Tải bản đầy đủ

THAO LUẬN CHỦ đề

THAO LUẬN CHỦ ĐỀ:
SỐNG THỬ NÊN HAY
KHÔNG
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN ĐĂNG VƯƠNG

Thảo luận
• Chia 2 nhóm: Nam và nữ
• 1 nhóm trưởng
• Tên nhóm
• Dụng cụ: giấy A0, bút, phấn, bảng
• Thời gian thảo luận là 45 phút.
• MỗI nhóm đưa ra quan điểm của mình và bảo vệ quan

điểm đó trước những nhóm còn lại

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×