Tải bản đầy đủ

nhap mon gdsk thao 1

ĐẠI CƯƠNG
Giáo dục sức khỏe

GV: TH.S. Nguyễn Đăng Vương

1


Mục tiêu bài học
1. Trình bày được các khái niệm về
sức khỏe, các yếu tố quyết định sức
khỏe.
2. Nêu được các chủ đề chăm sóc sức
khỏe ban đầu
3. Trình bày được các khái niệm liên
quan đến truyền thông, giáo dục
sức khỏe, mục đích của giáo dục
sức khỏe.
21. Khái niệm sức khỏe
• Định nghĩa sức khoẻ của WHO:

“Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn
diện về thể chất, tinh thần và xã hội
chứ không chỉ bao gồm tình trạng
không có bệnh hay thương tật”

• Sức khỏe
– Thoải mái : thể chất – tâm lý – xã hội
3


1. Khái niệm sức khỏe
• Sức khoẻ (SK) tốt có hàm ý:
– Đạt được sự cân bằng động giữa con người và
môi trường sống của họ
– Cá nhân: chất lượng cuộc sống được cải thiện,
ít đau ốm, ít khuyết tật, cuộc sống cá nhân, gia
đình, xã hội hạnh phúc; có cơ hội lựa chọn trong
công việc và nghỉ ngơi.
– Cộng đồng: chất lượng cuộc sống của người
dân cao hơn; người dân có khả năng tham gia
tốt hơn trong việc lập kế hoạch và thực hiện các
hoạt động phòng bệnh, hoạch định các chính
sách sức khoẻ
4


1. Khái niệm sức khỏe
Những yếu tố quyết định sức
khoẻ
Môi trường
Sinh học;
Gen

Sức khoẻ

Hành vi và
lối sốngChất lượng
dịch vụ CSSK
5


6


1. Khái niệm sức khỏe
10 chủ đề của Chăm sóc sức khoẻ
– Giáo
dục
sức
ban
đầu
: khoẻ
Nước sạch và các vấn đề vệ sinh cơ bản
Thực phẩm và dinh dưỡng hợp lí
Tiêm chủng phòng các bệnh lây nhiễm chính
Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em
Điều trị các bệnh thông thường và chấn thương
Phòng và kiểm soát các bệnh dịch tại địa phương
Đảm bảo thuốc thiết yếu

– Tăng cường quản lí sức khoẻ tuyến cơ sở
– Củng cố màng lưới y tế cơ sở
7


2. Giáo dục sức khỏe
Giáo dục là gì ?
– Truyền đạt, hướng dẫn: kiến thức, thái đô,,̣
kinh nghiệm, kỹ năng cho một đối tượng
nào đóó́. Thế hệ trước cho thế hệ sau

“health education”
8


2. Giáo dục sức khỏe
Giáo dục là gì ?

“Quá trình tác động đến đôí
tượng có: mục đích – nội dung
– phương pháp- phương tiện –
sản phẩm“
Sản phẩm= KAB (kiến thức, thái
độ, hành vi)=SỨC KHỎE
9


“Là một quá trình cho phép con
người tăng khả năng kiểm soát và
cải thiện sức khoẻ của mình.”

10


2. Giáo dục sức khoẻ
• Giáo dục sức khoẻ là một quá trình tác động
đến người dân, giúp họ nâng cao sự hiểu biết
để thay đổi thái độ, thực hiện và duy trì
những hành vi lành mạnh, có lợi đối với sức
khoẻ của chính họ và cộng đồng.
– Cung cấp thông tin sức khoẻ, hướng dẫn, giải thích,

khuyên bảo người dân để bảo vệ sức khoẻ, phòng
bệnh, nâng cao tình trạng sức khoẻ
– Lắng nghe, tìm hiểu, trao đổi về các vấn đề sức khoẻ

của người dân; cung cấp thông tin, gợi ý và trợ giúp
lựa chọn cách giải quyết.

11


2. Giáo dục sức khỏe
− Là những hoạt động nhằm giúp quần
chúng đạt được SK bằng các nỗ lực
của chính họ.
− Là một hoạt động nhằm vào các cá
nhân/cộng đồng  thay đổi hành vi.
− Là một quá trình giúp người dân tự
thay đổi những hành vi có hại cho SK
 chấp nhận thực hiện những hành vi
tăng cường SK.
12


2.2. MỤC ĐÍCH
CỦA GDSK
- Chia sẻ những kiến thức mới
hoặc
làm thay đổi những kiến thức cũ có
hại cho SK.
- Giới thiệu những thái độ mới hoặc
làm thay đổi những thái độ cũ có hại
cho SK.
- Hướng dẫn những kỹ năng thực hành
mới hoặc làm thay đổi cách thực hành
cũ.
13


2.3. VỊ TRÍ VÀ MỐI
LIÊN QUAN CỦA GDSK
VỚI CSSKBĐ Ở VIỆT
NAM
Y
TẾ
GDSK

14


Hành động để cải thiện vấn đề
sức khoẻ ở địa phương
• Vấn đề sức khỏe là gì?
• Những yếu tố nào ảnh hưởng/quyết định
vấn đề sức khoẻ đã lựa chọn?
• Những yếu tố quyết định nào chúng ta có
thể can thiệp giải quyết?.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×