Tải bản đầy đủ

2 2 kỹ THUẬT rút THUỐC ỐNG

KỸ THUẬT RÚT THUỐC ỐNG

ĐỐI TƯỢNG: CNĐD


PHIẾU THUỐC:
• Họ tên bệnh nhân:………………………
Tuổi:……..
• Số giường:……. số phòng:………..
• Tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường
dùng :………………………
• Giờ tiêm: ………………………
• Tên điều dưỡng thực hiện:……………..


KỸ THUẬT RÚT THUỐC ỐNG
• Điều dưỡng lấy thuốc theo y lệnh
• Kiểm tra thuốc lần 1 :
– Tên thuốc, hàm lượng.
– Hạn sử dụng thuốc.
– Chất lượng thuốc.KỸ THUẬT RÚT THUỐC ỐNG
Chuẩn bị dụng cụ:
• 1 mâm sạch, trải khăn sạch.
• 1 bình kềm.
• 1 hộp gòn cồn.
• 1 hộp gòn khô.
• Bơm tiêm.
• Kim rút thuốc.


QUY TRÌNH KỸ THUẬT


KỸ THUẬT RÚT THUỐC ỐNG
• Dùng kềm kẹp gòn cồn sát khuẩn ống
thuốc đầu ống thuốc, kiểm tra thuốc lần
2, cưa ống (nếu cần).
• Chọn bơm tiêm và kim tiêm thích hợp, rút
thuốc đủ liều và đảm bảo vô khuẩn.
• Kiểm tra thuốc lần 3, bỏ vỏ ống thuốc
đúng nơi qui định
• Thay kim thích hợp bảo đảm vô khuẩn,
che kim an toàn.


BẢNG KIỂM
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NỘI DUNG
Sao phiếu thuốc.
Lấy thuốc theo y lệnh, kiểm tra lần 1
Mang khẩu trang, rửa tay.


Soạn mâm dụng cụ tiêm thuốc.
Sát khuẩn ống thuốc (kiểm tra lần 2)
Cưa ống thuốc (nếu cần).


BẢNG KIỂM
7.

Dùng gòn khô lau và bẻ ống thuốc.

8.

Chọn bơm tiêm và kim thích hợp

9.

Rút thuốc tay không chạm thân kim và
nòng trong của bơm tiêm.

10. Kiểm tra thuốc lần 3, bỏ vỏ ống thuốc.
11. Che thân kim an toàn, đặt bơm tiêm trên
ống thuốc.
12. Soạn dụng cụ khác cho đủ mâm tiêm.


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
• 1. Bộ Y tế (2007), Điều dưỡng cơ
bản. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
• 2. Bộ Y tế (2005), Điều dưỡng cơ
bản. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
• 3. Bộ Y tế (2005), Kỹ thuật điều
dưỡng. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
• 4. Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn qui
trình chăm sóc người bệnh. Nhà
xuất bản Y học, Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×