Tải bản đầy đủ

LÝ THUYẾT xác SUẤT và THỐNG kê TOÁN

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
NHÓM: 5
Đề tài: 1,Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số giờ tự học trung bình 1 ngày của sinh viên trường ĐHTM
2, Có thông tin cho rằng số giờ tự học trung bình 1 ngày của sinh viên trường đại học thương mại là 2h và
mức YN 5% hay kiểm định lại khẳng định trên.


Phần 2: Giải quyết vấn đề.
1. Kết quả khảo sát.

• Khảo sát thực tế về vẫn đề tự học của sinh viên ĐHTM ta có kết quả như sau:


1. Kết quả khảo sát.(tiếp)
Tổng hợp số liệu:
Số giờ tự
học

1

2


2,5

3

3,5

4

Số sinh viên

21

18

9

12

10

10

Ý nghĩa: Hoạt động tự học giúp sinh viên thu nhận được kiến thức dưới sự hướng dẫn
trực tiếp của giáo viên trở nên vững chắc, sâu sắc, tạo ra cơ sở để vận dụng kiến thức đó
vào thực tiễn học tập.
Giúp sinh viên còn nâng cao trình độ văn hoá chung cho mình để đáp ứng yêu cầu của
cuộc sống đặt ra
- Phát triển tính tự giác, tích cực và tính độc lập nhận thức,
khắc phục tính thụ động, ỷ lại vào thầy hoặc người khác.
- Làm quen với cách làm việc độc lập- tiền đề, cơ sở để nâng cao học vấn đáp ứng sự
phát triển của khoa học kỹ thuật trong thực tiễn công tác sau này.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập…


2. Giải quyết bài toán:

Căn cứ vào số lượng kảo sát của nhóm 5 về số giờ tự học của sinh viên trường Đại học Thương Mại
trong hè có kết quả như sau:
Số giờ tự


học

1

2

2,5

3

3,5

4

Số sinh viên

21

18

9

12

10

10

1,Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số giờ tự học trung bình 1 ngày của sinh viên trường ĐHTM
2, Có thông tin cho rằng số giờ tự học trung bình 1 ngày của sinh viên trường đại học thương mại là
2h và mức YN 5% hay kiểm định lại khẳng định trên.


2. Giải quyết bài toán (tiếp)
Câu
•   1:

Gọi X là số giờ tự học của sinh viên ĐHTM trong 1ngày
là số giờ tự học trung bình của sinh viên ĐHTM trong 1 ngày trên mẫu.
µ là số số giờ tự học trung bình của sinh viên ĐHTM trong 1 ngày trên đám đông.

Do n = 80 > 30
≃ N( µ, )
Xây dựng thống kê:
U =≃ N(0,1)


2. Giải quyết bài toán (tiếp)
•• Với
  = 1- ta tìm được phân vị uα/2 sao cho:
P (|U|< uα/2) =  P ( Trong đó:
= 1- => α = 1 – γ = 0.05 => uα/2 = u0.025 = 1.96.
=
S’2 =2-n.2) =2+18.22+9.2,52 +12.32+10.3,52+10.42-(80.2,381252)) = 1,09(h)
ś = 1,044
Do n=80>30 => σ ≈ ś = 1.044
.
1- α
 P.(2.15 < <2,61) = 1- α
Kết luận: Vây với độ tin cậy 95% có thể nói rằng, số giờ học trung bình của sinh viên đại học thương
mại trong hè nằm trong khoảng (2,15 ; 2,61)(h)


2. Giải quyết bài toán (tiếp)
•• Câu
  2

0

=2

Gọi X là số giờ tự học của sinh viên địa chọc thương mại trong hè.
là số giờ tự học trung bình của sinh viên ĐHTM trong 1 ngày trên mẫu.
µ là số giờ tự học của sinh viên ĐHTM trong 1 ngày trên đám đông.
Với mức ý nghĩa
Vì n = 80 > 30 nên ≃ N( µ, ) Nếu H0 đúng thì U ≃ N ( 0,1)
XĐTCKĐ:
U = ≃ N(0,1)


2. Giải quyết bài toán (tiếp)

Với
•   mức α = 0.01 cho trước ta tìm phân vị chuẩn uα/2
P(|U| > uα/2 ) = α
Vì nhỏ ta có miền bác bỏ H0.
Wα = { u0 : un > uα/2 }
utn = = = 3,266.
utn Wα
Kết luận: với mức YN có thể nói rằng thời gian tự học trung bình của sinh viên đại học thương mại
trong hè không phải là 2 h.


Kết luận
 

Khi nghiên cứu, nhóm 5 đã chọn ngẫu nhiên ra mẫu 80 bạn sinh viên trong trường để tiến hành nghiên
cứu và có thể đưa ra kết luận chung cho số giờ tự học trung bình một ngày của sinh viên đại học Thương
Mại với độ tin cậy là 95% và mức ý nghĩa 5%. Đây là một nghiên cứu nhỏ nhưng nó cũng có tính ứng
dụng cao trong thực tế như:
-

Qua những số liệu, kết quả có thể thấy được thực trạng hoạt động tự học của sinh viên đại học
Thương Mại.

-

Đánh giá được năng lực, kỹ năng tự học, tìm tài liệu ... của sinh viên.

-

Từ kết quả thu được có thể đưa ra những phương án, quyết định tối ưu hơn trong vấn đề giảng dạy
cho sinh viên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×