét .
HĐ 3.

YC HS hoạt động nhóm
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm kể
chuyện.

- HS hoạt động cả lớp chơi trò chơi Giải
câu đó

- Các nhom sắp xếp bức tranh cho phù
hợp nội dung câu chuyện.

- Các nhóm lần lượt kể từng đoạn câu
chuyên theo tranh.
- Nhận xét
4


- HS kể từng đoạn câu chuyện trong
nhóm.

C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Tiếng việt (TC)
Ôn tập
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Đất quý, đất yêu.
- Nghe – nói về quê hương.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản.
HĐ 1.

YC HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp
nhau bài : Đất quý, đất yêu
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 2.

YC HS hoạt động nhóm chon ý trả lời
đúng.
GV nhận xét bài cho hs.
Ýc
B.Hoạt động thực hành.
HĐ1.

Đọc thầm và trả lời câu hỏi
Gv quan sát và nhận xét bài cho hs
(tiếp đón rất chu đáo)

- HS đọc bài nối tiếp trong nhóm

- HS hoạt động nhóm chon ý trả lời đúng.

- Hs hoạt động nhóm đọc và trả lời câu
hỏi.

5


HĐ2.

YC HS họa động nhóm trả lời câu hỏi
GV nhận xét bài cho hs.
a) Viên quan bảo khách dừng lại
cởi giày ra.
b) Vì đất Ê-ti-ô-pi-a thiêng liêng
và cao quý nhất.
HĐ3.

YC HS hoạt động nhóm từng em nói
về quê hương của mình theo gợi ý.
-gv quan sát, theo dõi, giúp đỡ hs thực
hiện.
GV nhận xét bài cho hs.
C.Hoạt động ứng dụng.

-Hs hoạt động nhóm đọc đoạn 2, 3 bài trả
lời câu hỏi.

- HS hoạt động nhóm nói về quê hương
của mình theo gợi ý.

- HS nhắc lại kiến thức bài.
- Qua các hoạt động em đã biết những
gì?
-Hs lắng nghe
-gv huớng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- Nhận xét tiết học
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Em biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng hai phép tính.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1.

YC HS hoạt động cá nhân giải bài

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
6


toán vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
Bài giải
Quãng đường từ chợ đến bươu điện
là:
5 x 4 = 20(km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện
tình là:
5 + 20 = 25(km)
HĐ 2.

+ HS báo cáo kết quả.

- HS hoạt động cá nhân nêu và giải bài
YC HS hoạt động cá nhân yêu cầu hs toán vào vở
+ HS báo cáo kết quả.
nêu tóm tắt và giải bài toán vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực
- HS Làm bài vào vở theo mẫu.
hiện..
GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3. Yêu cầu hs làm bài vào vở
- HS nhắc lại kiến thức bài học
theo mẫu.
- HS theo dõi, lắng nghe.
GV theo dõi, nhận xet bài cho hs.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017
Tiết 1: Tiếng Việt
Bài 11B. Quê hương tươi đẹp (tiêt 3)
I – Mục tiêu:
- Nghe viết đúng bài “Đất quý đất yêu”, làm đúng các bài tập về vần oong/ong
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu TV tập 1B
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi:Chim bay cò bay
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
7


B- Hoạt động thực hành.
HĐ 2. Hoạt động cả lớp.

GV đọc bài cho hs viết bài vào vở.
HĐ 3.

YC hs họt động cặp đôi đổi vở soát
bài
GV chấm, chữa bài cho hs.
HĐ 4.

- HS nghe, viết bài Đất quý, đất yêu vào
vở.
- HS đổi vở soát bài.
- HS hoạt động cặp đôi điền vần vào chỗ
trống

YC hs hoạt động cặp đôi điền vần vào
chỗ trống
GV nhận xét bài cho hs
- Kính coong
- Đường cong
- Xong việc
- Xoong nồi.
HĐ 5.
- HS hoạt động cá nhân viết lại kết quả
của hoạt động 4 vào vở.
YC hs hoạt động cá nhân viết lại kết
quả của hoạt động 4 vào vở
HĐ 6.

YC HS hoạt động nhóm chơi trò chơi
GV chọn ý a bài tập cho hs.
GV nhận xét bài cho hs
Sau nhà, xuống chợ, ….
C- Hoạt động ứng dụng.

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi tìm
tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.

- HS theo dõi, lắng nghe.
8


- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 11C. Em yêu quê hương (tiêt1)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài Vẽ quê hương.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
HĐ 1. YC hs họt động nhóm giới
thiêu với bạn về ngôi nhà của mình.

GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2.

GV và HS tìm hiểu bức tranh trong
bài.
GV đọc mẫu bài Vẽ quê hương cho
hs
HĐ 3. Hoạt động cá nhân

Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
GV nhận xét.
HĐ 4 . GV hưỡng dẫn hs đọc.

GV đọc mẫu từ ngữ
GV sửa lỗi cho hs.
HĐ 5. YC HS hoạt động nhóm

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS hoạt động nhóm giới thiêu với bạn
về ngôi nhà của mình.

- HS quan sát và tìm hiểu nội dung bức
tranh.
+ HS lắng nghe gv đọc bài.

- HS hoạt động cá nhân đọc từ ngữ và lời
giải nghĩa.

- HS đọc

9


- HS hoạt động nhóm đọc nối tiếp
Đọc nối tiếp
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
HĐ 6. YC hs hoạt động nhóm .

- HS hoạt động nhóm kể tên cảnh vật.

Kể tên cảnh vật.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 7. YC HS hoạt động cặp đôi.
- HS hoạt động cặp đôi chon câu trả lời
đúng.
Chon câu trả lời đúng.
GV nhận xét bài cho hs
Ý C.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 3: Toán
Bài 30. Bảng nhân 8 ( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Em học thuộc bảng nhân 8.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban
văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
HĐ 1. YC hs hoạt động nhóm.

GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 2. YC hs hoạt động nhóm.

HĐHS
- HS hát
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HĐ nhóm chơi trò chơi “Truyền điện
” ôn lại bảng chia 7.
+ Nhận xét.
10


- HS hoạt động nhóm thực hiện lần lượt
a) GV yêu cầu hs chuẩn bị 8 tấm
các phép tính và làm vào vở.
bìa có 8 chấm tròn.
b) Yêu cầu hs viết phép tính vào vở.
c) Yêu cầu hs đọc thuộc bảng nhân
8.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3. GV tổ chức chơi trò chơi “ Đếm
thêm 8”.

GV hưỡng dẫn, tổ chức cho hs chơi
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS làm việc cả lớp chơi trò chơi “
Đếm thêm 8”.
- HS nhắc lại nhắc lại bảng nhân 7
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 7: Luyện viết
Bài 11: Ôn tập chữ G hoa
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ G hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ G hoa.
Quan sát.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nêu.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- HS đọc bài .
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- Lắng nghe.
- GV nêu kỹ thuật viết :
11


+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.
- HS lắng nghe.

Tiết 8 HDNGLL
Hội vui học tập
I.Mục tiêu hoạt động:
Hoạt động nhằm :
-Góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng các môn học.
-Hình thành và phát triển vai trò chủ động,tích cực của HS
-Tạo không khí thi đua vui tươi,phấn khởi trong học tập
-Rèn kĩ năng giao tiếp,ra quyết định cho HS
II.quy mô hoạt động
-Tổ chức theo quy mô lớp
III.Tài liệu và phương tiện
-Chuẩn bị hệ thống câu hỏi,tình huống,bài tập,trò chơi và đáp án
-Các phương tiện(phù hợp với các hình thức hoạt động)sử dụng trong Hội vui học
tập(cây xanh để cài câu hỏi, bài tập trong hình thức hái hoa dân chủ)
IV.Các bước tiến hành:
-GV CN thông báo cho HS trong lớp về nội dung(giới hạn nội dung,chương trình
theo các tuần phù hợp với kế hoạch năm học) kế hoạch tổ chức Hội vui học tập
12


1.Hái hoa dân chủ :(nếu sử dụng theo quy mô lớp) Người dẫn chương trình trực
tiếp công bốđáp án mỗi câu hỏi,tình huống (đã được Ban tổ chức chuẩn bị
trước)Cách tiến hành có thể là :
a.Tất cả các HS trong lớp đều phải tham gia một cách tự do (lên hái hoa dân chủ và
trả lời câu hỏi)
b.Hình thức tham gia là các tổ .Các tổ lần lượt cử đại diện tham gia hoạt động dưới
sự điều khiển của người dẫn chương trình
2.Thi tìm hiểu kiến thức Rút thăm trả lời câu hỏi
a. Mỗi nhóm là một đội thi ,luân phiên trả lời câu hỏi dưới nhiều hình thức ,...
b.Các đội thi cùng tham gia trả lời các câu hỏi ,tình huống hoặc các trò chơi
-GV CN và các GV khác chuẩn bị nội dung câu hỏi,bài tập đáp án phù hợp với mỗi
môn học.Nội dung Hội vui học tập giới hạn trong 1 môn hoặc nhiều môn
-Yêu cầu các câu hỏi ,bài tập cần nhẹ nhàng,đa dạng (có câu hỏi đóng,câu hỏi
mở,câu hỏi kiến thức,câu đố vui)phù hợp với các yêu cầu về chuẩn kiến thức,kĩ
năng môn học.Đáp án các câu hỏi và bài tập phải chính xác phù hợp với nội dung
chương trình môn học
Bước 3: tổng kết
-Tổng kết ,đánh giá
-Hội thi kết thúc trong tiếng hát của cả lớp.
Nhật kí sau cuối ngày
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 30. Bảng nhân 8 ( tiết 2)
I – Mục tiêu:
- Vận dụng bảng nhân 8 vào thực hành tính và giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi: Hoa nở, hoa tàn
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1. YC hs làm bài cá nhân.

GV theo dõi, nhận xét hs

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
+ Nhận xét
13


HĐ 2. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.
Bài giải
5 túi cam cân nặng là:
8 x 5 = 40 (kg)

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3. YC hs hoạt động cá nhân
- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

Làm bài vào vở.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) 8 x 4 + 8 = 32 + 8
= 40
b) 8 x 6 + 8 = 48 + 8
= 56
HĐ 4. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.
4 x 8 = 32 ô vuông
Nhận xét: 4 x 8 = 8 x 4
C - Hoạt động ứng dụng

- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 3
Bài 11C. Em yêu quê hương (tiêt 2)
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ chứa tiếng mở đầu bằng s/ x hoặc có vần ươn/ ương.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
14


ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động nhóm

Chọn ý b. ươn hay ương vào chỗ
trống
GV theo dõi HS làm bài.
HĐ 2. Làm bài cá nhân

Từ ngữ đã hoàn thành ở hđ 1vào vở
Xuống vườn,vương, ươn, đường.
HĐ 3. Y/ C hoạt động nhóm

- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

HS làm bài theo nhóm chọn ươn hay
ương vào chỗ trống

Làm bài cá nhân từ ngữ đã hoàn thành ở
hđ 1vào vở.

Tìm bộ phận câu trả câu hỏi Ai, làm HS hoạt động nhóm tìm bộ phận câu trả
câu hỏi Ai, làm gì?
gì?
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) Cha
b) Mẹ đựng hạt giống
c) Dì tôi
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Toán ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Vận dụng bảng nhân 8 vào thực hành tính và giải toán.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS

15


1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B– Hoạt động thực hành.
HĐ 1. YC hs làm bài cá nhân.

GV theo dõi, nhận xét hs
HĐ 2. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.
Bài giải
5 túi cam cân nặng là:
8 x 5 = 40 (kg)

- HS chơi trò chơi: Hoa nở, hoa tàn
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
- HĐ cá nhân làm bài vào vở
+ Nhận xét

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) 8 x 4 + 8 = 32 + 8
= 40
b) 8 x 6 + 8 = 48 + 8
= 56
HĐ 4. YC hs hoạt động cá nhân

Làm bài vào vở.
4 x 8 = 32 ô vuông
Nhận xét: 4 x 8 = 8 x 4
C - Hoạt động ứng dụng

- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HĐ cá nhân làm bài vào vở
làm bài vào vở

- HS theo dõi, lắng nghe.

16


Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Nghe viết đúng bài “Đất quý đất yêu”, làm đúng các bài tập về vần oong/ong
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu TV tập 1B
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi:Chim bay cò bay
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B- Hoạt động thực hành.
HĐ 1. Hoạt động cả lớp.

GV đọc bài cho hs viết bài vào vở.

YC hs hoạt động cặp đôi điền vần vào
chỗ trống
GV nhận xét bài cho hs
- Kính coong
- Đường cong
- Xong việc
- Xoong nồi.
HĐ 2.

YC HS hoạt động nhóm chơi trò chơi
GV chọn ý a bài tập cho hs.
GV nhận xét bài cho hs
Sau nhà, xuống chợ, ….
C- Hoạt động ứng dụng.

- HS nghe, viết bài Đất quý, đất yêu vào
vở.
- HS đổi vở soát bài.

- HS hoạt động cặp đôi điền vần vào chỗ
trống
- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi tìm
tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.

- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
17


Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ chứa tiếng mở đầu bằng s/ x hoặc có vần ươn/ ương.
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A – Hoạt động cơ bản.
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Hoạt động nhóm

Chọn ý b. ươn hay ương vào chỗ
trống
GV theo dõi HS làm bài.
HĐ 2. Làm bài cá nhân

Từ ngữ đã hoàn thành ở hđ 1vào vở
Xuống vườn,vương, ươn, đường.
HĐ 3. Y/ C hoạt động nhóm

HS làm bài theo nhóm chọn ươn hay
ương vào chỗ trống

Làm bài cá nhân từ ngữ đã hoàn thành ở
hđ 1vào vở.

Tìm bộ phận câu trả câu hỏi Ai, làm HS hoạt động nhóm tìm bộ phận câu trả
câu hỏi Ai, làm gì?
gì?
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
a) Cha
b) Mẹ đựng hạt giống
c) Dì tôi
C- Hoạt động kết thúc.
- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
18


Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 31. Nhân số có ba chữ số với có một chữ số ( tiết 1 )
I – Mục tiêu:
- Em biết nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển, ban - HS hát
văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
A– Hoạt động cơ bạn.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
HĐ 1. YC hs hoạt động nhóm

Quay kim trên vòng tròn để nhận được
một số.
GV theo dõi, nhận xét hs

- HĐ nhóm chơi trò chơi quay kim trên
vòng tròn để nhận được một số và viết
phép nhân và kết quả.
+ Nhận xét

HĐ 2. YC hs hoạt động nhóm

Đọc và nói cách đặt tính và tính .
a) 123
b) 326
x
x
2
3

- HS hoạt động nhóm thực hiện lần lượt
các phép tính

GV theo dõi, giúp đỡ hs
HĐ 3. HĐ cặp đôi

Đặt tính và tính
GV theo dõi, giúp đỡ hs .
341
234
x 2
x
4

- HS đặt tính tính

19


3 - Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 11C. Em yêu quê hương (tiêt 3)
I – Mục tiêu:
- Củng cố kĩ năng và hiểu biết về câu Ai làm gì?
II – Tài liệu và phương tiện
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS chơi trò chơi hoa nở, hoa lụi
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành
HĐ 4. Hoạt động nhóm

Đặt câu về hoạt động của người, con
vật trong hình ảnh theo mẫu
GV theo dõi HS làm bài
- Đàn gà đang ăn ở ngoài sân
- Các bạn đang đá bóng ở sân
HĐ 2. Làm bài cá nhân

- Hoạt động nhóm đặt câu về hoạt động
của người, con vật trong hình ảnh theo
mẫu

Từ ngữ đã hoàn thành ở hđ 4vào vở

- Viết hai câu vào vở

C- Hoạt động ứng dụng.

- GV đặt câu hỏi củng cố bài học.
- Nêu nội dung bài học
- Qua bai học hôn nay em đã năm
được gì?
- Nhận xét
- Đặt câu theo mẫu Ai “Con gi” làm
gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 5: Sinh hoạt
20


Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×